Somogyi Néplap, 1973. december (29. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-19 / 296. szám

VILÁG p-ROt E T A SW M, EWE S-Ü*L JETEK1-! Árai 80 fillér So magúi Néplap AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 296. szám 1973. december 19., szerda Ma kezdődik az országgyűlés téli ülésszaka Napirenden a jövő évi költségvetés Mint korábban, jelentettük: l az Elnöki Tanács az alkot-1 mény 22. paragrafusának 2. j bekezdése alapján az ország- j gyűlést 1973. december 19-re, szerda délelőtt 11 órára össze- j i hívta . 1 A napirendi javaslat sze­rint — a ma kezdődő, s eb­ben az esztendőben utolsó ülésszakon — a jövő évi költ­ségvetésről döntenek a képvi­selők. Elutazott hazánkból a Dél-vietnami Köztársaság küldöttsége Brezsnycv-derek találkozó a Kremlben A Kremlben kedden találko­zóra került sor Leonyid Brezs- nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára és Ed­ward Gierek, a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára kö­zött. Brezsnyev és Gierek sza- vélyes baráti légkörben megvi­tatta a két országot és a két pártot kölcsönösen érdeklő kérdéseket. Az SZKP Politikai Bizott­sága kedden ebédet adott a LUMP Központi Bizottságár nak első titkára tiszteletére. Elutazott a Palesztinái béketanács küldöttsége A Dél-vietnami Köztársaság küldöttsége, amely dr. Ngu­yen Huu Thónak, a Dél-viet­nami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormánya mellett működő tanácsadó testület el­nökének vezetésével decem­ber 10 és 14 között hivatalos, baráti látogatást tett, majd nébáfay napot pihenéssel töl­tött hazánkban, kedden dél­előtt továbbutazott a Szov­jetunióba. * * * A Kremlben kedden meg­kezdődtek a tárgyalások Nyi- kolaj Podgornij, az SZKP Po­litikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa elnökségének elnöke és Nguyen Huu Tho, a Dél-viet­nami Nemzeti Felszabadítás! Front Központi Bizottsága el­nökségének elnöke, a DIFK mellett működő tanácsadó testület elnöke között. A baráti hangulatú tárgya­lások során megvitatták a Szovjetunió és a Dél-vietna­mi Köztársaság közötti kap­csolatok további kiszélesíté­sének és elmélyítésének kér­déseit. A tárgyalásokat foly­tatják. Tegnap elutazott a Palesz­tinái béketanács küldöttsége, amely az Országos Béketa­nács meghívására tartózko­dott hazánkban. Abdul Karim Karme író, a Palesztinái bé­ketanács főtitkára és Abdái Razzah Yahya, a béketanács elnökségének tagja, a Palesz­tinái Felszabadítási Szervezet politikai irodájának igazgató­ja megbeszélést folytatott dr. Káldy Zoltánnal, a Béke-vi- lágtanács tagjával. Harmati Sándorra1, az Országos Béke­tanács alelnökével és Sebes­tyén Nándorné főtitkárra] a két mozgalom együttműködé­séről. Moszkvában tanácskoznak a szocialista országok pártjai központi bizottságainak titkárai December 18-án Moszkvá­ban megnyílt a szocialista or­szágok kommunista és mun­káspártjai központi bizottsá­gai titkárainak tanácskozása. A tanácskozás napirendjén az ideológiai munkával kapcsola­tos vélemény- és tapasztalat- csere, a testvérpártok közötti ideológiai együttműködés kérdéseinek megvitatása sze­repel. A tanácskozás részvevői közt van az MSZMP részéről Aczél György, a Politikai Bi­zottság tagja, a KB titkára is. A tanácskozáson a testvér­pártok központi bizottságai nemzetközi és ideológiai osz­tályainak osztályvezetői, osz­tályvezetőhelyettesei és fele­lős munkatársai is részt vesz­nek. (MTI) Az új évben; Új törvény a büntető eljárásról Interjú dr. Szakács Ödönnel, a Legfelsőbb Bíróság elnökével 1974. január 1-én hatályba lép a büntető eljárásról szóló új törvény. Idei utolsó ülés­szakára készülő országgyűlé­sünk jogalkotó tevékenysége során az idén első törvény­ként fogadta el ezt az eljá­rásjogi kódexet, amely »1973. évi I. törvény« jelzéssel ke­rült be a törvénytárba. Az új jogszabály gyakorlati jelentő­ségéről és alkalmazásáról dr. Szakács Ödön, a Legfelsőbb Bíróság elnöke adott interjút. — Milyen rendelkezéseket tar­talmaz az új törvény a büntető eljárás alapelveíröl? — Az új törvény a meg­előzőnél nagyobb számú alap­elvet ismer. Ezek rendkívül fontosak, mert egyrészt kife­jezésre juttatják azokat a legfontosabb követelménye­ket és célokat, amelyeket az új törvény megvalósítani kí­ván, másfelől pedig ezeknek az állandó szem előtt tartá­sával kell értelmezni az egyes további törvényi szabályokat. — Mindjárt a törvény leg­elején szerepel az ártatlanság vélelme. Eszerint: senki sem tekinthető bűnösnek mindad­dig, amíg büntetőjogi felelős­ségét a bíróság jogerős hatá­rozata nem állapította meg. Nem a terhelt köteles ártat­lanságát bizonyítani, hanem a bűnösség bizonyítása a bün­tetőügyekben eljáró hatóságok feladata. — Valójában — hangsúlyoz­ta dr. Szakács Ödön — ez ed­dig is érvényesült a bíróságok gyakorlatában, de igen fon­tosnak tartom, hogy most az új kódex külön deklarálja az alapelvek között, s ez első íz­ben történt meg a magyar büntetőjog történetében. függ össze az a további ren­delkezés is, amely szerint a minden kétséget kizáróan nem bizonyított tényt nem lehet a terhelt terhére értékelni. — Fontos az az alapelv is, hogy a büntető eljárásban a személyi szabadságot és az egyéb állampolgári jogokat tiszteletben kell tartani, és azok csak törvényben meg­határozott esetekben korlátoz­hatók. Ide tartozik az is, hogy a hatóságok kötelessége az eljárás részvevőit jogaik­ról tájékoztatni és kötelessé­geikre figyelmeztetni. — Az előzetes letartózta­tással kapcsolatban igen ér­dekes a Legfelsőbb Bíróságot az új törvény szerint meg­illető — eddig ismeretlen — jogkör. Eszerint az ügyész ál­tal elrendelt előzetes letartóz­tatás legföljebb a nyomozás határidejének lejártáig tart Ha az ügy bonyolult, a járási vezető ügyész az előzetes le­tartóztatást egy hónappal, a megyei főügyész további egy hónappal meghosszabbíthat­ja. Ha pedig három hónap el­telt, ilyenkor csak a legfőbb ügyész jogosult azt meghosz- szabbítani, és havonta meg­vizsgálja, hogy indokolt-e fenntartani. Űj rendelkezés az, hogy egy éven túl az elő­zetes letartóztatást kizárólag a Legfelsőbb Bíróság jogosult meghosszabbítani. — Ugyancsak kiemelkedő fontosságú a védelem elvének a deklarálása. Eszerint a ter­heltet megilleti a védelem jo­ga, és érdekében az eljárás bármely szakaszában — tehát már az eljárás megindításától kezdve — védő járhat el. A továbbiakban azután részlete­sen szabályozza a törvény a védelem jogát, és ami külö­a védő szerepét már az eljá­rás nyomozati szakában. — Ezzel kapcsolatos továb­bá az is, hogy a jogorvoslati jogosultság külön alapelvként szerepel. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok határozatai és intézkedései ellen jogorvoslat­nak van helye. Ez alól csupán a nem ügydöntő határozat ki­vétel. — Ki kell emelni a bizo­nyítékok szabad értékelésé­nek az elvét, mely szerint a bizonyítási eszközöknek nin­csen előre meghatározott bi­zonyító ereje, hanem a ható­ságok azokat szabadon érté­kelik. Igen lényegesnek tar­tom, hogy — az eddigi sza­bályozástól eltérő szövegezés­ben — kimondja a törvény azt, hogy a terhelt beismerő vallomásának sincs eleve bi­zonyító ereje, hanem ilyenkor is meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat. — A büntető törvénykönyv I rendelkezéseivel miként van összhangban az eljárási törvény? j — A büntető eljárásról szó- i ló törvény célja éppen az., hogy biztosítsa az úgynevezett anyagi büntető törvény, szó­val a Büntető Törvénykönyv helyes, tehát a szocialista tör- { vényességnek és a jogpolitikai j elveknek megfelelő alkalma- zását. A két kódexnek ezért teljes összhangban kell állnia egymással. — Annak, hogy az 1962. évi eljárási törvény helyébe az országgyűlés új törvényt al- , kötött, egyik indoka éppen az volt, hogy a Btk. 1971. év vé- j gén igen jelentősen módosult, I és ennek megfelelően kellett j gyökeresen átalakítani a bűn- ] tető eljárás szabályait. Ezek CFtMytaUis a 2. oidalo*.) ' JSgwébkéwt «csel m elvvel I nősen fontos, jelentősen bowiti Amerikai és izraeli taktikázás a genfi konferencia ügyében Iszmail Fahmi és Dajan nyilatkozata ’Egyiptom a béke híve. El­megyünk a genfi konferehciá- ra, hogy az egész világ előtt újból bebizonyítsuk: a békét Izrael próbálja akadályozni« — mondotta a francia televí­ziónak adott interjújában Isz­triát Fahmi egyiptomi külügy­miniszter. A palesztinai nép jogait fej­tegetve az egyiptomi diplomá­cia vezetője leszögezte: »A közel-keleti béke helyreállítá­sának feltételé, hogy a palesz- tinaiak részt vegyenek a béke­konferencián,« i Hafez Asszad szíriai köztár- l sasági elnök hétfőn este Da- maszkuszban fogadta Jasszer | Arafatot, a Palesztinai Felsza- I badítási Szervezet végrehajtó | bizottságának elnökét és a bi- j zottság néhány tagját — jelen- J tette a MENA. Mose Dajan izraeli hadügy­miniszter hétfőn este Tel Aviv ban az Izraeli Munkáspárt jobbszárnya, a Rafi-frakció tagjainak egyik bizalmas ülé­sén azt mondotta: »Izrael el­Lisszabon és Madrid után Kissinger ma indul Párizsba Kétkedő hang a külügyminiszter környezetében Henry Kissinger, az Egye-1 lálkozzék Le Dúc Thóval, a megy a genfi konferenciára, mert el kell oda mennie, de magától értetődő, hogy nem fogunk úgy oda rohanni, mint­ha az ördög kergetne minket«. Az amerikai és az izraeli fél taktikázására utal az a jeru- zsálemi értesülés is, hogy a meghívások általában nem békekonferenciára«, hanem egyszerűen »a genfi konferen­ciára« szólnak majd. * * * Egyiptom küldöttsége ma ér­kezik Genfbe, a közel-keleti konferenciára — közölte ked­den a delegáció vezetőjének helyettese. Naszr kijelentette, hogy véleménye szerint Szíria távolmaradása ellenére részt vesznek az értekezleten. Kissinger amerikai külügy­miniszter kíséretének egyik tagja szerint* december 21-én megkezdődhet a genfi érte­kezlet. A magasrangú ameri­kai diplomata tudni vélte, hogy az Egyesült Államok »Szíria távolmaradása esetén is hasznosnak tartaná, ha Genf ben sikerülne rendezni az sült Államok külügyminiszte- j VDK küldöttével. Egyiptom és Izrael közti két­re, aki hét országot érintő I (MT1) ‘ oldalú Poémákat«. ötnapos közel-keleti körútja befejeztével hétfőn érkezett Lisszabonba, az esti órákban több mint egyórás megbeszé­lést tartott Marcello Caetano portugál miniszterelnökkel. Közvetlenül a megbeszélés után Raul Patricio portugál külügyminiszter adott »mun­kavacsorát« amerikai kollé­gája tiszteletére. A megbeszélések érdemi részéről semmit sem közöltek. Ezzel szemben egy magas rangú amerikai tisztségviselő, i aki Kissinger kíséretéhez tar- j tozik, Lisszabonban úgy nyi- j latkozott: nem valószínű, hogy január közepe előtt ér­demi tárgyalások kezdődnek i a Szuezi-csatoma mentén ál­lomásozó egyiptomi és izraeli j fegyveres erők szétválasztásé- j róL Henry Kissinger kedden Grecsko marsall Prágában Szívélyes, elvtársi beszélgetés Hivatalos baráti látogatásra Prágába érkezett Andrej Grecs­ko marsall, szovjet honvédelmi miniszter (jobbról). A repülő­téren Martin Dzur csehszlovák honvédelmi miniszter fogad­ta. (Telefoto—CTK—MTI—KS) tásra Spanyolországba utazott, s ma repül Párizsba, hogy ta­Szovjetunió honvédelmi mi­nisztere, aki hivatalos baráti I Lisszabonból hivatalos látoga- , Andrej Grecsko marsall, a 1 látogatáson tartózkodik Cseh­szlovákiában, kedden találko­zott Martin Dzur hadsereg'tá- bornoklkat, Csehszlovákia nemzetvédelmi miniszterével. A szívélyes elvtársi hangulatú beszélgetés során a miniszte­rek kicserélték nézeteiket a Varsói Szerződéshez tartozó két testvéri ország fegyveres erőd együttműködésének kér­déseiről. A céh a kozmikus térség sokoldalú kutatása Fellőtök a Szojuz—13-at A fedélzeti rendszerek kifogástalanul működnek A Szovjetunióban felbocsá­tották — közölte a TASZSZ hírügynökség kedden gyors­hírben — a Szojuz—13 jelzé­sű űrhajót. Az űrhajót Pjotr Klimuk parancsnok irányítja, fedélzeti mérnöke Valentyin Lebegyev. Az űrhajósok köz­érzete jó, a fedélzeti beren­dezések kifogástalanul mű­ködnek. A Földet körülvevő kozmi­készítését a Föld felszínének egyes részeiről, azzal a cél­lal, hogy adatokat nyerjenek népgazdasági feladatok megol­dásához; — a Szojuz-típusú űrhajók fedélzeti rendszere komplex vizsgálatának és kipróbálásá­nak folytatását; — a kézi és automatikus vezérlés, valamint az automa­kus térség kutatására moszk­vai idő szerint 14 óra 53 perc­kor fölbocsátott Szojuz—13 j jelzésű űrhajó Föld kprüli (re­pülési programja előirányoz-1 za: — az ibolyántúli tarto­mányban elhelyezkedő csilla­gok asztrofizikai megfigyelé­sét a fedélzeten elhelyezett Orion—2 típusú teleszkóp­rendszer segítségével; tikus navigációs módszerek további tökéletesítését a re­pülés különböző feltételei 1 között. A Szojuz—13 űrhajó legény- ; ségével szilárd rádió- és tele­vízióösszeköttetést tartanak J fenn. Az űrhajósok közérzete jó, a fedélzeti rendszerek kifo­gástalanul működnek. Az űr­hajósok hozzáfogtak a repü­Amerikai gép Hanoi fölött A Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminiszté­riumának szóvivője kedden Hanoiban nyilatkozatot tett közzé, amely tudatja, hogy de­cember 17-én az Egyesült Ál­lamok egyik felderítő repülő" gépe kétszer megsértette a VDK légterét: behatolt Hanoi és Haiphong fölé is. A VDK külügyminisztériu­ma — hangzik a nyilatkozat — élesen elitéül az Egyesült Ál­lamok ilyen cselekedeteit, és | határozottan követeli azok azonnali beszüntetését, vala- j mint a párizsi megállapodás és az 1973. június 13-1 közös nyi- csonbítatlan v-egre" , Latkozat — «pektarozonáiis felvételek <[lési program végrehajtásához-^ hajtását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom