Somogyi Néplap, 1976. február (32. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-01 / 27. szám

A haladó erők programja Lázas tanácskozások Libanonban ; Szolidaritás— Angoláért Ara: 1 forint Somom Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam 27. szám 1976. február I., vasárnap A tizedik házgyár A libanoni—Szíriái—Palesz­tinái legfelsőbb katonai bi­zottság, amely döntő szerepet töltött be a tűzszünet megva­lósításában, további intézke­déseket jelentett be a fegy­vernyugvás stabilizálására. Közölte, hogy hétfőn a liba­noni hadsereg alakulatai vo­nulnak be Bejrút kikötőne­gyedébe és a fővárostól dél­re fekvő helységekbe. Ők lát­ják majd el a rend és a biz­tonság fenntartásának felada­tát. Az Abdel Halim Khaddam szíriai külügyminiszter vezet­te Szíriái, közvetítő bizottság pénteken libanoni mohamedán vezetőkkel tárgyalt. Szomba­ton az ország maronita ke­resztény vezetőivel fog talál­kozni. A szíriai közvetítők — a Reuter szerint — arra tö­rekszenek, hogy elnyerjék mindkét fél hozzájárulását egy olyan politikai formulá­hoz amely megszünteti a konfliktust. Pénteken éjjel Libanon egész területén nyugalom volt, semmiféle incidens sem történt — adta hírül a liba­noni—szíriai—palesztinai leg­felsőbb katonai bizottság Szombaton reggel kiadott közleménye. A Bejrút és a Li- banon-hegység, továbbá Béka, Észak-Libanon és Dél-Libanon térségében illetékes négy te­rületi bizottság, valamint a 23 katonai albizottság a prog­ramnak megfelelően, nehézség nélkül folytatja munkáját — fűzi hozzá a közlemény. [ Az Iszlám-haladó frontba ! tömörült politikai irányzatok j és a szíriai közvetítő bizott- i ság Aramounban pénteken tartott találkozójának nagy ; vonalakban sikerült meghatá- ; roznia a mohamedán és a ha- j ladó erők követeléseinek kö- í zös nevezőjét — jelentette az Kétszeres amerikai segítse« Marokkónak Hoszni Mubarak egyiptomi alelnök mindaddig a Magh- reb-országokban marad, amíg a helyzet megköveteli — kö­zölte szombaton a kairói rá­dió Iszmail Fahmi külügymi­niszterre hivatkozva. A rádió beszámolt arról is, hogy az egyiptomi elnök megbízottja pénteken este kétórás -.eszmecserét folytatott Huari Bumedien algériai ál­lamfővel, szombaton pedig Buteflika külügyminiszterrel tanácskozott. A jelentés sze­rint Hoszni Mubarak, szom­baton délután Fezbe utazki. Az El Mudzsahid című al­gériai lap szombaton arról számolt be, hogy a viszály­ban közvetíteni próbáló iraki, szíriai, egyiptomi és tunéziai megbízottak az arab külügy- j pontját — az AP értesülése AFP tömörüléshez közelálló forrásokra hivatkozva. A mohamedán és haladó vezetők állítólag megállapod­tak abban, hogy fenntartják a három magas állami funkció jelenlegi megoszlását: a köz- társasági elnöki tisztséget maronita (katolikus), a mi­niszterelnöki posztot szunni­ta, a képviselőház elnökének funkcióját pedig síita tölti be. Az AFP értesülése szerint az Iszlám-haladó tábor elha­tározott szándéka, hogy kö- veteli, vegyék bele a »globá­lis reformprogramba« az aláb­bi rendelkezéseket: — 120 főben rögzítik a par­lamenti mandátumok számát. A mandátumokon azonos arányban (60-60) osztozkodnak a keresztény és a mohamedán közösségek. — A minisztereknek és képviselőknek megtiltják, hogy funkciókat halmozza­nak. — A személyazonossági igazolványokból törlik a val­lási hovatartozás megjelölését. Az ország mohamedán ve­zetőivel pénteken megvitatott javaslatokat szombaton öt ma­gas rangú maronita vezetővel tárgyalták meg. A tárgyalás eredményéről egyelőre nem érkezett hír. A két fél állás­miniszterek ' értekezletének j ^f_r^ sürgős összehívását javasolták a válság megoldása érdeké- ! ben. A washingtoni külügymi- | niszfer szóvivője pénteken ko- j zölte, hogy II. Hasszán ma- ! rokkói uralkodó megbízottja, Karim Lamrani volt minisz­terelnök az amerikai külügy­miniszterrel folytatott csütör­töki megbeszélésén kifejtette: »Marokkó minden eszközzel megvédi szuverenitását és te­rületi integritását«, várhatóan hétfőn, a Frangié államfő elnökletével tartandó rendkívüli kabínet- | ülésen fogják összevetni. Le­hetséges, hogy akkor már végleges formájába öntik a reformok tervét. Villántinicrjű Valamennyi somogyi út járható Az Angolád Népi Köztársa­ság kormánya nagyra értékeld az afro-ázsiai népek saoüda- nitási szervezetének a szabad­ságát, függetlenségét és terü­leti integritását védelmező an­golai nép igazságos ügyéhez való hozzájárulást — jelentet­te íki Agostinho Neto, az. An­golai Népi Köztársaság elnöke a szervezet Luandában tar­tózkodó delegációja előtt. A küldöttség részt vesz az an­golai néppel való nemzetközi szolidaritási konferencia elő­készítésében. A nagyszabású értekezlet február másodikén kezdődik Luandában. A küldöttség beszámolt arról, hogy számos ázsiai, af­rikai, európai és amerikai szervezet és haladó közéleti személyiség jelezte: részt kí­ván venni a február 2-án nyíló konferencián. A belga közvéleményben rendkívül heves tiltakozást keltett, hogy Belgiumon ke­resztül küldenek zsoldosokat Angolába és Zaire-ba az FNLA és az Unita szakadár csoportosulások támogatásá­ra. Ernest Glinn, a Belga Szo­cialista Párt parlamenti kép­viselője rámutatott arra, hogy csupán az utóbbi napokban 200 zsoldos utazott Brüsszelen keresztül Angolába. A képvi­selő javasolta a parlamentnek olyan törvénytervezet elfoga­dását- amely kizárná annak lehetőségét, hogy Belgiumon keresztül szállítsanak zsoldo­sokat. Kecskeméten működik az ország tizedik házgyára. A szovjet technológiai berendezésekkel felszerelt üzem egyidejűleg 3—i féle épületelemet tud előállítani. A berendezések próbája a múlt év végén befejeződött és most évente 2500 lakáshoz ele­gendő panelt állít majd elő. Az itt gyártott elemeket részben Bács megyébe, részben Pest és Szolnok megyébe szállítják. Sarlós István az NDK-ban Szovjet tervjelentés Tegnap a reggeli órákban i erős havazás kezdődött Ka- ] posváion és környékén. Dél- . utánra már vastag hóréteg bo- ; rí tóttá a környező dombokat. í Az esti órákban az UT1N- | FORM megyei ügyeletén, a 14-460-as telefon&zámon dr. I Szabó András ügyeletestől ér- I dek lód tünk: — Az ország mely terüle- | tett borítja hó? I — A múlt heti havazással j szemben erdekes helyzet ala- | kult ki hazánkban. Erős ha- vázasról csak a Dunántúl kö- j zépsö sávjában beszélhetünk: Kaposvár, Szekszárd és Pécs környékén. Állandó kapcsola­tunk van a telex-gépek és az URH-készüiékek segítségé­vel az ország minden pontjá­val. Így tudjuk, hogy sem Komárom, sem Kecskemét környékén nem havazott. A megyénk területén leesett hó­réteg vastagsága átlagosan nyolc centiméter. Nagyatad. Barcs, Marcali vidékén csu­pán egy-két centiméteres ha­vazást mértek eddig. — Milyenek a somogyi utak? — Valamennyi somogyi út járható. Százhúsz emberünk és 40 hóeke dolgozik és járja az utakat. Valamennyi főutat 6Ózzuk. A mellékutakon hó­ekékkel dolgosunk, majd ho- hiokot szórunk ki. Hófúvások j hincsenak, hiszen alig fújt í Szél, * — A gyorsabb munkát azonban egy bosszantó doios akadályozza. A hónap utolsó napját írjuk. A gépkocsik üzemanyagjegye elfogyott. Csak nagy nehézségek árán tudunk üzemanyaghoz jutni. Onnan kaparjuk össze, ahon­nan tudjuk. — Történt-e különösebb ese­mény? — Igen. Bőszén,fán az árok­ba borult a gálosfai termelő­szövetkezettől bérelt, traktorra szerelt hóekénk. Szerencsé!'« személyi sérülés nem történt. A balesetről percekkel ezelőtt kaptunk étresitést, s egy gép máris a helyszínre indult, hogy kivontassa a felborult traktort. Azt hiszem ez fi­gyelmeztető az autósoknak: kis sebbességnél is figyelni kell a vezetőnek. — Milyen időjárás várható vasárnapra? — A meteorológiai intézet­től kapott értesüléseink sze­rint enyhül az idő. A délről érkező légtömegek hatására a szombati mínusz 6—7 fokkal szemben vasárnap mínusz egy, nulla fok lesz a hőmér­séklet. Így havas és ónos eső­re lehet számítani. • Ez ve­szélyt jelent az utakon, mert az utak síkossá válnak. Az északi területeken az éjszak" , havazásra lehet számítani. N. J. A Szovjetunió Központi Sta­tisztikai Igazgatóságának szombaton közzétett jelentése szerint a kilencedik ötéves terv befejező évében, 1975- ban a Szovjetunió ipara túl­teljesítette termelési tervét. A mezőgazdaság a kivételesein rossz időjárási viszonyok miatt kevesebbet termelt, mint az előző évben, de a me­zőgazdasági össztermék 12 százalékkal meghaladta az előző ötéves terv átlagát. Az ipari termelés a Szov­jetunióban 1975-ben 7,5 szá­zalékkal nőtt a tervezett 6,7 százalék helyett. Az ipari át­lagnál gyorsabban fejlődött a vegyipar, az olajfpldolgozó- ipar, a gépgyártás és a fém- feldolgozó ipar. A mezőgazdasági összter­mék értéke 90 milliárd rubel volt, ami 12 százalékkal ha­ladja meg az előző ötéves terv átlagát. A Hazafias Népfront kül­döttsége, amely Sarlós István főtitkár vezetésével az NDK- ban tartózkodik, szombaton Suhl megyében az NDK nem­zeti frontja helyi szerveinek munkáját tanulmányozta, majd a nemzeti front által szervezett véleménycserén vett részt. Itt arról volt szó, milyen szerepet játszik a tu­domány és á technika a szo­cialista személyiség fejlődé­sében. Végül a magyar kül­döttség szociális intézménye­ket látogatott meg. Hétfőn kezdődik a kedvezményes téli ruházati vásár Télvéginek szánták, most mégis igazi havas télben kez­dődik a ruházati kereskede­lem hagyományos szezonvégi kiárusítása. Így még á mos­tani idényben viselhetik a ve­vők az olcsóbban vásárolt téli holmikat. A Belkereskedelmi Minisz­térium tájékoztatása szerint a február 2-án kezdődő és 15-ig tartó téli vásár országos áru­alapja 10—15 százalékkal több a tavalyinál, összesen 800—850 millió forint, az engedmény 20—40 százalék, amelynek alapján a lakosság 300 millió forintot takaríthat meg. Az országos árualap 36 százaléka felsőkonfekció termék, 32 szá­zaléka darab- és divatáru, 20 százaléka lábbeli, 12 százaléka pedig méteráru és lakástextí lia. Az előzetes információk szerint az elmúlt eyhez. ké­pest a'-mostaim Vásárban vi­déken több felsőruházati kon­fekciót, divat- és darabárut, Budapesten pedig több mé­terárut és lábbelit, főleg csiz­mát és bundacipöt kínál ol­csóbban a kereskedelem. A kedvezményes vásárba bevont cikkek körét, az áren­gedmény mértékét a kereske­delmi vállalatok és a szövet­kezetek szokás szerint saját hatáskörben jelölik ki, így a választék és az engedmény sem lesz egységes. Központi előírás viszont, hogy a meg­határozott cikkeken, s az ára­kon a vásár ideje alatt nem változtathatnak a vállalatok. Nádaratás géppel A Hortobágyi Állami Gazdaság Erdő- és Nádgazdasági üzemének munkásai hat megye területen vágják a nádat. Hét nádarató gép és 100 ember végzi ezt a nehéz munkát. Ebben az idényben egymillió kétszázezer kéve nád betakarítására számítanak. Mai számunkban A beszámoló taggyűléseken elhangzott színvonalas elem­zések és a határozott vé­lemények azt bizonyítják, hogy a párttagok égyre aktí­vabban ■ vesznek részt a párthatározatok megvalósí­tásában. Erről szól az Elemzés a pártmunkáról című írásunk, amely lapunk 3. Oldalán található. Három egykori diák rend­hagyó talaikozóra ment az 503. sz. Ipari Szakmunkás­képző Intézet 1961-ben vég­zett II1/5. osztályából. Tizenöt év története elevenedett meg az emberi sorsokon keresztül azon a be­szélgetésen, amelyről mun­katársunk a 4. oldalon szá­mol be. A színészekről, akikkel nap, mint nap találkozunk a színpadon, alig tudunk va­lamit. Helyey László a ka­posvári Csiky Gergely Szín­ház fiatal művésze is ilyen ismeretlen ismerős. A színészt — akinek az ötödik nekirugaszkodásra si­került a pályán elindulnia — lapunk 5. oldalán mutatjuk be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom