Somogyi Néplap, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

Befejezte munkáját a békeszerető erők világkongresszusa (Folytatás az 1. oldalról) ENSZ-be, az Afrikai Egység- szervezethez és más kormány­közi szervezeteikhez, amelyek informálják e szervezeteket a kongresszus határozatairól és javaslatairól. Ugyancsak az előkéiszatő bizottság feladatává teszi a zárónyilatkozat annak elősegítését, hqgy a moszkvai kongresszus által kezdemé­nyezett módon további eszme­cserék bontakozzanak ki a kongreszsuson részit vett szer­vezetek között újabb kontak­tusokról és esgyüttműködésd le­hetőségekről. Ezután kezdődött meg a bé­keerők moszkvai világkong­resszusának ünnepélyes záró- üíése, amelyet művészi műsor és nagyszabású fogadás köve­tett. Schee* négy napig Moszkvában tárgyal Walter Scheel nyugatnémet külügyminiszter szerdán dél­után repülőgépen négynapos hivatalds látogatásra a Szov­jetunióba utazott. Útjára elkí­sérte a nyugatnémet külügy­minisztérium számos vezető beosztottja. Scheel várhatóan ma és holnap folytat majd be­ható véleménycserét szovjet vendéglátóival, a szombati napot, pedig Moszl: V ~n vá rosnézésnek szenteli. (Hazat* rése vasárnapra várhaté.) Nyugatnémet kormánykö­rökben hangoztatják: a láto­..atás elsősor.an munkajelle tű, azaz nem látványos új megállapodások megkötését szolgálja, hanem a már meg­kötött szerződések gyakorlati végrehajtását. Más szóval: a korábbi megállapodásnak megfelelően Scheel és Gromi- ko megkezdi rendszeres kon- : iltációját. finnek megfelelően — bon í források szerint — a meg- eszíUsok homlokterében el­sősorban a gadasági kérdések szerepelnek. Hai!^ Szehsszié villamlátcg tés* litcnál Tito Belgrádban fogadta Halié Szelassziét, Etiópia császárát. (Telefonó: AP—MTI—KS) Jugoszláviában tett rövid látogatásának befejeztével szerdán reggel különrepülőgé- pen visszautazott hazájába I. Halle Szelasszié, Etiópia csá­szára. Hailé Szelasszié Belgrádban vendéglátójával, Tito elnök­kel folytatott megbeszélést. Eszmecseréjükön főleg külpo­litikai kérdésekről — minde­nekelőtt a közel-keleti hely­zetről — volt szó. Tanácskoz­tak ezenkívül a két ország 'kapcsolatainak bővítéséről is. A látogatásról közös közle­ményt adtak ki. Lendületes indítás a bécsi találkozón (Folytatás az 1. oldalról.) egyik fél biztonságát sem ká­rosíthatják meg. Részletesen idézte azokat az elgondolásokat, amelyeket Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának a bé­keerők moszkvai világkong­resszusán elmondott beszéde a a bécsi tárgyalásokkal kapcso­latban tartalmazott. A szovjet delegáció vezető­je végezetül hangsúlyozta: a realizmus és az együttműkö­dési készség gyümölcsöző eredményeket hozhat a most megindult tárgyalásokon. — A szovjet küldöttség konkrét megoldások kidolgo­zására törekszik, és kész szo­ros kontaktusban dolgozni a i'ibbi részvevővel — mondot­ta. Stanley R. Resor nagykövet, .z amerikai delegáció vezető­je, »a nemzetközi diplomáciá­ban radikális új indulásnak« nevezte a haderőcsökkentési tárgyalásokat, és kormánya gyakorlatiass." iáról biztosítot­ta a részvev. két. A közép- eur pai konfrontációt sajátos iogil óval »a történelem ter- ,m .. ick« nevezte, majd ia ■gsúlyozta, hogy a múltra a éledés fátylát kell '..orítani. összefoglalta a tárgyalási elvek amerikai értelmezését is, majd — a többi NATO-de- legátushoz hasonlóan — ő is rátért a közép-európai »-arány­talanságok-« taglalására. Arról beszélt, hogy a Var­sói Szerződés tagállamainak nagyobb szárazföldi erői van­nak a közép-európai térség­ben, mint a NATO-nak. Hosszasan Időzött a »föld­rajzi egyenlőtlenségeknél«, mélységesen hallgatva az Eu­rópát körülvevő amerikai tá­maszpontokról, s a 6. flottáról. Kifejtette azt a véleményét, hogy a haderőcsökkentés első- sódban a szovjet és az ame­rikai haderőket fogjjj érinteni, majd kitért néhány »egyéb intézkedésre«, amelyek a had­seregek tevékenységét érinte­nék, függetlenül a létszám­csökkentéstől. Az amerikai nagykövet vé­gül bizonyos fenntartásokat emlegetett a haderőcsökkenté­si tárgyalások részvevőinek körét illetően és Van Ufford holland küldött ez év május 14-i nyilatkozatára utalva je­lezte: az Egyesült Államoknak »szándékai« vannak ebben a vonatkozásban. Clive M. Rose, a brit kül­döttség vezetője, lényegében a NATO álláspontját konkreti­zálta. Hangsúlyozta azt is, hogy a haderőcsökkentési ér­tekezlet »veszélyes« lehet, ha végül az európai katonai hely­zet »kevésbé stabil lesz«, mint ma Az angol delegátus ugyan- sak elmondta aggodalmait a /arsói Szerződés katonai ere­ivel kapcsolatban. A török küldöttség vezetője rövid nyilatkozatában a biz­tonság oszthatatlanságáról szólva óvott attól, hogy a kö­zép-európai haderőcsökkentés következtében esetleg csök­kenjen más országok bizton­sága, az úgynevezett »szárnya­kon«. Szerdán délben Quarles Van jf/ord holland nagykövet, aki a NATO-országok álláspontja összehangolásának feladatát látja el a közép európai had­erőcsökkentés témakörében, sajtóértekezletet tartott. A Hofburg sajtóközpontjában összegyűlt mintegy száz új­ságíró előtt szintézisét adta a NATO álláspontjának. A szo­cialista országok nyilatkoza­taira kitérve azokat realiszti­kusnak és konstruktívnak ne­vezte. Hangsúlyozta viszont, hogy részletes kommentálá­sukba nem szándékozik bele­menni. Közölte azt is, hogy a bécsi haderőcsökkentési tárgyalások kezdeti szakaszában heti két ülést tartanak, mégpedig a keddi és csütörtöki napokon. Hozzátette: hosszú, bonyolult tárgyalásokra számítanak, de a végső megoldást illetően a NATO bizakodó. Tüntetés és tiltakozás ■ V F ranciaországban Az infláció ellen azonnali intézkedéseket sürget az ÍKP Több tízezer párizsi vett részt kedden este a Bastille tértől a keleti pályaudvarig rendezett felvonuláson, ame­lyek részvevői a demokratikus szabadságjogok mellett tüntet­tek. A felvonulók jelszavai­ban hangoztatták, hogy meg­védik a szabadságjogokat és a szakszervezetek jogait — minden olyan törekvéssel szemben, amely azok korláto­zására irányul. Vidéken is sok helyen tar­tottak tüntető felvonulásokat a szabadságjogok védelmében. Vallatják az ionoszférát Az Interkozmocz— 10 kutatási programja A Szovjetunióban kedden Föld körüli pályára bocsátot­ták az Interkozmosz—10 jel­zésű mesterséges holdat. Az űrkísérletre a szocialista or­szágok űrkutatási együttmű­ködéséről szóló program ke­retében került sor. A szput- nyik feladata, hogy geofizikai kutatásokat végezzen nagy magasságokban a mágneses szféra és az ionoszféra elekt­romágneses kapcsolatának mé­rése céljából. A mesterséges hold pálya­adatai a következők: a Föld felszínétől mért legkisebb tá­volság 265 kilométer, legna­gyobb távolsága 1477 kilomé­ter; a kezdeti keringési idő 102 perc; a pálya Síkjának az egyenlítő síkjával bezárt szö­ge 74 fok. A szputnyikon különböző Somogyi Néplap tudományos berendezéseket helyeztek el: — az egyik az iönoszférá- ban keringő elektronok kon­centrációjának és hőmérsék­letének meghatározását végzi (ezt a berendezést az NDK és a Szovjetunió szakemberei kö­zösen készítették); — egy szovjet gyártmányú berendezés méri a mágneses mező változásait, az elektro­mos mezőt a 0,1—70 herzig terjedő frekvenciatartomány­ban, a 0,05—20 kiloelektron- volt terjedelmű frekvencia- tartományban pedig az elekt­ronok, az ionok és a semle­ges atomok áramlását; — egy csehszlovák beren­dezés végzi a plazma kis frek­venciás elektromos ingadozá­sainak kutatását a 20 hgrztől 22 kiloherzig terjedő frekven­ciatartományban ; — egy telemetrikus rend­szer továbbítja a tudományos információkat a Földre (a be­rendezés ugyancsak Csehszlo­vákiában készült); — a memóriaegységet és a telemetrikus információk megőrzésére szolgáló berende­zést a Szovjetunióban szer­kesztették. A műhold vezérlését, tudo­mányos berendezéseinek mun­káját — akárcsak fellövésé­nek előkészítését — a kísér­letben részt vevő szocialista országok szakemberei végzik. A kísérleti program előirá­nyozza, hogy a mágneses szfé­ra és az ionoszféra elektro­mágneses kapcsolatának, va­lamint a semleges légkörre gyakorolt hatásának komplex kutatása céljából a szovjet rakétaszonda-állomásokról meteorológiai rakétákat bo­csátanak föl. Ezeken az NDK- ban és a Szovjetunióban ké­szült tudományos berendezé­seket helyezik el. A mesterséges hold tudo­mányos berendezése és vala­mennyi rendszere kifogástala- i nul működik. Franciaországban széles kö­rű visszhangot keltett a CGT- nek az a felhívása: indítsanak országos mozgalmat a dolgozó­kat egyre jobban sújtó inflá­ció ellen és szükség esetén a sztrájk fegyverét is használ­ják föl annak megakadályozá­sára, hogy a kormány az inf­láció terhét teljesen a dolgozók vállaira rakja. A CFDT — a másik nagy szakszervezeti szövetség — bejelentette, hogy csatlakozik a CGT kezdemé­nyezéséhez. Hangsúlyozta, hogy ezen a téren a legszoro­sabb akcióegységet kell meg­valósítani a szakszervezetek között. Az FKP ugyancsak bejelen­tette, hogy a kommunisták azonnal készek részt venni az inflációellenes, országos mé­retű küzdelemben. Az FKP azonnali konkrét inétzkedése- ket javasol az infláció meg­fékezésére: így — többek kö­zött — a legfontosabb köz- szügségleti cikkek és szolgál­tatások árának rögzítését az alapvető fogyasztási cikkekre kivetett különadó megszünte­tését és hatékony intézkedé­sek megtételét a spekuláció elen. A párt arra is felszólí­totta a kormányt, hogy csök­kentse a katonai kiadásokat, szüntesse be a nukleáris kí­sérleteket, és mondjon le az atomhaderő fenntartásáról. Egyiptom kész együttműködni az ENSZ-szei (Folytatás az 1. oldalról.) bői a háborúból megtanulta a biztonság új elméletét, ami­nek négy megfontoláson kell alapulnia: Egyiptom felkészült a hosszú háborúra; felkészült arra, hogy veszteségeket okoz­zon az ellenségnek és maga is elszenvedjen veszteségeket; nem ér semmit sem a megfé­lemlítés, sem a megaláztatás­sal való fenyegetőzés; végeze­tül pedig a háború kétfrontos és mindkét front szilárd és megbízható. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok által felajánlott tűzszünetet két okból fogad­tam el — jelentette ki Szadat elnök. — Az egyik az volt, hogy a nagyhatalmak szava­tolták- a hadviselő felek októ­ber 22-i állásaikban szüntetik be a tüzelést; a másik ok az volt, hogy ígéretet tettek a Biztonsági Tanács 1967. no­vember 22-1 határozatának megvalósítására, amely az izraeli csapatok kivonását írja elő az 1967-es agresszió során elfoglalt területekről. — Ezenkívül — tette hozzá — nem készültem föl arra, hogy az Egyesült Államok el­len harcoljak. Golda Meir izraeli minisz­terelnök szerdán Tel Avivból elutazott az Egyesült Államok­ba, hogy Nixon elnökkel meg­vitassa a közel-keleti helyzet­tel kapcsolatos kérdéseket. Re­pülőtéri sajtónyilatkozatában közölte: elsőrendű fontosságot tulajdonít a tárgyalásokon a fogolykérdésnek. A közel-keleti válság tartós rendezése érdekében példát­lan méretű diplomáciai aktivi­tás bontakozott ki. Egymást érik a tárgyalások és szinte futószalagon érkeznek a hírek előkészületből lévő találko­zókról. Kissinger amerikai külügy­miniszter kedden négy órán át tárgyalt Iszmail Fahmival, az egyiptomi elnök külömimegbí- zottjával. Majd a megbeszélés végeztével Nixon Camp Da­vid-1 nyaralójába sietett, hogy bekapcsolódjék elnöke és Dob- rinyin washingtoni szovjet nagykövet eszmecseréjébe. Nixon egyébként szerdán I fogadta Faihmit, ma, csütörtö­kön pedig a »munkalátoga­tásra« érkező Golda Meir iz­raeli mi niszterelnökkal talál­kozik. Kedden éjjel egyébként ki­tudódott, hogy Kissinger — úton Kína felé — Kairöha lá­togat, sőt esetleg Tel Avivban is megáll. Előbb azonban, ő is a tárgyalóasztalhoz ül Golda Meirrel, akit — az izraeli rá­dió szerint — Aharon Joriv tábornok, a hírszerzés volt vezetője is elkísér az Egyesült Államokba. Kissinger a tervek szerint a hét végén indul el Washing­tonból. Kairóban Szadat elnök Va- szilij Kuznyecovot, a szovjet külügyminiszter első helyette­sét fogadta nemzetbiztonsági tanácsadója, Hafez Iszmail és Vinogradov kairói szovjet nagykövet jelenlétében. A MBNA közlése szerint a meg­beszélésen a Biztonsági Ta­nács tűzszüneti határozatainak végrehajtásával összefüggő kérdések kerültek szóba. A szerdai A1 Ahram azt is tudni véli, hogy Kuznyecov ismertette vendéglátójával a szovjet vezetőknek a jelenlegi helyzettel kapcsolatos állás­pontját. A magas rangú egyiptomi és izraeli tisztek kedden harmad ízben találkoztak egy sátor­ban, a Szuezből Kairóba ve­zető út mentén. Izraeli hiva­talos közlés szerint négy pont­ban született megállapodás: — Egyiptom vállalja, hogy három napon belül eljuttatja a Nemzetközi Vöröskeresztnek az általa fogva tartott izrae­liek névsorát; — az első — hatvan nevet tartalmazó — névjegyzék át­adási időpontja: kedd; — a Vöröskereszt képviselői fölkereshetik az Egyiptomban fogva tartott izraelieket; — lebonyolítják a sebesült hadifoglyok cseréjét, mihelyt ez lehetségessé válik. Kami ezredes, Izraeli kato­nai szóvivő másfelől bejelen­tette: Izrael az egyiptomi 3. hadseregnek ellátmányt szál­lító ENSZ-tehergépkocsik kp? zül 125-nek az átengedéséhez hozzájárul. Pempidou rendszeres csúcsértekezletek megtartását javasolja politikai együttműködés kere­tében. Az elnök azt indítványozta, hogy az első ilyen találkozót még ez év vége előtt tartsák meg, s azon máris dolgozza­nak ki olyan eljárást, mely lehetővé tenné, hogy válság esetén a kilencek a lehetőség­hez képest közös magatartást alakítsanak ki. A francia minisztertanács szerdai ülése után Lecot tájé­koztatási miniszter közölte, hogy Pompidou elnök a közös piaci csúcsértekezletek rend­szeresítését javasolta Francia- ország partnereinek, hogy a közös piaci állam-, illetve kor­mányfők rendszeres időközök­ben tartandó találkozókon egyeztessék magatartásukat a Új bolgár miniszterek A bolgár államtanács a kö­zelmúltban számos rendeletet adott ki — az államigazgatás tökéletesítése céljából — egyes minisztériumok átszervezésé­ről és különválasztásáról. Az ezekkel járó személyi változá­sokat a parlament most folyó nyolcadik ülésszaka jóváhagy­ta, és az új miniszterek letet­ték a hivatali esküt. A bolgár minisztertanács új tagjai: Toncso Csakarov gép­ipari és kohászati miniszter, Jordan Mladenov elektronikad- és elektrotechnikai miniszter, Vaszil Canov közlekedési mi­niszter, Petr Danailov ener­getikai miniszter és Gancso Krsztev mezőgazdasági és élelmiszeripari miniszter. PARAGUAY Meghosszabbították az ostromállapotot A paraguayi rezsim kedden újból meghosszabbította az ostromállapotot. A most ki­adott intézkedésben a polgá­ri lakosság tulajdonában lévő összes lőfegyverek felülvizs­Whitlam Pekingben tanácskozik Edward G. Whitlam ausztrá- I liai miniszterelnök, külügymi­niszter befejezte hatnapos to­kiói látogatását. Ennek folya­mán két napon át tárgyalt Tanaka Kakuei japán minisz­terelnökkel és Ohira japán külügyminiszterrel. Az auszt­ráliai kormányfő szerdán To­kióból Pekingbe utazott. Ausztráliai részről kemény magatartást tanúsítottak a Japánba irányuló nyersanyag- export kérdésében. A japán vezetők nem találtak sok meg­értésre akkor sem, amikor az ausztráliai gazdasági életbe történő japán tőkebefekteté­sek bővítési lehetőségeiről ér­deklődtek. gálatát is elrendelte. (Hivata­los indoklás szerint azért, mert felelőtlen elemek akciókba kezdtek. Ez magyarul azt je­leníti, hogy Paraguayban is nö­vekszik a fegyveres ellenál­lás.) Az illegalitásban levő Pa­raguayi Kommunista Párt Buenos Airesben nyilvános­ságra hozott egyik dokumen­tuma fölhívja a figyelmet a munkásosztály aggasztó hely­zetére. Többek között arra is, hogy a dél-amerikai konti­nens országai közül Paragu­ayban a legmagasabb a mun­kanélküliek száma: eléri a ke­resőképes lakosság a harminc­hét százalékát. A párt a haladó erőket ösz- szefogásra szólította fői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom