Somogyi Néplap, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

A szocialista demokrácia másik oldala ,Az elismerés mindenkinek szól* Népi ellenőrök kitüntetése M iközben egyre többet beszélünk a társadal­mi-politikai rendszer fejlődését szolgáló intézmé­nyekről, viszonylag kevés szó esik arról, hogy a bennük cselekvő, képviseletükben fel­lépő emberek ren^'lkeznek-e azokkal a képességekkel, ame­lyek nélkül ezek az intézmé­nyek csak formálisan vagy rendeltetésüktől eltérő módon működhetnek. Kétségtelen, hogy a párt he­lyesen ismerte föl a szocialis­ta demokrácia fejlesztésének követelményeit, amikor a IX. és X. kongresszuson megjelöl­te azokat a szükséges intézke­déseket, amelyek nélkül nincs továbbhaladás a szocializmus közéletében. így születtek meg azok a nagy jelentőségű párt- és állami határozatok — tör­vények —, amelyek a szocia­lista építés mai szükségletei­nek megfelelően szabályozták az állami-politikai szervezetek és a társadalmi-politikai szer­vezetek helyét, szerepét, funk­cióját társadalmunkban. Az intézkedések végső cél­ja az ember szolgálata, olyan politikai viszonyok megterem­tése, amelyekben az állampol­gárok, az üzemek dolgozói közvetlenül vagy képviselőik útján egyre többet tehetnek környezetük javításáért, mun­kakörülményeik megváltozta­tásáért, az egész ország fej­lettebb szocialista közösséggé való átalakításáért. A szocia­lista állam és demokrácia meglevő intézményeinek fej­lesztése, illetve újabbak létre­hozása segítette a tisztánlá­tást a társadalmi viszonyok­ban, ügyekben, hozzájárult a valódi érdekek fölismeréséhez, s egyben a társadalmi érdek következetesebb érvényesülé­séhez. A szocialista demokráciában azonban nemcsak magas ren­dű, korszerű politikai intéz­mények létesülnek, amelyek­ben az állampolgárok, a dol­gozók mint jogok birtokosai jelennek meg és részesülnek valamiféle kívülről adomá­nyozott közjóban, hanem fel­tételezi a kötelességek tudatá­ban levő, felelős személyisé­gek jelelétét is. Vagyis az in­tézmények nem az embereken kívül és azok fölött léteznek, hanem aktív közreműködé­sükkel, tudatos részvételükkel. Amennyire igaz, hogy jó in­tézmények híján a legjobb szándékú emberek is vissza­húzódásra, passzivitásra kényszerülnek, annyira igaz az is, hogy a legnagyszerűbb intézmények is kiüresedett formákká válnak, ha az em­berekből hiányzik a vágy, az igény az aktív cselekvésre. A szocialista demokrácia fejlődésében lehetetlen továbblépni magás fo­kú állampolgári ismeretekkel és tudatossággal élő tömegek nélkül. A felelős állampolgár jól tudja, hogy a demokratiz­mus nem a közösségtől való elszakadás, az önmagunkba való zárkózás útja — jóllehet az egyén jogainak, biztonságá­nak a védelmét is jelenti —, hanem minden személy em­beri felszabadításának útja az­által, hogy megteremti az egyén és közössége között azt a reális kapcsolatot, amelynek segítségével a közösség anya­gi és szellemi értékekkel gaz­dagodik, s ez végső soron az egyénnek is hasznára válik. Mindezt azért kellett szóba hozni, mert kevésbé tudatos, rossz szokásoktól béklyózott emberek is élnek köztünk, akik a szocialista demokrácia fejlesztését a társadalomból, a közügyekből való kilépés le­hetőségének tekintik. A min­denki mindenbe beleszóljon és mindenki a magántörekvé­seit érvényesítse jelszó nem a szocialista demokrácia tartal­mát fejezi ki, hanem a polgári liberalizmusét. Olyanok világ­képe ez, akik félnek az embe­rek tartós közösségeinek ki­alakulásától, ezért rendkívül elnézőek a közösséget bom­lasztó individualizmussal szemben. A szocialista demokrácia másik oldala voltaképpen azt jelenti, hogy tovább kell javí­tani a politikai intézmények, szervezetek és az állampolgá­rok egymásra találásának és jó együttműködésének felté­teleit. Az intézmények megad­ják a lehetőséget a közéleti aktivitásra, az állampolgárok pedig részvételükkel, fegyel­mezett felelősségvállalásuk­kal tehetik gazdagabbá a szo­cialista demokráciát. E hhez arra van szükség, hogy a lakóhelyi és munkahelyi közösségek a közélet választott tisztségvi­selőivel és a legaktívabb, leg- tudatosabb állampolgárokkal, kommunistákkal és pártonkí- vüliekkel együtt lépjenek föl azért, hogy a szocialista de­mokrácia megteremtésére ren­delt szervezetek ne veszítsék el politikai tartalmukat. Eh­hez van szükség nagy szám­ban nemcsak jogokat, hanem fegyelmet, kötelességet is is­merő, felelős és felvilágosult, demokratikus személyiségek­re. Olyan emberekre, akiknek fellépése a demokratikus fó­rumokon közösségformáló te­remtő erővé válik. Bensőséges ünnepség zajlott le tegnap Kaposváron, a me­gyei Népi Ellenőrzési Bizott­ságon. A népi ellenőrzés fenn­állása óta első alkalommal kaptak kiváló jelvényt azok a függetlenített és társadalmi munkások, akik erre kiemel­kedő tevékenységükkel rászol­gáltak. Dr. Jäger György megyei elnök köszöntötte az ünnepsé­gen részt vevő Révész Andort, a KNEB főosztályvezetőjét, dr. Kassai Jánost, a megyei tanács vb-titkárát és Dóri Já­nost, a megyei pártbizottság munkatársát. Megemlékezett a Nagy Októberi Szocialista Forradalom közelgő évfordu­lójáról, hazánk fejlődéséről. Beszélt arról, hogyan járult hozzá a népi ellenőrzés min­den egyes népi ellenőr mun­kájával ezekhez az eredmé­nyekhez, majd a feladatokról szólt. Végül köszönetét mon­dott a népi ellenőröknek mun­kájukért. Ezután Révész Andor tol­mácsolta a KNEB elnökségé­nek üdvözletét, és átnyújtotta a Kiváló népi ellenőr kitünte­tést Guth Ferenc, Zsibrek Fe­renc, Bárdos József, Farkas György, Nyíri Ferenc, Puskás Andor és Szita József népi ellenőröknek. Tizen törzsgár­da jel vényt kaptak. Dr. Kassai János a megyei tanács, Dóri János pedig a megyei pártbizottság vezetői­nek elismerését, üdvözletét tolmácsolta. Valamennyien — a társai nevében köszönetét mondó Nyíri Ferenc is — azt hangsú­lyozták, hogy ez a kitüntetés minden népi ellenőr társadal­mi elismerését, megbecsülését jelenti. P. I. Szárnyasregett Ikarus czakszervezeti tanácsülés az erdőgazdaságnál Szervezettebb munka, javuló eredmények A határig vonatta! A Somogy megyei Idegen- forgalmi Hivatal, az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iro­da, a Cooptourist, az IBUSZ íS a Volán által szervezett utakon összesen csaknem 900 ezer kilométert tettek meg az Ikarusok. Több mint hússzor kerülhették volna meg a Föl­det az Egyenlítő mentén. Az öreg Ikarusok azonban műszaki állapotuk miatt sem vállalkoznának ilyen hosszú útra, de kényelmetlenek is, és néha a legszükségesebb felsze­relések is hiányoznak belő­lük. Tapolczai Kálmán, a Volán Tröszt vezérigazgatója egy 1971-ben adott nyilatkozatá­ban többek között ezt mond­ta: »■... a Volán megalapozta a magyar idegenforgalom rep­rezentatív autóparkját«. A -Somogy megyei utazási irodák most azt mondják, az ellátottsággal különösebb baj nincs: valamilyen módon mindig sikerült egy buszt sze­rezni. A járművek — elsősor­ban a kisebb befogadóképes­ségnek — meghibásodása vi­szont gyakori és kellemetlen. A »(reprezentatív autópark-« az Ikarus 255 és 266 típusokat jelenti. Némi ügyességgel A Somogy megyei Idegen- forgalmi Hivatal az 1973-as szezonban öt buszt bérelt a 13. számú Volántól. Ez kevés volt, ezért másik négyet — kö­Uzemmérnöki diploma YDK-beli hallgatóknak Szerdán a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola távközlési tagozatán ünnepi külsőségek között nyújtották át az üzemmérnöki diplomát hét, ez évben végzett vietna­mi hallgatónak. A VDK-beli diplomások a nehéz-híradás­technika üzemmérnökei, szak­területük a rádió, a televízió, sdástechnika, a mikro-adá?- VéteL zöttük egy panorámabuszt — a veszprémiektől is kértek. Az igényeknek még így sem tud­tak volna megfelelni: eseten­ként különböző vállalatokhoz fordultak segítségért. tak, ott szálltak át a devizáért bérelt járművekre. (Ez az el­járás semmiképpen sem mond­ható devizakímélésnek.) — Ezt a megoldást a somo­gyi buszok korszerűtlensége Somogybán csak IK—55- l indokolta — hallottam Boldi­ösök vannak, melyekkel a megnövekedett igényeket nem lehet kielégíteni — mondta dr. Fodor János, a hivatal ve­zetője. — Ha korszerűbb és változatosabb járműparkja lenne a Volánnak, már ebben az évben mintegy 20 százalék­kal több utast vihettünk vol­na kirándulásokra. A követ­kező évben nagy szükségünk lenne négy panorámabuszra. Az IBUSZ-nak viszont sok volt még két busz is. Ezért megegyeztek — és ezt szerző­désben rögzítették — az Exp­ressed az egyik buszt a hó­nap első felében az IBUSZ, a másikban az Express használ­ja. Az együttműködés azon­ban sok vitára adott okot. Poór József, a fiatalok utazá­si irodájának vezetője így pa­naszkodott: — Ha a hónap második fe­lébe is áthúzódó kirándulást szerveztünk (például 14—15— 16-án), akkor a 15-e után megtett kilométerek már az IBUSZ teljesítményét növel­ték. S itt van az utazási irodák egyik alapvető gondja: a Vo­lán a szerződésben kikötötte, hogy a bérelt buszoknak na­ponta átlag 180 kilométert kell futniuk. (Egyedül a Sio- tour szerződésében szerepel napi 170 kilométer.) Ha ezt nem teljesítik az irodák, köt­bért fizetnek. Az Idegenforgalmi Hivatal jelentősen túllépte a keretet. A Cooptourist és az IBUSZ majdnem pontosan teljesítet­te, az Express viszont fizet. Ugyanakkor gyakran vetje igénybe a Tolna megyei Vo­lán kisebb buszait. Az Idegen- forgalmi Hivatal is több hely­ről szerezte a kocsikat. Ettől a bevételtől élést tt a 13. szá­mú Volán. Külföldi buszok Sajátos megoldást választott i Cooptourist. Külföldi útjaik­hoz osztrák, illetve jugoszláv utazási irodától bérelt buszo­kat. A határig v«nattal utaz­zsár Attilánétól, a Cooptourist Somogy—Zala megyei irodá­jának vezetőjétől. A szezon kezdete előtt azonban — mint azt Tóth Dezső, a Volán Uta­zási Iroda vezetője elmondta — a buszokat kifogástalanul megjavították, s ellenőrizték a ,ar pedig jelzi, felszereltségüket is. a Cooptourist időbe: hogy panorámásra lenne szük­sége, ezt is teljesíteni tudják. A kisebb buszok műszaki állapotára mindenütt panasz­kodtak. (Ezeket a járműveket nálunk már nem gyártják, ne­héz alkatrészeket szerezni. Ám iu.uv.Zi vtiii mcguiagj'ai atm ctz, országúton lerobbant buszból kiparancsolt embereknek.) Mészáros Attila (Folytatjuk.) Az 5330 embert foglalkozta­tó Somogyi Erdő- és Fafel­dolgozó Gazdaság vállalati szakszervezeti tanácsa leg­utóbbi ülésén az eltelt há­romnegyed év termelési ered­ményeivel és a visszalévő fel­adatokkal foglalkozott. — Az esztendő első hónap­jaiban gondokkal küzdöttünk, termelési eredménytervünket módosítani kellett, s más té­nyezők is nehezítették mun­káinkat. Mégis javuló eredmé­nyekről adhatok számot, s azt is elmondhatom: bizakodva várhatjuk az éiv végét — tájé­koztatta a tanács tagjait Zelnik István, a gazdaság igazgatója. A kilenc hónap adatai bi­zonyítják az igazgató szavait. Teljes termelési értékük 1973- ra 479 mállió, halmozott ter­melési értékük 687 millió fo­rint. Az előbbit 76,3, az utób­bit pedig 76,9 százalékra tel­jesítették. Két főágazatuk közül a fa­kitermelés a jelentősebb. Ter­veik szerint az idén 410 000 köbméter fát kell kitermel­niük; a háromnegyed évben 306 000 köbmétert teljesítettek, ez a terv 73,1 százaléka. A kü­lönböző fűrészárukból 82 700 köbmétert készítenek az idén, feladatukat eddig 75,1 száza­lékra teljesítették. Jelentős mennyiségű par­ketta gyártásával segíti az er­dőgazdaság a lakásépítkezése­ket. Idei tervükben 450 000 négyzetméter parketta gyártá­sát szabták feladatul, 30 000 négyzetméterrel többet,, minit a múlt évben. Ezt a tervüket eddig 78,4 százalékra teljesí­tették. A többletként tervezett 30 000 köbméter paraketta ezer lakáshoz elegendő. Fokozott feladatot ró a gaz­daság dolgozóira a 102 mil­liós exportterv teljesítése is. Eddlig 80 százalékot valósítot­tak meg ebből. A Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda­ság 1973-ra 26 millió forintos eredményt tervezett, a há­romnegyed év végéig ennek 63,6 százalékát sikerült elérni. A számok tehát biztatóak. Am. mint az igazgató beszá­molójában és a tanács tagjai felszólalásukban is hangoztat­ták, a hátralevő hónapokban még tervszerűbb, takaréko­sabb, fegyelmezettebb munká­r Uj sertésfiaztató a mikei tsz-ben 'z \GROBER tervei alapján, a nagyatádi TÖVÄL kivitelezésében épült 96 férőhelyes sertésfiaztatót adlak át rendeltetésének a mikei Rákóczi Termelőszövetkezetben. A 3,4 millió forintos költséggel — ebből 1,7 milliót tesz ki az állami támogatás — felépült kor­szerű létesítményt a közelmúltban telepítette be a szövetkezet. I ra lesz szükség. Jobban ki kell használni az emberek munkáját megkönnyítő, a ter­melést segítő gépeket, gondo­sabban kell megszervezni a lépcsőzetes munkakezdést és a dolgozók szállítását a távoli munkahelyekre. Nagyobb fi­gyelmet kell fordítaná a bal­esetek megelőzésiére, a mun- kásvéidelerore, mert az idén már 198 baleset történt a gaz­daságnál. A tanács tagjai meghall­gatták azt a tájékoztató jelen­tést, amelyet Biacsics István­ná, az szb munkatársa terjesz­tett elő a két tanácsülés kö­zötti munkáról. A szocialista brigádverseny, a politikai ok­tatás, az üdültetés, a munka- védelem, az egészségügy, va­lamint az ifjúsági törvény és a nőpolitikái határozat végre­hajtása szerepelt a tájékozta­tóban. Elmondta Biacsics Istvánné azt is, hogy a fizikai dolgo­zók gyermekeinek beiskolázá­sához 113 csalódnak 37 090 fo­rint segélyt adott az idén a szakszervezeti bizottság. Ez az összeg jövőre 60 000 forint lesz. Ismertette azt is, hogy a gaz­daság munkaügyi döntőbizott­sága 57 ügyet tárgyalt. A tanácskozás végén 67 jól dolgozó szakszervezeti aktívá­nak adtak át jutalmat. Sz. Lu Háromszázötven vagon cukor egy nap alatt Több mint ötven napja tart a cukorgyártási kampány a Szerencsi Cukorgyárban, mely szerdára virradóan fennállásá­nak legnagyobb termelését ér­te el. A több mint nyolc évti­zede működő gyárban huszon­négy óra alatt háromszázöt­ven vagon cukorrépát dolgoz­tak fel. A gyár Borsod, Szabolcs és Hajdú megyéből összesen ti­zenkét ezer hektár termését dolgozza fel, közte a hagyo­mányos cukorrépatermelő tak- taközi tájkörzetét is. Az eltelt több mint félszáz nap alatt tizenötezer-négyszáz vagon cukorrépából megközelítőleg ezerkilencszáz vagon cukrot gvártottak. Somogyi Néplapl 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom