Somogyi Néplap, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

VII.AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 80 fillér AZ M SZ M P SOMOGY M E GYE I B I Z OTTSÁGÁNAK LAPJA XXIX. 'Vtoiyam 256. szám ÉPÍTKEZÉS A KALIMm-YÁROSRÉSZBEN ■ 1973. november I., csütörtök Zárónyilatkozatot fogadtak el Befejezte munkálat a békeszerető erők világkongresszusa Ma ülést tart az MSZMP Bokor Pál és Hajdók Lajos, az MTI moszkvai tudósítói jelentik: A békeerők moszkvai világ- kongresszusának utolsó nap­ján, szerdán délelőtt a béke­fórum plenáris ülést tartott. Az ülés első részét a mártír­halált halt afrikai szabadság- harcosok és külön is a me­rénylet áldozatául esett Amil- car Cabral, Bissau-Guinea és a Zöldfoki-szigetek Afrikai Függetlenségi Pártja főtitkára emlékének szentelték. Beszé­det mondott Anna-Maria Cab­ral, a PAIGC volt vezetőjének özvegye. A küldöttek egy per­ces néma felállással adóztak Amilcar Cabral emlékének. A szerda délelőtti plenáris ülésen ezután előterjesztették a kongresszus 14 bizottságá­nak tevékenységéről szóló be­számolókat. Az egyes bizott­ságok képviselői 10—10 perces beszédben számoltak be arról a munkáról, amelyet a bizott­ságokban végeztek. Az indokínai problémákkal foglalkozó bizottság beszámo­lóját dr. Kende István, a ma­gyar küldöttség tagja, a bi­zottság titkára terjesztette elő. Dr. Bognár József akadémi­kus ismertette a fejlődéssel és l lág a gazdasági függetlenséggel ’ foglalkozó nyolcas számú bi­zottságban lezajlott tanácsko­zások eredményeit. A kormányközi és a nem kormányszervek közötti együttműködéssel foglalkozó tizenhármas bizottság beszá­molóját Hargitai Árpád, a bi­zottság alelnöke terjesztette elő, aki a DÍVSZ képviseleté­ben vesz részt a békekongresz- szuson. A 14 bizottság tevékenysé­géről szóló beszámolók meg­hallgatása után befejeződött a békekongresszus szerda dél­előtti plenáris ülése. A békeerők moszkvai világ- kongresszusának záróülése szerdán késő délután ült ösz- sze, hogy jóváhagyja a kong­resszus záródokumentumait, amelyek szövegét az összekö­tő bizottság szerda délutáni ülésén öntötték végleges for­mába. A záróülés először a kong­resszusnak a világ népeihez intézett felhívását hagyta jó­vá, majd a Biztonsági Tanács közel-keleti határozatainak tá­mogatására szólította fel a vi­közvéleményét egy külön erre a célra megfogalmazott rövid nyilatkozatban. Ezt kö­vetően Mihail Zamjatyin, az összekötő bizottság szovjet al­elnöke felolvasta a kongresz- szus nyilatkozatát, amely a bizottságokban végzett munka eredményeit összegezi. A békeerők moszkvai vi­lágkongresszusa zárónyilaiko- zatat fogadott el. Ez hangoztatja, hogy a kongresszus csiupán a kezde­tet jelenti az emberek közötti kölcsönös megértés és együtt­működés megszilárdítása ér­dekében, a béke, a nemzeti függetlenség, a nemzetközi biztonság, az emberi jogok és a társadalmi haladás javára történő együttes nemzeti és nemzetközi erőfeszítésekben. Pánikkeltés Saigonban Riadókészültségben áll a rezsim hadserege Válsághangulatot igyekszik kelteni a saigoni kormányzat Dél-Vietnam ellenőrzése alatt álló részein. Saigonban és köz­vetlen környékén »-fokozott biztonsági intézkedéseket« fo­ganatosítottak a »-kommunista beszivárgást« megelőzendő, a hivatalos közlemények »terro­rista akcióktól« óvják a lakos­ságot. A fővárosba vezető főköz­lekedési utak mentén szigorí­tott járőrszolgálatot teljesíte­nek a rezsim katonái, és foko­zott ellenőrzésnek vetik alá a forgalmat. Bár hivatalosan nem vallják be, köztudott tény, hogy a saigoni főpa­rancsnokság általános riadó- készültséget rendelt el a sai­goni katonai körzetben. A nagyszabású háborús ké­szülődést — amellyel a Thieu- kormányzat ismét szembeszö­kő módon megsérti a párizsi 'egyezményeket — hivatalosan a november 1-i nemzeti ün­neppel magyarázzák. Ma, csü­törtökön lesz ugyanis 10 éve, hogy megdöntötték Ngo Dinh Diem rendszerét. A rezsim, tartva attól, hogy a lakosság az évforduló al­kalmából állást foglal a pári­zsi megállapodások megtartá­sa mellett, betiltott minden­fajta nyilvános ünnepséget, sőt még a hagyományos kato­nai díszszemlét is lemondta. A biztonsági intézkedéseket azonban valójában azért hoz­ták, hogy — mint a hanoi Quan Dói Nhan Dán rámutat — új katonai kalandokat ké­szítsenek elő. (MTI) A nyilatkozatban a kong­resszus azzal a felhívással fordult az összes részvevő nemzeti és nemzetközi szerve­zetekhez, hogy hagyják jóvá az állandó bizottságai által el­fogadott beszámolókat és ja­vaslatokat, s hajtsák végre azokat. Felszólítja továbbá az összes érdekelt szervezeteket, pártokat és mozgalmakat, hogy folytassák tevékenységüket az együttműködés^ a párbeszéd és az egységes cselekvés szel­lemében, vagyis abban a szel­lemben, amely a moszkvai bé- ketanácskozá&t jellemezte. A kongresszus megbízta a nemzetközi előkészítő bizott­ságot, küldjön delegációkat az (Folytatás a 2. oldalon) A Magyar Szocialista Mun- .áspárt Központi Bizottságá­nak soros ülését november 1- re összehívták. A Politikai Bi­zottság időszerű nemzetközi kérdések megvitatását javasol­ja a Köziponti Bizottságnak. Magvar pártkiiidöttség utazol! az NKP kongresszusára Hamburgba utazott a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának kül­döttsége, hogy részt vegyen a Német Kommunista Párt kongresszusán. A delegációt Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja vezeti. MTI) : ­Él Befejezés előtt áll az új, 32 méter magas távfűtési kazánház kéményépítése Kaposváron, a Kalinyin-városrészben. LENDÜLETES INDÍTÁS A BÉCSI TALÁLKOZÓN Elhangzott a szovjet és az amerikai küldöttség politikai nyilatkozata Hosszú« bonyolult tárgyalásokra készülnek Nyugaton Lendületesen Indultak a bécsi haderő-csökkentési tár­gyalások — ez a szerda reggeli osztrák sajtó véleménye, és hasonló benyomás uralkodik is, ahova az osztrák főváros tárgyalásokról az értesülések A 19 részvevő ország közül 15-nek az általános nyilatko­zata már ismert. A kedd dél­előtti és délutáni zárt ülésen, amelyeknek angol, illetve amerikai elnöke volt, a kül­döttségvezetők az országok a Hofburg sajtóközpontjában másik végén zajló bizalmas befutnak, angol nevének ábécésorrend­jében szólaltak föl. így ma­radt a szerdai ülésre Török­ország, a Szovjetunió, Nagy- Britannia és az Egyesült Álla­mok általános politikai nyilat­kozata. A közel-keleti béke helyreállítása érdekében Egyiptom kész együttműködni az ENSZ-szel Szádot sajtóértekezlete — Diplomáciai nagyüzem — Golda Meir Washingtonba utazott Kairóban a bel- és külföldi sajtó 350 képviselője előtt megtartott sajtóértekezletén szerdán Anvar Szadat egyip­Megemlékezés a takarékossági világnapról „A betétnövekedés a bizalom kifejezője” Tegnap délután a kaposvári Cilián György Ifjúsági és Út­törő Művelődési Központban ünnepélyes külsőségek között emlékeztek meg október 31- ről, a takarékossági világnap­ról. A Hazafias Népfront me­gyei bizottsága és az OTP ál­tal közösen szervezett meg­emlékezés nagyon sok érdek- ődőt vonzott. Varga Károly, a Hazafias lépfront megyei bizottságá- íak titkára köszöntötte a meg jelenteket, megnyitotta az ün­nepséget, s méltatta egyúttal a takarékosság jelentőségét. Ezt követően Bencze József, az OTP Somogy megyei igazga­tója mondott beszédet. — A takarékosság olyan magánügy, amely a mi szo- ialista viszonyaink között izüggyé emelkedik. A taka- ikosság ügyének ápolása nem lszigetelt, hanem világjelen­ség. Ma minden pénzügyileg fejlett országban velünk együtt ünnepük a takarékosság vi­lágnapját — mondta többek közt megnyitójában, majd a takarékossági mozgalom fél­évszázados múltjáról beszélt. — Hazánkban első alkalom­mal 1965-ben tartottunk taka­rékossági világnapi megemlé­kezést. Azóta október utolsó munkanapján rendszeresen megemlékezünk erről, s ápol­juk a takarékosság gondola­tát. Szocialista társadalmunk­ban a takarékosság, a taka- tékbetétek növekedése kifeje­zője annak is, hogy népünk bízik a szocialista rendszer­ben, hazánk vezetőiben s egy­úttal békés jövőnkben. Bencze József ezt követően arról beszélt, hogyan növeke­dett megyénkben az elmúlt másfél évtizedben a lakossági betétállomány, a kamatozó- és a nyeremény-, illetve a gépkocsi-nyereménybetét. Ma Somogybán 1,6 milliárd forin­tot őriz a lakosság takarékban, s a gépkocsinyereménybetét- összege eléri a 135 millió fo­rintot. Megyénkben 129 KST működik, ahol az évi betét összege 30 millió forint. Az Országos Takarékpénz­tár megyei igazgatója beszélt a tanuló ifjúság takarékosság­ra való nevelésének jelentő­ségéről, a különböző hitelfor­mákról, a lakásépítések cél­jaira adott kölcsönökről, az OTP és a lakosság jó kapcso­latáról. Végül beszéde e sza­vakkal fejezte be: — A takarékos életmód, a takarékosságra nevelés, az egyéni takarékosság gyakor­lása mint jellemvonás a szo­cialista ember sajátja. A taka­rékosság szocialista értelme­zése egészséges gondolkozású, egészséges jellemű emberekre épít, s nálunk a takarékosság ügyének ápolása részét képe­zi szocializmust építő progra­munknak. Sz. b. tömi elnök hangsúlyozta: or­szága kész együttműködni az ENSZ-szel a Biztonsági Tanács határozatainak haladéktalan megvalósítása érdekében. A határozatok a közel-keleti ha­dicselekmények beszünteté­sét és a tárgyalásokat irá­nyozzák elő az igazságos és tartós béke helyreállítása ér­dekében. Szadat egyiptomi elnök rendkívül jelentősnek nevezte azokat a kapcsolatokat, ame­lyeket Egyiptom a legmaga­sabb szinten tart fenn a Szov­jetunióval és az Egyesült Ál­lamokkal a közel-keleti vál­ság politikai rendezése érde­kében. Bejelentette, hogy Zaj­jal külügyminisztert elnöki ta­nácsadóvá nevezte ki, és rövi­desen Franciaországba küldi, hogy Pompidou elnökkel tár­gyaljon. — Kissinger amerikai kül­ügyminiszter — jelentette be az egyiptomi elnök — novem­ber 6-án és 7-én látogat el Kairóba. Hozzáfűzte, hogy ez idő szerint a közel-keleti vál­ságban az Egyesült Államok konstruktív magatartást ta­núsít. Emlékeztetett arra is, hogy Kuznyecov szovjet kül­ügyminiszter-helyettes Kairó­ban tartózkodik, s hogy Koszi­gin szovjet miniszterelnök is járt az egyiptomi fővárosban. — A vele folytatott tárgya­lásokon — közölte Szadat — a tűzszünetről és a Biztonsági Tanács 242. számú (1967. no­vemberében elfogadott) hatá­rozatának teljesítéséről volt szó. A közel-keleti helyzet tár­gyalásos rendezéséről szólva az egyiptomi elnök hangsú­lyozta: Egyiptom nem hajlan­dó közvetlen megbeszéléseken tárgyalni Izraellel. Egyiptom olyan békét akar, ami nem részmegoldáson alapul, ha­nem vonatkozik Szíriára és a palesztinaiakra is. — Az igazságos és tartós béke megteremtése felé veze­tő úton az első lépést azzal keU megtenni, hogy Izrael visszavonja csapatait az októ­ber 22-i állásokba — hangsú­lyozta az elnök. A Biztonsági Tanács erre vonatkozó hatá­rozatának és a szembenálló fegyveres erők szétválasztásá­nak megvalósítása után kö­vetkezhet a békekonferencia —, közölte, hozzáfűzve, hogy a Szuezi-csatornát négyhóna­pos előkészítő munka után le­het megnyitni. Utalt az egyip­tomi elnök arra, hogy az »olaj fegyvere« nem személyek el­len irányú}, célja az arab nem­zet jogainak biztosítása. — Az izraeli hadsereg le­győzhetetlenségének teóriája múlandó és — Izraelnek már most be kell látnia ezt — je­lentette ki Szadat, és hangsú­lyozta: reméli, hogy Izrael eb­(Folytatas a 2. oldalon.) A legnagyobb érdeklődés természetesen Oleg Hlesztov professzornak, a szovjet kül­döttség vezetőjének és Stanley R. Resor nagykövetnek, az amerikai delegáció vezetőjé­nek beszédét előzte meg. A Szovjetunió képviselője bevezetőben méltatta a tár­gyalások fontosságát Európa és az egész világhelyzet szem­pontjából. Rámutatott, hogy a feszültség hosszú korszaka után az enyhülés és az együtt­működés irányában végbeme­nő fordulat, ennek fejlődése és erősödése jótékonyan befolyá­solja a megbeszélések meg­kezdését. Hlesztov emlékeztetett a nukleáris háború megakadá­lyozásáról és a hadászati fegy­verrendszerek korlátozásáról kötött szovjet—amerikai meg­állapodásokra, valamint a töb­bi olyan nemzetközi szerző­désre, amely hozzájárult eh­hez a pozitív folyamathoz. Hangsúlyozta: az európai poli­tikai enyhülést ki kell egészí­teni a katonai enyhülést célzó intézkedésekkel. ’Az európai és nemcsak az európai kontinens történeté­ben — folytatta — először ke­rült gyakorlati síkra a fegyve­res erők és a fegyverzet csök­kentésének feladata, a lesze­relés feladata. Az országok nagy csoportjának képviselői első ízben ülnek tárgyalóasz­talhoz, hogy együtt konstruk­tív intézkedéseket dolgozza­nak .ki a közép-európai fegy­veres erők és fegyverzet köl­csönös csökkentésére.« A szovjet küldött a továb­biakban fölidézte, hogy or­szága a háború befejezése óta — más szocialista országokkal együtt — számos javaslatot tett hasonló témakörben. — A szovjet küldöttség — mondotta — azzal a szilárd el­tökéltséggel érkezett Bécsbe, hogy konkrét és építő jelleget adjon a tárgyalásoknak, és előmozdítsa praktikus intéz­kedések kidolgozását. Oleg Hlesztov utalt a bécsi előkészítő konzultációkra, és a konzultációkon a megbeszé­lések tárgyáról, a részvevők köréről, a kidolgozandó egyezmények földrajzi kiter­jedéséről létrejött megállapo­dásokra. Hangsúlyozta azt az elvet, hogy a konkrét haderő­csökkentési intézkedések (Folytatás a 2. oldalon^

Next

/
Oldalképek
Tartalom