Somogyi Néplap, 1973. augusztus (29. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-09 / 185. szám

AZ MSZMP SOMOGY MEGYEI B I ZOTTS ÁG A N A K LAPJA XXIX. évfolyam, 185. «ram. Csütörtök, 1973. augusztus 9. Megszűnt a kánikula — de nincs vége a melegnek Értesítették a somogyiakat Amatőr képzőművészek I. nemzetközi kiállítása Az amiaitör képzőművészek — festők, szobrászok — meg­becsülését, munkájuk elisme­rését fejezi kd az a miaigyisea- foásű rendezvény, mélyre 1974- ben kerül sor Budapeston. A Fővárosa Tanács V. B. műve­lődésügyi főosztálya,, a Szak- szervezetiek Budapesti Taná­csé, a KISZ központi bizottsó- j értesítették, a kiállításról, azon­ményéket keretezve kell be­küldeni. A beküldési határidő: 1973. szeptember 15—30. A Lartánioa Sándor Megyei Művelődési Központ munka­társától megtudtuk, hogy a somogyi amatőröket levélben ga es a Népművelési Intézet először rendezi mag az európai szocialista országok meghívá­sával az anmaitőr képzőművé­szek nemzetközi kiállítását. A haizaii emiaitórök részvéte­léről a ikiáililíitás előkészítő bi- aottságia úgy döntött, hogy a niagy mennyiségű kép- és szo- banamyag szálilitásáinalk és eset legles rongálódásának eikenülé- se véglett nyilvános pályázatot nem ínnak ki, hanem a me­gyei művelődési központokat kérik föl, hogy a legújabb munkákból végezzenek elővá­logatást. Bgy-egy megye ösz- szesen tíz képet, szobrot küld­het be, a művek nem lehetnek három évnél »öregebbek«. Minden műhöz csatolnd kell alkotójának nevét, születési évét dskoM végzettségét, fog­lalkozását és pontos címét, va­lamint a mű címét, techniká­ját és készítésének idejét. A grafikáit üveg nélkül, a fest­bam mivel nem ismeretes sen­ki előtt, hogy megyénkben pontosan hány amatőr tevé­kenykedik, ezúton is felhívjuk a figyetattüilfleit ence a lehető­ségre. Tegnap még az idei nyár legmelegebb napjáról számol­hattunk be. Kedden ország­sáérte trópusi volt a hőség, egyes helyeken 35—36 fokot mértek, Siófokon a meteoroló­giai mérések »-csak« 31—32 fo-, kos értéket jegyeztek fel. A Balaton vize kedden. Siófok­nál 26 fokra melegedett főt Kánikula volt ez a javából. Szerdán viszont már begom­boltuk a kabátot. A keddi hő- mérsékleti maximumok után a szerdai nap kifejezetten hű­vös volt. — Milyen változás történt az időjárásban? A Meteorológiai Intézet sió­foki állomásán Barta Imre tudományos munkatárs a kö­vetkezőket mondta: ' \ — Valóban szokatlanul gyorsan változott meg az idő­járás. Kedden 17 órakor, ami­kor fellőtték a sárga rakétá­kat a Balatonnál, a figyel­meztetés még a déli szél ve­szélyére intett. 23 árakor vi­szont elérte hazánk nyugati részét az Atlanti-óceán felől nagy sebességgel érkező hi­degfront, és ez a széljárás lett az uralkodó. Hogy meny­nyire, azt mutatják a hőmér­sékleti változások. Siófokon és általában a Balaton térsé­gében mindenütt 10 fokkal alacsonyabb értékeket mér­tünk. Akadtak még ennél na­gyobb ingadozások is. A Ba­laton nagy tömegű vize há­rom fokot hűlt le 24 óra alatt. — Azt jelenti ez, hogy vége a melegnek? — Szó sincs énről. Tegnap a hajnali órákban Keszthe­lyen 78, Siófokon 83 kilomé­ter óránkénti szélsebessége­ket mértünk. Ez a viharos szél hozta a hideg levegőt, de a korábbi nagy melegnek van­nak tartalékai. Már a nap fo­lyamán is mérséklődött a szél ereje, s délutánig sokat javult a helyzet. A meteoroló­gus nem josol, hanem számol. A rendelkezéseinkre álló ada­tok azt tükrözik, hogy csak átmeneti volt a lehűlés, ismét visszatér a meleg, még ha nem is az említett maximu­mokkal — hangzott a tájékoz­tatás. K. S. Postakocsi a múzeum előtt Balatonszemesen láttuk: ezzel a talapzatra állított eredeti postakocsival hívják föl az üdülőhelyen átutazók figyelmét a Posta Múzeumra, ahol az idén új kiállítás várja a látogató­kat. Többszöri figyelmeztetés után Lezárták a MÉH húsüzemét Rövid két hét alatt már a második húsfeldolgozót zárat­ja le a KÖJÁL az egészség­Karombol a toponári városrészben Három súlyos sérülés Tegnap a déli órákban sú­lyos íkiözlékiedésd baleset tör­tént Kaposváron, a toponári városrészben. Igáiból Kapos­várra tartott gépkocsijával vári kórház baleseti osztályára a 43 éves Fald Antonio Luigi olasz állampolgárt. Súlyos sé­rüléseket szenvedett a kocsi másik utasa, a 33 esztendős Schülkopf Erzsébet 54 észtén- Dakó Sándorné nagyatádi la­Csokonai emlékbizottság alakult Csurgón Csokonai Vitéz Mihály szü­letése 200. évfordulójának megünneplésére szerdán em­lékbizottság alakult Csurgón, mely első ülésén összeállítot­ta a jubileumi hét program­ját. A jubileumi hét novem­ber 13-án tudományos tanács­kozással kezdődik, ezt követi az ünnepi Csokonai-est. sza­valóverseny és vetélkedő. A megyei könyvtár valamennyi somogyi faluban, ahol Csoko­nai egykor megfordult, irodal­mi műsorral mutatja be a költőt. A csurgói Csokonai Mű­velődési Központ ifjúsági iro­dalmi pályázatot hirdet. A me­gyei könyvtár könyvkiaUitást rendez ez alkalomból a csur­gói gimnáziumiban, és biblio­gráfiáit ad ki a költő Somogy­bán található műveiről és kéziratairól. A jubileum al­kalmából Ispánki József szob­rászművész Csokonai -emlék­érmet készátefet. dós stuttgarti lakos, NSZK- állampoligiáir. Az esőtől síkos ütőn. a jármű megcsúszott, majd a maneiiráninyai éüenité- tes oldalán az árokba zuhanva egy híd betonjának ütközött. A Ibaüiesiet következtében, a gépkocsi vezetője súlyos sérü­lést szenvedett. Bordatöréssel szállítottak a mentők a kapos­kos, óvodai dolgozó is. I<copo- nyatörést és myakcságiotlyatö- nóst állapítottak mag a megyei kórházban. A Mercedes típusú gépkocsi teljesen, össaeax>nosiolódott. El­ső és hátsó tengelye, az alváza leszakadt, a karosszéria hasz­nálhatatlanná vált. A rendőrség szakértők bevo­násával vizsgálja a súlyos ka­rambol okát. A sérülésekből, valamint az ősiszeroncsolódott kocsiból arra következtetett, hogy a toainambolniak nem csu­pán a síkos úttest volt az oka, hanem az útviszonyoknak nem megfelelő sebesség. Nem ez az első ilyen karam­bol ebbein a városrészben, amely esős időben következett be. Ezért érdemes lenne arra gondolni, hogy ezen az útsza­kaszon olyan táblákat helyez­zenek el, melyek a gépjármü- vaztőket a síkosságra, a csú­szós úttestre figyelmeztetik. I ügyi rendszabályok meg nem j tartása miatt. Most a Mező- i gazdasági Termékértékesítő Szövetkezeti Közös Vállalat kaposvári, Berzsenyi u. 49. sz. alatt működő húsfeldolgo­zó üzemének működését füg­gesztették feL Az egészségügyi szervek ta­valy augusztusban egyszer már felfüggesztették az üzem működését. Decemberben újabb figyelmeztetést kapott a vállalat vezetősége. Az idén májusban ismét felhívták a te­lep vezetőjének a figyelmét, hogy az üzem nem az elő­írásoknak megfelelően műkö­dik. Ennek ellenére — a la­kosság igényeire hivatkozva — tovább folytatták tevé­kenységüket. A KÖJÁL tegnap lezáratta a húsfeldolgozót. Döntését a fogyasztók érdekeinek messze­menő figyelembe vételével hozta. Nem megengedhető, hogy egy közvetlen fogyasz­tásra termelő üzemben szemét és rendetlenség uralkodjon, A dolgozók munkaruhája pisz­kos, és három munkásnak nem volt egészségügyi könyve. A hűtők mennyezetéről csöpö­gő víz már tócsát képezett a padozaton és szennyezte az ott tárolt húst. A készáruraktár nem szel­lőzik, ezért 96 kiló romlott töltelékárut a helyszínen meg kellett semmisíteni. A szociá­lis helyiségek állapota és mé­rete sem kielégítő. Kézfertőt­lenítésre nincs lehetőség. A műhely alatti pincében szennyvizeit tartalmazó talaj­víz van. s ennek bűze zavarja az ott lakó 8—10 családot. A bűzös szerves hulladékot rossz, nem zárható kukákban tárolják, ez rengeteg legyet vonzott. Az üzem ablakain ennek ellenére sincs védőháló. Az épület állapotáról So­vány György, a vállalat kép­viselője úgy nyilatkozott heg’ az műszakilag teljesen elavult, felújítása gazdaságtalan. V. E. 'Duztell Sza<kilóiig,! A Somogyi Néplap augusztus 4-i számában Karsai Jó­zsef, Gyékényes, Hunyadi utca 10. alatti lakos irt levelet önöknek. Erre szeretnék válaszolni, mivel Karsai József vélt sérelmében valótlanságot állított. Ezt egyébként a le­vélben előforduló ellentmondás is alátámasztja. Karsai József kétszer is kért a gyógyszertárban egy •valahol olvasott« kémiai anyagot, recept nélkül. Ezt az előző héten a helyettesítő kolléganőm, de később én sem tudtam kiadni. Valószínű ezen háborodott föl. Igaz, hogy a megszólítás zavarából kétszer is kisegítettem azzal, hogy gyógyszerésznőnek szólítson. Ez egy foglalkozást jelentő szó, amelyet egyetemi tanulmányai sikeres befejezése után mindenki jogosan használhat. Ezért viselkedtem volna ud­variatlanul? Doktornőnek — tanúkkal is igazolhatom — soha sen­kivel sem szólítottam magam, ugyanis nem szenvedek elm­és rangkórságban. Egyébként minden gyógyszertárban van panaszkönyv. A bejegyzett észrevételeket az illetékes szerv mindig kivizsgálja. Tisztelettél: JUakk cUdikÁ, gyógyszertárvezető, Zákány, Május 1. u. 10. Tisztelt Szerkesztőség! Tóth, Sándor fonyódligeti lakos a Somogyi Néplap jú­lius 24-i számában joggal tette szóvá, hogy miért nincs te­lefon az új fonyódi járási rendelőintézetben. A telefon be­kapcsolása, illetve a régi rendelőintézet állomásainak át­helyezése ügyebep. már hosszabb ideje tárgyalunk a posta illetékes szerveivel. A megrendelést a siófoki kórház igaz­gatója június 4-én elküldte a postának. A kaposvári táv­közlési üzemtől kapott tájékoztatás szerint a megrendelést elfogadták, és intézkedtek, hogy az új rendelőintézetet mi­előbb bekapcsolják a hálózatba. Ez várhatóan egy-két hé­ten belül megtörténik. Tisztelettel: dr . (BagÁ Qtpula. a Somogy megyei Tanács V. B. Fonyódi Járási Hivatalának elnöke Ki fog fizetni ? Egy szicíliai férfi a mi­lánói pályaudvaron sokáig figyelte egy cipőtisztító munkáját. A cipőtisztító végül így szólt a szicíliai­hoz: — Nem szégyellj, hogy üyen piszkos cipőben megy be a városba? Üljön le és én pár perc alatt ragyo­góra fényesítem a cipőjét. öt perc múlva a cipő valóban fénylett. A szicí­liai nem tudta türtőztetni csodálatát: — Nagyszerű munkai De mondja csak, ki fog önnek fizetni érte? Türelmes hölgy — Drágám, valóban sza­kítottál Manóval? — Hát persze, így már nem mehetett tovább; egyik este az egyik növel ment el, másik este egy másiknak udvarolt, majd egy egész hónapon át együtt élt egy balett-tán­cosnővel. Én nem szóltam semmit, de amikor két hét­tel ezelőtt feleségül vette Lujzát, úgy határoztam, hogy többé nem tekintem magam a menyasszonyá­nak. Végrendelet Egy francia elmegy a közjegyzőhöz, hogy vég­rendelkezzék : — És szeretném még, ha a temetésemen egy kiváló hegedűművész játszana. — Rendben van uram, feljegyeztem.. Mit kíván hallani tőle? „Barátnők“ Két barátnő beszélget: — Azt hallottam, hogy van valami csodakrém, amely minden ráncot el­tüntet. — Tudom, már egy fél­éve azt használom. — Mindjárt sejtettem, hogy valami svindli van a dologban! Nem azt kérte Egy öregemberhez or­vost hívtak. — Sajnos, nem tudok , csodát tenni —, , mondta az orvos. — Nem tudom megfiatalítani Önt. — Nem is azt kérem, -hogy fiatalítson meg — Válaszolt az öregember. — Csupán azt szeretném, ha lehetővé tenné, hogy műi­nél tovább öregedjem. Kollégák Egy olaszországi étterem­ben a vendég fizetni akar, de amikor megkapja a számlát, rémülten kérdezi: — Tízezer líra egyetlen vacsoráért? Remélem, hogy nekem, mint kollégá­jának árengedményt ad?! — ön szintén felszolgá­ló? — Nem, rabló vagyok. Somogyi töéplep A.z MSZMP Stornos v megye» Bizottságának lapja. Főszerkesztő: JÁVORI BÉLA Szerkesztőség: Kaposvár, Latiné Sándor u. 2. Postacím: 7401 Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-510, 11-511. 11-512. Kiadja a Somogv megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinca Sándor utca 2. Postacím: 7401 Kaposvár, postafiók 31. Telefon: 11-516. Felelős kiadó: Dómján Sanu.jr Beküldött kéziratot nem érzünk meg és nem adunk vissza Terjeszti: a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és postáskézbesitőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 20 Ft. Index: 25 967 Készült a Somogy megyei Nyomda* inán Vállalat kaposvári üzemében Kaposvár. Latinca Sándor u. 6. Felelős vezető: Farkas Béla igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom