Somogyi Néplap, 1973. december (29. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

XXIX. évfolyam 281. szám 1973. december I., szombat Az Elnöki Tanács lése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Az Elnöki Tanács meghall­gatta és tudomásul vette Lo- sonczi Pálnak, az Elnöki Ta­nács elnökének beszámolóját a Nigériai Szövetségi Köztársa­ságban, a Ghánái Köztársaság­ban és a Sierra Leone Köztár­saságban — 1973. november 11—23. között — tett hivata­los látogatásáról. Az Elnöki Tanács — népese­déspolitikai célkitűzéseink megvalósítása érdekében — módosította a dolgozók beteg­ségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. sz. törvényerejű rende­let egyes rendelkezéseit. A módosítás bővítette a gyer­mekápolási táppénz igénybe­vételének lehetőségét, kiter­jesztette az anyasági segélyre jogosultak körét és meghatáro­zott körben felemelte a gyer­mekágyi segélyt. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéb ügyeket tárgyalt. Leonyid Brezsnyev befejezte fiMiiai látepiását Leonyid Brezsnyev látogatása a két ország közötti 15 éves gazdasági szerződés és közös politikai deklaráció aláírásá­val fejeződött be. Képünkön: Brezsnyev és Indira Gandhi miniszterelnök kicserélik az aláírt okmányokat. Losonczi Pál fogadta a lengyel parlamenti küldöttséget Jan Szydlak megbeszélései Novemberi lendület Kereken egy év telt el pár­tunk vezető testületének múlt év novemberi, emlékezetes határozata óta, így a minap lezajlott tanácskozás számot vethetett mindazzal, ami az­óta az országban a gazdaság, a társadalom, a kultúra fejlő­dését, különösképpen pedig az emberek mindennapi éle­tét nézve, végbement és — végbemegy. Az említett esz­tendő egy izgalmas, sokat ígérő folyamat része, amely az MSZMP X. kongresszusá­val kezdődött. E folyamatban testet öltő nagyszabású prog­ram nemcsak a közelebbi s távolabbi jövőt készíti elő, hanem a jelenben is erőtelje­sen hat és — ma sem mér fu­kar kezekkel. A nyilvánosságra került határozat teljes körképet ad a korábban hozott sokoldalú intézkedések jó hatásáról nemzetközi kapcsolatainkban és belső helyzetünkben. Elem­zi a megtett intézkedések ha­tását és kijelöli a további teendőket. Am közeledvén az év vége, megtárgyalta a Köz­ponti Bizottság a következő év népgazdasági tervét és költségvetéséit is. A közle­ményből kitűnik, milyen len­dületes és egészséges fejlődés szakaszába léptünk és milyen nevezetes eseményeket je­gyezhetünk fel az 1973-as, s immár az 1974-es év lapjaira. Egyszóval az 1972. november 14—15-d ülés, határidőhöz kö­tött határozatait végrehajtot­tuk, a hosszabb távú felada­tok megoldása megfelelő ütemben folyik. Csupán kiragadva, néhány tény: a tervezettnél gyorsab­ban nőtt a nemzeti jövede­lem, tovább javult az ország külkereskedelmi mérlege. Rendkívüli fontosságú ener­gia-szolgáltató és ipari bá­zisok léptek üzembe, nőtt a mezőgazdasági termelés és mindezzel párhuzamosan mintegy 85 ezer lakás épült, és nem csupán a reáljövede­lem, hanem az egy keresőre jutó reálbér is érzékelhetően — 2,3 százalékkal, nagyüzemi munkásoknál 5,8 százalékkal — nőtt! És a jövő évi terv: szolid biztonsággal tervezett — éppen ezért túlteljesíthető — nemzeti jövedelem, illető­leg termelés növelés, ám a reáljövedelem, illetve az egy keresőre jutó reálbér-növeke­dés mutatószáma még az ez évit is felülmúlja! A lakás­építésben meg kell ismételni az idei, kimagasló 85 ezret, de úgy, hogy ebből 36 ezer lakás állami beruházásban kerüljön tető alá. Ami pedig a meginduló termelő és egyéb beruházások listavezetőit ille­ti: a paksi atomerőmű 1. üte­me, az adriai kőolajvezeték, újabb cementgyár, vegyi és könnyűipari üzemek, vala­mint egy új Kossuth adó — ezek alighanem önmagukért beszélnek. Részletes irányelveket szab a Központi Bizottság az élet- színvonal emelését szolgáló — béremeléssel, szociális és egészségügyi, valamint keres­kedelempolitikai intézkedé­sekkel kapcsolatos — további teendőkre. A biztató tervek, célok mö­gött jól kidolgozott gazdasági szervező, irányító és ellenőr­ző munka körvonalai bonta­koznak ki. Ez alapozta meg a már nyugtázható eredménye­ket, de még nagyobb szükség lesz minderre a továbbiak­ban. ' A következő szó a Minisz­tertanácsé, majd az ország- gyűlésé, hogy jól megfontolt törvényekkel, intézkedésekkel megszab ja a teendőket. Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kára befejezve indiai hivatalos baráti látogatását, pénteken repülőgépen hazaindult Delhi­ből, A tárgyalások eredmé­nyeit közös nyilatkozatban rögzítették és azt csütörtökön írta alá Leonyid Brezsnyev és Indira Gandhi. A szovjet vendégeket a re­pülőtéren Indira Gandhi és más indiai személyiségek bú­csúztatták, a búcsúztatásra felsorakozott az indiai hadse­reg három fegyverneméből ala­kult díszszázad. A zenekar el­játszotta a két ország himnu­szát, majd Leonyid Brezsnyev ellépett a diszszázad sorfala előtt. Indira Gandhi a vendéget búcsúztatva hangsúlyozta, hogy Flesch István, az MTI tudó­sítója jelenti: A párt eredményes munká­ját, a népgazdaság sikereit méltatta Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, a kétna­pos pártplénumon elhangzott zárszavában, amelyet tegnap hoztak nyilvánosságra. Meg­állapította, hogy ebben az évben tovább szilárdult mind a CSKP belső egysége, mind pedig a dolgozók tömegeivel való kapcsolata. A párt és a nép egysége — jelentette ki — egész munkánk politikai alapjává válik. Igen jók a ta­pasztalatok a kommunisták és pártonkívüliek jelenleg országsáért« folyó együttes gyűlésein, amelyeken a párt a dolgozókkal közösen vitatja meg a társadalmi élet vala­mennyi problémáját. Eddig már több százezer pártonkí- vüli szólalt fel- pozitív érte­lemben. A gyűlések jól mutatják — hangoztatta Husák —, hogy a CSKP ismét nagy tekintélyt élvez a társadalomban, szá­míthat a dolgozók széles ré­tegeinek bizalmára. A jövő­ben is arra törekszünk, hogy állandó politikai tömegmun­kával fenntartsuk kapcsola­tainkat a dolgozókkal, meg­hallgassuk véleményüket, és a türelmes meggyőzés eszkö­zét alkalmazzuk. Gazdasági kérdéseket érint­ve rámutatott: az ötéves terv első három évének eredmé­nyei bizonyítják, hogy he­lyesnek bizonyult a párt és a kormány gazdaságpolitikája. Noha igényes feladatokat tűztünk ki magunk elé, ezek nem haladják meg a társada­a közte és Leonyid Brezsnyev között, a két kormány képvi­selői között lezajlott véle­ménycsere »igen hasznos volt". Leonyid Brezsnyev válaszá­ban rámutatott: az indiai ve­zetőkkel folytatott tárgyalások lehetővé tették az új, fontos célkitűzések megállapításait a Szovjetunió és India barátsá­gának és együttműködésének elmélyítéséhez. Az SZKP Központi Bizottsá­gának főtitkára melegen bú­csúzott Indira Gandhitól és az indiai kormány más vezetői­től, a miniszterektől, a diplo­máciai testület tagjaitól. A búcsúztatás végső akkordja a tüzérség díszsortüze volt. Ezután az IL—82. felemelke­dett és elindult a Szovjetunió felé. nem hunyunk szemet a meg­levő problémák felett sem, és ezek megszüntetésére össz­pontosítjuk erőfeszítéseinket. Európa-szerte és így ha­zánkban is beköszöntött a kemény, hideg tél. A konti­nens meteorológiai intézetei sorra jelentik a hófúvásokat, kiterjedt havazásokat és a fagypont alatti hőmérséklete­ket. Rómában például mínusz 6 fokot, Moszkvában mínusz 8—mínusz 10 fokot, Anglia- szerte fagypont körüli hő­mérsékleteket mértek, Szara­jevóban pedig mínusz 21 fok­ra zuhant a hőmérő higany­szála. Csütörtökön a Kárpát­medencét a Nyugat- és Észak-Európa felől "erkező hi­deg levegőnek még csak az első hulláma érte el. Péntek hajnalra ezek a -légtömegek elhagyták hazánk területét. De a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hét végéig tovább áramlanak a Kárpát medencébe is a hózá­porokat hozó hideg légtöme­gek. Már csütörtökön is or­szágszerte erős széllökések kísérték a kiterjedt havazást. Pénteken reggel egyes helye­ken viharos erejű széllökése­ket észleltek. így például Sió­fokon 60 kilométeres, Pápa Pénteken hazaérkezett Moszkvába Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Leg­felsőbb Tanács Elnökségének tagja, aki Indira Gandhi mi­niszterelnök vendégeként öt­napos, hivatalos, baráti látoga­tást tett Üj-Delhiben. Brezsnyevvel együtt érkezett vissza Moszkvába Andrej Gro- miko külügyminiszter, Dinmu- hamed Kunajev, a Kazah KP KB első titkára, valamint a kí­séret több más tagja. Az érkezőket Nyikolaj Pod- gornij, és több más szovjet ve­zető fogadta a vnukovói repü­lőtéren. A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Minisztertanács pénteken ülést tartott. A kormány elfogadta az Or­szágos Tervhivatal elnökének előterjesztését az 1974. évi nép- gazdasági tervről és meghatá­rozta a végrehajtás feladatait. A pénzügyminiszter és az igazságügyminiszter előter­jesztése alapján a Miniszterta­nács megtárgyalta az 1974. évi állami költségvetés részletes előirányzatait és úgy határo­zott, hogy a törvényjavaslatot az országgyűlés elé terjeszti. A Magyar Nemzeti Bank el­nöke előterjesztést tett a nép- gazdasági tervbe foglalt célok megvalósítását szolgáló hitel- politika irányelveire és az 1974. évi hitelkontingensekre. Az ideinél nagyobb összegű beru­házási hitelkereteket elsősor­ban a kiemelt fejlesztési prog­ramokra, a szocialista gépim­port fokozására, a konvertál­ható export-árualapokat növe­lő kapacitások létrehozására, a folyamatban levő beruházások gyors befejezésére, valamint a lakásépítkezésekre és a taná­csok kommunális céljaira óránkénti sebességgel fújt a szél. Tehát igazi télies idővel búcsúzik a november. A meteorológusok szerint hazánkban a hőmérsékleti értékek jóval az átlag alatt vannak. Tegnap reggel az egész országban általában mínusz 2—mínusz 10 fok volt. Az erős szél elhordta a csütörtökön lehullott havat, bár pénteken reggeltől álta­lában kiderült az égbolt és megszűnt a havazás. A lehul­lott hó mennyisége változó, Budapesten 11 centiméter, Miskolcon 16 centiméter, Ké­kestetőn pedig 22 centiméter hó hullott. A síkos utak, a hótorlaszok sok gondot okoz­nak a MÁV-nak, az elektro­mos műveknek is. A MÁV-ügyelet jelentése szerint jelentős hóakadályok még nincsenek, de a csütör­töki havazás következtében rendkívüli mértékben lelas­sult a teherforgalom. A sze­mélyvonatok 60—150 percet késtek. A MÁVAUT járatok is ké­séssel közlekedtek, de pénte­ken reggel minden autóbusz Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnö­ke pénteken fogadta a lengyel szejm küldöttségét, amely Jan Szydlaknak, a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Politikai Bi­zottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésé: vei tartózkodik hazánkban. Az Elnöki Tanács elnöke szívé­lyes, baráti eszmecserét folyta­tott a lengyel képviselőkkel. A | látogatásnál jelen volt: Varga Gáborné, az országgyűlés alel- nöke. Jan Szydlak a nap folyamán találkozott és megbeszélést összpontosítják. A kormány az előterjesztést elfogadta. Az Országos Anyag- és Ár­hivatal elnökének előterjeszté­se alapján a kormány megtár­gyalta az 1974. évi árszabályo­zás feladatait, és úgy határo­zott, hogy a fogyasztói árszín­vonalnövekedése a jövő évben nem haladhatja meg a 2 szá­zalékot. A belkereskedelmi miniszter tájékoztatta a kormányt a la­kosság idei áruellátásáról és a kereskedelem jövő évi felké­szüléséről. 1973-ban a kereske­delem — a burgonya és a zöld­ség kivételével — a mült évi­nél kedvezőbb árukínálatot biztosított. Várható, hogy 1974- ben a fogyasztás és a kiskeres­kedelmi forgalom az eddiginél nagyobb ütemben növekszik. A kormány a jelentést jóváha­gyólag tudomásul vette. A Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, a mun­kaügyi miniszter és az igazság­ügyminiszter javaslatot ter­jesztett elő a népesedéspoliti­kai feladatokról szóló kor­mányhatározat társadalom- biztosítást érintő intézkedései­A postánál nem okozott na­gyobb üzemzavart a hóesés. Ugyanakkor az ’ elektromos művek ügyeletese arról szá­molt be, hogy csütörtökön több fővárosi és vidéki alál- lomáson áramzavarok kelet­keztek, több helyen szüne­telt az áramszolgáltatás. A KPM hóügyelete azt az információt adta, hogy a fo­kozatosan megerősödő szél sok útra ismét ráhordja a havat. Az ország nagy részén, főleg a hegyvidékek útvona­lai, síkosak. Ugyanakkor va­lamennyi országos közút jár­ható. Komárom megyében az 1-es számú főút és a Duna közötti területen több alsó­rendű út csak egy nyomsá­von járható. A hóeltakarítás és a síkosság elleni védeke­zés mindenütt folyik. A KPM útügyelete ismételten felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek a közlekedésben. Az ügyelet korábbi telefonszáma megvál­tozott, s így a 227-052, vala­mint a 227-643-as telefonszá­mokon kaphat bárki felvilá­gosítást az ország közútjaival: tespcaoktifaam. 4MX& folytatott Áczél Györggyel és Nyers Rezsővel, áz MSZMP Politikai Bizottságának tagjai­val, a Központi Bizottság tit­káraival és látogatást tett Hu­szár Isvánnál, a Miniszterta­nács elnökhelyettesénél. A lengyel parlamenti kül­döttség pénteken találkozott dr. Papp Lajos államtitkárral, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatalának elnökével is. A lengyel vendégek és a ma­gyar államférfiak találkozóin jelen volt Tadeusz Hanuszek, a Lengyel Népköztársaság bu­dapesti nagykövete. nek végrehajtására. A Minisz­tertanács a korábban hozott két rendeletét módosítva elő­irányozta az állami szociális juttatások 1974-től mintegy évi 1 milliárd 660 millió forinttal történő növelését, és úgy hatá­rozott, hogy azt az 1974. évi költségvetési törvényjavaslat­ban az országgyűlés elé ter­jeszti. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a munka­ügyi miniszter, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának fő­titkára és az egészségügyi mi­niszter előterjesztését a nyug­ellátások és egyéb ellátások évenkénti rendszeres emelésé­ről szóló rendelkezések és el­járások kisebb módosításáról. Az intézkedéseket az 1974-es népgazdasági terv keretében a Minisztertanács a jövő évi ál­lami költségvetés törvényja­vaslatában terjeszti az ország- gyűlés elé. Az építésügyi és városfejlesz­tési miniszter és az Országos Vízügyi Hivatal elnöke javas­latot terjesztett a Miniszterta­nács elé a ráckevei Duna üdü­lőkörzet regionális rendezési és vízgazdálkodás fejlesztési ter­véről. A terv célja, hogy bizto­sítsa az üdülőkörzetben a terv­szerű területfelhasználást, a vízgazdálkodási és közlekedési viszonyok rendezését, a terület üdülési és idegenforgalmi, va­lamint vizi sportolási célokra történő hasznosítását és az eh­hez szükséges létesítményekkel való ellátását. A kormány az előterjesztést elfogadta. A Minisztertanács ezután egyéb ügyekét tárgyalt. BECS Nemzetközi szimpózium Üj kezdeményezések a Kelet és a Nyugat együttműködésé­ben, témával 1974 novemberé­ben nemzetközi szimpóziumot rendeznek Bécsben. Az erről szóló határozatot csütörtökön a bécsi előkészítő bizottság ülésén fogadták el. A tanácskozáson Ausztria, Bulgária, az Egyesült Államok, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, az NDK, az NSZK, Nagy-Britannia, Olasz­ország, Svédország, Románia, a Szovjetunió szakmai és tudo­mányos köreinek, valamint több nemzetközi szervezetnek .képviselői vettek részt. A bizottság kijelölte a meg­felelő munkacsoportokat, meg­határozta az előadások tema­eeejét. Mmdazonái&al ^környéken -3ft—80 kilométeres eliadutt. tikéját és a szimpozÉam- réss* ♦ucrómek -tonet, u. J Gustáv Husák zárszava a CSKP KB plénumán Tél Európában Dolgoznak a hóekék, hómunkások — Késnek a vonatok, az autóbuszok, sok az áramzavar ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS Meghatározták a jövő évi népgazdasági tervet Tájékoztató az áruellátásról

Next

/
Oldalképek
Tartalom