Somogyi Néplap, 1973. december (29. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-18 / 295. szám

^ZjisjdcLt iríi£ sziÄslij,! Kivizsgáltam Ráfi Zoltán alsóbogán lakos panaszát, s a következőket állapítottam meg: Kerületünk havonta igazolást ad a helyi élelmiszerbolt részére, és név szerint kimutatja, hogy kiknpk van jogos igényük gyermektejre. Májustól kezdve ezeken az igazolá­sokon szerepel Réfi Zoltánná is. A boltvezető megerősítet­te, hogy Réfiné rendszeresen elszállította a gyermektejet. Az idén hét hónapon keresztül kapott tejet, ez idő alatt csupán novemberben fizetett öt forintot literjéért. A hat­havi tej árát, literenként 1,50-et a gazdaság pénztárába kellett volna befizetnie, azonban mindössze háromhavi tej árát fizette be. Az irodavezető személyének változása miatt fordult elő, hogy Réfiné kérelmét elutasítottam, mivel őt személy sze­rint nem ismertem, és ittjártakor sem közölte, hogy a vi- tyai kerület gyermekgondozási segélyen levő dolgozója. Mi­nták meggyőződtem arról, hogy Réfiné munkaviszonya fennáll, intézkedtem arról, hogy továbbra is kedvezménye­sen kapja a tejet. Tisztelettel: • Sárái JtajdJ, az öreglaki Állami Gazdaság kerületvezetöje Tisztelt Szerkesztőség! Györgyi Józsefné, Kaposvár, Ságvári E. u. 11. szám alatti lakos levelével kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy az utánpótlás meglehetősen nagy gondot okoz a ke­reskedelemben. Néhány hónapja öt tanulókislány kezdte meg a munkát, az ismerkedést a játékokkal, ezért nincs és nem is lehet még megfelelő tapasztalata. Magatartásuk — bármilyen megjegyzést tettek is — megengedhetetlen. Ha a panaszos a helyszínen tett volna észrevételt, a hibát azon­nal orvosolni tudtuk volna, és nem maradt volna el a fe­lelősségre vonás sem. Így azonban csak ez úton tudjuk Ígér­ni szíves elnézését. Györgyi Józsefné említette, hogy egy önkiszolgáló já­tékboltot kellene létrehozni. Elmondhatom: mi is szeret­nénk már megfelelő körülmények közt dolgozni. Vállala­tunk áruháza épül már, reméljük, hogy a következő ka­rácsonyi bevásárlást korszerűbb körülmények között bo­nyolíthatják le. Tisztelettel: Qtagjf. Qäzsjclni, a kaposvári 132. se. bolt vezetője Filmjegyzet Régi idők focija Volt filmgyártásunknak egy olyan korszaka, amikor ke­mény, súlyos mondanivalójú filmek születtek. A Húsz órá­ra, a Szegénylegényekrek, a Tízezer napra gondolok itt el­sősorban. Ezt követően némi helyben tipródás, útkeresés következett. Azután egyszer csak »-különleges filmek« kezdték elözönleni a mozikat. (Többnyire negyedházak előtt peregtek a kockák. S tegyük hozzá: több néző figyelmét érdemelték volna meg!) Mely alkotásokra gondolok itt első­sorban? A televízióban nem­régiben műsorra tűzött Szind- bádra, az Utazás a koponyám körül című filmre, a Magas­iskolára stb. Tehát olyan szú5* vérén világú alkotásokra, me­lyeken lelki szemeinkkel szin­te láttuk a védjegyet: »Huszá- rik Zoltán, Révész György. Gaál István.« Más így nem készíthette volna el ezeket. A Régi idők focija ebbe a sorba tartozik. De azt is meg kell mondanunk: Gábor Pál rendező nagy, elszalasztolt le­hetősége. Mándy Iván írásai­ból Tóth Judit nem tudott egységes filmet írni. Bur- leszkelemek váltakoznak a j paródiával és a mélabús tör-1 ténetekkel. Tulajdonképpen mindegyik világ Mándy vilá­ga. De ő sohasem próbálta ötvözni ezeket. Külön lelhe­tők fel műveiben. Nem érzem egynek például a híres re- gényhőséhek, Csempe Pempé- nek világát a Régi idők mo­zija sorozat hőseinek világá­val. A film szinte bizonyítja ezt. Irama lelassul, .mondjuk meg őszintén: az unalom kezd terjengem, mikor a mozi- pénztárosnő régi sztárok ma­gánügyeiről monologizál. Meg­törik a lendület, s ezt még az olyan — valóban költői — »belétek« sem tudják feled­tetni, mint a szépen meg­komponált Minarik-féie elre- pülés a zöld gyepről. A le­gendává válás. Ragályi Ele­mér, az operatőr, szép mun­kát végzett. Végtére is: a fociról — mindnyájunk szívügyéről — a film sem mond újat. Leg­följebb amit régóta tudunk: j j nagy szenvedély volt, amióta I j először állt fel két csapat ! egymással szemben a zöld I gyepen, mindig. Minarik Ede mosodás szerepében Garas \ Dezső remekelt. * A többiek­nek nem jutott szerep. L. L. 1 XXIX. évfolyam, 295. szám. Kedd, 1973. december 18. Kos Károlyt köszöntő diákok Kós Károlyt, századunk magyar szellemi életének egyik legmarkánsabb egyéni­ségét, 90. szülésnapján min­denütt őszinte tisztelettel kö­szöntjük. Az építész, rajzoló, író és irodalomszervező tudóst a »Voluntas« diákszerkesztői már korábban újra felfedez­ték maguknak; s most, a Táncsics Gimánzium egyik KISZ-alapszervezete Bernáth Csaba negyedikes tanuló ve­zetésével, az életművet be­mutató kis kiállítással kö­szöntötte a szülőföldjétől hű­séget örökölt, s azt hűséggel viszonzó nagy erdélyi mű­vészt. Bernáth Csaba, Szabó Eri­ka, Vass Zoltán és Németh Mária Kós Károlyt köszöníve arra vállalkozott, hogy tár­saik figyelmét felhívja egy népe sorsában minden körül­mények között osztozó tudós­művész helytállására. »Komótos nehézkes­séggel, de annál találób­ban, tartalmasabban fe­jezi ki magát« — mint László Gyula írja; s el­fogultság nélkül tehetik hozzá az öt személyesen vagy a televízió képer­nyőjéről ismerők — na­gyon sok bölcs derűvel, öreges szeretettel figye­li világunkat. Olvasói­val, művészetének s em­beri tartásának őszinte tisztelőivel, hazánk leg­szélesebb nyilvánosságával együtt köszöntjük a Ko­lozsváron élő művészt, s örü­lünk, hogy néhány gimnazista senkitől sem ösztönözve meg­Bernáth Csalta illusztrációja a Varjú Nemzetség c. regényhez. érezte Kós életművének leg­mélyebb mondanivalóját: a hűséget szülőföldje és népe iránt. Sz. I. Egy rádiófelhivás „csodát” művelt Aranyvasárnap 19 boltban Egy átlagos hétköznap for­dul meg annyi vevő az üz­letekben, mint aranyvasárnap reggel kilenctől déli egyig. A Divatsarok ötven dolgozója 170 ezer forint értékű árut adott el. A legtöbb ember a divatárupultnál vásárolt. Ka­lapból, sálból, kesztyűből és import férfiingből fogyott a legtöbb. — December 9-től 23-ig egyfolytában nyitva vagyunk — mondta az üzletvezetőnő. — Dolgozóink legtöbbje nő, aki egyben háziasszony *és anya. Nem könnyű össze­egyeztetni a »három műszak« gondjait, feladatait. Hogy az »első műszakban« eladóink helytálltak, bizonyítja a 64 milliós évi forgalmunk. 11 000 forint volt a hang­szer- és hanglemezbolt for­galma. Egy féléve készült tudósításunkban még arról számoltunk be, hogy kétszer annyian vásárolnak könnyű­zenei' lemezt, mint komoly zenét, örvendetes változás, hogy ma már fele-fele az arány. Különösen sok komoly zenei lemez fogy most a ka­rácsonyi vásáron, hiszen a le­mezklub tagjai húszadikáig válthatják be kedvezményes csekkjeiket. Legnagyobb a vá­laszték külföldi hangleme­zekből. Kapható például a Jimi Hendrix halála után megjelent lemezalbum. Ez ko­rábban a lemezgyűjtők ritka­sága volt." Sokan keresik vi­szont hiába az Illés és az Omega együttes nagylemezét Alig lehetett beférfi vasár­nap a Camea illatszer- és ajándékboltba. A boltvezetőnő rég hallott véleménnyel kezd­te: — Dicséret illeti minden vasárnapi vevőnket. Türel­mesek voltak, sőt kedvesek. öröm volt eladni. Hogy mi az oka? Talán a rádió aznap reggel elhangzott mondata: »A kereskedelemben dolgozó több ezer nő is családanya és háziasszony. Erre gondoljunk ma vásárlás közben.« Az ülzet 23 ezer forintos forgalmának jó részét az ajándéktárgyak tették ki. A kerámiák, a manikűrkészletek és az órák voltak a legkere­settebbek. Ez utóbbiakkal kapcsolatban az üzletvezetőnő elmondta, hogy rendkívül kapós a csinos kivitelű, nap­mutatós óra, melyet sokan »búvárórának« gondolnak. Nem egy üzér csapott már be »alkalmi« vevőket a márkás­nak látszó — pedig igen ol­csó — óra eladásával. Nyolcszáz vevője volt négy óra alatt a Csibi Áruháznak, amely már. a hónap elejére teljesítette éves tervét. Itt is nő az üzletvezető, kétgyerme­kes családanya. — Amit más háziasszony szabad szombaton vagy va­sárnap megcsinálhat, nekünk este, sőt éjszaka kell elvégez­nünk. Nagytakarítás, sütés, főzés, vásárlás ...' Bizony, nem könnyű az egész napos munka után. Hát még — ha mint most is — ünnepnap is dolgoznunk kell. A vásárló, aki kedvesen mosolygott és azt mondta »nagyon köszö­nöm« — nem is gondolja, mi­lyen sokat segített nekünk. B. F. Holnap ősbemutató A szerelem határai Üj magyar film ősbemuta-1 igazgatója, Nemeskürthy Ist- tóját tartják holnap a Vörös | ván és a film több alkotója. ! Csillag Filmszínházban, Ka-1 A vetítést vita követi a vá­Történelmünk nagyjai — fa rönkön Szigetváron csatornázás közben találtak rá egy .5 -méter hosszú és Tói -méter széles fa­rönkre, amely valamikor az Óváros kapujának volt a darabja. Zágon Gyula nyugdíjas szigetvári rajztanár történelmünk nagyjainak arcképeit faragja ki e ritka, barnás-feke­tém kéreti« fából. j posváron. A Budapest Film- ; rosi tanácson, j stúdió legújabb alkotása Fe- ! Csütörtökön bemutatják a \ nákel Judit novellája alapján I filmet Göllében is, több jele- készült, a címe A szerelem j netet ugyanis Göllében for- határai. Az ősbemutatóra Ka- j gattak. és több göllei lakos is posvárra érkezik a stúdió I szerepel a filmben. Vándorol a Félszáz fiatal érkezett a Siotour meghívására Siófok­ra, hogy Somogyot, Zalát és Veszprém megyét képviseljék az idei »Ki tud többet a Ba­latonról?« vetélkedőn. A Sio­tour nemrég felavatott pince­klubja kicsinek bizonyult. A vendégek a legkisebb sarkot is megtöltötték. Nyolc csapat állt rajthoz, hogy a Balaton emlékeiről adjon számot. A Keszthely és környékével kapcsolatos kérdések voltak a legverejtékeztetőbbek. hiszen ott volt a zsűriben a kérdé­sek fő szakértője. Sági Ká­roly. a Balaton Múzeum igaz­gatója is. Mikor és hol alapították az első színházat a Dunántúlon? — hangzott a kérdés. — Ki volt az első balatoni hajós- kapitány, és hol található ma a sírja? Az utóbbi kérdést a zsűri kénytelen volt törölni. Mint kiderült, a versenyzők és a zsűri is az utolsó kapi­tány nevére gondolt. Sajnos, hiába igyekeztek a játókweze­vándorkupa tők jó feleletet találni. Az el­ső kapitány neve még a ha­marjában előszedett útika­lauzban sem szerepelt. Ügy látszik, ahogy a vetél- j kedőkből hétköznapi játék | lesz, úgy lesz a vetélkedők- | nek ezer és ezer apró szoká- I sa. Már az első percekben I óvott a veszprémi csapat, s ezt a két óra alatt még egy- I néhányszor megismételték, a zsűri azonban nem adott helyt óvásuknak. Az elutasítás in­doklása elmaradt. Siófok volt az idén a har­madik hely, ahol a díjakat nem tudták kiosztani, mivel azokat »valaki« a páncélszek­rénybe zárta — véletlenül, így hát csak a helyezéseket sorolhatjuk fel. A harmadik alkalommal megrendezett vetélkedő vándorkupáját Sió­fok nyerte el a tavalyi védő­től, Keszthelytől. A második helyen a kaposváriak végez­tek, a harmadik Veszprém 1H. csapata lett. fOBOIt « Nadrágszerep Az egyik igém. könnyed­nek: ismert párizsi színész­nőnek nadrágszenepet ajánlottak fel, mire ő a kö­vetkező szavakkal rontott be igazgatójához, Sacha Guátry-hez. — Ha nadrágban lépek fel, fél Párizs férfinak néz majd. — Ez lehetséges — szőtt higgadtan Guitry —, a má­sik fele azonban bizonyo­san tudja, Hogy ez nem így van. A jó barát Egy újságíró betegen fekszik otthon. Látogatá­sára érkező kollégájától megkérdi: — Mit szóit a szerkesz­tő, hogy beteg vagyok? — Ne is gondolj rá. Megígértem neki, hogy he­tenként egy alkalommal beszaladok fél órára a szerkesztőségbe, és elvég­zem az egész heti munká­dat. Érdeklődés — Miért csomagolsz? Hová utazol? — kérdd a feleség a férjét — Venezuelába. — Minek? — Megtudtam, hogy ott a nők 300 forintnak meg­felelő összeget fizetnek egy velünk eltöltött éjszakáért. — Érteim — bólogat az asszony, és» azon nyom­ban ő is csomagolni kezd. — És te hová utazói? — Venezuelába, drá­gám. — De szívem, talán nem jól értettél: ott a nők fizetnek a férfiaknak. — Érteim, érteim. Éppen arra lennék kiváncsi, hogy élsz un eg Venezuelában havi 600 forintból. Leltár az állatkertben Európa egyik leggazda­gabb állatkertjében, a hamburgiban, évről évre fontos szertartás a »kiállí­tott tárgyak« leltározása. Lemérik az állatok súlyát, megmérik a nagyságát és megszámolják őket. A szertartás fénypont­ja, amikor az állatkert legrégebbi lakójának a galapagosi teknős békának a súlyát mérik. Ehhez azon,ban először a. tek­nősbékát a hátára kell fordítani, hasával fölfelé. A munkát Három ápoló végzi, mivel a veterán sú­lya másfél mázsánál is több. Tavaly a galapagosi óriás 12 kilót hízott, és hogy élete végéig mennyit hízik még, ezt egyelőre ne­héz lenne megmondani. Az öregúr már 180 eszten­dős, kiválóan érzi magát, es biztosan megél még vagy 100 évet. Somogyi Néplap MSZMP Somogy megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: JÁVORI BÉLA. Szerkesztőség: Kaposvár, Latinra Sándor u. 2. Postacím: 7401. Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-510, 11-511, 11-512. Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinra Sándor utca 2. Postacím :740l Kaposvár postafiók 31. Telefon: 11-516. " Felelős kiadó: Dómján Sándor. Beküldött kéziratot nem őrzőnk meg nem küldünk vissza! Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahiva­taloknál és postáskézbesítőkncl. Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft, Index: 25 967. Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében. Kaposvár, Latinca Sándor u. 6. Felelős vezető: Parkas Béla igazgat*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom