Somogyi Néplap, 1973. szeptember (29. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-01 / 204. szám

VliAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 80 fillér / . 1 Ar. ' ~ ............................ M SZM P s O M O G Y MEGYE I B I Z OTTSÁGÁN A K LA P J A XXIX. évfolyam 204. szám 1973. szeptember I., szombat Genf — európai biztonsági értekezlet Hárompontos javaslói Algéria és Tunézia részvételére Az európai biztonsági és J ja-ival kapcsolatban a Földkö­együttműiködtei értekezlet má­sodik szakaszát előkészítő koordinációs bizottság csütör­tök délutáni ülésén megkezdte amnalk a kórdíésnek megvitatá­sát, milyen formában nyilvá­níthatják nézeteiket a konfe­zi tenger térségének Európán kívüli országai. Ezzel kapcso­latban tájékozódó munkacso­port alakult, amely az erre vo­natkozólag előterjesztendő ja­vaslatokat elbírálja majd és azokról jelentést tesz a (koor­Az emlékezés napja Ma, szeptember 1-én emlé­kezik a világ. Harmincnégy évvel ezelőtt, 1939. szeptember 1-én indította meg a német fasizmus azt a gépezetet, amely azután több mint öt éven át fölégetett, megsemmi­sített, kiirtott, ölt és pusztí­tott. Ezen a napon robbantot­ta ki Hitler a második vi­lágháborút. A Lengyelország elleni tá­madás napját jelölte ki a vi­lág közvéleménye nemcsak az emlékezte, hanem a fasiz­mus elleni harc te összefogás nemzetközi napjának. Több mint huszonnyolc éve már, hogy a szovjet hadsereg csapatai az egykori német bi­rodalom fővárosában kitűzték a győzelem vörös zászlaját. Az öreg kontinens, Európa vi­haros története nem igen is­mer olyan korszakot, amely­ben huszonnyolc évig hall­gattak volna a fegyverek. Az első világháborúnak utolsó puskalövése után alig több mint két évtizeddel dördültek el Lengyelország határán a német ágyúk. S bár nem mondhatjuk, hogy a világon teljes volt a béke 1945 óta — hiszen alig volt pillanat, ami­kor valahol helyi háború, fegyveres összeütközés ne rombolta volna az emberi otthonokat —, de az egész glóbusra kiterjedő konfliktust sikerült megakadályozni. Sikerült megakadályozni, mert abból a nemzetközi an­tifasiszta összefogásból, ame­lyet szeptember 1-én tisztc-> lünk meg az emlékezéssel, végül is olyan világ született, hogy merőben mások az erő­viszonyok, mint bármikor ez­előtt. A Szovjetunió és a szo­cialista közösség a világ te az emberiség sorsát, ha nem is egyedül eldöntő, de alapve­tően befolyásoló tényezővé, erővé vált. - Ezért aztán nem kevés harc — és bizony oly­kor éles küzdelem határát sú­roló összetűzések — árán vé­gül is sikerült a másik tábor­ral elfogadtatni a békés egy­más mellett élte politikáját. Vagyis lényegében azt az irányvonalat, melyben a fasiz­mus elleni közös harc ide­jén megegyeztek, de amelytől a hidegháború korszaka eltá­volította a népeket. , Ma Európában — s nagy­részt az egész világon is — olyan, viszonylag enyhült nemzetközi légkör uralkodik, amelyre csak közvetlenül 1945, a győzelem után volt példa. És akkor is csak rövid időre. De nagy könnyelműség volna — különösen a fasiz­mus elleni nemzetközi harc napján — nem emlékezni ar­ra, hogy a múlt maradványai te erői még léteznek te mű­ködnek. A világ sok iáján megtalálhatók a fajüldözte, az elnyomás, az embertelen­ség, a vérgőzös gyilkosság — vagyis a fasizmus — követői és hívei. S még inkább akad­nak olyanok, akik ha talán nem kívánnak a fasizmus végletes módszeréig elmenni, csak (!) éppen a békés egy­más mellett élés politikáját váltanák föl a hidegháborús kaiandok régebbi módszerei­vel. A, fasizmus elleni nemzet­közi harc napja ezért nem­csak az antifasiszta harcosok­ra — élőkre te hősi halált haltakra — emlékezés ideje. Az erők összefogásának nap­ja is, hogy soha többé ne vir­radjon ránk olyan nap, mint 1939. szeptember L Péter János fogadta az oszakai Ülést tartott az Elnöki Tanács tartományi kormanyzét Napirenden az oktatási rendszer Péter János külügyminásizter pénteken, hivatalában udva­riassági látogatáson fogadta Kuroda Ryoichit, japán Osaka tartományának kormányzóját. A tartományi kormányzó — aki a fővárosi tanács vendége­ként tartózkodik Budapesten — délelőtt megbeszélést foly­tatott Szépvölgyi Zoltánnal, a A Magyar Népköztársaság fővárosi tanács elnökével, va- 1 Tanácsa pénteken ültet _ .... ' tcrrArr T/imrcmToncni i t»cvv».HioiI ot _ lamint a főváros több vezető­jével. Kuroda Ryoichi ezután Budapest nevezetességeivel, látnivalóival ismerkedett. A, népfront a munkásokért 1966-ham 11 ezer mu: foglalkoztattak az üzemek Ka posváron, 1971-ben több mint 16 ezejr munkás dolgozott a vá­rosban. Indokolttá vált tehát, hogy a Hazafias Népfront me­gyei eüímctsóge jelentőségének megfelelően foglalkozzon a megyeszékhely munkásságá- vál, s ugyanakkor rájuk tá- m aszkodjék a különböző fel­adatok elvégzésében. — így összegezhető a Hazafias Nép­front megyei elnöksége tegna­pi tanácskozása. Az ülésen részt vett te fölszólalt Szabó László, az országos elnökség alelmöke is. I A beszámoló megállapította: a munkások kétféleképp vesz­nek részt a mozgalomban; a választott testületek ( tagjai­ként, illetve . a különböző ak­ciók részeseiként. S mát végezték a bizottsá­gokban? — Számszerűen is nőtt a közéleti szereplésük, va­lamint a közügyeíkiben való el­járásuk igénye és lehetősége. Gyakran kezdeményeztek a munkások a városért olyan dolgokat, amelyeknek megva- 1lósítása mindenkinek az érde­ke. így kerülj különböző szer­vek napirendjére a városfej­lesztés, a közlekedés, az áruel­látás. a lakáshelyzet, a gyárte­lepek környékének üzleti ellá­tása. Az elmúlt időszak egyik je­lentős eredménye volt az is, hogy a tanácsi választások so­rán az eddigieknél több mun­kásnő került be a testületekbe. S hogy könnyebben eligazod­janak bokros (közéleti teendőik közt, számukra létrehozták a női tanácstagok fórumát — jó eredménnyel. Az elnökségi ülés javaslatai között szere­péit egy fórum létrehozása a mutíkástanácstagok számára is. Mit végez a népfront a munkások .köméiben? Az elnök­ség tagjai megállapították, hogy az utóbbi időik legna­gyobb eredménye a munkás­paraszt találkozók szervezte®, és ezeknek kedvezőek a ta­pasztalatai. A 'közelmúltban legjobban sikerült találkozók közé tartozik a nagybaj omi termelőszövetkezet és a Ka­posvári Ruhagyár dolgozóinak látogatása egymás munkahe­lyéin. Az ilyen találkozók további szélesítése a népfrontnak' is célja. S a következő időszak­ban,elsősorban több személyes beszélgetésre is sor kerül. tartott. Törvényerejű rendelet­tel rmódosí^tta az Elnöki Ta­nács az oktatási rendszert sza­bályozó 1961. évi III. törvényt. Figyelemmel az oktatási re­form során szerzett tapasztala­tokra. új megfogalmazást nyert az egyes oktatási intézmények és formák —' a gimnáziumok, szakközépiskolák te a felnőtt- oktatás — képzési célja, a mó­dosítás ezenkívül kiterjed idő­közben a meghaladottá vált néhány más törvényi rendel­kezésire is. A törvénymódosí­tással összhangban az Elnöki renoia egyes napirendi pont- i dinációs bizottságnak. Olaszország máris három­pontos javaslatot nyújtott be: 1. Algéria és Tunézia írás­ban járulhassanak hozzá a konferencia munkájához, de képviseltethessék magukat nagykövetek által. 2. A (konferencia titkársága tájékoztassa erről a döntésről a két ország kormányát. 3. Ugyanez az eljárás legyen alkalmazandó a Földközi-ten­ger partján elterülő többi or­szág vonatkozáséiban is, ame­lyeknek meghallgatási kérel­mét a konferencián részt vevő valamelyik tagország közvetíti a konferencia titkárságának. Algéria, és Tunézia részvételi kérelmét — még Helsinkiben — Málta terjesztette élő. Tanács módosította a középfo­kú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. számú tör­vényerejű rendeletét. Az Elnöki Tanács módosítot­ta a honvédelemről szóló tör­vényt. A kiegészítő módtísítást tartalmazó törvényerejű ren­delet bővíti a tartalékos had­kötelesek katonai szolgálatá­nak törvényes kereteit. Az Elnöki Tanács döntése alapján a Szegedi Tanárképző Főiskola a jövőben Juhász Gyula Tanárképző Főiskola néven folytatja működését. Az Elnöki Tanács végül bí­rói te más folyamatban lévő Ügyeket tárgyalt. (MTI) Waldheim két napig Kairóban tárgyal Tegnap délután kétnapos lá­togatásra Kairóba érkezett Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára. A világszervezet vezetőjét a repülőtéren Hasz- szán El-Zajjat egyiptomi kül­ügyminiszter fogadta. Kurt Waldheim lüélelőttt még Tel Avivban tárgyalt Abba Eban izraeli külügymi­niszterrel, s elutazása előtt tartott sajtóértekezletén kije­lentette: közel-keleti kőrútjá­nak mérlegét természetesen csak majd annak befejezése után, vonhatja meg. Az ENSZ főtitkára Egyiptomból Jordá­niába utazik tovább. Magas rangú egyiptomi' kor­mányküldöttség utazott Líbiá­ba, hogy részt vegyen a forra- S. M. \ dalom 4. évfordulója alkalmá­ból rendezendő ünnepségeken, amelyeken egyben Egyiptom és Líbia korábban bejelentett uniójáról is megemlékeznek. A küldöttséget Abdel Kader Hatem miniszterelnök-helyet­tes vezeti és tagja Mamduh Szalem belügyminiszter is. Lí­biai tartózkodása során a de­legáció tárgyalni fog a két or­szág egyesítésével összefüggő problémáról. HELSINKI Véget ért harminchét ország békeértekezlete Helsinkiben befejezte ta­nácskozását a , békeerők moszkvai világkongresszusa előkészítése jegyében tartott közel-keleti értekezlet, ame­lyen 32 ország te 9 nemzet­közi szervezet képviseletében több mint 100 küldött vett részt. A konferencia a közel- keleti helyzetről készített munkaokmányát az október végén Moszkvában összeülő kongresszus elé terjeszti. A tanácskozáson Kiss Ká­roly vezetésével a magyar előkészítő bizottságot delegá­ció képviselte, amely a ta­nácskozás munkájában aktí­van részt vett. Silózás és talaj előkészítés közben: Készülődés a kukorica törésre a Kaposvári Állami Gazdaságban Elérkezett az őszi munka­csúcs időszaka a m^őgazda- sági üzemekben: most foglal­koznak a lédús takarmány betakarításával,. illetve készí­tésével. A szántó traktorok a vetésnek szánt területeken ján hozzáfoghatnák ezeknek a , terménybetakarítás a Kapós- töréséhez. A késői fajták be- i vári Állami Gazdaságban. Ülést tartott a KNEB 4 gazdaságosság és az anyagellátás takarítását — a mostani kilá­tások szerint — októberben kezdhetik. A kukoricatermesz- tés zárt rendszeréhez kapcso-' lódó' gépsor a gazdaság ren­A Központi Népi Ellenőr­zési Bizottság pénteken ültet tartott. Berendik Iván, a KNEB munkabizottságának vezetője, az Országos Tervhi­vatal osztályvezetője, jelentést terjesztett elő a termékfor­galmazás egyes területeinek gazdaságosságáról. Az 50 ipar- vállalatnál és az ellátásukkal foglalkozó termelőeszköz-ke­reskedelmi vállalatoknál vég­zett vizsgálat kedvező fejlő­dést állapít meg az anyagel­látásban. A kereskedelmi funkciók jobb ellátásával, a H. F. | készletezés, raktározás javítá­dolgoznak, s ugyanakkor már : delkezésére áll: így a bstaka- kószülni kell a vetésre, a ku- j rításban öt John Deer kom- koricatöréSre, a répaszedésre i bájn vesz részt, ezenkívül — ig. a dombosabb. területekén — "■ ■ , , . x n • magyar gyártmányú adapter­Tegnap a Kaposvári Állami j ellátott SZK—4-es gabo- Gazdaság igazgatóhelyettese- .^kombájnok is dolgoznak tol. Dús Istvántól erd,e^°4‘| majd. Ez utóbbiak részt vet­tünk a jelenlegi munkákról: a jjV-ári aratásban, s egy és a további tennivalókra vo-| jeien^eg a silökukori­natkozo elokeszuietefcro . Meg* j ^ betakarítását végzi. Azo- tudtuk, hogy javaban foiyik a | lka^. a gépeket, amelyek most silózás, mar a félidőhöz ko- : nenl silóznak. a napokban zelednek. 143 hektárról taka- j r^r átalakítják, fölkészítik a kukoricatöréshez. A szemter­rították be ezt az értékes ta­karmányt, s eddig a táblák­ról 475 vagonnal gyűjtöttek össze. A tervek szerint 390 hektárról kellene letakaríta­niuk a kukoricát silónak, a magas hozam révén azonban ennél kisebb terület is ele­gendőnek bizonyul. így mint­egy 50—60 hektárnyit meg­hagynak, s ennek a csötermé- sét törik le. A silózás ez idő szerint húsz traktort köt le, további négy John Deer te néhány Dutr» pedig szánt. Közben főijük a szervestrá­gya kihordása, leszántása: ed­dig 443 hektáron végeztek ezzel a munkával. A gazdaság 2000 hektáros més mindjárt szárítóba kerül, ahol — a napi 40 vagonos ka­pacitás mellett — megfelelő nedvességelvonással további tárolásira teszik alkalmassá. A gazdaság igazgatóhelyet­tese elmondta, hogy a jelen­legi becslések alapján a ter­vezett 51 mázsánál nagyobb átlagtermést várnak hektáron­ként, s a napokban lehullott 16—20 milliméter csapadék használt a kukoricának. Ami | a szállítást illeti, itt egy­részt a magas hozam, más­részt a 327 hektár cukorrépa betakarítása — ezfr. valószínű­leg a jövő hét vége felé kezd­Vásárcsarnokot kap Szolnok területtel vesz részt a kuko- ! hetük el — azt indokolja ricátermesztés — szekszárdi: hogy saját száűlitóparkjuk módszerű — zárt rendszeré- mellett a Volán segítségét is ben, A rövid tenyészidejű faj- j kérjék. Egyelőre csak ígéretet ták közül az MVSC 380-as fkaptak erre, ám a munkákhoz 371, az OSSK-t pedig 94 hek- gépkocsik kellenek. A szállj- I taron termesztik. A kettő j tási probléma megoldása né'.-j nagyjából egy időben érik, s ; kül pedig nehezen valósítható i várhatóan szeptember 20 tá-1 meg zökkenőmentesem az őszi j ; -<* lm sával azonban további mil­liárdos értékeket lehetne fel­szabadítani a népgazdaság számára. A KNEB a vitában elhangzottakkal kiegészített jelentését és javaslatéit a Mi­nisztertanács elé terjeszti. A KNEB megtárgyalta és elfogadta a felnőtt dolgozók képzésének és továbbképzésé­nek vizsgálatáról készült je­lentést, amelyet dr. Józsa Ödön, a Marx Károly Közgaz­daságtudományi Egyetem pro­fesszora terjesztett elő. A fő­városban és négy megj’ében 129 iparvállalatnál folytatott vizsgálat során 3 ezer dolgo­zó véleményét részletesen ki­kérték és feldolgozták. A vizs­gált vállalatoknál egyértel­műen jelentős fejlődést álla­pítanák meg. Az aktív kere­sőik között például 65-ről 39 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik nem végez­ték el a továbbtanulás, a to­vábbképzés alapját képező 8 általános iskolát. A KNEB a vizsgálat .megállapításai alap­ján javaslatokat fogadott el az új rendszerű továbbkép­zésről szóló, 1971. évi kor­mányhatározat végrehajtásá­nak meggyorsítására és azo­kat jelentésével együtt a kor­mány elé terjeszti. • SS ly. * . “Le®:»*, f *? '- . .......... f JT: jk.. Az Alföld »kapujában« épült 900 éves Szolnok a felsza­badulás óta jelentős fejlődésnek indult. Az iparosodással együtt átalakult a város arculata is; új lakótelepek, kommu­nális létesítmények épülték. A városközpontban most új Vá­sárcsarnokot emeltek a MEZŐGÉP nyíregyházi gyáregységé­nek szakemberei. A háromezer négyzetméter alapterületű, fedett piacon 35 pavilon lesz. A könnyűszerkezetes elemek­ből összeállított csamak rekord idő alatt — hozzávetőleg 5 hónap alatt — épül föL DIFK-jegyzék a saigoni bombázások miatt A dél-vietnaagiii felek kétol­dalú katonai Vegyes bizottsá­gának DIFK-tagozata jegyzék­ben arra kérte a nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizott­ságot, hogy indítson vizsgá­latot Saigon újabb, tűzszüne­teit sértő cselekményei ügyé­ben — jelentette a Felszaba­dulás hírügynökség. A jegyzékből kitűnik: a sai­goni légierő augusztus 5-től 20-ig több .mint 200 bombát szórt a DIFK ellenőrizte tér­ségben Fhuoc Hoa es Vírrfi Hoa községekre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom