Somogyi Néplap, 1977. június (33. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-01 / 127. szám

XXXIII. évfolyam 127. szám 1977. június I., szerda Befejeződtek a szovje! - bolgár tárgyalások Kitüntették Todor Zsivkovot Szovjet—bolgár közős közle­mény aláírásával fejeződtek be tegnap délelőtt Moszkvá­ban a tárgyalások a szovjet vezetők és a Todor Zsivkov vezette párt- és kormánykül­döttség között. Szovjet részről a látogatás eredményeit össze­gező okmányt Leonyid Brezs- nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára, bolgár részről Todor Zsivkov, a BKP Központi Bizottságának első titkára, az államtanács elnöke írta alá. Az aláírás előtt Leonyid Brezsnyev és Todor Zsivkov baráti megbeszélést tartott. A kétoldalú kapcsolatokról folytatott eszmecsere során Leonyid Brezsnyev és Todor Zsivkov megkülönböztetett fi­gyelmet szentelt a kapcsolatok hatékonyságának fokozásával összefüggő kérdéseknek, han­goztatva. hogy a két ország sokoldalú együttműködése megfelel a szovjet és a bol­gár nép, valamennyi szocia­lista ország népe érdekeinek. Folytatták az eszmecserét a kommunista és munkásmozga­lom időszerű kérdéseiről, a nemzetközi problémákról. Ez­zel kapcsolatban aláhúzták, hogy a két ország elsőrendű jelentőséget tulajdonít a fegy­verkezési hajsza beszüntetésé­nek és a leszereléshez való átmenetnek, s ezt a célt szol­gálják a szocialista országok által előterjesztett gyakorlati indítványok. A kétnapos szovjet—bolgár tárgyálások eredményeit ösz- szegezve a moszkvai rádió rá­mutatott, hogy mindkét de­legáció a helsinki záróokmány végreha j tására összpontosítot­ta figyelmét és kiemelte a politikai enyhülés katonai enyhüléssel való kiegészítésé­nek fontosságát. A tárgyaló felek elismeréssel értékelték a Varsói Szerzódés politikai ta­nácskozó testületének ülésén tavaly novemberben előter­jesztett új javaslatokat. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége Todor Zsivkovot a Szovjetunió hőse címmel, Lenin-renddet és Aranycsillag érdeméremmel tüntette ki. A legmagasabb szovjet kitüntetéseket Leonyid Brezsnyev nyújtotta át a bolgár vezetőnek a Kremlben. A legfelsőbb tanács elnök­ségének erről szóló rendelete értelmében a kitüntetéseket «-a szovjet és a bolgár nép kö­zötti testvéri barátság és sok­oldalú együttműködés fejlesz­tésében, a béke és a szocializ­mus megszilárdításában szer­zett érdemeiért, a nemzetkö­zi kommunista és munkás­mozgalomban való sokéves te­vékeny részvételéért« ado­mányozták a BKP első titká­rának. a Bolgár Államtanács elnökének. (MTI) Együttműködés a népfront és a szövetkezetek között V A népfror.tb:zottságok kü- lönoözó irányú programjai, rendezvényei nagyon sok sző­ve Jtezéti tagot érintenek. Ezért szÜKségszerű a községi nép- frontbiaottságok és a szövet­kezetek fokozott együttműkö­dése. A szövetkezeti mozgalom mindhárom ágazata igen nagy súllyal szerepel megyénk gaz­daság. " politikai, társadalmi életében. Különösen nagy je­lentősége van a szervezett, ha­tékony együttműködésnek a termelőszövetkezetek és a nópírontmozgalom között. A tsz-ekben dolgozók aránya ugyanis jóval meghaladja az országos, átlagot. Ennek az együttműködésnek az alapját azok a megáliapo- dások képezik, amelyekben megjelölték az e területeken szükséges teendőket. Ilyen például az az együttműködési megállapodás is, amely a me­gyei népfrontbi2öttság és a szövetkezetek megyei szövet­ségei, a TESZÖV. a KISZÖV és a MÉSZÖV között vannak érvényben. Somogybán 82 mezőgazdasá­gi termelőszövetkezet, 23 ipari, 1.7 fogyasztási és értékesítő, 23 takarék — és 50 lakásszövet­kezet működik. Mindegyik te­vékenységéhez számos módon kapcsolódhat a népfrontmoz- galom. Példásul segíthetik a termeléspolitikai feladatok megoldását is. Ennek érdeké­ben szorgalmazták az elmúlt időszakban a felnőtt szakmun­kásképző tanfolyamok beindí­tását, támogatták a különböző szakmunkásképző intézeteket. Előtérbe került a háztáji gaz­dálkodás föllendítése. A nép- frontbizottságok évente csak­nem 20 alkalommal önállóan, 42 községben pedig az Állat- tenyésztési Felügyelőséggel kö­zösen rendeztek népfronteste­ket a háztáji állattartás idő­szerű kérdéseiről. Ezeken csak­nem kétezer érdeklődő jelent meg. Ugyancsak a háztáji gaz­dálkodás fellendítését szolgál­ta a kertbarátok Somogy me­gyei szövetségének megszerve­zése, közösen a MESZÖV-vel. Igen jelentős az az együtt­működés, amely a népfrontbi­zottságok és az áfész-ek között kialakult. Elsősorban a keres­kedelempolitika jegyében kü­lönböző fórumokat szerveztek. K ezeken az érdeklőd«* jórészt s vidék és a peremkerületek elutlafcaía. irány ült- Gondoltak a puszták ellátására is: kér­dőívekkel » os,romol iá k •« az ott élőket, majd ezt követően ta­nácskozást szerveztek a me­gyében levő puszták ellátásá­nak javításáról. A szolgáltatásokkal foglal­kozó szövetkezetek tevékeny­sége közvetlenül érinti a la­kosságot. Nagy szükség van az ilyen szövetkezetek és a nép- Erontbizottságok közötti haté­kony együttműködésre, s ez már többször hozott eredmény. Példaként megemlítjük, hogy a Hazafias Népfront által szer­vezett társadalmi munkaakció­kat gyakran támogatják az ipari szövetkezetei«; gépekkel, szerszámokkal. társadalmi munkát végző dolgozókkal. A Hazafias Népfront megyei elnöksége legutóbbi ülésén tárgyalta a népfrontbizottsá­gok és a szövetkezeti mozga­lom együttműködésének ta­pasztalatait. A testület elé ter­jesztett jelentésben olvasható: »Megyénkben a Város- es lcóz- ségpolitikai munkának állan­dó részesei a szövetkezetek." Ezt számos példa bizonyítja. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére a szövetkezetek kezdeményezték a lakóhely fejlesztését célzó felhívást igen hasznos együttműködés alakult ki a nagyatádi járás­ban a köaségfejlesztési faluna­pok során a szövetkezetek és a népfrontbizotteágok között. Az együttműködés fokozását célozza, hogy a megyei elnök­ség ülésén megújították a MÉSZöV-vel kötött megálla­podást. s — többek között — javasolták: a településfejlesz­tési falunapok gyakorlatát kö­zös szervezéssel kellene kiter­jeszteni a megye egész terüle­tére. M. A. Leonyid Brezsnyev Franciaországija látogat Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára a francia köz- társasági elnök meghívására június 20—22. között hivata­los látogatást tesz Franciaor­szágban. (MTI) Hazánkba érkezett a nemzetközi Lenin-békedíjbizoitság elnöke Tegnap Budapestre erkezett Nyikolaj Blohin szovjet aka­démikus, a nemzetközi Lenin- bekedíj bizottság elnöke és Aleszandr Gurjanov, a bizott­ság titkára. A szovjet vendé­geket a Ferihegyi repülőtéren Jakab Sándor, az MSZMP KB osztályvezetője és Márta Fe­renc, az MTA főtitkára az MSZMP KB tagjai fogadták. Jelen volt Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. Kétezer-hétszSz négyzetméternyi alapterületű vásárcsarnok szerelését kezdte meg Siófokon a Tanácsi Magas- cs Mély­építő Vállalat. A létesítményt mely ötvenmillió forintba ke­rül — a jövő év őszére készítik el. (Gyertyás László felvétele) KGST-tanűcskozás Nyíregyházán cs Békéscsabán KGST munkaértekezlet kezdődött tegnap Nyíregy­házán és Békéscsabán. Nyír­egyházán hét szocialista or­szág — Bulgária, Csehszlová­kia. Lengyelország, Magyaror­szág, az NDK, Románia és a Szovjetunió — szakemberei Egy hét múlva boltba kerül az áru Megkezdődött a cu kor borsó feldolgozás Nagyatádon Érik a cukorborsó, megkez­dődött a befőzés a Nagyatádi Konzervgyárban. Az első szál­lítmány az idén is a komiósdi és a kutasi tsz-ből érkezett a gyárba. Az idén jóval korábban kez­dődött meg a konzervipari nyersanyag feldolgozása, mint a korábbi években: a csapadé­kos, de napfényes május meg­gyorsította a növények fejlő­dését. A Nagyatádi Konzerv­gyár cukorborsó termesztésére r Uszódaruk sorozatban : " s! : :ÿ:; : : , : ; : 16 gazdasággal kötött szerző­dést. Ezt a fontos konzervipa­ri növényt kétezer hektáron vetették el és a mostani becs­lések szerint jó közepes ter­mést takarítanak be a követ­kező hetekben. Az is igaz, hogy a csapadék tovább emel­heti majd a terméskilátáso­kat. s a később vetett terüle­tekről már az átlagnál jobb termést is betakaríthatnak a gazdaságok. Az első napon 350 mázsa szemet dolgoztak fel. A ter­mésbecslések alapján összesen 540 vagon cukorborsóra szá­mítanak az idén. Ez a meny- nyiség ezer vagon konzerv készítéséhez lesz elég. A ter­vek alapján az idén készített cukorborsókonzerv — hat­nyolc napos megfigyelési idő után — már útnak indul a felhasználókhoz. A hazai ke­reskedelem igényeinek kielé­gítése mellett mintegy 800 va­gonnal szállítanak exportra/ a Szovjetunióba és az NDK-ba. A betakarítást és a feldol­gozást pontos ütemterv sze­rint végzik. A földeken har­minc borsócséplőgép segíti a munkát. A gépektől - pedig konténerekben érkezik meg az áru a gyár udvarára: min­dig annyit visznek, amennyit fel tudnak dolgozni. A kifej­tett borsószem ugyanis gyor­san romlik. tanácskoznak. Valamennyi olyan kutató intézetben dol­gozik, amely részt vesz a tag­országok egységes növényvé­delmi előrejelzési a szignalizá- ciós rendszerének kidolgo­zásával kapcsolatos program végreha j tásában. A jelenlegi tanácskozáson három témakör került, illet­ve kerül napirendre. Foglal­koznak az előrejelzési adat­felvételezés és az előrejelzési információs rendszer kidolgo­zásának kérdéseivel. Ebben a vonatkozásban mindenekelőtt a hazai növényvédőhálózat módszereit és tapasztalatait tanulmányozzák. A másik té­ma — a távészlelési módsze­rek — vonatkozásában viszont a Szovjetunió és az NDK ta­pasztalatai a legfigyelemre­méltóbbak, mivel ezekben az országokban már előrehaladt a kártevők és a növényi be­tegségek elterjedésének légi fényképezéssel, műholdak se­gítségével és más hasonlóan korszerű módszerekkel történő vizsgálata. Harmadik téma­ként a kártételek felmérésé­nek és a kártételi veszélyhely­zetek megállapításának mód­szereivel foglalkoznak a nyír­egyházi tanácskozás részvevői. Ezzel összefüggésben az ösz- szes tagországok tapasztalatait közelebbről megvizsgálják. Valamennyi témával kapcso­latban arra törekszenek, hogy megoldják a növényvédelmi előrejelzési fogalmak egysége­sítését. A tanácskozás a jövő hét szerdáján Budapesten fejező­dik be. Békéscsabán a KGST mező- gazdasági állandó bizottsága referencia laboratóriumokkal foglalkozó megbízottai ültek össze háromnapos eszmecse­rére. A bolgár, a csehszlovák, a magyar, a mongol, az NDK- beli, a lengyel, a román és a szovjet meghatalmazottak megtárgyalják, hogyan lehet kiszélesíteni a tagországokban működő referencialaborató­riumok együttműködését. A Magyar Hajó- és Darueryár angyalföld! gyáregységében szovjet megrendelésre soro­zatban készülnek a különböző teljesítményű uszódaruk. Kiszállításra készen áll két 25 tonnás, és hamarosan befejezik az építését egy 16 tonnás úszódarunak. A sólya-téren újabb Só tonnás úszódarut szerelnek. (MTI-fotó — Bara István) Az idei nyáron 53 épíistáMan csaknem 40800 fiatat Tegnap a Parlamentben dr. Nagy Sándor, a KISZ KB tit­kára és Nádor György, az Állami Ifjúsági Bizottság tit­kára, valamint a felügyeleti minisztériumok képviseleté­ben dr. Kovács Imre, Sárosi János és Urban Lajos minisz­terhelyettesek aláírták a KISZ központi bizottsága és az Ál­lami Ifjúsági Bizottság, illet­ve a felügyeletet ellátó mi­nisztériumok közötti 1377. évi megállapodásokat az önkéntes ifjúsági építőtáborozásra vo­natkozóan. Eszerint az KISZ 53 építőtábor számára 39 700 fiatal mozgósítását vállalja, akik segítik majd a mezőgaz­dasági, út- és vasútépítési és egyéb népgazdasagi feladatok megoldását. tartóoszlopokat Ara: 80 fillér tíeemeln

Next

/
Oldalképek
Tartalom