Somogyi Néplap, 1974. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Ára. 80 fillér PERUBA IS ELLÁTOGAT AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXX. évfolyam I. szám 1974. január 3., csütörtök Dr. Várkonyi Péter í Kubába utazott Orlando F undorának, a ku-1 a perui országos tájékoztatód ! bai forradalmi orientációs bi-1 hivatal elnökének meghívásá- | zotíság elnökének, a Kuba: J ra dr. Várkonyi Péter áltórrt- j Kommunista Párt Központi j titkár, a kormány Tájékozta- Bizottsága osztályvezetőjének j tási Hivatalának elnöke, Ku- lés Augusto Zimmerman-nak, bába, illetve Peruba utazott. Kísérje siker népünk minden törekvését! Losonczi Pál újévi köszöntője Találkozó harmadszor a tárgyalóasztalnál Döntő szakaszba jutottak a genfi megueszéféseic Izraelnek moft végre bizonyságot kell adnia Tisztelt honfitársaim! A hagyományokhoz illően elbúcsúztattuk az óévet, és köszöntöttük az újgt. Az óesztendőnek búcsút mondva visszaemlékeztünk az eltelt 365 napra, és elgondol­kodtunk, hogy mjt is hoz szá­munkra ez az újabb 12 hó­nap. Mérleget készítettünk végzett munkánkról, hogy fel­készültebben láthassunk idei teendőinkhez. Az országos számvetést el­készítette és az új feladatokat kimunkálta pártunk Központi Bizottságának novemberi ta­nácskozása, valamint ország- gyűlésünk decemberi üléssza­ka. A jól végzett munka tuda­tával nézhetünk vissza 1973- ra, amelynek során népünk a fizikai és szellemi munka te­rületén becsülettel helytállt. Jó eredménnyel zártuk ötéves tervünk harmadik évét. A nemzeti jövedelem, az ipari és a mezőgazdasági termelés szintje, a munka termelékeny­ségének alakulása meghalad­ja a tervezettet, és felülmúlja várakozásunkat. Gazdasági eredményeink lehetővé tették az életszínvonal — elsősorban a nagyüzemi munkásság élet- színvonala — gyorsabb ütemű emelései, n lakásviszonyok javulását, az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás bővülését. Népünk teljesítményei ki­állják az összehasonlítást a fejlettebb országokéval is. A szocialista országokból érkező barátaink és a világ minden tájáról ide látogatók is tanú­sítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondtalan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar korszerűsítésének problémáival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, száj- és körömfájás által okozott kárral kellett megküzdenünk. Társadalmunk életét mégis a kiegyensúlyozottság és a biz­tonságérzet jellemzi; nincse­nek politikai kitérők, és nem fenyeget bennünket a tőkés világgazdaság egészét megrá­zó pénzügyi és energiaválság, az utol nem érhető áremel­kedés és a nyomukban járó munkanélküliség mind ijesz­tőbb réme. Számunkra 1973 nem volt --kiemelkedő«, »kü­lönleges« esztendő. Munkás hétköznapok váltották egy­mást, a munka éve volt. Munkánknak köszönhetjük, hogy kedvezőek a feltételek nemzetünk felemelkedését szolgáló terveink megvalósí­tásához. Elmondhatjuk, hogy sikeresen munkálkodunk pár­tunk X. kongresszusa határo­zatának végrehajtásán: a szo­cializmus magasabb szinten történő építésén. Lelkesítő, alkotó program ez munkásosztályunk, paraszt­ságunk, értelmiségünk, egész népünk számára. A nagyobb feladatokhoz nagyobb erővel kell hozzálátnunk. Mindany- nyiunk közös erőfeszítésével egészíthetjük ki az egyén, a család, a Ids és nagy közös­ség igényeit. Továbbra is csak szorgalmas munkával érhetjük el, hogy az eddigi­nél több család juthasson la­káshoz, hogy könnyebb legyen a nagy családosok sorsa és a dolgozó nőik helyzete, hogy gyermekeink élete mind tar­talmasabb legyen. Azért, hogy jobban boldoguljunk, gyü- mblcsöztetnünk kell a szocia­lista demokráciában, milliók tevékeny részvételével, társa­dalmunk egyre erősödő szo­cialista jellegében rejlő lehe­tősegeket. ám oesatenstat Négynapos szünet után szerdán Gentben folytatódtak a tárgyalások a szuezi fronton egymással szembenálló egyip­tomi és izraeli csapatok szétválasztásáról. Ensio Sillasvuo finn vezérőrnagy, a térségben állomásozó ENSZ-crők pa­rancsnoka előbb Kairóban folytatott megbeszélést az egyipto­mi, majd Tel Avivben az izraeli hadügyminiszterrel. Az egyiptomi küldöttek már I lasztások nyomán kialakult kedden este megérkeztek a I helyzettel és a genfi tárgy a- svájci városba. A tárgyaláso- ; lásokon követendő taktikával kon részt vevő két izraeli foglalkoztak Golda Meir -ügy- tiszt csak szerdán érkezett j vezető« kormányának tagjai. Gef'oe miután kedden még I Egyiptomi értékelés szerint részt vett a kormány rend- j az izraeli általános választó- kívüli ülésén, amelyen a de-; sok nem hoztak radikális vál- cember 31 -i parlamenti vá-1 tozásokat a Tel Aviv-i veze­Moszkvában és Washingtonban Egyiptomi diplomaták a tárgyalások meggyorsítását sürgetik elmondhatjuk: 1973-ban is' Kívánom, hogy boldoguljon adva volt szántunkra a leg­fontosabb, a teremtő, az al­kotó munkához szükséges bé­ke. Megvalósul az a nagysza­bású, világméretű békeprog- ram, amelyet, a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV, kongresszusa dolgozott ki: előbbre jutottunk a két vi­lágrendszer kapcsolatainak rendezésében, a nemzetközi helyzet alapvető normalizálá­sában. A Szovjetunió és a testvéri szocialista országok együttes erőfeszítései nyomán — a békés egymás mellett élés elve alapján — kezdenek kibontakozni az európai biz­tonsági rendszer körvonalai. Az elmúlt esztendőt úgy fogja számon tartani az em­beriség, mint a békéért küzdő erők nagy győzelmeinek évét. Oly hosszú szenvedés, hősi küzdelem és pusztítás után a vietnami nép győzelmével, az amerikai csapatok kivonulá­sával véget ért Dél'kelet- Ázsiában a jelen történelem hosszú és véi'es háborúja. És úgy tűnik, hogy egy újabb, nagyon súlyos, az egész világ békéjét fenyegető válság után a Közel-Keleten is lehetőség j nyílt a békés rendezés előké­szítésére. Szánjanak , most gondola­taink a világ azon tájaira, ahol a népeknek még tovább kell íolytatniok küzdelmüket szabadságukért, függetlensé­gükért! Köszöntjük az elnyo­mói ellen harcoló chilei né­pet. Köszöntjük a gyarmati elnyomás ellen harcoló sza­badságharcosokat, köszöntjük az öt világrészben küzdő ha­tódó erőket. Nemcsak hisszük, hanem meg is vagyunk győ­ződve, hogy a társadalmi ha­ladás törvényszerű folyamatát feltartóztatni csak ideig-óráig lehet, megállítani pedig soha­sem. Hazánk mindenkor cselek­vőén kivette részét a szocia­lista külpolitika tevékenysé­géből, a békéért folyó harcból. Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is mindent megte­szünk a béke zálogának, a szocializmus erőinek tömöri- j léséért, egységének megszilár- j dításáért. I Kedves barátai*»! Hagyomány, hogy az új év első napja a jó kívánságoké! Magam is csatlakozom ehhez a jó szokáshoz. Szívből kívá­nom, hogy kísérje < siker és szerencse népünk minden jc cxaeetrztatfeMn-t, seanöeku teaefcwesét. es szeretettel gondoljon a szülőhazára minden becsüle­tes, a haladást támogató ma­gyar, bárhova vetette is , a sors. Külön szeretettel és meg­becsüléssel köszöntöm testvé­reinket. a szocializmust építő népeket. Boldog és békés új eszten­dőt kívánok önöknek, egész népünknek, minden barátunk­nak. Az A1 Gumhurija című lap jelentése szerint egyiptomi diplomaták szerdán megbe­széléseket kezdtek Washing­tonban, Moszkvában és az arab fővárosokban a közel- keleti helyzetről és ezen belül a szutiZi fronttól kapcsolaté kérdésekről. A kairói megfigyelők sze­rint Egyiptom gyors döntésre törekszik Gentben. A csator­nánál szemben álló erők szét­választását sürgetik, hogy mihamarabb megnyíljék az út a nemzetközi konferencia második szakasza előtt. A fenti források szerint Egyip­tom a szovjet és az amerikai fővárosban a két nagyhata­lom közbenjárását kéri a tárgyalások ütemének meg­gyorsít áss évdokéb- >n. Ami az arab fővárosokban kezdődő konzultációsorozatot illeti, az — a lap szerint — része Szadat elnök tájékoz­tató politikájának. A tárgya­lásokba bevonják a Paleszti­nái ellenállás vezetőit is. I tés összetételében, ezért el­hárult az utolsó akadály is a csapatok szétválasztásának | érdemi megvitatása útjából. Kormánytisztviselők szerint Taha El-Magdoub dandártá­bornok és Fuad Houueidi őr­nagy olyan utasításokkal uta- I zott Genfbe, hogy a csapatok I szétválasztásának az izraeli erőknek a csatorna nyugati partjáról történő visszavoná- j sóval kell kezdődniük Kairói megítélés szerint i egyébként az ENSZ égisze í alatt Gentben folyó katonai tárgyalások kritikus szakasz­ba jutottak. Az izraeli kor­mánynak most végre bizony- | ságot kell adnia igazi szándé- í kairól, állást kell foglalnia a csépatszétválasztás elveit és | gyakorlati kivitelezését, felté- I teleit illetően. Nincs már le- ! hetőség a további időhúzásra, j hiszen a választások lezajlot­tak és a választási eredmé­nyek viszonylag kedvezően | alakultak Goida Meir pártja I szempontjából. j Az A1 Ahram szerint a j csapatszétválasztásnak egyip- I tömj részről fontos feltétele, j hogy mintegy 30 kilométer | válassza el egymástól az I egyiptomi és az izraeli erőket. Az energiaellátásról tárgyalt a megyei tanács vb Hégyszáz kilovoltos távvezeték épül Kaposvárra Barcs az év első felében kap gázt — A Füredi utcában 1975-ig fölépül a töltőállomás Az energiaellátásról tárgyalt az év első munkanapján a me­gyei tanács végrehajtó bizott­sága. A negyedik ötéves terv 300 kilométer hosszú, kis fe­szültségű villanyhálózat építé­sét írta elő a megyében. Az igények növekedése — a szál­lítóhálózat kapacitás miatt — nehéz helyzetet teremtett; a gyakori feszültségingadozások oka is az volt, hogy kimerült a hálózat minden tartaléka. Barcs és Nagyatád környé­kén javult — vagy ebben az évben javul — az ellátás. A Balaton-parton azonban jelen­leg is különösen sok gondot okoz a gyakori feszültséginga­Eredményesen természete­sen csak akkor lehet a jelen­legi gondokat megoldani, ha településenként és területen­ként összehangolják a külön­böző energiahordozók fejlesz­tését, Erre azért is szükség van, mert megfelelő energia- ellátás nélkül elképzelhetetlen a területfejlesztés. S az ener- i sága. gyedik ötéves terv számolt. Az j igényeknél kisebb kivitelezői i kapacitás az elmúlt években j gátat szabott a fejlesztésnek: a Közép-dunántúli Gázszolgál­tató és Szerelő Vállalattal kő- I zösen ennek a gondnak meg- | oldására törekszik most a me- I gyei tanács végrehajtó bizott­giák között a megyében is egy­re nagyobb szerepet kapnak a szénhidrogének: a földgáz, a propán-bután gáz és a fűtőolaj. A jelentés, amelynek alapján a megye energiaellátásáról tár­gyalt a végrehajtó bizottság, érdekes statisztikát közöl arról, hogy évente csökken a szén­»rsTSiSsaar»:i,■*"?» s -............. ! 147 300 tonna szén fogyott, a múlt évben már 132 380 tonna ségében még az is előfordult, hogy a folyamatos termelést zavarta az üzemekben az ener­giahiány. Marcaliban pedig a jelenlegi rossz villamosener- gia-ellátottság az iparfejlesz­tést is akadályozza. A Dél-du­nántúli Áramszolgáltató Válla­lat eddig is segített a megye gondjainak megoldásában^ s az energiaellátás javítása ér­dekében ezután is számít tá­mogatására a megyei tanács végrehajtó bizottsága. Kaposvár környékén alapve­tően akkor változik meg a je­lenlegi állapot, ha megépül az a 400 kilovoltos távvezeték, amely a nemzetközi hálózat')» is bekapcsolódva elegendő eneogtót sztó&i a mtsskeoe. is elég volt. Igaz, közben 45 ezer fölé emelkedett a propán- bután gázt használó háztartá­sok száma, s a negyedik ötéves terv végére 50 ezer család használja már ezt az értékes fűtőanyagot. Az igény azonban jóval nagyobb ennél: kielégí­tésének gátat szab a termek a töltő- és a tárolókapacitás. Somogy valamennyi városá­ban használják már a föld­gázt. Az év első felében pe­dig Barcsot is bekapcsolják a szolgáltatásba. A vezetékháló­zaton keresztül már hatezer háztartás jut ehhez a fűtő­anyaghoz: 500-zal több, mini * amennyivel eredetileg a ne­Az ÁFOR tájékoztatása sze­rint még ebben az ötéves terv- ! ben fölépül Kaposváron a Fü­redi utcában a töltőállomás az út másik oldalán is. A Hunyadi utcában pedig egy •►mini« töl­tőállomás építését kezdik meg. A fűtőolaj iránti igények ki­elégítésében elsősorban a szál­lítás okoz nehézséget. A íor- j galom ugyanis elérte már — . országosan is — az 1975-re ter- I vezett szintet, a szállítási ka­pacitást viszont csak az 1973- I ra tervezettnek megfelelően ! bővítették. Ezért javasolják a 1 | tsz-eknek. hogy üres tárlóikat télen töltsék föl fűtőolajjal, és segítsenek (16 százalékos árrést j | adnak erre) a település fűtő- | olaj-ellátásában. Néhány j TÜZÉP-telepen — mint pél­dául Böhönyén és Gyékénye­sen —' ugyancsak van mód fű­tőolaj árusítására. A megyei tanács végrehajtó bizottsága azt kéri az ÁFOR- tól, hogy vizsgálja meg: mi- I ként tudná hálózatát a jelenle-I ginéi gyorsabban fejleszteni a megyében. í Le Dúc Tho Pekingben Le Due Tho, a Vietnami Dolgozók Pártja KB Politikai Bizottságának tagja, a köz­ponti bizottság titkára, aki a VDK különleges megbízottja­ként Párizsban Henry Kis­singer amerikai külügyminisz­terrel tárgyalt. kedden — úton hazafelé — Moszkvából Pek.in.gbe érkezett. Nixon—Kissinger megbeszélés Nixon amerikai elnök a ka­liforniai San Clementében le­vő rezidenciáján másfélórás megbeszélést folytatott Henry Kissinger külügyminiszterrel. A közel-keleti konfliktus ki­látásairól volt' szó. Fehérházi tanácsadók szerint Kissinger úgy véli, hogy az izraeli, vá­lasztásokat követően »aktívab­bá válik« a genfi béketárgya­lás. és jelentős előrehaladás remélhető a csapatok külön­választása terén is. Letette az esküt az éj spanyol miniszterelnök Szerdán Madridban — ti­zenhárom nappal a Carrern Blanco spanyol miniszterel­nök ellen elkövetett bomba- merénylet után — letette a hivatali esküt Carlos Arias Navarro, az újonnan kineve­zett miniszterelnök. A 65 esz­tendős Arias Navarro az 1936—39-es polgárháború óta az első polgári miniszterel­nök; Carrero kormányában belügyminiszter volt. azt meg­előzően pedig a biztonsági szolgálat vezetője és Madrid polgármestere. Az új miniszterelnök hír szerint két napon belül beje­lenti az általa alakítandó kor­mány összetételét. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom