Somogyi Néplap, 1978. január (34. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-01 / 1. szám

V4C*«^**Q-e£TÄRiAF; EGYESÖLJETEK] Ara: 1 forint XXXIV. évfolyam I. szám 1978. január I., vasárnap A béke aranpharából Az elmúlt éjjel, tavaly és tavalyelőtt, és valahányszor, am'ikor szilveszter éjszakáján összecsengnek a poharak, föl­éled egy emlék. Tél volt, odakint térdig érő hó, s a szász­svájci hegyek között meghúzódó erdei házban esztendőt bú- csúztatni-köszönteni készült százhúsz ember. Németek vol­tak, oroszok és lengyelek, magyarok, románok és bolgárok, jugoszlávok, és sokan a nyugati féltekéről valók. A csiszolt üvegkelyhekbe áttetsző, aranyszínű bort töltöttek, s amikor megkondult az óra, azt mondta az idegenvezető: «Most pe­dig igyunk együtt — a béke aranypoharából.-“ Nem lehet elfelejteni a pillanatot. Szép gondolat volt: igaz, és érzel­met indító. A vendégek alig értették egymás szavát. De sze­mük összcvillant, és azt lehetett kiolvasni belőlük: a múlt évben is emberséggel küzdöttünk. Szilveszter éjszakáján, jókívánságokkal halmoztuk el egymást. Tiszta szívvel tehettük a. legkisebb sejtben, a csa­ládban és azon kívül is, hiszen ismét följebb léptünk az emberség, az életszínvonal, a társadalomépítés lépcsősorán. 1977 jó év volt. Akkor sütött a nap és akkor esett az eső, amikor életre kellett kelnie a mindennapinak; akkor szüle­tett döntés, amikor az értékalkotó ember érdeke-igénye kö­vetelte; akkor fogtak össze az emberek, amikor a legna­gyobb szükség volt erre; és altkor működött a legodaadób- ban az alkotó elme, amikor a legjobban kellett építeni rá ahhoz, hogy Önelégültségtől mentesen, de elégedetten lép­hessük át a jelképes küszöböt. Az elmúlt éjszakán jókíván­ságok hangzottak el. Holnap már tettek kellenek. Ez az ember, az élet, a boldogulás örökké megújuló parancsa. És visszapillantva, de előretekintve is azt mondhatjuk — sző­kébb pátriánkat s az ország életét-gondját ismerve —: nem lehetnek kétségeink. Az emberek tömegei tisztességgel és becsülettel teremtették. meg a közösség s vele együtt önma­guk boldogulásának feltételeit. És azt is tudják: ha töb­bet kívánnak, többet kell tenniük. Az ■ új esztendő első napján — sokan úgy tartják — il­lik szépet és jót mondani. Csakhogy mi hozzászoktunk: nem az illendőség, hanem tapasztalataink, véleményünk és gon­dolataink határozzák meg mondanivalónkat. S ez nagy szó! Igen, a légköri viszonyokra gondolunk. A tiszta és áttetsző, de azért nem felhőtlen égre. A szó hitelére és szabad csobo­gására. Az őszinte hangvételre és a nyugodt éjszakákra. Van miről jót mondanunk. Nehéz, tartalmas és eredményes évei hagytunk magunk mögött. Sokat töprengtünk, néha botla­doztunk, tévedtünk is. De egyre felkészültebbek, magabizto­sabbak vagyunk. Az új esztendő első napja sem homályo- sítja el gondjainkat. Éppen az őszinte és nyílt politika ad szabad utat ahhoz, hogy ma is számot vessünk a nehézsé­gekkel. Az előrelátó ember tudja: holnap sem lesz kömy- nyebb, mint tegnap volt. Csakhogy ez nem bizonytalansá­got szül nálunk, hanem edzi az akaratot, a tettvágyat. De azt sem árt figyelembe venni, hogy a sikerek lebecsülése fékezi bolúogságtcremtő erőfeszítéseinket. Cselekednünk kell. Jobbam, odaadóbban és fegyelmezettebben; egymást meg­értő emberséggel. Nem akarunk részletes leltárt készíteni * múlt év ese­ményeiről. Amúgy is az volna a rokonszenvesebb, ha ki-ki önmagával vetne számot. Miért dolgozott? Csak a fizeté­séért, vagy a szakmája-hivatása iránti elkötelezettségből? Mi jót tett a családjával, gyermekéivel, a közösséggel, amelyben él, és mit vétett ellene? A szószátyárkodás, a té­vedés, a felületesség, a fegyelmezetlenség volt-e jellemző rá, vagy az, ami meghatározza életünket: a fegyelmezett, ér­tékalkotó munka? Az össztársadalmi »elszámolást« meg­lette a Központi Bizottság legutóbbi ülésén. Lelkesítő ered­ményekről adhatott számot. S az egyén, a társadalom min­den tagja most akkor cselekszik helyesen, ha »belülről« vizsgálja önmagát. Fedezze föl — ha nincs, teremtse meg — a belső indítékot, mely hajtóerő lévén, a közösség bol­dogulásán keresztül önmaga és a családja életét teheti szebbé. Bonyolult helyzetben él az emberiség. De 'megnyugtató, hogy október és a békés egymás mellett élés szelleme öt földrész népeinek életében és gondolkodásában vert ta­nyát. A nemzetközi kommunista mozgalom hatása -új« or­szágokban edzi az emberek cselekvőkészségét, s a Helsin­kit követő belgrádi tanácskozás, a nukleáris fegyverkísér­letek teljes betiltásáról folyó eszmecsere, az ez évre össze­hívott ENSZ-közgyűlés leszerelési ülésszaka biztonságot, bi­zalmat és ösztönzést ad. Miért ne örülnénk Vietnam ENSZ- tagságának? És miért ne lehetnénk büszkék arra, hogy az új típusú tömegpusztító fegyverrendszerek kifejlesztésének és előállításának tilalmáról szóló javaslatot éppen a Szov­jetunió, hazánk és az NDK képviselői terjesztették az ENSZ-közgyülés elé? Nemzetközi, diplomáciánk ezernyi tette szül bizakodást és egyetértést. Mi mást bizonyít ez, mint azt, hogy hazánkban, a szocialista közösségben a poli­tika lényege: »Olyan társadalmi létezést formálni, melyben az ember önmaga lehet«. S ehhez nemcsak szándék, nem­csak jó politika és béke kell. Törvények születtek idehaza, életünket jobbító tettek és rendelkezések. »Felnőtté« érve felszámoltuk az »álmodozá­sok korát«; a földön járunk: a meggyőződés és az akarat, az előrelátás és a tervszerűség, a megfontoltság, a józan mértéktartás, a következetesség és a cselekvőkészség korát éljük. Vannak gondjaink. Jól érzékeli minden ember, hi­szen részese dolgos hétköznapjainknak. Az sem kétséges, hogy a magunk teremtette feszültségekből csak együtt ta­lálhatunk kiutat. De ne kívánjunk többet egymásnak, ön­magunknak, mint amennyiért cselekedni is képesek va­gyunk. Magunk mögött hagytuk a »kívánságok éjszakáját«. Holnaptól a tetteké a szó. Boldog új évet kívántunk? Nem csöppen az égből, tennünk kell érte. Nem hivatalból és nem parancsszóra, hanem belső indítástól vezérelve, hittel, meg­győződéssel, akarással. Égy hisszük: az új esztendő első napján megérdemelten hörpinthetünk egy kortyot a béke aranypoharából. Mert minden önmagunkért való szocialista tett legfőbb eredmé­nye az, hogy békében munkálkodhattunk, s ezt a nyugodt, alkotó légkört készítettük old 1978-r% ifi. Kádár János megbeszélései a belga kommunisták vezetőjére! Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szombaton délelőtt a KB székhazában találkozott Louis van Geyt-tel, a Belga Kom­munista Párt hazánkban tar- I tózkodó elnökével. A szívélyes, elvtársi légkörű beszélgetésen, amelyen részt vett Gyenes András, a Központi Bizottság titkára, eszmecserét folytattak a két pártot érintő időszerű kérdésekről. Szocialista diplomácia —1977. A szocialista országok ezévi diplomáciai erőfeszítései ko­rántsem teljes felsorolásának élére kívánkozik a nemzetközi fórumokon, így az ENSZ-köz­gyűlés 32. ülésszakán, a hel­sinki záróokmányt aláíró 35 állam képviselőinek belgrádi találkozóján kifejtett tevé­kenység. Az ENSZ-közgyülés decem­ber 21-én véget ért 32. ülés­szaka hangsúlyozottan foglal­kozott a leszerelés témaköré­vel. Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter szeptember 27-i felszólalásában hangsú­lyozta: a Szovjetunió külpoli­tikájának békés céljait, a szovjet állam alaptörvénye' is rögzíti. Rámutatott, hogy a vi­lág népeinek választaniok kell: vagy elindulnak az erő­szakról való lemondás útján, vagy ha ez nem történik meg, — soha nem látott ará­nyokat ölt- a fegyverkezési hajsza. A szovjet külügymi­niszter síkraszállt az enyhülési politika folytatásáért, s kije­lentette: a világszervezetnek követelnie kell a nukleáris fegyverek gyártásának betil­tását Gromiko ismételten ki­fejtette a Szovjetunió már is­mert álláspontját a világ vál­sággócaival kapcsolatban; sík­raszállt a közel-keleti válság igazságos és békés rendezése, s a dél-afrikai probléma bé­kés megoldása mellett A ENSZ-közgyűlés politikai bizottsága november 16-án a Szovjetunió, Magyarország és az NDK által beterjesztett do­kumentum alapján határoza­tot fogadott el az új típusú tömegpusztító fegyverek, fegyverrendszerek kifejleszté­sének és előállításának betil­tásáról. Ugyancsak a politikai főbizottság foglalkozott a nuk­leáris fegyverkísérletek álta­lános és teljes betiltásával, s az erről szóió határozatot no­vember 22-én elfogadta. A Szovjetunió szándékait híven tükrözte Leonyid Brazs- nyevnek, az SZKP KB főtit­kárának, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségének elnökének november 2-án (a (Folytatás a 2. oldalon) Boldog új éveiül Lengyel-amerikai közös közlemény Gierek és Carter a kölcsönös megértésről Edward Gierek, a LEMP KB első titkára, pénteken este vacsorát adott a hivata­los látogatáson Varsóban tar­tózkodó Carter amerikai el­nök tiszteletére. A vacsorán pohárköszöntők hangzottak el. — Az enyhülési folyamat kulcsfontossságú tényezőjének tekintjük — mondotta ebben Edward Gierek — az Egyesült Államok és a Szovjetunió kö­zötti kapcsolatokat A két nagyhatalom párbe­szédétől függ napjainkban a nemzetközi kapcsolatok álta­lános légköre, és az, hogy az emberiség megmenekülhet-e a nukleáris háború katasztrófá­jától ? — Lengyelország szocialista szövetségeseivel és barátaival mindent elkövet, hogy elmé­lyítse és visszafordíthatatlan­ná tegye az enyhülési folya­matot mert ez korunk egyet­len alternatívája — mondot­ta, majd megemlítve, hogy Lengyelország számos ja­vaslatot tett a nukleáris fegy­verek elterjedésének megaka­dályozására, kijelentette: — Teljes mértékben támogatjuk Leonyid Brezsnyevnek azt a kezdeményezését,' hogy meg­állapodás alapján kölcsönösen Hajósszilveszter Pori Saidban a Somogy A Port Said-i kikötőben éjfélkor felharsant a Somogy kürtje. A húsz fokos párás melegben Böcze Gyula kapi­tány köszöntötte a tizennyolc tagú legénységet. Boldog új évet kívántak egymásnak a hajósok. Koccintottak az itt­hon maradottak egészségére is, beszélgettek, azután pihen­ni tértek. A Szuezi-csatoma bejáratá­nál csak a hajósok ünnepel­ték az új esztendőt. Az arab világban később köszöntik az évfordulót. A kisebb befogadóképességű magyar tengerjáró hajók kö­zül a Somogy a legkorsze­rűbb. Port-Saidban azonban nem könnyű a rakodás. A ha­talmas kikötő elsősorban nem a hajón érkező áru fogadásá­ra készült, hanem arra, hogy konvojokba rendezzék és a Szuezi-csatornán átbocsássák a hajókat. A Somogy viszont rakodik: a kikötői daruk he­lyett a saját daruit használja. Magyar áruval Remiből — a Szovjetunió dunai kikötőjéből — november 30-án indult el a Közel-Kelet felé. Kikötött a szíriai Tartousban: a legény­ség itt ünnepelte a kará­csonyt. December 25-én fel­szedte a horgonyt és 27-én érkezett meg Port Saidba. Magyar exportot — 5500 ton­na vasárut — vitt a Közel- Keletre. A rakodás a kikötés után hamarosan megkezdő­dött. Ma — az új év első napján — nincs pihenő a Somogy tengerjárón. Sürgős a rako­dás, hiszen január 5-én már ismét Remiben várja az újabb szállítmány. Az idén ez lesz az első ki­kötő, amelyikben rakodik. Ta­valy több mint negyven kikö­tőben vetett horgonyt: ma­gyar árut szállított a világ sok országába. Volt amikor nem egészen három nap alatt megrakták a hajót, de előfor­dult az is, hogy egy hétig tartott a rakodás. mondjanak le a nukleáris Eegyverek gyártásáról. örülünk annak, hogy amint ezt mai tárgyalásunk bizonyí­totta, ön elnök úr, egyetért azzal a törekvésünkkel, hogy továbbra is sikerrel formál­juk a lengyel—amerikai kap­csolatokat. Dinamikusan fej­lődnék a gazdasági kapcsola­taink, _ amelyeknek különös jelentőséget tulajdonítunk és amelyeket továbbra is fejlesz­teni szeretnénk. Az amerikai elnök válasz­beszédében kitért Lengyelor­szág második világháborús szenvedéseire. Mint mondot­ta, személyesen győződhetett meg róla, hogy milyen szere­tettel ápolják a háború elesett hőseinek emlékét. Hozzáfűzte: talán a világ egyetlen népe sem viselt el annyi szenvedést a második világháború alatt, mint Lengyelország 6 millió polgára elpusztulásával. Ezekből a tragikus esemé­nyekből fontos következtetés vonható le — folytatta. — A nyugat időnkint nem bízik a keletben. Lehetséges, hogy időnkint önök nem hisznek a mi szándékainknak, vagy ér­tékeléseinknek. Előfordul, hogy mi, mint NATO-szovet- ségesek is szemben állva a Varsói Szerződés országaival, azt hisszük, hogy önök fe­nyegetnek bennünket. Most azonban mindennél jobban meggyőződhettem róla, hogy az olyan népek, mint a len­gyel és a szovjet nép, elsőnek soha sem kezdene háborút, hacsak valamilyen súlyos pro­vokáció vagy az érintkezések hiánya miatti értetlenség azt ki nem robbantja. Mi szintén békét akarunk és soha sem kezdenénk hábo­rút, ha csak valamilyen hiba folytán nem, ami abból fa­kadhat, hogy nem értettük meg potenciális ellenfeleink szándékát — jelentette ki Carter. Az amerikai elnök ezután utalt arra, hogy szoros együtt­működés és konzultáció folyik az Egyesült Államok és a Szovjetunió között az atom- pusztulás szörnyű veszélyének kiküszöbölésére, s hangoztat­ta: — Ez rendkívül bonyolult és nehéz technikai vitát je­lent, a jószándék és a közös célkitűzések azonban előmoz­díthatják a nézetkülönbségek leküzdését. (Folytatás a 2. oldalon) Fidel Castro beszéde Nagygyűlés a felszabadulás évfordulóján A kubai Santa darában a l párt és az állam vezetőinek részvételével nagygyűlésen emlékeztek meg a kubai for­radalom győzelme, a felsza­badulás napja tizenkilencedik évfordulójáról, amelyet janu­ár 1-én ünnepelnek. A nagygyűlésen felszólalt Fidel Castro, a Kubai KP Központi Bizottságának első titkára, az Államtanács és a Minisztertanács elnöke. Be- ___8__________________________ s zédében áttekintette a szocia­lista építés eredményeit, ki­emelte az ország dolgozóinak lelkes és önfeláldozó munká­ját. Hangsúlyozta, hogy a szo­cialista országokkal, minde­nekelőtt a Szovjetunióval való együttműködés további bőví­tése igen jelentős az ország gazdasági terveinek sikeres megvalósítása szempontjából. Dajan a határokról Mose Dajan izraeli külügy­miniszter egy péntek esti tele­víziós interjúban leszögezte: Izrael hosszú időre fenntartja katonai jelenlétét a Jordán- folyó nyugati partján, még akkor is. ha az — a Begin- terv értelmében — közigazga- casi autonómiát kap. A Sínai-félszigeltel kapcsc latban a külügyminiszter is mét kijelentette: a területe az izraeli csapatok visszavc nulása után is megmaradna az izraeli települések és eze izraeli katonai védelem alai állnak majd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom