Somogyi Néplap, 1978. január (34. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-01 / 1. szám

Lengyel-amerikai közös közlemény (Tdtgtatás m'láoldalrőt) Szocialista diplomácia Joggal váríhatjuk, hogy a jövő esztendő sikert hoz. El akarjuk hárítani az újabb és egyre szörnyűbb fegyverfajták kidolgozását és fejlesztéséi, eltakarjuk hárí­tani a nukleáris fegyverek kí­sérleteit. Azt akarjuk, hogy a nukleáris töltetek gyártásának lehetőségével nem rendelkező országok ne törekedjenek ilyen töltetek megszerzésére. Szeretnénk csökkenteni a ha­gyományos fegyverek eladását más országoknak. Az eddigi­nél szorosabb kapcsolatokat akarunk, szeretnénk megjaví­tani a kereskedelmet, megja­vítani a kapcsolatokat a világ valamennyi országával. * * * Varsóban pénteken éjfélkor közös közleményt hoztak nyil­vánosságra Carter amerikai elnök lengyelországi látoga­tásáról. Pénteken Varsóban Emil Wojtaszek lengyel külügymi­niszter találkozott Cyrus Van­ce amerikai külügyminiszter­rel. A felek megvitatták a A phnom penh-i rádió szombaton reggel bejelentette, hogy Kambodzsa ideiglenes jelleggel megszakította diplo­máciai kapcsolatokat Viet­nammal. Phnom Penh a dön­tést a kambodzsai—vietnami határon történt harci cselek­ményekkel indokolta. A vietnami külügyminiszté­rium szombaton délelőtt az alábbi tájékoztatást adta az MTI tudósítójának a kambod­zsai kérdésről: — A Vietnami Szocialista Köztársaság külügyminiszté­riumának tudomása van a kambodzsai döntésről. A viet­nami fél az ügy kapcsán nyi­latkozatot ad ki. Mindeneset­re Hanoi álláspontja az, hogy a két ország kapcsolatát ille­tően továbbra is türelmet, megértést és nyugalmat tanú­sít. Ugyanakkor — hangoztat­ja a vietnami külügyminisz­térium — minden ország — természetes joga szuverenitá­sának megvédése. Kifejtették a VSZK álláspontját, mi­szerint a két ország közötti határok kérdése bonyolult, a történelmi időkre visszanyúló probléma, amelyet a feleknek tanulmányozniuk kell, s min­denképpen tárgyalniok kell róla. — A Vietnami Szocialista Köztársaság a kambodzsai néphez fűződő barátság, harci szolidaritás, s a közösen ki­harcolt győzelem hagyomá­nyainak szellemében a vitás kérdéseket úgy akarta ren­dezni, hogy azok ne kerülje­nek nyilvánosság elé. Most, — az egyoldalú kambodzsai lé­pés nyomán — Vietnam rá­kényszerül arra, hogy a maga részéről ugyancsak a közvéle­mény elé tárja a kérdést. A kambodzsai határon sok Három héttel ezelőtt bocsá­tották fel Bajkonurból a Szo­juz 26 űrhajót, fedélzetén Ju- rij Romanyenko alezredes pa­rancsnokkal és Georgij Grecs- ko mérnökkel, akik alig 24 órával később sikeresen össze­kapcsolták űrhajójukat a Föld körüli pályán keringő Szal- jut 6 tudományos űrállo­mással. A két űrhajós vasár­nap a negyedik munkahetét kezdi el az űrállomáson. A Szaljut 6 tömegét és mé­reteit tekintve gyakorlatilag nem különbözik elődjeitől. Né­hány konstrukciós változta­tással azonban jobb lehetősé­geket teremtettek a tudomá­nyos kutatásokhoz és kísérle­tekhez, fokozták a repülésbiz­tonságot. Az űrállomáson és a hozzákapcsolt űrhajón össze­sen mintegy másfél ezer mű­szer és berendezés működik. A tudományos berendezés összsúlya csaknem másfél ton­na. A Szaljut 6-on — ellentét­Somogy! Néplap kétoldalú kapcsolatok kérdé­seit és véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet fontosabb problémáiról. Carter amerikai elnök hiva­talos lengyelországi látogatása befejezésével szombaton reg­gel Varsóból Teheránba, kőr­útjának következő állomására utazott Az amerikai elnököt az államfőnek kijáró tisztelet- adás ünnepélyes külsőségei mellett Edward Gierek, a LEMP KB első titkára, Hen­ryk Jablonski, az Államtanács elnöke és Piotr Jaroszewicz, a Minisztertanács elnöke bú­csúztatta varsói katonai repü­lőterén. • * « A látogatás során az elnök felesége, Rosalynn Carter, részben független programja keretében, pénteken Zbigniew Brzezinski társaságában láto­gatást tett Wyszynski bíboros­nál, a lengyel katolikus egy­ház fejénél, majd városnézé­sen vett részt és megtekintette az épülő gyermekegészségügyi központot. szenvedéssel járó konfliktu­sokra került sor az elmúlt hó­napokban. Ennek ellenére vietnami részről nem az a törekvés, hogy a kapcsolatok megromoljanak. hanem a VSZK Kambodzsához fűződő politikáját egyértelműen meg­határozta a VKP IV. kong­resszusa. »Mi mindig követ­kezetesen a barátság erősíté­sére törekedtünk és törek­szünk Kambodzsával-« — hangsúlyozzák Hanoiban. Ez a jelenlegi bonyolult helyzetben is megnyilvánul. Vietnam ugyanis a kambod­zsai döntés ellenére sem sza­kította meg a kapcsolatokat Phnom Penh-nel. Annak el­lenére, hogy a vietnami nagy- követséget felszólították arra, hogy 1978. január 7-ig távoz­zék, Vietnam nem adott ha­sonló utasítást Kambodzsa hanoi nagykövetségének. A kambodzsai diplomaták tehát továbbra is a vietnami fővá­rosban maradhatnak. Az MTI tudósítójának je­lentése szerint a vietnami ve­zetés nagyfokú higgadtságot, türelmet, és a két ország kö­zötti vitás kérdések tárgyalá­sok útján történő rendezése iránti feltétlen készséget ta­núsít. (MTI) Navarra tartomány parla­menti képviselői pénteken a spanyol cortes (parlament) épületében egész nap folytat­ták tanácskozásukat a baszk­földi autonómiával kapcsola­ben elődeivel — két csatlako­zó rendszer van. Az űrállomás elvileg egyszerre két űrhajót is fogadhat. Adott esetben ez rendkívül fontos lehet, meg­növeli a repülésbiztonságot. A rádióműszerek hálózatá­nak bővítésével és a «Mol­ny i ja« mesterséges hold segít­ségével rendszeresebb és gya­koribb kapcsolat jöhetett létre az űrállomás és a földi irá­nyítóközpont között. Az űrha­jósok első ízben igazodnak föl­di napszakokhoz. Moszkvai idő szerint reggel nyolckor kezdik és este tizenegykor fe­jezik be a munkanapot. A földi központ haladéktalanul tud konzultálni, tanácsot ad­ni, vagy pusztán néhány, szót váltani az űrhajósokkal. Kö­zülük Grecsko, aki másodszor dolgozik már Szaljut-típusú űrállomáson hosszabb ideig, valóságos tv-sztár. Ezekben az órákban özönlenek a csa­ládtagoktól, barátoktól, kollé­gáktól az üdvözlő táviratok Jurij Roman yenkóhoz és Georgij Grecskóhoz, akik a vi­lágűrben köszöntik az új évet. (Folytatás az 1. oldalról) Szovjetunió és az OSZSZ3ZK Legfelsőbb. Tanácsa Együttes ülésén) a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom évfordu­lója alkalmából elhangzott be­széde is. Az SZKP KB főtit­kára javasolta a világ orszá­gainak a nukleáris fegyverek gyártásának betiltását, vala­mint a békés célú atomkí- sérletek meghatározott időre szóló felfüggesztését. Leonyid Brezsnyev javaslatát a nem­zetközi közvélemény kedvező fogadtatásban részesítette. Az év folyamán Genfben folytatódtak a szovjet—ameri­kai tárgyalások a hadászati fegyverrendszerek korlátozá­sának kérdéséről (SALT). A SALT-problémákról, a két ország kapcsolatairól, vala­mint időszerű nemzetközi kér­désekről tárgyalt márciusban Moszkvában, májusban Genf­ben, szeptemberben * pedig New Yorkban — az ENSZ székhelyén — Andrej Gromiko szovjet és Cyrus Vance ameri­kai külügyminiszter. Fontos esemény volt az el­múlt esztendőnek a helsinki záróokmányt aláíró 35 ország képviselőinek találkozója Belgrádban. Az előkészítő ta­nácskozásokat június 15. és augusztus 5. között tartották, majd a találkozó első szaka­szára — nagyköveti szinten — október 4. és december 22. között került sor. A találkozó érdemi munkáját a nyugati országok zavarni próbálták azzal, hogy a figyelmet első­sorban a »harmadik kosár« problémakörére, az emberi jo­gok kérdésére irányították, és éles kirohanásokat intéztek a Szovjetunió, Csehszlovákia és más szocialista országok el­len e jogok állítólagos meg­sértése miatt. A szocialista országok minden egyes alka­lommal visszautasították a vádaskodásokat, a belügyekbe I való beavatkozási kísérletet, s leszögezték: a helsinki záró­okmányban foglaltakat teljes egészében kell a valóságba átültetni, csak is ez lehet az együttműködés alapja. A belgrádi tanácskozáson hátra van még a határozattervezet elfogadása, s az újabb talál­kozó színhelyének és időpont­jának kijelölése. A szocialista országok ma­gas szintű küldöttségeinek moszkvai látogatásai jelezték, hogy tovább erősödtek a Szov­jetunió és a szocalista orszá- I gok kapcsolatai. Magas szintű I küldöttséggel képviseltette tos problémákról. Megbeszélé­seiket este a minisztertanács épületében, a Moncloa palotá­ban folytatták, ahol a végle­ges megoldás kidolgozásában részt vett a kormány három tagja, Fernando Abril Marto- rell miniszterelnök-helyettes, Rodolfo Martin Villa belügy­miniszter és Manuel Clavero Árevalo, a regionális ügyekért felelős miniszterhelyettes. Idő­közben a kormány ülése véget is ért, de a jegyzőkönyvet nem zárták le, hogy a megál­lapodás alapján jóyáhagyott rendelettervezeteket még be­vehessek. Az aűtonomia kérdésében kialakult kompromisszum a következő: a kormánv vá’to- zatlan szövegben jóváhagyta a baszkföldi parlamenti kép1 viselőkkel folytatott tárgyalá­sok alapján elkészült rende­lettervezetet. Ez a rendelet a baszkföldét alkotó négy tar­tomány között felsorolja Na- varrát is. Jóváhagytak viszont egy másik rendeletet is, amely szabályozza NavarraX baszk­földhöz csatlakozásának mód­ját. A második rendelet 1977. magát a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfor­dulójának ünnepségein vala­mennyi szocialista ország, köz­tük hazánk is. A magyar kül­döttséget Kádár János, az MSZMP KB első titkára ve­zette. A Magyar Népköztársaság intenzív diplomáciai tevékeny­séget folytatott mind a szocia­lista, mind a tőkés és a fej­lődő országok vonatkozásában. Kádár Janos, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt KB első titkára, az Elnöki Tanács tag­ja, júniusban Olaszországban tett hivatalos látogatást, s tárgyalásokat folytatott And­reotti miniszterelnökkel. Fo­gadta őt VI. Pál pápa, ez a ta­lálkozó kiemelkedő nemzetkö­zi jelentőségű volt. Igen je­lentős eseménynek tartották számon Kádár János júliusi bonni látogatását is. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Afganisztánban, Mexikóban, Ecuadorban tett hivatalos látogatást. Kádár János az év elején Berlinben járt, júniusban Debrecenben és Nagyváradon folytatott megbeszéléseket Ni- colae Ceausescuval, a Román Kommunista Párt főtitkárá­val, a Román Szocialista Köz­társaság elnökével a két or­szágot kölcsönösen érdeklő kérdésekről. A kétoldalú kapcsolatok erősítését, a gazdasági együtt­működés fejlesztését szolgálta Lázár György miniszterelnök norvégiai, finnországi, iraki és ausztriai látogatása. Raymond Barre francia mi­niszterelnök októberben Bu­dapesten tárgyalt a két ország kapcsolatainak fejlődéséről. A Magyar Népköztársaság belső és külső sikereit ismer­te el az Egyesült Államok, amikor december 15-én nyi­latkozatban kötelezte el ma­gát, hogy visszaszolgáltatja a 30 esztendeje birtokában lé­vő magyar koronát és a koro­názási ékszereket. A szocialista országok és a nyugat-európai államok ez évi kapcsolatainak jelentős mozzanatát alkották meg Hel­mut Schmidt nyugatnémet kancellár varsói tárgyalásai (október), valamint Edward dereknek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB első titkárá­nak olaszországi látogatása (november). Giereket szintén fogadta a Vatikánban VI. Pál pápa. Az év végén Carter amerikai elnök tett látogatást Lengyelországban, összeállította : Kovács Miklós szerint ez két szakaszban tör­ténik: a községtanácsi válasz­tások előtt a jelenlegi tarto­mányi gyűlés ideiglenesen dönt a csatlakozásról, a köz­ségtanácsi választások után létrejövő új tartományi gyű­lés pedig véglegesen, szükség esetén népszavazás igénybe­vételével. A kétszakaszos rendezésre azért volt szükség, mert a még francoista idők­ben alakított reakciós össze­tételű jelenlegi megyei gyűlés minden valószínűség szerint a csatlakozással szemben foglal állást. A Baszkföldi Kommunista. Párt képviselői pénteken a navarrai kommunista szerve­zetek képviselőivel tárgyaltak arról, hogy csatlakozzanak a navarrai kommunista párt­szervezetek a Baszkföldi Kommunista Párthoz. A meg­beszélés részvevői egyetértet­tek abban, hogy Navarra tar­tomány baszkföld részét ké­pezi, és ennek megfelelően megtették az első lépéseket, hogy a navarrai pártszerveze­tek a Baszkföldi Kommunista Párthoz csatlakozzanak. Meghalt a kuvaiti emír Szabah el Szalem el Szabah kuvaiti emír szombaton reg­gel 65 éves korában szívro­ham következtében elhunyt — jelentették be hivatalosan. Az uralkodó halálának bejelenté­se után Dzsaber al-Ahmad al­DZsaber al-Szabah sejket, Ku­vait eddigi miniszterelnökét kiáltották ki az ország új emírjévé. A kuvaiti hatósá­gok 40 napos gyászt rendel­tek eh Kambodzsa megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Vietnammal A 4. munkahét az űrben Özönlenek a táviratok a Szojuzra Baszkföldi autonómia Navarra csatlakozásának föltételei DR. ÏTOEL CASTRO RTTX riHttrarafc a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai Köztársaság Államtanácsa elnökének, a Minisztertanács elnökének Havanna Tisztelt Fidel Castro elvtársi A forradalom győzelmének 19. évfordulója, a Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa, a magyar nép és a magunk nevében forró elvtársi üdvözletünket küldjük önnek és személyén keresztül a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Kubai Köztársaság Államtaná­csának, Minisztertanácsának és a hős kubai népnek. A magyar nép őszinte tisztelettel tekint azokra a ki­emelkedő eredményekre, amelyeket a kubai nép, a kom­munista párt vezetésével a szocialista társadalom építésé­ben,', a népi hatalom intézményes megszilárdításában, a népgazdaság és a kuLtúra sokoldalú fejlesztésében elért. A Kubai Köztársaság sikerei, internacionalista külpolitikája, a gyarmatosítás és a raéokolonializmus ellen vívott harca el­ismerést vált ki a szocialista országok népei és a haladás erői körében világszerte. Örömmel állapítjuk meg, hogy pártjaink és népeink testvéri barátsága napról napra mélyül, sokoldalú együtt­működésünk erősíti a szocialista országok közösségét, hoz­zájárul a nemzetközi kommunista és munkásmozgalomnak az imperializmus ellen, a békéért, a biztonságért és a tár­sadalmi haladásért vívott harcához. Forradalmuk győzelmének 19. évfordulóján kívánjuk önnek és a testvéri Kubai Köztársaság népének, hogy to­vábbi kimagasló eredményeket érjenek el a Kubai Kom­munista Párt I. kongresszusa határozatainak valóra váltásá­ban, hazájuk felvirágoztatásában, a szocializmus ügyének szolgálatában. Kádár János Loson czí Pál, a Magyar a Magyar Népköztársaság Szocialista Munkáspárt Elnöki Tanácsának Központi Bizottságának elnöke, első titkára Lázár György a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke • • • Az évforduló alkalmából Apró Antal, az országgyűlés elnöke táviratban üdvözölte Bias Rocát, a Népi Hatalom Nemzetgyűlésének elnökét. A Hazafias Népfront, a SZOT, a KISZ, az Országos Béketa­nács és a Magyar Nők Orszá­gos Tanácsa ugyancsak táv­iratban fejezte ki jókívánsá­gait a kubai partnerszerveze­teknek. (MTI) Kuba nemzeti ünnepe Havanna egyik korszerű gépipari üzeme. (MTI külföldi képszolg. — telefotó — KS) »Amerika szabad födje« — Kubát vi­lágszerte így emlegetik a haladó gondol­kodású embe­rek. Ma, ami­kor az új esz­tendő első napján, nem­zeti ünnepükön köszöntjük a Karib-tengeri szigetország lakóit, arra csaknem hat­éves, hatalmas áldozatokat kö­vetelő, hősies küzdelemre emlékezünk, amelyet a ku­bai nép sza­badságáért ví­vott, E a harc 1959. január 1- én söpörte çl végleg a Batis- ta-diktatúrát. Azóta 19 esz­tendő telt el, s a nyugati fél­teke első győz­tes szocialista forradalma ma is lelkesítő, vonzó példa az elnyomott népek számára. Pedig a forradalom után a kubai népnek sokféle nehéz­séggel kellett megbirkóznia. Belső és külső ellenforradal­mi erők egyaránt fenyegették, s az Egyesült Államok gazda­sági blokádja is fojtogatta. Kuba népe azonban a legne­hezebb pillanatokban is meg­őrizte a forradalomba vetett hitét, s a világ legerősebb tökésországának szomszédsá­gában váltotta és váltja való­ra a szocializmus eszméit. A térség első szocialista ál­lamában 1959. óta üzemek százai épültek, a villamos - energia-termelés ötszörösére, a cementtermelés háromszorosá­ra, a népélelmezés szempont­jából fontos halászat terme­lése pedig a tízszeresére nö­vekedett. Ebben a hatalmas, országépítő munkában Kuba segítségére siettek a szocia­lista országok, köztük Magyar- ország is. Ma már szinte nincs olyan terület, amelyre ne terjednének ki kapcsola­taink Ku búval Magyar szakemberek mű­ködtek közre a gépjárműipar, a közlekedés, távközlés, a földtan, a növény- és állat- védelem fejlesztésében. Kor­szerű ipari létesítmények, au­tóbuszok, dízelmozdonyok, 6— 12 tonnás kikötői portáldaruk, híradástechnikai eszközök, me­zőgazdasági gépek, oktatási berendezések stb., egész sora is öregbíti hazánk hírnevét ebben a távoli országban. Ku­bából a magyar termékekért cserébe nikkelt, rézkoncentrú­tot, etilalkoholt, citrusféléket, leveles dohányt kapunk, A közvetlen együttműködés fejlesztését 23 gazdasági-tudo­mányos megállapodás szolgál­ja. Jól fejlődő kapcsolataink­nak fontos állomása lesz az idén — hogy csak három pél­dát említsünk — a magyar— kubai üveggyár tőszomszéd­ságában épülő lámpagyár át­adása, a kubai napok magyar- országi rendezvénysorozata és természetesen, a XI. világif­júsági és diáktalálkozó Ku­bában. K M. Magyar vezetek üdvözlő,távirata

Next

/
Oldalképek
Tartalom