Somogyi Néplap, 1973. szeptember (29. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-01 / 204. szám

CHILE A kiskereskedők befejezték a sztrájkot Országszerte ellenőrzik az árakat A .chilei kereskedők és kis­iparosok szövetsége befejezte a szabotőr teherautó-tulajdo­nosokat támogató' sztrájkját és pénteken ismét felhúzta a re­dőnyt 140 ezer kiskereskedő. Az UPI — egyelőre meg nem erősített értesülésekből — tud­ni véli, hogy a csütörtökön megszakadt tárgyalások ismét folytatódnak a. kormány és a teherautó tulajdonosok között. Az eltelt-24 órában Chilében tucatnyi merényletre és pokol­gépes akcióra került sor. A hi­vatalos jelentések szerint a terrorcselekményeket a Patria y Libertad nevű fasiszta szer­vezet követi el, amely -általá­nos offenzívat« hirdetett -a kommunizmus ellen«. Santiago külvárosában' egy száguldó gépkocsiból lövéseket adtak le a nemzeti megbékélést hirde­tő, haladó érzelmű Raul Silva chilei bíboros háza előtt posz- toló őrszemre. A főváros másik pontjain egy hadnagyot ért ha­lálos lövés. Antofagastában egy rendőrtisztet támadott meg egy garázda csoport, Pu­ente Altoban a kormányzó la­kását érte dánamitos támadás. A hazafias teherautóvezetők mozgalma (Mopare) 25—30 gépkocsiból álló konvojokban végzi a szállítást rendőri-kato­nai fedezet alatt. így jut a fő­városba a minap Chilébe ér­kezett Rad-eberg' NDK-beli ha­jó rakománya is, amelyet a Német Demokratikus Köztár­saság lakossága a chilei nép iránti szolidaritás kifejezése­ként küldött. Carlos Brioneq, a népi egy­ség kormányának szocialista párti belügyminisztere csütör­tök este Santiagóban közöltea kormány készen áll az ellen­zéki kereszténydemokratákká! való párbeszéd felújítására. Cademartori, a kormány kommunista gazdaságügyi mi­nisztere az ország gazdasági helyzetével foglalkozva aggo­dalmát fejezte ki az inflációs folyamat miatt. Közölte, hogy mintegy hatszáz -munkás fel­ügyelő« végzi országszerte az árak ellenőrzését. Választási kampány Argentínában Alekszej Roscsin: Nem sikerült előbbre jutni a vegyi fegyverek eltiltása kérdésében A leszerelési bizottság» nyá- j ció által védelmezett tételnek ri ülésszakának csütörtöki zá- j a helyességét, hogy a föld róülésén felszólalt Alekszej Roscsin, a Szovjetunió képvi­selője. A szovjet nagykövet a többi között hangoztatta: ko­runk egyik legfontosabb fel­adata, hogy mindenáron meg­erősítsük a fegyverzet korlá­tozása és a leszerelés terüle­tén elért megállapodásokat, arra törekedjünk, hogy ezek­ben minél több állam (első­sorban nukleáris hatalom) ve­gyen részt. Roscsin megjegyezte, hogy a vegyi fegyverek eltiltása kérdésében — az aktív vita ellenére — egyes nyugati ha­talmak vonakodása miatt nem sikerült előbbre jutni. A má­sik fő problémává, a nukleá­ris robbantások 4 eltiltásával kapcsolatban a szovjet nagy­követ aláhúzta: a bizottság­ban folytatott vita ismét be­bizonyította annak a szovjet delegáció és több más delegá­alatti nukleáris robbantások eltiltása ügyében történő elő­rehaladáshoz mindenekelőtt az államok politikai döntése szükséges. J. Martin, az Egyesült Ál­lamok képviselője, említést tett arról, hogy a két hatalom fontos lépéseket tett és jelen­tős eredményeket ért el a' nukleáris fegyverek korlátozá­sával kapcsolatos megállapo­dásban, s rámutatott, hogy az ebben a kérdésben 1972 máju­sában kötött szovjet—ameri­kai megállapodások nemzetkö­zileg igen jelentősek. Kiemel­te a nukleáris háború meg­akadályozásával kapcsolatos amerikai—szovjet megállapo­dás fontosságát. A leszerelési bizottság a záróülésen elfogadta az 1973. évi munkabeszámolót, ame­lyet az ENSZ-közgyűlés 28. ülésszaka elé terjesztenek. Országonként közösen Watergate-ügy Nixon fellebbez Nixon elnök vezető jogtana- ' csosai Sirica bírónak átadott Nagy lendülettel folytatja választási kampányát a Peron- házaspár. A szeptember 23-i elnökválasztáson a 78 éves volt diktátor elnökjelöltként indul, feles ege az alelnöki poszt várományosa. (Telefoto—AP—MTI—KS) csosaival folytatott beható ta­nácskozás után úgy döntött, hogy a washingtoni szövetségi fellebbviteli bírósághoz fordul fellebbezéssel Sirica főbíró szerdán közzétett végzésével szemben, amely elrendelte a Watergate-ügyre vonatkozó titkos fehér házi magnetofon­szalagok átadását »zárt ajtók mögötti törvényszéki 'megvizs­gálásra«. , Jól tájékozott források sze­rint Nixon elnök 24 órai gon­dolkodás után elvetette egyik tanácsadójának azt a javasla­tát, hogy fellebbezés helyett egyszerűen ne vegyen tudo­mást a washingtoni törvény­szék főbírójának végzéséről, amelynek a bíróság fizikailag amúgyis képtelen érvényt sze­rezni az Egyesült Államok el­nökével szemben. Más tanács­adók azonban a hírek szerint úgy vélték, hogy az elnök, úgyis, mint az alkotmányos­ság és törvényesség legfőbb őre, nem állíthatja az ország elé a bírói rendelkezés nyí'.i semmibe vételének példáját. Ugyanakkor Nixon elnök el­hárította azt a tanácsot is. hogy vigye az alkotmányjogi vitát közvetlenül a legfelsőbb bíróság elé a végső döntés meggyorsítása céljából. Ily módon előreláthatólag csak októberben kerülhet az ügy a legfelsőbb bíróság elé, mely fórum »határozott« dön- | tésének Nixon elnök ígérete i szerint engedelmeskedni fog. Miközben a titkos magnó­szalagok kiadatásának ügye el- | indiflt tekervényes útjára, a Fehér Ház félreérthetetlenül ) jelt adott az ellentámadásra : a szenátusi vizsgáló bizottság ■ ellen. A Fehér Ház jogtaná­beadványukban ezúttal első ízben azzal vádolták a szená­tusi bizottságot, hogy túllép­te alkotmányos jogkörét, ami- I kor »bűnügyi vizsgálatot és | bűnpertX folytat a Watergate- j ügyben. Ezekben a hetekben egy­más után látogatnák el az európai szocialista országok miniszterelnökei és tervező szerveinek vezetői Moszkvá­ba, hogy Alekszej Koszigin- nal és munkatársaival tár­gyaljanak. A megbeszélése­ken gazdasági ügyek vannak napirenden: a szocialista or­szágok 1980-ig egyeztetik, összehangolják terveiket, fej­lesztési elképzeléseiket. S minthogy mindegyik európai országnak a Szovjetunió a legfontosabb partnere — a nyersanyagok és a beruházá­si javak legnagyobb tételei onnan érkeznek, a termékek és kész gyártmányok zömé­nek növekvő és biztos piaca a Szovjetunió —, ezek a meg­beszélések az egész szocialis­ta közösség gazdasági fejlő­dése szempontjából alapvető jelentőségűek. Ami a népgazdasági össze­hangolásban történik, az már a nyolc szocialista ország pártjai főtitkárainak, első tit­kárainak egy hónappal ez­előtt a Krímben folytatott megbeszéléseinek lemérhető eredménye. Mert hiszen en­nek a nagy fontosságú ta­nácskozásnak elsődleges cél­ja éppen az volt. kiogy az egvüttműkpdést, a#* összefo­gást erősítse,, lépéseinket még jobban egyeztesse. A szocialista országok minden irányú tevékenységé­nek összehangolása termé- I szetesen nem új jelenség. Fejszál aggályai az Egyesüli Államok arabellenes politikája miatt Fejszál király, Szaúd-Ará- I ségnek viszonylag gyom meg- bia uralkodója az NBC tele- I kétszarezésére. Az Egyesült víziónak adott interjúja kere- | Államok pontosan ezt szorgai- tében először jelent meg az j mázzá, hogy fedezhesse a amerikai nagyközönség előtt. 70 es évek folyamán fokozo- hogy »súlyos aggályait« fejez- j dó mértékben fellépő energia ze ki az Egyesült Államok íz- éhségét. raebbarót és arabellenes po- j „súlyosan aggas2t bennün h.ikaja matt. ; ket — jelentette ki Fejszál ki­Az NBC az interjú beveze- i ., _J , Egvsüit Al tőjeként aláhúzta: a növekvő ’nem változat közel­energiahiánnyal küszködő j patikáján és továbbra Egyesült Államok egyre na- mellett száll gyoob merteróen szorul ra az kitart eddigi poll­arab olajra, es Izrael fő tamo: I mellett. akior attól gatojakent mindinkább meg., ^ , hogv megromlani nehezül kőolajszükségletenek k latain£ amerikai baró­kielegitese meg az olyan »ha- y^ gyományos arab barátjánál« I ca is, mint Szaúd-Arábia. Az ! A szaúd-arábiai uralkodó NBC rámutatott, hogy Fejszá! nyilatkozatának elhangzása az Egyesült Államok közel- j után az NBC megszólaltatta keleti »kulcsfigurája«, mivel washingtoni stúdiójában Di- Szaúd-Arábia a Közel-Kelet I rJtz izraeli nagykövetet, aki legnagyobb olajtermelőjeként j azt a reményét fejezte ki, jelenleg napi 9 millió barrel! J hogy »az Egyesült Államok kőolajat hoz felszínre, s iehe- nem f<jgja beadni a derekát tősége van ennek a mennyi- I az olajzsarolásnak«. Vasutassztrájk Kanadában A titokzatosság a vezetőség elszigeteltségéről tanúskodik A kínai pártkongresszus külföldi sajtóvisszhangja A külföldi sajtó a kínai I japán sajtó ezzel kapcsolatban pártkongresszussal foglalkozó j megjegyzi, hogy részint a ki- kommentárokban arra hívja j adott közlemény, részint azok fel a figyelmet, hogy a pekingi j a körülmények, amelyek kö- kongresszus a lehető legna- zott a kongresszus lezajlott. gyobb titkosság jegyében folyt le. Ezt a körülményt, valamint a kongresszusról kiadott tájé­koztató" közleményt, amely a Lin, Piao-íéle csoport elítélé­sére utal, a sajtó úgy értékeli, mint tanújelét annak, hogy a pekingi vezetésen belül to­vábbra is fennállnak az éles ellentétek annák ellenére, hogy a kongresszus szervezői »az üsszeforrottsáig kongresszusá­nak« szerették volna beállíta­ni ezt a fórumot. A bécsi Voliksstime megál­lapítja, hogy a pekingi kong­resszus körüli titkozatosság a kínai vezetőség mélységes el­szigeteltségéről tanúskodik. A azt tükrözik, hogy a kínai ve­zetőségében heves harc folyik. Az amerikai sajtó pekingi diplomáciai körökre hivatkoz­va annak a véleménynek ad kifejezést, hogy a hatalmi harc a pekingi piramis csúcsán, a körülményekből ítélve, kegyet­len volt és nyilvánvalóan az is marad. A lapok erre a követ­keztetésre a kongresszusról ki­adott tájékoztató közlemény hangjából jutottak, amely be­jelenti Mao utóda, Lin Piao és Mao közvetlen harcostár­sa, Csen Po-ta kizárását a pártból. Néhány sajtóorgánum arra mutat ró, hogy a vezető szer­nint_ a kongresszus körűimé- I nyei. valamint megtartásának i mödszeiei azt a gondolatot su­gallják. hogy a kongresszust sietve készítették elő és tartot­ták meg, mintha csak minél előbb pontot szerettek volna tenni ennek az ügynek a végé­re. 1949 óta ez volt a legrövi­debb pártkongresszus Kíná­ban. A lapok arra is rámutatnak, hogy a kínai vezetőség a tájé­koztató közleményben ismét megkísérli, hogy a Szovjetuni­ót Kína elsőszámú ellenségévé nyilvánítsa. Ez rendkívül ká­ros állásfoglalás — írja a l'Humanité. — Ez a szovjetel- lenesség álláspontja, és nem is új keletű. A kulturális forra­dalom alatt fejlesztették ki. az olyan »összeesküvők« mint i Lin Piao. Azt viszont minden­képp leszögezhetjük — fejezi vek tagjainak megválasztásé ban a kongresszuson valamifé- | rHumanité - hogy ez a le kompromisszum született a vezetőségen belüli csoportok politika továbbra is megőrizi között. A Washington Post sze- i érvényét. Kanadában a sztrájkoló vasutasok megpróbálják betömi az ottawai parlament kapuiát. Az örök és a civil-ruhás rend­örök szembeszálLuak velük. (Telefoto—AP—MTI—KS) Immár több mint egy ne­gyed évszázados múltra te­kint vissza: gazdag és sike­res tapasztalatokkal rendel­kezünk ezen a területen. A két- és sokoldalú összefogás­nak és együttműködésnek megvannak a jól működő és bevált intézményei; minde­nekelőtt — mint a leginkább átfogó szervek — a Varsói Szerződés és /& Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Az új — vagy inkább a tovább fejlődő —. amit az utóbbi idők gyakorlata, s főiként a mostani krími talál­kozó hozott, hogy ez az együttműködés, egyeztetés magasabb szinten, érettebb formában, mindenekelőtt pe­dig hatékonyabban megy végbe. A magasabb fokú és minő­ségileg is erőteljesebb koor­dinálást megköveteli a nem­zetközi helyzet. A kedvező irányú enyhülési folyamat­ból ugyan az adódó lehető­ségeket realizálni kell. Ma az a feladat áll előttünk, hogy a kedvező irányú folya­matokat, a pozitív változá­sokat a nemzetközi életben visszafordíthatatlanná te­gyük. Ilyen körülmények kö­zött az egységes állásfoglalás, a koordinált föllépés meg Inkább az élet elsőrendű pa­rancsa. A gazdasági élet bonyolul­tabbá válása is az együttmű­ködés szorosabb és fejlettebb formáit követeli. Nemcsak azért, mert valamennyi eu­rópai szocialista ország nép­gazdasága, kisebb-nagyobb mértékben a fejlesztés maga­sabb szakaszába lépett, ha­nem a nemzetközi kapcsola­tok megsokszorozódása miatt is. A szocialista közös­ség kapcsolatai és részben kooperációja a »külvilággal* — benne növekvő mérték­ben a fejlett kapitalista or­szágokkal és azok gazdasá­gi szervezeteivel, egyesülései­vel — az egyeztetést szüksé­gesebbé teszi, mint bármikor ezelőtt. A szocialista integ­ráció komplex programja, amelyet lépésről lépésre a XCtST keretében valósítunk meg, ilyen módon nemcsak az egymás közötti legéssze­rűbb munkamegosztás eszkö­zének számít, hanem fegy­vernek tekinthető, amellyel a világgazdaságban is jobb po­zíciókat víyunk ki országon­ként külön-külön és közösen is magunknak. S végül a krími értekezle­ten olyan nyomatékkai emle­getett ideológiai harc is az együttműködés erősítését és fejlesztését kívánja. Az a kö­rülmény, hogy a békés egy­más mellett élés elve alap­ján egyre több kérdésben megállapodásra jutunk a ka­pitalista országok kormányai­val — az összeütközést a tőkés társadalmi renddel ege ­re inkább az eszmék terüle­tére tereli. A békés egymás mellett élés. a szocialista kö­zösséggel való együttműködés ellenfelei is — felismerve, hogy a nyílt harc egyre ki­látástalanabb és a tőkés or­szágokban is mind népsze­rűtlenebb — módszert vál­toztatnak: a nyílt föllépő/ helyett az ideológiai fellazí­tást alkalmazzák. Válaszunk erre csak az lehet, hogy a marxista—leninista gondol­kozást erősítjük, s ennek ér­dekében -a szüksége^ tudo­mányos elemzést közös erő­vel. tapasztalatainkat kicse­rélve, nézeteinket megvitatva végezzük el. ’ Nemes János Golda Meir vállalta a felelősséget Magára vállalta a felelőssé­get Gold a Meir izraeli minisz­terelnök a libanoni repülőgép augusztus 10-én történt elté­rítéséért, ugyanakkor cinikus logikával erélyesen tiltakozott a nemzetközi polgári repülés­ügyi szervezet elítélő határo­zata miatt. Meir azt állította, hogy »eppen az ilyen határo­zatok bátorítják a légi kaló­zokat újabb akciókra«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom