Somogyi Néplap, 1973. december (29. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

I Elutazott hazánkból Jr. Carlos Rafael Rodriguez Dél-Vietnam A felszabadító erők kénytelenek fegyverrel védekezni Elutazott hazánkból C. R. Rodriguez, a miniszterelnök-helyettese. A repülőtéren kormány elnökhelyettese búcs áztatta. Kubai Köztársaság Ajtai Miklós, a Dr. Carlos Rafael Rodriquez, a Kubai Köztársaság minisz­terelnök-helyettese, a ma­gyar—kubai gazdasági és mű­szaki együttműködési bizott­ság társelnöke tegnap Magyar- országról Berlinbe utazott. Bú­csúztatására megjelent dr. Aj­tai Miklós miniszterelnök-he­lyettes. (MTI) »-Saigoni katonai körök be­ismerték, hogy a dél-vietnami légierő folytatja légiháborújá­nak eszkalációját a Vietcong ellenőrzése alatt álló területek ellen — írja az AP amerikai , hírügynökség egyik péntek reg- i így most geli jelentésében. A nem hiva­talos saigoni közlést idéző amerikai jelentés szerint a sai­goni légierő bombázógépei csütörtökön, ismét legkevesebb .'0 bevetésben támadták a "ni gontól mintegy 100 kilonjéter- rel északra fekvő fels abadított területet. Mint az amerikai hírügynökség rámutat, ez a csütörtöki bomká’-ás is hozzá járu't ahhoz, h^ay a dél-viet nami kétoldalú katonai ve gyesbizottságban részt vev' tiák-küldöttség — tiltakozás- leiéül — lemondta a részvéte lét a vegyes bizottság péntekr kitűzött ülésén. A Mekong deltavidékén, a: >rszág leggazdagabb rizsterm" területén —, akárcsak az or­szág többi részében — a sai­goni rezsim obstrukciós maga­tartása következtében nem si­került teljsíteni a párizsi meg­állapodásnak azt az előírását, hogy kijelöljék a felek által el­lenőrzött területek határait. a rizsaratás ide­jén — a felszabadító erők kénytelenek fegyverrel védeni a termőföldeken dolgozó pa­rasztokat, hogy biztosíthassák az alapvető élelmiszert. A fel­szabadító erők pénteken is több üntetőtárho.dást hajtottak Izrael teljes harckészültségbe helyezte csapatait lariv bízik a tárgyalások folytatásában Röviddel azelőtt, hogy egyiptomi részről csütörtökön bejelentették a Kairó—Szuez országút 101. kilométerkövé­nél folyó tárgyalások felfüg­gesztését, Jariv izraeli tábor­nok optimista nyilatkozatot adptt a Tel Aviv-i rádiónak. Mint mondotta, a megbe­szélések ugyan holtpontra ju­tottak, de bízik benne, hogy folytatódni fognak. Állítása szerint egy kérdésben csütör­tökön sikerült megállapodnia Gamazi egyiptomi tábornok­kal: a jövőben a tűzszünetet sértő akciókat a helyi pa­rancsnokok közvetlen kap­csolatba lépésével — az ENSZ-erők képviselőinek se­gítségével — igyekeznek elke­rülni. Mint beszámoltunk ró­la, alig fél órával Gamazi és Jariv tábornok csütörtöki ta­lálkozója előtt, a tárgyalás színhelyének közelében rövid tűzharcra került sor. Mint Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkár New Yorkban csütörtökön este újságírókkal közölte, Ensio Siilasvuo, a közel-keleti ENSZ békefenn­tartó erők főparancsnoka, megkísérli elérni, hogy foly­tatódjanak az egyiptomi—iz­raeli megbeszélések. Wald­heim szerint a tárgyalásokon a fő nehézséget az izraeli csa­patok visszavonásával és a Szuezi-csatorna keleti partján tartózkodó egyiptomi erők létszámcsökkentésével kap­csolatos kérdések okozzák. . * * Izrael teljes harckészült­ségbe helyezte csapatait — jelentették be Tel Avivban — azt követően, hogy csütör­tökön megszakadtak az Egyiptommal folytatott tár­gyalások ä Kairó—Szuez or­szágút 101-es kilométerkövé­nél. Siilasvuo, a közel-keleti ENSZ békefenntartó erők fő- parancsnoka, az egyiptomi hadügyminiszterrel folytatott tárgyalásait követően egyes hírek szerint találkozni fog Dajan izraeli hadügyminisz­terrel is. Abba Eban izraeli külügy­miniszter a Jediot Aharonot című izraeli lapnak adott interjújában a frontokon tá­madt feszültség, és a tárgya­lások elakadása ellenére is annak a véleményének adott hangot, hogy december 18-án Genfben megkezdődhetnek a béketárgyalások. Jasszer Arafat, a Paleszti­nái felszabadítási szervezet elnöke egy interjúban közöl­te, hogy a béketárgyalásokon való részvételről a szervezet végrehajtó bizottsága fog dönteni. A kérdésről egyelőre a központi bizottság tárgyal, és hamarosan várható a dön­tés. ... Izraeli és amerikai vezető körökben eltérően ítélik meg a december 18-án Genfben megnyíló közel-keleti béke- konferencia kilátásait. Golda Meir izraeli minisz­terelnök amerikai zsidó veze­tők előtt Jeruzsálemben ki­jelentette, hogy kormánya szerint még számos akadály tornyosul a konferencia út­jában. Mint mondotta, az arab államfők algíri csúcsér­tekezlete »-elfogadhatatlan feltételeket« szabott Izrael számára. Izrael nem vesz részt a genfi tárgyalásokon, amennyiben ott palesztin kül­döttség is jelen lesz Jasszer Arafat vezetésével — jelen­tette ki a kormányfő. Meir megismételte azt az álláspontját, hogy Izrael meg akarja tartani azokat a tele­püléseket, amelyeket az 1967-es háború után a meg­szállt arab területeken létesí­tett és ragaszkodik az egye­sített Jeruzsálemhez, mint »■Izrael fővárosához«. végre a saigoni haderők azon állásai ellen, ahonnan kiindul­va rohamokat intéztek az ará­mik ellen. A központi fennsíkon és a .ambodzsai határ térségében a iaigoni haderők folytatták of- 'enzívájukat azoknak a tá- naszpontoknak a visszaszerzé­sére, amelyeket a párizsi meg­állapodás aláírása után létesí­tettek a felszabadított terüle­tekre benyomulva és ahonnan a népi fegyveres erők azóta kiszorították őket. A légi és tü­zérségi támogatással végrehaj­tott akciók során — saigoni je- entés szerint — egy támasz­pontot, a Dák Song-it újból visszaszerezték: a többi terü­leten eredményesen védekez­nek a felszabadító erők. A saigoni fegyveres erők nagyszabású támadó hadmű­veletei nem lennének megva­lósíthatók az Egyesült Államok erőteljes támogatása nélkül. Mint a DIFK külügyminiszté­riumának csütörtökön kiadott nyilatkozatából is kitűnik, már 24 000-re emelkedett a Dél- Vietnamban tartózkodó, polgá­rinak álcázott amerikai ta­nácsadók száma. A hanoi lapok pénteken egy­öntetűen követelik, hogy az Egyesült Államok haladéktala­nul vonja vissza teljes katonai személyzetét Dél-Vietnamból. Embertelen állapotok a börtönben Corvolán élete ismét veszélyben Luis Corvalánt, a Chilei KP iőtitkárát újból életveszély fe­nyegeti — írja a Morning Star pénteki számában Sam Rus­sell, a lap rovatvezetője. Russell, aki az államcsíny napjaiban Santiagóban tar­tózkodott és a chilei viszonyok jó ismerőjének tekintik, meg­erősíti a korábbi híreket: a Chilei Kommunista Párt főtit­kárát átszállították az ország legdélibb körzetébe, a Magel- lán-szoros vidékén fekvő, ked­vezőtlen éghajlatáról ismert Dawson-szigetre, amelynek börtönében embertelen állapo­tok uralkodnak. A Chiléből érkező hírek sze­rint a népi egység kormányá­nak: több tagja is ebben a bör­tönben sínylődik, rettenetes körülmények között — írja Russell. Ebben az összefüggés­ben számol be arról, hogy Cor- valánon kívül Dawson szigeté­re szállították át az Allende- kormány újabb három tagját: Felipe Ramirez volt bányaipa­ri minisztert, Anselmo Sülét, a radikális párt elnökét és Ca­mino Salve radikális párti volt törvényhozót. A konstruktív együnmOkodés példája Befejeződött Leonyid Brezsnyev ötnapos indiai lá­togatása. A Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának főtitkára^ e vi­szonylag rövid idő alatt olyan sokrétű megbeszélés­sorozatot folytatott és olyan gazdag programot bonyolított le, amelynek nyomán — Zamjatyin szóvivő szavaival — új szakasz kezdődik a szovjet—indiai kapcsolatok­ban. Ezekről a kapcsolatokról mind Brezsnyev, mind Indi­ra Gandhi miniszterelnök- astzony megelégedéssel álla­pította meg, hogy azok sike­resen, az együttműködés és a kölcsönös megértés szellemé­ben fejlődnek. Brezsnyev látogatásának je­lentősegét néhány szám is ér­zékelteti. Az indiai főváros Palam repülőterétől a szál­lásig a hírügynökségek jelen­tése szerint legalább kétmil­lió ember köszöntötte az SZKP KB főtitkárát, a Vörös Erődnél tartott beszéd során pedig még ennél is több. A megfigyelőket nem a számok bűvölete késztette az impo­záns adátok közlésére, hanem az a szándék, hogy ilymódon is emlékeztessenek India, a világ második legnépesebb országának méreteire. A két hatalmas ország kap­csolatai önmagukban is nagy- jelentőségűek. De, tekintettel dimenzióikra és a világban elfoglalt különleges helyze­tükre, viszonyuk fontossága még tágas határaikon is messze túlnő. Ha nem így lenne, nem töltötték volna meg Új-Delhi szállodáit a szélrózsa minden irányából összesereglett tudósítók. Olyan viszony új fejlemé­nyeinek tanulmányozására jöttek Indiába, amelyről ba­rát és ellenség tudja, hogy a konstruktív együttműködés igen jó példája. Brezsnyev egyik szimboli­kus, szép gesztusáról különle­ges melegséggel írtak az in­diai lapok: a magas rangú vendég magnólia-csemetét Hi­tetett a Mahatna Gandhi sír­emléke melletti parkban. A Szovjetunió már a Gandhi által vezetett függetlenségi harc során támogatta India népeinek törekvéseit és az önállóság elnyerése után ez a támogatás még fokozódott. A két ország 1953. decem­ber 2-án kötötte első átfogó kereskedelmi szerződését. 1956. november 15-én India 500 millió rubel hitelt kapott második ötévek tervének be­indításához. 1959 február 4-én működésbe lépett a Szovjet­unió által épített, évi egymil­lió tonna kapacitású bhilai acélmű! Ma már mintegy ki­lencven ilyen nagy horderejű ipari, mezőgazdasági és tudo­Pioneer—10 a Jupiter közelében Új, fontos tények Tanaka dilemmája Tanaka nyáron az őszre ígérte, az árak stabilizálását. . Ám a japán kormányfő ígé­rete nem vált be. Ellenkező­leg, az infláció minden eddi­ginél súlyosabb helyzetet te­remtett a szigetországban, amit csak tetézett az olajter­melő arab államok bojkottja, "’anaka kormánya sebtében egy nyilatkozatot tett közzé; s ebben némileg elhatárolta magát korábbi Izrael-barát ■■'Olitikájától. Az embargót át­menetileg ugyan feloldották, de az olajszükségletének 85 százalékát az arab országok­ból importáló Japán ipari kö­reinek kedélyét ez korántsem nyugtatta meg. Ilyen körülmények között Mzonyos fokig váratlanul ér­te Tokiót az európai Közös Piac országainak javaslata, amelyben a Kilencek együtt­működésre tesznek ajánlatot. \nnál is inkább tanácstalan ■ Tanaka mert véleménye sze­rint helyesebb lenne a bilate ­Somogyi Néplap rális — Európa—Japán — együttműködés helyett a tri- laterális — Európa—Japán— Egyesült Államok — szor­galmazni. Ázsia legfejlettebb országa csakhamar sorsdöntő válaszút előtt áll. Az Egyesült Álla­mokból meglehetősen rossz tapasztalatokat szereztek az elmúlt években, már ami a gazdasági kapcsolatokat illeti. Amerika bőkezűen bánt a dollármilliókkal, ha valamely japán iparágban beruházási igény merült fel, de szűk­keblű szövetségesnek bizo­nyult, ha a fejlett japán ipar termékeinek egyesült álla­mokbeli forgalmazása vagy a japán árukat sújtó vámtéte­lek szóba kerültek. Érthető, hogy a nyugat-eu­rópai ajánlat is meggondol- koztatja Tokiót. Évekkel ez­előtt — amikor az első japán gyártmányú gépkocsik. mo­torkerékpárok, híradástech­nikai cikkek megjelentek az európai piacon — éppen a Közös Piac tagállamai közül kerültek ki azok az országok, amelyek védővámot ás más, korlátozó intézkedéseket sür­gettek a japán iparcikkekkel szemben. A konkurrenciaharc a nemzetközi piacon is egyre élesebbé vált, elsősorban az autók értékesítésében. Még az év vége előtt Nyu- gat-Európában tárgyalás kez­dődik a Kissinger-féle Üj Atlanti Chartáról. Ez lénye­gében Nyugat-Európa és az Egyesült Államok kapcsola­tait hivatott új alapokra he­lyezni. Tanaka taktikája most arra irányul, hogy legalább ezeknek az eszmecseréknek az eredményétől tehesse füg­gővé Japán válaszát a Közös Piac javaslatára. Tokió válaszát még egy, cseppet sem elhanyagolható körülmény is jelentős mér­tékben befolyásolja. Az tud­niillik, hogy a Liberális De­mokrata Pártot és személy szerint Tanakát mind több és több támadás éri elhibázott gazdaságpolitikája miatt. A bizalmi válság nőttön nő a konzervatív kormány és a la­kosság túlnyomó többsége kö­zött A Jupiter felé száguldó Pio­neer—10. amerikai űrszonda folyamatosan továbbítja az adatokat a kaliforniai Moun­tain Wiew-ben működő űrku­tatási központba. A tudósok az eláő adatok nyomán új, fontos tényeket állapítottak meg a naprendszer legnagyobb boly­góját körülvevő mágneses me­zőről. A mágneses mező, amelynek a Jupiter felszínétől számított kiterjedése 6,4 millió kilomé­ter, hasonló a Föld mágneses teréhez, de egyes vonatkozá­saiban lényeges különbségek is mutatkoznak. Az adatok alap­ián megállapítható, hogy a Ju- nitert körülvevő mágneses me­ző az idők folyamán »erősen deformálódott«, feltehetően a napból kivált ionizált gáztöme­gek és a bolygót körülvevő mágneses tér egymásra hatása következtében. Az űrszonda műszerei a mágneses térben olyan, a nap­ból kivált ionizált gázt, más­néven plazmát észleltek, amely a Föld mágneses mezejében nem található meg. A tudósok szerint a Jupitert körülvevő mágneses mező erőssége negy­venszerese a Földünknek. A Pioneer—10. a mágneses tér­ben különféle energiákat te észlelt, amelyek szabályos idő- /közönként ide-oda »kóborol­nak«, valószínűleg a Jupiter forgásával összefüggésben. mányos létesítmény épült szovjet segítséggel. A keres­kedelmi érintkezés növekedé­sére jellemző, hogy az évi for­galom 1953-ban, az első nagy egyezmény megkötésekor ti­zenhárom millió rúpia volt, ma pedig 3700 millió rúpia. Nem szorul bővebb magya­rázatra annak a jelentősége, hogy a Szovjetunió már ma is India legnagyobb külkeres­kedelmi partnere !\ A most aláírt hosszú távú egyezmé­nyek nyomán még tovább szélesedik a sokoldalú gazda­sági érintkezés. Ez Indiában azért is általános megelége­dést keltett, mert jövőre kez­dődik az ország újabb ötéves, terve, Üj-Delhi gazdasági kö- reibeh is szívesen emlékeztet­nek arra, hogy a szovjet part­ner önzetlen segítőkészsége, a teljes feltétel-mentesség olyan tény, amely nyugati vi­szonylatban elképzelhetetlen. A kölcsönösségen alapuló együttműködés külpolitikai viszonylatban is kedvező. Az 1971 augusztusában Moszk­vában megkötött barátsági és együttműködési szerződés to­vább erősítette a két ország közös fellépését a nemzetközi élet számos fontos területén. Mindkét nagy országnak hosszú határa van a Kínai Népköztársasággal, így érthe­tő, ha aggodalmaik is közö­sek a kínai politika jellege miatt. Moszkva és Üj-Delhi közösen lépett és lép fel a tá­vol- és közel-keleti igazságos rendezésért. India támogatja a szovjet leszerelési és kato­nai költség-csökkentési ja­vaslatokat. Brezsnyev a Vö­rös Erődnél, az indiai parla­ment két házának együttes ülésén és más fórumokon is kifejtette, hogy India a nem­zetközi élet területén, az ázsiai biztonság vonatkozásá­ban is milyen nagyra értékeli a szovjet—indiai együttműkö­dést. Az SZKP KB főtitkára és Indira Gandhi miniszterylnők megbeszélései és a nyomuk­ban aláírt dokumentumok to­vább erősítik a szovjet—in­diai viszony alapját: a köl­csönös tiszteletet és bizalmat. Harmat Endre ENSZ-közgyűlés Egyhangú határozat Az ENSZ-közgyűlés külön­leges politikai bizottsága csü­törtökön egyhangúlag elfogad­ta azt a határozatot, amely a világszervezet békefenntartó tevékenységének fenntartásá­val kapcsolatos alapelvek mi­előbbi kidolgozására szólítja fel a bizottságot. A határoza­tot a Szovjetunió, az NDK, Csehszlovákia, Lengyelor­szág és további más 12 állam, többek között az Egyesült Ál­lamok, Franciaország, Nagy- Britannia és Japán terjesztet­te elő. A határozat felkéri a különleges politikai. bizottsá­got, hogy az alapelvek kidol­gozását a közgyűlés következő ülésszakáig, fejezze be. Olcsóbbnál is olcsóbb! Jsasi3 heti o^énlatunk: Száras fiúcipő 180 Ft helyett 120 Ft Bakfis szövetkabát 900 Ft helyett 560 Ft Bakfis bárson ynadrág 170 Ft helyett 95 Ft Lányka szövetalj 85 Ft helyett 40 Ft Bébi szövet kertész­nadrág 80 Ft helyett 40 Ft Fiú bánion ingpulóver 110 Ft helyett 76 Ft Női fehér Trevira pulóver 402 Ft helyett 280 Ft Női bunda-nadrág 26,70 Ft helyett 17,70 Ft Női ruhaszövet 90 Ft helyett 45 Ft Gyermeksapka 80 Ft helyett 30 Ft Ady Endre n. 13. sz. alatt Ady Endre u. 1. szám alatt Kaposváron, AZ OLCSj ÁRI 90LIJAIBÁH!

Next

/
Oldalképek
Tartalom