Somogyi Néplap, 1976. június (32. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-01 / 128. szám

Hr *í> ,u \-----„ áff XXXH. évfolyam 128. szám 1976. június l„ kedd Tegnap a szovjet főváros­ban megkezdődtek Nyikolaj Podgornijnak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­ge elnökének és Andrej Gro- miko külügyminiszternek, va­lamint Ferdinand Harcosnak hivatalos megbeszélései. A jobboldal a megegyezés ellen Föld—föld rakéták a bejrúti harcokban Egész Libanonban ismét fel- I lángolt a totális polgárháború. ! Az elmúlt két nap valameny- nyi fronton, szerte az ország­ban ádáz harcok folytak. A harcok újabb fellángolá- sának fő oka a szélsőjobbolda­li erők azon törekvésében rej­lik. hogy meghiúsítsák az új elnöknek — Eliasz Szarkisz- nak — a szembenálló felek közötti minden külső beavat­kozás nélküli politikai meg­egyezésre és a harcok végle­ges beszüntetésére irányuló kísérleteit. A napok óta heves tüzér­ségi tűz célpontjául szolgáló bejrúti nemzetközi repülőtér térségébe vasárnap reggel há­rom lövedék csapódott be. de a rongálás nem olyan mérté- 1 j kű, hogy veszélyeztetné a lé­giforgalmi biztonságot. A - Reuter bejrúti tudósítása szerint a libanoni főváros dél­keleti elővárosaiban lezajlott harcokban a szembenálló fe­lek föld—föld rakétákkal lőt­ték egymás állásait. A nyugati hírügynökségek jelentéseikben kiemelik, hogy a hétvégi harcok a tizennégy hónapja folyó libanoni polgár- háború legvéresebb napjaira emlékeztetnek. A bejrúti re­pülőteret tüzérségi belövések sújtották és az innen nem messze fekvő Sabra palesztin menekülttábort is. A harcok miatt a bejrúti repülőteret va­sárnaptól kezdve este 10 és reggel 5 óra között ideiglene­sen. lezárták. Ära: 80 fillér Magyar KiSZ-kiiidöttscg Béniién A Magyar Kommunista If­júsági Szövetségnek a Szabad Német Ifjúság (FDJ) kedden kezdődő X. parlamentjén részt vevő küldöttsége, amelyet dr. Maróthy lAszló. az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ kb első titkára (vezet, hétfőn megérkezett a Berlin— schönefeldi repülőtérre. A vendégeket Egon Krenz, az NSZEP Politikai Bizottságá­nak póttagja, az FDJ központi tanácsának első titkára fogad­ta. A küldöttséget magyar részről dr. Szűrös Mátyás nagykövei üdvözölte. (MTI) A Lenin városban épülő Tiszai Hőerőműben megkezdték az egyes számú blokk részegysé­geinek üzemi próbáit. Az épülő erőmű első egységét novemberben kapcsolják a hálózat­ra. Összesen 860 megawatt teljesítményű hőerőmű négy egységének szerelését 1978 végén fejezik be, , (MTI-fotó — Ércá K. Gyula) Napirenden a szaktárcák együttműködése ülésezik a magyar—szovjet kormányközi bizottság Plenáris üléssel a parlament delegáció« termében hétfő dél­után megkezdődött a magyar —szovjet gazdasági és mű­szaki-tudományos együttmű­ködési kormányközi bizottság 17.- ülésszaka. A tanácskozá­son a két delegációt dr. Sze­kér Gyula és Mihail Leszecs~ ko miniszterelnök-helyette­sek, az együttműködési bizott­ság társelnökei vezetik. Dr. Szekér Gyula és Mihail Leszecsko hangsúlyozta, hogy az ülésszak napirendjén igen jelentős témák szerepelnek, amelyek fontosak a két or­szág most indult ötéves ter­vének sikeres teljesítés^ szem­pontjából is. Rámutattak, hogy az egvüttműködési bi­zottság csakúgy, mint a szak­tárcák, hatékonyan segítik a gazdasági és műszaki-tudomá­Több olcsó szálláshely, étterem 2,5 milliárd a belföldi turizmus fejlesztésére Ma. június 1-én megkezdő­dik az 1976-os idegenforgalmi főszezon. Budai András, az Országos Idegenforgalmi Ta­nács titkára, fejlesztésekről és a vállalatoknak nyújtott tá­mogatásról számolt be az MTI munkatársának kozatában. A hazai turizmus fellendü­lését jelzi, hogy egy lakos évente átlag hat vendégéjsza­kát tölt el üdülőhelyen, s az összlakosság fogyasztási alap­jának mintegy 4 százalékát — 11 milliárd forintot — fordít­ja évente idegenforgalmi ki­adásokra. Az idegenforgalmi tanács a Belkereskedelmi Mi­nisztériummal es más szer­vekkel együttműködve ezért az ötödik ötéves tervidőszak­ban különös gondot fordít a belföldi turizmus feltételeinek javítására, s a tömeges igé­nyeknek megfelelően elsősor­ban az olcsó szálláshelyek gyarapítását, a zsúfolt helyek tehermentesítését, új üdülő- centrumok kialakítását szor­galmazza. E célra mintegy 2,5 milliárd forint támogatást Marcos Moszkvába érkezeit Ferdinand Marcos, a Fülöp- szi'geleki Köztársaság elnöke és felesége. Imelda Marcos, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének «s a Szov­jetunió Minnszterta.iAcsána k meghívására hétfőn hivatalos látogatásra Moszkvába érke­zett. nyújt a vállalatoknak, ame­lyek főként pályázat útján nyerhetik el a vissza nem té­rítendő támogatást é6 a hosz- szú lejáratú bankhitelt. 1976 és 1980 között 20—25 ezer hellyel bővülnek a kempin- adott nyilat- j gek, mintegy 5—6 ezerrel a fi­zetővendég szolgálatban pedig 20—25 ezerrel többen száll­hatnak majd meg. Az idén már átadott vagy a nyár során átadásra kerülő éttermek. é'.elmiszerüzlelek. szálláshelyek építéséhez mint­egy 300 millió forinttal járul hozzá az idegenforgalmi ta­nács. Az új létesítmények egy része a legforgalmasabb he­lyek fejlesztési gondjain eny­hít: Budapesten, a Balaton mellett és a Duna-kanyarban. Az idegenforgalmi tanács az eddigieknél is szélesebb körű propagandamunkával azok­nak az új üdülőcentrumok­nak a megismerését kívánja előmozdítani, amelyek a kö­vetkező évek fejlesztései nyo­mán várhatóan kedvelt pihe­nőhelyekké lépnek elő. Ilye­nek az orfűi tó környéke, a Velencei tó, Visegrád, Kisköre és Aggtelek környéke. Most első ízben jelent meg olyan kiadvány, amely valamennyi magyarországi szálláshely cí­mét és adatait is tartalmazza. nyos együttműködésben rejlő újabb lehetőségek feltárását, így azoknak a megbízásoknak teljesítését is, amelyeket a magyar és a szovjet kormány­fő 1975. október 21-i tárgya­lásain szabtak meg. Ezután rátértek a napiren­di pontok megtárgyalására. Áttekintik az említett kor­mányfői megbeszélésekből adódó feladatok teljesítésének menetét; tájékoztatót hallgat­nak meg öt nagy magyar gép­gyár gyártási profiljának hosszú távú meghatározásával kapcsolatos magyar—szovjet együttműködésről: megbeszé­léseket folytatnak a közszük­ségleti , cikkek gyártásában és kölcsönös szállításában a két ország együttműködésének újabb lehetőségeiről; megvizs­gálják, hogy milyen módon működhet együtt a két ország ipari üzemek teljes felszerelé­sének harmadik piacra való szállításában, illetve ott ipari üzemek építésében: tárgyalnak az 1975 utáni gyártás&zakosí- tási és kooperációs egyez­ménytervezetek előkészítésé­ről. a termelési és műszaki együttműködés fejlődését cél­zó távlati programtervezetről és több más fontos témáról. Befejeződtek Koszigin iraki tárgyalásai Bagdadban hétfőn befeje­ződtek a tárgyalások Alekszej Koszigin, az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának tagja, a minisztertanács elnöke és Szaddam Husszein, az Iraki Baath Párt helyettes főtitká­ra, a forradalmi parancsnok­ság tanácsának helyettes el­nöke között. A tárgyszerű, konstruktív légkörben lefolyt tárgyaláso­kon megállapodtak abban, hogy a tárgyalásokról közös közleményt hoznak nyilvános­ságra. Jelentés a bolgár választásokról Szófiában hétfőn közzétet­ték a bolgár központi válasz­tási bizottság jelentését a va­sárnap tartott nemzetgyűlési és tanácstagi választásokról. A jelentés megállapítja, hogy a szavazás teljes rendben. a választási törvény előírásainak megfelelően zajlott le. A vá­lasztásokat mindenütt magas fokú politikai aktivitás és ün­nepi hangulat jellemezte. A hazafias front és a többi tár­sadalmi szervezet biztosította a választások gyors és szer­vezett menetét, a szavazás tit­kos voltát. Több választási körzetben a szavazási arány már a délelőtti órákban elér­te a 100 százalékot. Délután 16 órára a szavazási arány több megyében meghaladta a 99 százalékot. A vasárnapi vá­lasztások megmutatták a bol­gár nép készségét, hogy vég­rehajtsa a BKP XI. kongresz- szusán elfogadott határozato­kat. (MTI) A nemzetközi gyermeknapon csapatotthont avattak a ka­posvári Tóth Lajos Általános Iskolában. Az ünnepségre az úttörők és kisdobosok avatása után került sor. (A gyermek­napi eseményekről a 6. oldalon számolunk be.) Nagy változást hozott a társadalombiztosítás Kedvezően alakult a tsz-tagok jövedelme Ülést tartott a TOT elnöksége A TOT elnöksége tegnap a lent tartott: megtárgyalt» a termelőszövetkezeti tagság helyzetének alakulását és életkörülményeinek fejlődését. Az elnökség megállapította, hogy az elmúlt 5 évben a tsz- tagok száma egyenletesen csökkent és a tagság összeté­tele a nemzedékváltás nyomán számottevően módosult. 1975. végén 930 ezer tagja volt a termelőszövetkezeteknek, kö­zülük 510 ezer aktív korú, 420 ezer pedig nyugdíjas. Az elmúlt években élénk munkaerőmozgás volt megfi­gyelhető, főleg az iparosodott körzetekben és a tsz-alkalma- zottak körében. A változás nyomán a fiatal, képzettebb szövetkezeti tagoknak a mun­kaviszony és a munkafeltéte­lek iránti igénye az iparban meghonosodott gyakorlathoz közeledett. Az aktív tagság | hosszát, a pihenő időt és n Üzemi próbák a Tiszai Hőerőműben tovább fiatalodott, az átlagos életkor öt év alatt három év­vel, 41 évre csökkent. A szövetkezeti parasztság életkörülményeit meghatáro­zó tényezők között nagy sze­repe van a munkában töltött időnek. Az elmúlt öt évben a termelőszövetkezetek egy fő­re jutó munkaidő-teljesítmé­nye emelkedett. Amíg az egy év alatt ledolgozott átlagos munkaidő országosan csök­kent, addig a szövetkezetek­ben ennél 100 órával többre nőtt. Ezenkívül a tsz-tagok többsége jelentős időt, napon­ta átlagosan 2,6 órát fiordít a háztáji gazdálkodásra. Az egyes tagsági rétegek foglal­koztatottságában mutatkozó különbségek túlságosan na­gyok. Mintegy százezren éven­te átlagosan több mint 3000 órát dolgoznak. Ugyanakkor főleg a női dolgozók foglal­koztatása gyakran alig éri el az ezer órát. Különösen a fia­talabb. szakképzett szövetke­zeti tagok azt igénylik, hogy az éves foglalkoztatás mérté­két, a munkanap maximális túlmunka feltételeit a jövőben az eddiginél jobban szabályoz­zák. A termelőszövetkezeti tagok jövedelmi helyzete a Központi életszínvonalpoiitikai célok­kal összhangban általában kedvezően alakult. Viszont a foglalkoztatás mértékétől, a szövetkezet gazdasági helyze­tétől függően — esetenként szubjektív okok miatt — túl­zottan differenciálódott az azonos munkát végzők kerese­te, továbbá az egyes szövetke­zetek és megyék átlagkereseti színvonala. Bár a tervidőszak során enyhültek a különbsé­gele, továbbra is fontos fel­adat a szocialista elosztás el­veinek következetesebb érvé­nyesítése. Az elnökség kiemelte: a termelőszövetkezeti tagok életkörülményeinek alakulá­sában alapvető változást ho­zott, hogy a társadalombiztosí­tási szolgáltatások rendszere, feltételei és színvonala lénye­gében azonossá vált a munka­viszonyban állókéval. (MTI) Harmadszor lobbant a láng

Next

/
Oldalképek
Tartalom