Somogyi Néplap, 1976. november (32. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-02 / 259. szám

A politikai országos kőnivnapok megnyitója (Folytatás az 1. oldalról) a műveltség, ezen belül a po­litikai műveltség gyarapítását. Győri Imre ez.1 követően az eszmei-politikai nevelőmun­ka és a politikai könyvkiadás eredményeiről beszélt. — Hazánkban az utóbbi idő­ben évente átlagosan több mint 2,2 millió ember — vagyis minden harmadik fel­nőtt lakos — vesz részt mar­xista—leninista képzésben, tanulmányozza ideológiánkat a pártoktatás, a KISZ, a szak- szervezetek, a Hazafias Nép­front kereteiben, az egyeteme­ken és a főiskolákon. A poli­tikai ismeretek megszerzésé­re irányuló tömeges igény ki­elégítését jól szolgálja az ideológiai, politikai könyvki­adás. 1976-ban a Kossuth Könyvkiadó 229 ideológiai, politikai művet ad ki, több mint 5 millió példányban. Emellett más kiadók is rend­szeresen jelentetnek meg po­litikai kiadványokat. A meg­növekedett igényekkel össz­hangban évről évre kiadjuk Marx, Engels, Lenin műveit, az idén 19 művet, több mint 200 ezer példányban. Tovább folytatjuk a marxizmus—leni­nizmus kiváló művelődési írásainak kiadását is. — A politikai könyvkiadás­sal együtt fejlődött a politikai irodalom terjesztése. Az álla­mi és szövetkezeti könyvter­jesztés mellett mintegy 20 ezer aktivista foglalkozik a politikai irodalom terjesztésé­vel. Munkájukat pártszerve­zeteink megfelelően értékelik. E megbecsülés kifejezjésre jut abban is, hogy a kiváló ter­jesztőket a politikai könyvna­pok alkalmával arany és ezüst jelvénnyel tüntetik ki. Eddig 6 ezren kapták meg az arany, 8 ezren pedig az ezüst jelvényt. Ez alkalommal is el­ismeréssel és köszönettel szó­lunk a politikai könyvek íróinak. szerkesztőinek, a nyomdai dolgozóknak és mindazoknak az áldozatos munkájáról, akik a politikai könyvkiadás eredményes fej­lődését elősegítették — mon­dotta Győri Imre. — Az ez évi politikai könyvnapok megrendezése időben egybeesik a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának egy igen fontos — ideológiai-politikai életünk szempontjából nagy jelentőségű — határozatának Előkészület a Szocialista Internacionalc kong resszusara Filipe Gonzalez, a Spanyol Szocialista Munkáspártnak a PSZP lisszaboni kongresszu­sán részt vevő főtitkára, va­sárnap újságíróknak elmond­ta, hogy a portugál főváros­ban tartózkodó Brandttal, Palmeval, Kreiskyvel, Mitter- rand-nal és Kalevi Sorsával együtt előkészítik a Szocialis­ta, Internacionale november 28*—29-i genfi konferenciáját. Közölte, hogy ő maga és Soares beszámol az országaik­ban végbemenő társadalmi folyamatokról. (A Szocialista Internacionalénak ugyanezek a vezetői márciusban Portó­ban' már tárgyaltak az Ibé­riai-félszigeten kialakult helyzetről.) Gonzalez az MTI tudósító­jának elmondta, hogy pártja még a spanyolországi válasz­tások előtt egyesülni akar a Spanyol Szocialista Néppárt­tal. Ha ez megtörténnék, a Szocialista Internacionale, amely jelenleg csak az ő párt­ját ismeri el, az új formációt is elismerné tagjaként. Nincs lényegesebb ideológiai kü­lönbség a két párt között, csupán néhány személyi kér­dés okoz gondot — mondta. Közölte, hogy pártja kész együttműködni a kommunis­tákkal a »demokratikus alter­natíva« valóra váltásában. Végül annak a véleményének« adott hangot, hogy »nehézsé­gek tapasztalhatók« a spanyol rezsim ellenzékének táborá­ban az új politikai helyzethez való alkalmazkodás tekinte­tében. meghozatalával — folytatta. A napokban került nyilvános­ságra az ülésről szóló közle­mény, s a közeljövőben a párt folyóirataiban megjelenik a Központi Bizottság határo­zata és az ülés egyéb okmá­nya. A Központi Bizottság pártpropagandáról szóló ha­tározata az ideológiai élet és a propaganda minden terüle­tére — így a könyvkiadás számára is — útmutatást ad. — Mindenekelőtt a minő­ségi követelményeket helyez­zük előtérbe. A könyvkiadás­ban is érvényesítjük az »in­kább kevesebbet, de jobban« elvét. Elsősorban a marxista— leninista propaganda tan­anyagait kell színvonalasabbá tenni. — Mindezek jegyében az idei politikai könyvnapokat megnyitom. Kívánom. hogy itt, a Ganz-MÁVAG-ban és szerte az országban minde­nütt eredményesen hasznosít­sák a már megszerzett mar­xisba—leninista ismereteket. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Győri Imre a po­litikai irodalom terjesztésé­ben, népszerűsítésében élen­járóknak nyújtott át kitünte­téseket. A megnyitó ünnepséget kö­vető műsorban közreműködött az Acélhang kórus, továbbá Avar István és Egressy Ist­ván színművész. A megnyitó alkalmából a Ganz-MÁVAG Művelődési Központban megnyílt a Kos­suth Kiadó tevékenységéi szemléltető kiállítás. BrczsnycY Jugoszláviába látogat Leonyid Brezsnyev, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtit­kára november közepén Jo- szip Broz Titónak, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz­társaság. elnökének, a Jugosz­láv Kommunisták Szövetsége elnökének meghívására baráti látogatást tesz Jugoszláviá­ban. (MTI) Rhodesiái támadás Mozambik ellen Rhodesiái csapatok vasár­nap óta minden eddiginél na­gyobb arányú hadműveleteket folytatnak Mozambik határ- menti települései ellen. Ne­héztüzérséggel lövik a Mo­zambiki Népi Köztársaság Tete tartományának több te­lepülését. Az agresszorokat bombavető repülőgépek és harckocsik támogatják. A mo­zambiki hadsereg egységei visszaverték a támadásokat. A hírt a mozambiki hírügynök­ség közölte hétfőn. Gaza mozambiki tartomány területén e. 'rhodesiai csapatok egy másik oszlopa megkísérel te az előrenyomulást Mapai város felé. Az agresszorok 19 személyt, köztük nőket és gyermekeket öltek meg. (MTI) A magyar—jugoszláv tárgyalások után A termelési együttműködésé ■ aa ff a jovo Van valami jelképes ab­ban, hogy Lázár György mi­niszterelnök jugoszláviai munkaprogramjának utolsó pontjaként az újvidéki Pobe- da gépgyárat látogatta meg. Bár a munkamegbeszélések­kel zsúfolt jó két és fél nap tárgyalásain sok mindenről szó esett — gazdasági kap­csolatok, nemzetközi kérdé­sek, kulturális-tudományos együttműködés, a nemzetisé­gek körülményei — a hang­súly a két szomszédos test­véri szocialista ország gazda­sági együttmunkálkodásának eredményeire és főleg lehe­tőségeire tevődött. Mindkét fél megelégedés­sel nyugtázta, hogy Magyar- ország és Jugoszlávia áru­csere-forgalma a legutóbbi öt év alatt megkétszereződött és terv szerint 1980-ig is csak­nem ilyen mértékben nő. Tavaly és ez év elején e két ország kereskedelmén is köz­vetlenül érződött a világpiaci nehézségek hatása. A tár­gyalásokon viszont már a kölcsönös vásárlások meg­élénküléséről adtak számot a szakemberek. Főleg a határ menti területek lakosságát érinti elsősorban, az ő örö­mükre szolgál, hogy a jövő év elejétől új egyezmény se­gíti a határövezeti forgalom bővítését. lyet a magyar miniszterel­nök és kísérete a Szerb Szo­cialista Köztársaság vezetői­vel folytatott. A jugoszláv gazdasági szakemberek sorra elmondták, hol látnak és kí­nálnak lehetőséget a közvet­len termelési együttműkö­désre, élve a földrajzi közel­ség előnyeivel is. A Zasztava gyár igazgatója a többi kö­zött azt mondta: ismerik a magyar vállalatok kooperá­ciós együttműködését a Lada és Polski Fiat gyárakkal; ha­sonló kapcsolatot ők is szí­vesen kialakítanának. Szóba került az építőipari gépek közös gyártásának lehetősé­ge, esetleg harmadik ország piacain való értékesítés meg­szervezésével. Az elektro­technikai iparág egyik nagy- vállalatának igazgatója öt termékcsoport gyártásában való együttműködésre tett ja­vaslatot. Egyesült Államok — választások Ford is9 Carter is győzhet A keddi amerikai elnökvá­lasztást megelőző utolsó fel­mérések mind Carter, mind Ford győzelmét lehetségesnek Partizán emlékművet robbantottak fel Ausztriában Jugoszláviában nagy felhá­borodással fogadták a hírt, hogy vasárnap Ausztriában, közvetlenül a jugoszláv határ közelében, neonácik felrob­elnökének nyilatkozatát. ZAvitter egyebek között kije­lentette: »a partizán emlék­művek ledöntése, az antifa­siszta harc emlékének meg­bántották egy partizán emlékr ; gyalázása a neonáci terror. művet, amelyet három évvel ezelőtt már ledöntöttek, majd újra felállítva, egy héttel ez­előtt avatták fel ismét. A fasiszta provokációval kapcsolatban a jugoszláv saj­tó közli dr. Zwitternek, a ka- rinthiai szlovének szövetsége •e 1976. november 1-én megtartott lottó jutalomsorsolásról, amelyen a 40. hét szelvényei vettek részt. 2*0 0SZ vásárlási utalv.. 2 202 832 zenesarok utalvány. 2 *ó 372 ház- tart. félsz., 2 291 562 konyhaielsz. utalvány, 2 314 463 utalv., 2 313 343 textil utalv.. 2 319 705 konyhafelsz. utalvány, 2 332 192 tetőtől talpig utalv., 2 348 635 utalv., 2 356 129 hű­tőgép ut., 2 362 672 háztart. félsz., 2 376 931 textil, utalv., 2 386 765 te­tőtől talpig utalv., 2 339 175 textil, utalvány, 2 409 520 vásárlási utal­vány, 2 413 639 hűtőgép ut„ 2 419 637 konyhaielsz. utalvány, 2 347 538 ki mit választ utalvány, a 455 997 utalvány, 2 45C 312 vásár­lási utalv.. 2 4T1 293 konyhaielsz. utalv., 2 474 912 Utalv., 2 486 966 ki mit vál. utalv., 2 492 518 konyha- felsz. utalv., 2 500 493 utalvány, 2 528 345 konyhafel szerelési utal­vány, 2 532 470 tetőtől talpig utal­vány, 2 543 725 Zsiguli személy- gépkocsi utalvány, 2 358 223 ki mit vál. utalv., 2 559 424 utalv.,. 2 364 460 televízió ut., 2 569 098 konyhaielsz. utalv., 2 572 272 50 900 Ft-os ötlet- utalvány, 2 586 740 tetőtől talpig utalvány. 2 586 992 konyhafelszere­lési utalv., 2 590 620 konyhaielsz. utalvány, 2 608 322 u-talv., 2 815 804 konyhaielsz. utalv., 2 639 632 tető­től talpig utalv., 2 678 328 hűtőgép ut., 2 C82 399 tetőtől talpig utalv., 2 663 4011 konyhaielsz. utalvány, 2 690 520 50 OOO Ft-os ötletutalvány. 2 699 183 utalv., 2 707 824 vásárlási utalvány, 2 707 825 vásárlási utalv., 2 716 209 konyhaielsz. utalvány, 2 724 462 Utah*, 2 737 347 otthon lakbér, utalv., 2 741 249 vásárlási utalv.. 2 743 548 tetőtől talpig ut., 2 747 590 tetőtől talpig utalvány. 2 770 433 tetőtől talpig U-t., 2 784 443 vásárlási utqjv., 2 7® 34)8 sztereo rádió, 2 798 187 50 900 Ft-cs ötlet­utalvány, 2 802 688 tetőtől talpig utalv., 2 837 229 zenesarok utalv., 2 852 776 otthon lakbér, utalvány, 2 852 856 konyháielszerel-ési utal­vány, 2 872 025 Utalv., 2 917 874 konyhaielsz. utalv., 2 919 229 ut., 2 S2S157 színes tv, 2 93-1086 utalv., 2 932 465 vásárlási utalv., 2 942 982 ualvány. 2 987 Ml konyhaíelszere- tésa utalvány. régi eszköze, hiszen mindig szálka volt a szemükben a felszabadításért vívott, vala­mint a nagynémet törekvések elleni harc.« Az osztrák belügyminiszté­rium 30 ezer schilling jutal­mat tűzött ki a nyomraveze­tőnek a karinthiai partizán- emlékmű felrobbantásával kapcsolatban. A rendőrség — szakértők bevonásával — széles körű nyomozást indí­tott. Az első megállapítások szerint a robbanószerkezet házi készítésű volt. tartják. Az ország 150 millió választójának előreláthatólag legfeljebb a fele szavaz majd csak le, egy alacsony színvo­nalú, érdektelen kampány után. A szavazók tízmilliói — mondják a- közvélemény-ku­tatók — a vietnami háború. 3 Watergaté-ügy belpolitikai botrányai után kiábrándultak, és nem várnak érdemi vál­tozásokat bárki győzzön is. A választás küszöbén a Gallup-intézet, a demokrata párti Carter, a másik nagy közvélemény-kutató cég,, ' a Harris viszont Ford egy szá­zalékos vezetését mutatta ki. A választás eredménye teljes­séggel bizonytalan. A két je­lölt közül a győztes várha­tóan igen csekély szavazattal szerez csak többet. Eugene McCarthy, volt de-, m-okrata szenátor, aki füaaet- len jelöltként indul, feltehe­tően a szavazatok néhány százalékát megszerzi, s ezzel — a demokratákat gyengítve — a mérleg nyelvét jelent­heti. Az áruforgalom a gazda­sági együttműködés hagyo­mányos formája, amelynek bővítésére mindkét ország törekszik. De ahányszor csak szóiba került ez a tény a belgrádi és az újvidéki esz­mecseréken, tették hozzá a magyar és ju­goszláv vezetők, szakembe­rek is: új, korszerűbb for­mákat, módokat kell keres­ni. a termelési kapcsolatok erősítésén munkálkodva. Egy mondat a látogatásról kiadott közös közleményből: »A két kormányfő meghatározta a gazdasági kapcsolatok továb­bi bővítésének irányelveit, előtérbe helyezve a termelé­si szakosodást és a kooperá­ciót, mint a gazdasági kap­csolatok tartós és egyenletes fejlődésének biztosítékait.« Három jugoszláv nagyvál­lalat igazgatóját is meghív­ták arra a .tárgyalásra, ame­A tervezéssel foglalkozó szakemberek is arra a követ­keztetésre jutottak, hogy a két ország terveit az eddigi­nél jobban össize kell han­golni, lehetőséget adva a hosszú lejáratú megállapodá­sokra, közös termelési vállal­kozások létrehozására. Meg­különböztetett figyelmet for­dítanak az együttműködésre az alumíniumiparban (az ércbányászattól a késztermé­kek gyártásáig), a nehéz- vegyiparban, a petrolkémiá­ban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban és az élel­miszeriparban. A hatezer munkást foglal- nyomatékkal -koztató Pobeda gép- és al­katrészgyártó vállalat vezér- igazgatója örömmel újságol­ta Lázár elvtársnak, hogy minden jel szerint termelési együttműködésre kerül sor a Győri Rába Magyar Vagon- és Gépgyárral, s közösen olyan termékeket gyártanak, amelyeket harmadik orszá­gok piacain is jól el lehet adni. Lázár elvtárs itt is —mint a két és fél nap tárgyalá­sain annyiszor — úgy össze­gezte a magyar küldöttség tapasztalatait, hogy a terme­lési együttműködéseké a jö­vő; a törekvés ezek létesíté­sére mindkét részről őszinte, eredményeiben bízhatunk. F. F. Üdvözlő feliratok kínai városokban Aczél Endre, az MTI tudó­sítója jelenti: Sanghajban. Kína legna­gyobb városában tacepaók (feliratok) jelentek meg, me­44 Í37 683 konyhaiéi«'.'. utalvány, 44 44 7 900 utalv,, 44 451 402 utalv., 44 452 016 utalv., 44 455 798 utalv., 44 t’70 579 tetőtől talpig utalvány, 44 674 183 tetőtől talpig utalvány, 44 685 147 színes tv, 44 700 680 Ut., 55 436 958 konyhafels'Z. utalvány, 55 442 279 konyhaielsz. utalvány, 55 443 724 konyhai élsz. utalvány, 55 451 849 vásárlási Ut.. 55 672 411 textil ut., 55 677 739 tetőtől talpig ut., 55 692 955 színes tv> 55 709 146 háztartási félsz. 60 111 073 sztereo rádió, 60 118 849 televízió ut., 60 125 536 vásárlási ut., 00 133 912 konyhaielsz. utalv., 60 L36 3523 ki mit vál. utalvány, 60 138 974 Utalv., 60 149 235 vásárié - vásárlási ut., 60 165 009 tetőtől tal- SQ Ut., 60 152 637 utalv., 00 1 60 421 « pig u., 60 1 83 596 konyha félsz, ut., I 60 203 824 konyhafelsz. utalvány, i 60 208 136 utalv., 60 222 050 háztar­tási félsz.. 60 229 922 konyhafelsz. ut., 60 231 528 ki mit vál. utalv., 60 243 026 tetőtől talpig utalvány, 60 254 613 tetőtől talpig utalvány. 60 257 129 ki mit választ utalvány, 60 262 367 konyliaíélsz. utalvány, 60 276 655 színes tv, €0 288 958 Ut.. 60 289 315 utalv., 60 317 2d6 otthon- lakbér. utalvány, 60 332 041 hűtő­gép Ut., 60 336 722 Utalv., 60 354 593 hűtőgép ut., 60 348 742 televízió ut., 60 369 202 sztereo rádió, eo 376 746 hűtőgép ut., 60 381 683 ki mit vál.. 60 385 392 vásárlási utalv., 60 399 493 utalv.. 60 408 613 konyhalelsz, ut., 60 434 389 hűtőgép ut., 60 436 531 vásárlási ut., 60 452 350 utalvány, 60 474 C04 háztartási félsz.. - 60 478 342 tetőtől talpig ut., 60 487 008 utalv., 80 487 070 tetőtől talpig utalvány. 60 487 345 konyhafelsz. ut., 60 492 785 50 000 Ft-os ötletutalvány, 60 494 352 tetőtől talpig Ut., 60 495 154 50 000 Ft-os ötletutalvány, 60 495 278 konyhafelsz. utalvány, 60 517 519 utalvány. 60 521 520 háztartási félsz, ut.. 60 522 893 konyhafelsz. utalv., 62 «11 627 konyhafelsz. utalvány, e2 0a5 793 otthon-lakbér, utalvány. Az esetleges hitekért feie- i löööeget nem vállalunk! ítéletidő Olaszországban ítéletidő tombolt a hét vénén Itáliában, az Alpoktól esészen Szicíliáig. A hatalmas fel­hőszakadásokat orkán erejű szélviharok kísérték. A rendkívüli időjárás következtében ismét veszélybe kerültek Velence csodálatos műemlékei, templomai és palotái: a tenger szintje az öbölben 125 centiméterrel emelkedett meg, a víz betört a város utcáira; pisz­kos áradat borítja a világhírű Szent Márk teret, (Telefotó: AF—MTI—KS) lyek »üdvözlik« Li Hszien- nien miniszterelnök-helyettest abból az alkalomból, hogy miniszterelnöknek — hivatalo­san: az államtanács elnöké­nek — nevezték ki. Ugyanezek a feliratok »üd- vözlik« Je Csien-jinget, a KKP KB alelnökét, honvédel­mi minisztert, abból az alka­lomból, hogy ö lett az Orszá­gos Népi Gyűlés állandó bi­zottságának elnöke. Hivatalos közlés még egyik kinevezésről sincs. Mindazonáltal, mint pekin­gi megfigyelők emlékeztet­nek rá, hasonló volt a hely­zet Hua Kuo-fengnek a párt kb elnökévé való kinevezésé­vel is. Hua ünneplése jóval azelőtt megkezdődött, hogy a kinevezés tényét hivatalos helyen megerősítették volna. Li Hszien-nien forma sze­rint még miniszterelnök-he­lyettes, igaz, a legelső a rang­sorban, a kormányfő tisztét — április 7-e óta — Hua Kuo-feng tölti be. ő viszont időközben elnöke lett a köz­ponti bizottságnak és a kb katonai bizottságának is. Kínában nincs precedens arra, hogy a párt és a kor­mány vezetése egy kézben összpontosuljon. Je Csien-jing a párt-hierar­chiában közvetlenül Hua Kuo-feng után következik. Az agg marsall, ha igaz, amit a tacepaók mondanak, most Csu Tenek, az országos népi gyű­lés állandó bizottsága július­ban elhunyt elnökének meg­üresedett tisztét veszi át. Mi­ként elődje, ő is a kínai népi felszabadító hadsereg, s több, egymást követő polgárháború veteránja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom