Somogyi Néplap, 1978. április (34. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, E G Y E S 0 L J ET E K I Ara: 80 fillér XXXIV. évfolyam 77. szám 1978. április I., szombat Az izraeli hadügyminiszter kairói tárgyalásai Kíilönutas zsákutca nyitott kapukkal Szadat csak kudarcról számolhat be Carternek Új taánplakítás Párizsban Barre után ismét Barre A francia kormány pénteki rendkívüli ülésén Raymond Barre miniszterelnök benyúj­totta kormányának lemondá­sát. A lemondást Giscard d'Estaing államfő elfogadta. Az Elysée-palota szóvivője közölte: Giscard d'Estainp államfő pénteken ismét fogad­ta Raymond Barre-t. A beje­lentés a megfigyelők szerint igazolta azt a várakozást is, hogy Raymond Barre utóda Raymond Barre lesz. Feltéte­lezik azonban, hogy a kabi­net összetétele sokban válto­zik, hiszen az államfő már­cius 22-én új emberek bevo­nását helyezte kilátásba. Szadat külpolitikai irányvo­nalának indítékait Egyiptom szociális és gazdasági helyze­tében kell keresni — írja Sztoklickij. A »nyitott kapuk« politikájának kudarca és Sza­dat szfnzációhajhászó jeruzsá- lemi zarándoklata nem vélet­lenül esik egybe. A nyitott kapuk politikája mély réseket ütött Egyiptom nemzetgazdaságán. Jól járt a magánszektor, nyerészkedtek a spekulánsok, a nyugati üzlet­emberek előnyös befektetési lehetőségekhez és egyéb ked­vezményekhez jutottak. Az ország viszont* órásd külföldi adósságokba keveredett.... Igaz, hogy növekszik az Egyiptomnak nyújtott nyuga­ti — elsősorban — amerikai »segélyek« összege, de növe­kednek a vele szemben tá­masztott politikai követelések is. Közismertté vált: Egyiptom tavaly a külföldi hitelek egy részét azzal a hallgatólagos feltételei kapta, hogy lénye­gesen javít Izraellel való kap­csolatain. Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Kegyelettel megemlé­kezett elhunyt tagjáról, Ortu- tay Gyuláról. Törvényerejű rendeletet al­kotott a Polgári Törvény- könyvnek a külgazdasági kap­csolatokra történő alkalmazá­sáról. Figyelemmel a külgazda­sági kapcsolatok sajátos szem­pontjaira: a jogszabály kiegé­szíti a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseit, illetve biztosítja az azoktól való el­térést. Szabályoz egyes, a kül­gazdasági kapcsolatokban rendszeresen jelentkező szer­ződéstípusokat, így a kereske­delmi képviseletet és a szer­vizszolgálatot. Az Elnöki Tanács határoza­tot hozott a felszabadulásunk 33. évfordulója alkalmából adományozott kitüntetésekről, majd hozzájárult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen három, a Pécsi Tudomány- egyetemen egy, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen pedig két végzős hallgató ki­tüntetéses doktorrá avatásá­hoz. Végül bírákat mentett föl és választott meg. (MTI) Becsben tegnap megtartot­ták a közép-európai fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökkentéséről folyó tárgya­lássorozat 165. plenáris ülé­sét. A Nyikolaj K. Taraszov szovjet nagykövet elnökleté­vel. folyó tanácskozáson fel­szólalt Emil Keblusek nagy­kövei, Csehszlovákia képvise­n íaKasepiresoen eraeKeit valamennyi vállalatnak arra kell törekednie, hogy az új A felszabadulás évforduló­jának tiszteletére huszonhat szakma gyakorlatából és ti­zenegy elméleti tantárgy tud­nivalóiból rendezték meg a szak ma kiváló tanulója ver­senyt. Budapesten és a megye’ székhélyeken az utóbbi hetek­ben zajlottak le a döntők; a díjkiosztó ünnepséget pénte­ken a Vasas-székházban tar­tották. Jelen volt - Nádor György, az Állami Ifjúsági Bi­zottság titkára is. Nagy Sándor, a KISZ - kb titkára, ünnepi beszédében el­mondotta, hogy a szakmát tanuló ifjúság országos verse­nyei 1953 óta áttekintést ad­nak a szakmunkásképzés fej­lődéséről is; a verseny rész­vevői ezúttal is szakmájukba vágó. népgazdaságilag is hasz­nos értékek előállítását jelen­tő versenyfeladatokat oldottak meg. Az országos versenyekre az idén mintegy 30 ezren nevez­tek be, s közülük 86-an értek el helyezést. A 26 egyéni első helyezettnek, valamint a győz­tes ács-, illetve kőművestanu­ló brigád tagjainak Nagy Im­re munkaügyi miniszterhe­lyettes adta át a szakma ki­váló tanulója jelvény arany fokozatát, az emlékplakettet, a díszoklevelet és a kéthetes NDK-beli üdülésre szóló be­utalót. Díjazták a versenyek II. és III. helyezettjeit is. Az első helyezést — mint kiemel­kedő teljesítményt — szak­munkásvizsgának fogadják el. A díjkiosztó ünnepségen megjutalmazták a legjobb eredményt elérő szakmunkás- tanulók oktatóit is. (MTI) otthonokat ütemesen, a Mp­csolódó beruházásokat — az óvodákat, az iskolákat és az üzleteket — pedig időben adja át — hangsúlyozták a fővá­rosi, a megyei és a megyei városi tanácselnökök pénteki — a Parlamentben tartott — értekezletén, ahol az építés­ügy időszerű kérdéseiről tár­gyaltak. Hangsúlyozták: a tervek csak úgy teljesíthetők, ha az építkezésekre kijelölt te­rületeket megfelelően előké­szítik és a korszerű lakásépí­tő kapacitásokat hatékonyab­ban kihasználják. Hasonlóan fontos feladat a lakóépületek és a lakások kor­szerűsítésének fokozása, a fel­újítási elmaradások felszámo­lásának megkezdése. Ilyen cé­lokra az V. ötéves terv vé­géig mintegy 30 milliárd fo­rint fordítható. Ismét elnyerte a vörös vándorzászlót a Fűszert Isméi, elnyerte a Somogy— Zala megyei Élelmiszer és Vegyiáru-nagykereskedelmi Vállalat a belkereskedelmi miniszter és a KPVDSZ el­nökségének vörös vándorzász­laját. A Füstért tavaly is meg­kapta ezt a kitüntetést, s 1974-ben szintén. A vándor­zászlóhoz kiváló vállalati cím és oklevél is jár — ezt mint­egy tíz éve ugyancsak meg­szakítatlanul megkapta a vál­lalat. A mostani kitüntetést a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére tett vállalások si­keres teljesítése miatt ítélték oda. A vállalat munkáját jel­lemzi. hogy összesen 2,6 mil­liárd forint értékű árut hozott forgalomba tavaly. Ez az előző évhez képest 12,1 százalékos, 285 millió forintos növekedést jelent. Ez a növekedés a leg­nagyobb a szakmában a vidé­ki vállalatok között lője. A csehszlovák delegátui kifejtette, hogy a nyugati or szagok úgynevezett közös ma­ximális haderőlétszám-szint elmélete ellentmond a csapa­tok és fegyverzetek csökken­tése elvének, mert lehetőséget ad arra, hogy egyes országok a jelenleginél is magasabb szintre emeljék ' fegyveres erőik létszámát. Ez viszont megbontaná a katonai erők je­lenlegi egyensúlyát a csökken­tés tervezett körzetében. Keblusek nagykövet a to­vábbiakban kifejezte remé­nyét, hogy a közelmúltban kölcsönösen előterjesztett ki­egészítő létszámadatok le­hetővé teszik a NATO-orszá- gök számára a Varsói Szerző­dés fegyveres erőinek létszá­mával kapcsolatos téves becs­lésük felülvizsgálását Ez jó feltételeket teremtene ahhoz, hogy haladás történjék a fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökkentésének alapvető kérdéseiben is. A haderőcsökkentési tárgya­lások következő plenáris ülé­sét a jövő héten, csütörtökön tartják a bécsi Hofburgban. » Fürdetik” a lámpákat A tavaszi nagytakarítás alkalmával »megfürdetik« a közle­kedési jelzőlámpákat. A Villamos-autonialika szakemberei először a fontosabb csomópontokon elhelyezett irányítólám­pákat tisztítják meg a tél okozta szennyeződéstől. (MTI-íotó — E. Várkonyi Péter felv. — KS) Lazar György, az MSZMI Politikai Bizottságának tagja a Minisztertanács elnöke, pén teken egész napos látogatást tett a főváros IX. kerületében. A program első állomása a Marx Károly Közgazdaságtu­dományi Egyetem volt. A fel­sőoktatási intézményben a Politikai Bizottság tagját Ki­rály Andrásáé, a budapesti pártbizottság titkára. Gál Lászlóné, a ferencvárosi párt- bizottság első titkára, Bcrcnd T. Iván rektor és Szanms László, az egyetem pártbi­zottságának titkára fogadta. Lázár György találkozott az egyetem párt-, állami és tö­megszervezeti vezetőivel, va­lamint a hallgatók képviselői­vel. Tájékozódott az oktató­nevelő és tudományos kutató­munka helyzetéről, időszerű feladatairól. Délután a Politikai Bizot ság tagja fölkereste az Ipa ■művészeti Múzeumot, majd a kerületi pártszékházban talál­kozott a városrész párt-, álla­mi, társadalmi és tömegszer­vezeti vezetőivel. * * * Apró Antal, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke pénteken Békés megyébe látogatott. Bé­késcsabán a megyei pártbi­zottság székházában Frank Ferenc első titkár fogadta és tájékoztatta a megye helyze­téről. Ezt követően Apró An­tal a megyei pártbizottság ok­tatási igazgatóságát kereste fői. majd részt vett a megyei pártbizottság ülésén. A me­zőgazdaság és az élelmiszer- ipar helyzetével és távlati fe:- lesztésével kapcsolatos idő­szerű feladatokról tájékoztatta a testületet. (MTI) Hármas ünnep Aranyesővel díszített aszta­loknál hármas ünnepet ültek tegnap délután Kaposváron a KPM Közúti Igazgatóságának dolgozói: megemlékeztek fel- szabadulásunk 33. évforduló­Hetente 150 járat Nyári menetrend a Malév-nál Ma, április 1-én Európa- szerte életbe lép a légiközle­kedés nyári menetrendje. Eszerint az eddigi 122 helyett 150 járat indul hetenként a Ferihegyi repülőtérről. A nö­vekvő igényeknek megfelelően a heti 21 járat helyett ezentúl 38 közlekedik például Buda­pest és Berlin között; Lipcsé­vel heti két, Prágával és Var­sóval egy-egy járattal több te­remt összeköttetést. Londonba az eddigi heti három helyett négy járat megy, s valamennyin TU 154- es gép viszi az utasokat. Bu­dapest—Párizs között heti négy járat helyett most na­ponta lesz összeköttetés. Az új menetrend szerint heten­ként három Malév-járat in­dul Madridba. Az idegenforgalom fejlődé­sével összhangban részben nö­velik a májusban, júniusban induló idényjáratok számát, részben nagyobb gépek forga­lomba állításával tudnak majd több utast szállítani. Dubrov- nikba például heti kettő he­lyett három járat közlekedik. Kijevbe pedig már mindkét járaton TU 154-es gép jár. Ugyancsak április 1-től ér­vényes a Malév és az Air France együttműködési meg­állapodása, amely szerint Bu­dapest és Párizs között ezen­túl kizárólag Malév-gépek közlekednek. járói, átvették a Magyar— Szovjet Baráti Társaság or­szágos elnökségének alapító oklevelét es az igazgatóság fennállásának 20. évfordulóját köszöntötték. A magyar és a szovjet him­nusz elhangzása után a Tán­csics Mihály Gimnázium, két tanulója szavalatával köszön­tötte az egybegyűlteket, majd Závodi György, a pártalap- szervezet titkára mondott ün­nepi beszédet. Ezután Csapó Sándor, a kaposvári városi pártbizottság titkára mondta el, hogy milyen feladatok áll­nak a mo6t megalakuló MSZBT-tagcsoport előtt, majd Hijner Ferencnek, a tagcso­port elnökének átadta az ala­pító oklevelet. Ivan Ivanorics Kozlov alez­redes vezetésével szovjet ka­tonák is részt vettek az ün­nepségen. Kozlov alezredes köszöntötte a dolgozókat, majd visszatekintést adott a szovjet és a magyar nép ba­rátságának történetéről. Ami­kor az ünnepség hivatalos ré­sze az Tnternacionálé hangjai­val befejeződött, a szovjet vendégek műsorral kedves­kedtek a dolgozóknak. Ezer Weizman izraeli hadügyminiszter pénteken délben — 21 órás egyiptomi látogatását befejezve — visszatért Iz­raelbe, és azonnal fölkereste Begin miniszterelnököt, hogy beszámoljon tárgyalásairól. Weizman Szadat elnökkel pén­teken is találkozott, s két alkalommal tárgyalt Gamazi had­ügyminiszterrel. Szadat levélben számol be Carter elnöknek az izraeli hadügyminiszterrel meglartott tárgyalásáról — írja az AI Ahram. Ezer Weizman izraeli had- , ügyminiszter pénteken is foly­tatja tárgyalásait Kairóban Abdel Ghani Gamazi egyipto­mi hadügyminiszterrel. Weiz­man — korábbi izraeli hírek szerint — eredetileg is két­naposra tervezte 1 kairói láto­gatását. tekintettel azonban a hivatalos egyiptomi propagan­da rendkívül borúlátó meg­nyilatkozásaira (a kairói rádió például csütörtökön, késő esti adásában közölte, hogy Sza­dat és Weizman tárgyalásain semmiféle előrelépés nem tör­tént, és Szadat kudarcról fog beszámolni Carter amerikai elnökhöz péntekeri elküldendő üzenetében) kissé furcsának tűnhet, hogy az izraeli had­ügyminiszter és egyiptomi vendéglátói mégis tartották magukat az eredeti — kétna­pos — tárgyalási tervhez. Ez egyrészt arra utal, hogy szá­mos olyan kérdés van, amelyet Kairó és Tel Aviv továbbra is megvitatásra érdemesnek tart, másfelől pedig azt is jel­zi: az egyiptomi tömegtájé­koztatási szervek szándékosan eltúlozzák a sikertelenséget. Weizman nem nyilatkozott a sajtónak; elutazásakor és ér- keztekor még a repülőtérre sem engedték be az újságíró­kat. Kairóban titokban tartot­ták az elutazás időpontját is. Hivatalos magyarázatot nem adtpk a szigorú titoktartásra. Tel Aviv-i hírek szerint Be­gin izraeli kormányfő »új ja­vaslatokat« küldött Weizman- nal Kairóba, s erre a »ránehe- ; zedő belföldi és külföldi nyo­más« kényszerítette. Állítólag 1 engedett a Biztonsági Tanács 242-es határozatával kapcsola­tos álláspontjának merevségé­ből is. A különutas irányvonal nyilvánvaló kiiátástalansága ellenere Egyiptom továbbra is ragaszkodik az Izraellel meg­kötendő alkuhoz. Ezt tanúsít­ja Ezer Weizman izraeli had­ügyminiszter kairói látogatása, melyre az egyiptomi vezetés meghívására került sor. A lá­togatás célja : feléleszteni a zsákutcába jutott egyiptomi— izraeli külön tárgyalásokat — mutat rá Szergej Sztoklickij, a TASZSZ gazdasági szemle- írója. Haderőcsökkentési tárgyalások Megtartották a 185. plenáris ülést A Politikai Bizottság tagiainak látogatásai Tanácselnöki értekezlet a Parlamentben t szakma kiváló tanulója versenyek országos díjkiosztó ünnepsége

Next

/
Oldalképek
Tartalom