Somogyi Néplap, 1976. február (32. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-01 / 27. szám

Operatőrök és diplomaták Ismerős a kép, amely a hosszú nemzetközi tanácsko­zássorozatok színhelyén a résztvevőket fogadja: fény­képészek, film- és tévéopera­tőrök hada villogtatja, berreg- teti masináit. A beállítások ugyanazok, a felvételeken sze­replők is. Akkor miért az egész? Mert: »sohasem lehet tudni!« Hátha ezen az ülésen születik megegyezés, és akkor a rutinszerűen készített felvé­telek "egyszeriben értékesekké válnak: »Képünk a történel­mi jelentőségű ülés előtt "ké­szült ...« Nos, ezekben a napokban a genfi új konferenciaközpont előtt éppúgy, mint Bécsben, a Hofburgban, vagy Párizs­ban, a Kiéber sugárúton me­gint százszámra gyártottak fényképeket és híradóba illő tudósításokat. A svájci város­ban folytatódott a SALT, Bécsben a haderőcsökkentési konferencia, Párizsban pedig az olajexportáló országok mi­niszterei találkoztak, egy má­sik tárgyaláson pedig az »észak—déli párbeszéd« rész­vevői. No6, egyik ülésen sem jött létre igazi fordulat, nem történt alapvető megegyezés, mégis érdemes mindegyikre odafigyelni. A genfi szovjet—amerikai tárgyalásoknak láthatóan lö­kést adott Brezsnyev és Gro- miko előző heti találkozása Kissingerrel, bár a SALT új­ra felvétele még nem hozha­tott számottevő előrehaladást a részletkérdésekben. Bécsben a közép-európai fegyveres erők és fegyverzetek dolgában folyó tárgyalásokon mo6t hangzott el az első megjegy­zés a szocialista országok ré­széről a NATO egy új elkép­zelésére. A nyugatiak elkép­zelése még mindig az úgyne­vezett »asszimmetriához« ra­gaszkodik, az egyenlőtlen csökkentéshez. Az egyetlen új dolog benne az, hogy végre a NATO-országok is elismerik annak szükségességét: a csök­kentésbe be kell vonni a nuk­leáris fegyvereket is, ahogyan ezt a szocialista országok sür­getik. Egészében decemberig a NATO-országai hallani sem akartak erről. Ami az izraeli miniszterel­nök washingtoni látogatását illeti, szinte arra is ráillenék a jelző, hogy — rutinszerű. A jól ismert izraeli álláspontot ismételte Rabin Ford elnök­nél csakúgy, mint a nevezetes nemzeti sajtóklubban: a genfi értekezleten Izrael a .paleszti­nokat csak a jordániai kül­döttség tagjaiként hajlandó tárgyaló partnerként elfogad­ni. Az szintén sokszor ismét­lődő elem volt az eddigi tár­gyalásokon, hogy Izrael nö­vekvő amerikai katonai és gazdasági segélyt kér. A Tel Aviv-i kormány a jelenlegi költségvetési évben összesen 2 és negyed milliárd dollárt kap Washingtontól. Az arab világban a libano­ni válság után, most az algé­riai-marokkói viszály szerepel az arab diplomácia tevékeny­ségének középpontjában. Aho­gyan mondani 6zokás: igazán »lázas tevékenységnek« tanúja a világ. A »telefondiplomácia« volt előbb: Bumedien algéri­ai elnök számos arab veze­tővel, így Szódat elnökkel be­szélt telefonon, aztán Hasszán marokkói király is fogta a te­lefonkagylót és sorban felhí­vott számos államfőt. Ezt kö­vetően a közvetítői diplomá­ciára került sor. Többek kö­zött Irak egy minisztere ment előbb Rabatba, majd Algirba, hogy a Spanyol-Szahara sorsa körül kirobbant marokkói— algériai viszály megszünteté­sével próbálkozzék. Arafat, a Palesztinái Felszabadítás! j Szervezet vezetője Bumedien1 elnökhöz és Hasszán király­UZ ESEMÉNYEM KRÓNIKÁJA Hétfő: összeült az OPEC , minisz­teri értekezlete Párizsban. A Balkán államainak kon­ferenciája Athénban. Kedd: Rabin izraeli miniszterel­nök tárgyalásai Washing­tonban. Az USA megvétózta a Biz­tonsági Tanácsban többség­re került közel-keleti ha­tározatot. Szerda: Trudeau kanadai minisz­terelnök Havannában Fidel Gastróval tárgyalt. A namíbiai kérdés vitája a Biztonsági Tanácsban. Csütörtök: Üjra Gen-fben a szovjet és az amerikai küldöttség: a SALT folytatására. Algériai—marokkói össze­tűzések a volt Spanyol- Szahara területén. Péntek: Bécsben folytatódtak a haderőcsökkentési tárgya­lások. Fasiszta merényletek Por­tugáliában. Trudeau Venezuelában. Kínában közölték, hogy rövidesen összeül a par­lament. Lázas diplomáciai tevé­kenység az algériai—ma­rokkói viszály megszünte­tésére. i_ban levő Marok- % kónak és Mauritániának. A volt Spanyol-Szahara fő kin­cse az a temérdek foszfát, amit a sivatagi homok rejt. Ha a foszfáttelepek Marok­kónak jutnak, egyhamar meg­erősödik — legalábbis gaz­daságilag — a monarchia, amellyel a haladó Algéria már a múltban is egyszer-kétszer szembekerült. Az egykori Spa­nyol-Szahara ugyan ritkán lakott, de az kétségtelen, hogy a népesség tekintélyes része önrendelkezési jogot követel, s hogy a Polisario ezen az alapon harcol. Angolában a népi köztársa­ság serege folytatja az FNLA és az Unita csapatainak ki­szorítását. Igen értékes kato­nai sikert értek el Lobito vá­ros elfoglalásával, amely fon­tos utánpótlási kikötő volt a szakadár szervezetek számára. Angoláról szó esett azon a tárgyaláson, amelyet Kubában folytatott Trudeau kanadai külügyminiszter. Fidel Castro egy, a kanadai vendég jelen­létében megrendezett nagy­gyűlésen elmondott beszé­dében újra értésre adta, hogy Kuba segíti az angolai népet önrendelkezési jogának ér­vényesítésében, szemben azok­kal, akik fegyveres erőszak­kal próbálják ebben meg­akadályozni. Különben a kubai—kanadai kapcsolatok erőteljesen fej­lődnek. Trudeau látogatása bizonyította, hogy végleg megszűnt a szocialista sziget- ország elleni imperialista blokád. Végül egy érdekes hír Kí­nából: a most folyó, négyna­pos »tavasz ünnep« előtt, gazdasági vezetők említést tettek arról, hogy nemsokára lemeny Púja Frigyes vietnami látogatásáról Púja Frigyes, az MSZMP t Központi Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság kül­ügyminisztere Nguyen Duy Trinhnek. a Vietnami Dolgo­zók Pártja Politikai Bizottsá­ga tagjának, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság mi- niszterelnöik-helyettesenek és külügyminiszterének a meghí­vására 1976. január 24. és 31. között hivatalos, baráti láto­gatást tett a Vietnami De­mokratikus Köztársaságban. Púja Frigyes koszorút he­lyezett el Ho Si Minh elnök mauzóleumán, ismerkedett az ország nevezetességeivel, ipa­ri üzemeivel, mezőgazdaságá­val, a vietnami nép kulturá­lis életével. A magyar külügyminisztert fogadta Pham Van Dong, a Vietnami Dolgozók Pártja Po­litikai Bizottságának tagja, a yietnami Demokratikus Köz­társaság miniszterelnöke. Púja Frigyes külügyminisz­ter és kísérete látogatást tett Ho Si Minh városban. Huynh Tan Phat, a DIFK miniszter­elnöke és Nguyen Thi Binh külügyminiszter fogadták a magyar vendégeiket és vacso­rát adtak tiszteletükre. Nguyen Duy Trinig és Púja Frigyes külügyminiszter tár- t Amerikai leszerelési menet San Franciscóból szombaton elindult .az a menet, amelyet a leszerelés és a társadalmi igazságosság támogatása ér­dekében szerveztek. A menet fő célja: mozgósítani az ame­rikaiakat az elnyomás és a faji megkülönböztetés felszá­molásáért, a társadalmi , egyenlőségért, a leszerelésért vívott küzdelemre. Az úticél Washington, aho­va a résztvevők terv szerint októberben fognak megérkez­ni. Több mint öt és félezer kilométert tesznek meg, 12 ál­lam területét érintve. A menet előkészítésében az Egyesült Államok számos tár­sadalmi szervezete vesz részt. A menet megtartását támo­gató politikai és közéleti sze­mélyiségek között kiemelkedő békeharcosok találhatók, mint például Benjamin Spook, Ralph Abernathy és Cora Weiss. A brit kommunisták az angol konzervatívokat bírálják Libanonban megkezdődött a polgárháborús romok eltakarí­tása. A képen: a íőváros Mosziem kerületének lakói értékei­ket mentik. (Telefotó — AP MTI—KS) hoz egyformán üzenetet inté­zett, megkérve őket, tegyék félre ellentéteiket. Algériával együtt Líbia is a Fölisario el­nevezésű, szaharai felszabadí- tási szervezetet támogatja, ez indokolta Dzsallud líbiai mi­niszterelnök algíri látogatását. A konfliktus oka az, hogy Spanyolország gyanús sietség­gel adja át volt afrikai gyar­matát, a nyugat-szaharai te­rületet, az azzal közvetlen összehívják a parlamentet az ötéves terv jóváhagyására. 1964 óta nem vittek népgaz­dasági tervet az országos né­pi gyűlés elé. A kínai »parla­mentarizmus« újjáélesztésére szolgál jelzéssel az a hír is, hogy Csou En-laj utódjának vagyis az új miniszterlenök- nek a kinevezése szintén par­lamenti eljárás formájában történik meg. Pálfy József »A brit válság megoldására irányuló konzervatív politikai irányvonal csődbe ment. A konzervatív vezetőség minden felhívását vagy nyilatkozatát szűklátókörű, bigott, önző, in­dividualista osztályérdekek jellemzik, és nem kínálnak megoldást a dolgozók többse gének égető problémáira« — írja a Morning Star szombati számában Gordon McLennan, Nagy-Britannia Kommunista Pártjának főtitkára. McLennan azokat a hideg- háborús nyilatkozatokat kom­mentálta. amelyeket a burzsoá ellenzék vezetői, főleg Mar­garet Thatcher pártvezér tet­tek a közelmúltban. Szerte a tőkés világban — folytatódik McLennan cikke — az enyhülés-ellenes erők biztonsági és együttműködésé értekezlet záródokumentumá­nak augusztusi aláírása óta — fokozottam aktivizálódtak. A helsinki értekezlet minden eddiginél jobb alapot terem­tett a problémák megoldásá­ra, s ez elsősorban, minden más országnál inkább, a Szov­jetuniónak köszönhető. McLennan hozzáfűzi, hogy Thatcher kirohanásairól bel­politikai vita bontakozott ki, amelyben szót emeltek a kor mány tagjai is. Ideje, hogy csatlakozzanak ehhez a vitá­hoz a baloldali és haladó erők, Anglia valódi érdekei­nek képviseletében, a békéé? a leszerelés ügyét szolgáló politikai védelmében — han­goztatja a főtitkár. gyalást folytatott a két ország; a VDK és az MNK közölt! barátság további erősítésén?!; és együttműködésük kiszéle- sítésének időszerű kérdési­ről. továbbá a két felet köl­csönösem é-dsklő nemzetközi kérdésekről. Púja Frigyes külügvmirasz­ter őszinte köszönetért mon­dott a testvéri fogadtatásé'*:, amelyben a vietnami nén és a VDK kormánya részesít~t- te, hozzájárulva a Vietnam­ban tett baráti látogatása si­keréhez. Puia Frigyes a Magyar Nép­köztársaságban teendő hivata­los. baráti látogatásra hívta meg a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság külügymi­niszterét, aki a meghívást kö­szönettel elfogadta. * * * 1976. január 31-én Púja Fri­gyes és kísérete elutazott Ha­noiból. A repülőtéri búcsúztatásom jelen volt Nguyen Duy Trinh, a VDK külügyminisztere, Hoang Van Lói külügyminisz­ter-helyettes és a külügymi­nisztérium több munkatársa. Ott volt továbbá Karsai La­jos magyar nagykövet és a nagykövetség munkatársai. A Hanoiból történő eluta­zást megelőzően Karsai Lajos nagykövet fogadást adott Pú­ja Frigyes tiszteletére. A VÖK elnökének iizeneie Ton Duc Thang, a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság elnöke szombaton a vietnami holdújév alkalmából üzenettel fordult az egész ország la­kosságához és a katonákhoz. Az elnök a Vietnami Dolgo­zók Pártja Központi Bizottsá­ga, a nemzetgyűlés, a kor­mány és a hazafias front ne­vében köszönetét mondott a szocialista országok, valamint Laosz és Kambodzsa népei­nek, amiért segítséget nyúj­tottak Vietnamnak. Az üzenet megállapítja, hogy az 1975-ös nagy győzelem lehetővé teszi az ország egyesülését, hogy egész Vietnam meginduljon a szocializmus útján. A VDK elnöke végezetül felszólította a lakosságot; minden erejét állítsa a boldog és virágzó társadalom felépítésének szol­gálatába. A segítség nem egyirányú, az előny kölcsönös Vlagyimir Selepin, a Novo- je Vremja szerkesztő bizott­ságának tagja a lap e heti számának levelezési rovatá­ban egy csehszlovák állampol­gár, a pozsonyi Jozef Grcka levelére válaszolva erélyesen vitába száll a levélíróval, aki kétségbe vonja annak a segít­ségnyújtásnak a célszerűségét, amelyet a Szovjetunió és a szocialista országok a fejlődő országoknak nyújtanak. A több nyelven megjelenő moszkvai külpolitikai hetilap csehszlovákiai levelezője sze­rint egyes fejlődő országokban megfeledkeznek a kapott se­gítségről, »egyesek pedig né­ha még gyűlölködést is szíta­nak azok ellen, akiktől a se­gítséget kapták«. A levélíró másik kifogása, hogy a segít­ségnyújtás »bizonyára rontja az életszínvonalat a küldő or­szágban«. Selepin véleménye szerint a »harmadik világ« országai nem feledkeznek meg a szo­cialista országoktól kapott se­gítségről. Előfordult ugyan, hogy meghatározott reakciós Foszfátháború a sivatagban m Somogyi Néplap Két — semmiképpen nem elhanyagolható — tényező fel­lebbenti a fátylat a Nyugal- Szaharában néhány napja tar­tó ellenségeskedések hátteré­ről. Az egyik: Marokkó ural kodója nem sokkal a konflik­tus kirobbanása előtt hosszas eszmecserét folytatott a 6. amerikai flotta helyettes pa­rancsnokával. A megbeszélé­sen jelen volt Nyugat-Szahara marokkói kormányzója is. A másik tényező a térség adott­sága: a világ egyik leggazda­gabb foszfátkincsét rejti ott a sivatag. Nem szükséges különöseb’: fejtörés ahhoz, hogy ebből a ■két elemből összeálljon a kép. Némi tapasztalatot szerezhe­tett már a világ abból, hogy ahol valamely természeti kincs túlontúl jelentős mennyiség­ben fordul elő, ott előbb vágj" utóbb megjelenik a helyszínen a nemzetközi nagytőke, vagy annak képviseletében az új- gyanmatosítók egyike. Nyugat Szahara esetében — a jelek­ből ítélve — az Egyesült Al lamok. Már a múlt évben alapos gyanúra adott okot, hogy a térség jövőjéről kezdeménye­zett tárgyalásokon Spanyolor­szág »nagylelkűen« hozzájá­rult ugyan gyarmattartó jo­gainak feladásához, de Spa­nyol-Szahara harmadik szom­szédját, Algériát Marokkóval és Mauritániával közösen igyekeztek távoltartani az ér­demi döntésről. Így történhe­tett meg, hogy Madrid poli­tikai és területi engedménye! jogot nyert a foszfát ki term' lésében befolyásának megőr­zésére. Így fest Nyugat-Szaha­ra »önállósága«, amit már A' gériában a múlt évben több­ször is megkérdőjeleztek. Most látszólag egy algériai konvoj elleni marokkói táma­dás adott okot a fegyveres harc kirobbanására. Furcsa módon azonban az időpont majdhogynem egybeesik a spanyol—amerikai támasz­pont-szerződés megújításává’ Meglehet, Madrid adta meg a jelet a fegyveres akció meg: n- \dítására, miután a francoista bezsim és Algéria között a első pillanattól kezdve éles ellentét állt fenn Nyngat-Sza- hara jövőjét illetően. Bumedien algériai elnök a fejében gazdaságilag magerő- világ állam- és kormányfői- sitette pozícióját, pontosabban I hez intézett üzenetében Ma­rokkót tette felelőssé a konf­liktus kipiwokálásáért. Drá­mai hangú üzenetében beszá­molt a marokkói légierő bar­bár támadásáról, békés polgá­ri lakónegyedek lerombolásá­ról, a napalmbombák pusztí­tásáról. Algírban arabközi köz­vetítés jelei bontakoznak ki. ám közben a fegyverek ro­pognak, s a Nyugat-Szahara függetlenségéért küzdő Poli­sario Front harcosai sokszo­ros túlerővel szemben védel­mezik szülőföldjüket. Meglehet, a történelem maj­dan foszfátháborű néven em­lékezik meg a mostani konf­liktusról. Kérdés azonban, hogy említést tesz-e arról, mi­ről tanácskozott a marokkói uralkodó rabati rezidenciáján szélni. körök »gyűlölködést szítanak« a szocialista országok ellen, de »érveiket« szinte minden esetben kívülről, az imperi­alista propagandagépezetektől kölcsönzik. Alaposain kiveszik részüket a szocialista és a fejlődő országok kapcsolatai elleni rágalomkampányból a maoisták is. Magától értetődő — írja a továbbiakban a Novoje Vrem­ja szerkesztője —, hogy a fia­tal országokkal való együttmű­ködés bizonyos kiegészítő erőfeszítéseket igényel a szo­cialista országok részéről. Tu­datosan vállalják ezt, mint­hogy az imperialista elnyo­más áldozatainak megsegíté­séről van szó. Gyakori eset a2 is, amikor a szocialista orszá­gok orvosokat, gyógyszereket, élelmiszereket küldenek a ter­mészeti katasztrófa áldozatá­vá vált országokba. Ami azon­ban a »harmadik világ« or­szágainak viszonylatában je­lentős szerepet betöltő gazda­sági együttműködést illeti, a Novoje Vremja szerint merő­ben téves elképzelés, hogy ez valamiféle »-egyirányú utca«. A kereskedelem és a gazda­sági együttműködés ezekkel az országokkal olyan fejlődési szakaszhoz érkezett, amikor kölcsönösen előnyös gazdasá­gi kapcsolatokról lehet be- Kölcsönösen hasznos­az amerikai tengernaggyal. Pedig ez az eszmecsere leg­alább olyan fontos körülmény ebben a szaharai háborúban, mint a sivatag mélyén lapuló kincs. nak minősítendő a kelet-euró­pai szocialista országok és a »harmadik világ« országainak kőolaj-földgáz együttműködése ilíft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom