Somogyi Néplap, 1973. augusztus (29. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-26 / 199. szám

Anonymus utódai Vásárosnamény nevét a rá­dió vízállásjelentése tették közismertté, meg a szeszélyes, haragos, áradó kedvű Tisza. Azt azonban kevesen tudják, hogy ez a táj az ország egyik legfestőibb része. Sokarcú vi­dék Lépten-nyomon változó, erdősavokkal koszorúzott, bu­ja növényzete, gazdag flórája paradicsomkertté teszi. Ezen a páratlanul szép he­lyen táborozott az idén száz középiskolás diák, akiik az or­szág minden részéből azért se­reglettek ide tizenkét napra, hogy honismereti tevékenysé- gühöz elméleti és gyakorlati útbaigazítást kapjanak. A honjsmereti szakkörök leg­jobbjai ők — s egyszersmind iskolájuknak történelemből legkiválóbb diákjai —, több­ségüknél díjnyertes pályáza­tok alapos munkáját jutal­mazza a táborozás. Van, áki hivatásos történész szeretne lenni, más csak szenvedélyből fáradozik; ismét mások vá­lasztott pályájuk során látják majd _ az önként tanultaknak hasznát. A többség patrióta lelkesedésből, szive gyönyö­rűségére foglalkozik honis­merettel, és kívánja folytatni ezt a tevékenységet később is. Ki miben fáradozik? A gyerekek nyolc csoport­ban működtek: munkásmoz­galom, tsz-törtenet, általános helytörténet (ezek a beregiek), népdalgyűjtők, szellemi, illet­ve tárgyi néprajzosok, név­és szólásgyűjtők, irodalmi em­lékek kutatói Néhány eligazí­tó. módszert is magyarázó elő­adás után (az előadók a téma országos (hírű, kimagasló tu­dósai) kimentek a kijelölt fa­luba, gyűjtőúfcra. Az utolsó napokban pedig egyéni tanul­mányokban számoltak be eredményeikről. Ezeket a munkákat a helyi múzeum mint értékes krónikát őrzi meg — esetleg kiadásukra is sor kerül. Sikeres munkájukról máris büszkén számoltak be. Setényi Eszti a legboldogabb, ő har­minchárom — számára isme­retlen népdalt vett föl mag­nóra s mivel otthonos nép­dalaink világában, lehet, hogy ezek között valóban akad né­hány új fölfedezés, különös­képpen a balladák között. — Mindenkit megkértem Jándon, hogy énekeljen, akivel csas találkoztam. Először szabadkoztak, hogy ki ér rá dalolni dologidőben, de vég­tére mégis csak megtették, összeszaladt aztán az egész falu a nagy énekszóra, akár­csak népünnepély lett volna! Szíves a beregi nép . .. A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott. (Nomen est omen — neve annyira jel­zi igazságra törekvését, hogy kis magnóját mindig magá­val hordja, tévedések kizá­rása végett mindent fölvesz, amit fontosnak tart.) Ö a múlt század végén lebontott naményi zsidótemplom kör­nyékén keresgél, de távolabb, a Tisza medrében is talált edényeket, ékszereket, amiket a kétszáz éve elvándorolt iz­raelita hitközség tagjai hasz­nálhattak. Ö is, gyűjtő társai is sok segítséget kapnak a Kelemen Lajos Világot építeni tengernek zúgó moraját folyók kusza irányát szemerii már ismeri a felhőt hogy hol szakad a riadódobot ki veri s hogy milyen ág milyen úton miért karcolt én már rég tudom de sem iszony sem bűn sem ítélkezés már meg nem tántoríthat én kitörtem az udvar rabságából ▼Hágót fogok építeni boldogságból •rutrá&ból néprajzkutató, tudós refor­mátus lelkésztől, a beregi múzeum létrehozójától. Az ő gyűjtésük azonban már orszá­gos célt szolgál, amit össze­hoztak, az a szentendrei skan­zen beregi falujának házait fogja díszíteni. A tsz-történészek a bereg- daróci szövetkezet múltját rekonstruálták,, hivatalos írá­sokból és szájról szájra járó történetekből. A nyelvi gyűj­tők eltűnő dűlők, megváltozott utcanevek följegyzői. Amit rögzítettek, olykor valósággal belevilágít egy-egy földrajzi hely történetébe, hiszen az rendszerint nem véleltenül kapta eredeti nevét. Az iro­dalmárok Tiszaesécsén és Tiszabecsen jártak — Mó­ricz Zsimond, illetve Szabó Lőrinc nyomában. A kor emberi ismerete Közben megismerték egy­mást, hírt kaptak egymás éle­téről és munkájáról. Felejt­hetetlen emlékekkel távoz­nak, hiszen a tábori élet ak­kor igazán szép, ha határo­zott célja, tartalma van, és hálásak a KISZ-nek, mert az szervezte a tábort, és biztosí­tott« anyagi fedezetét. Ami pedig a jövőt űleti, a mai krónikások hihetetlenül sokat segítenek történész unokáiknak és dédunokáik­nak. Mert a múltat mindig csak a korabeli források nyo­mán ismerhetjük meg való­jában: a kor íze — hangulata belső világa csak az akkori maradványokból és szöve­gekből bontakozik ki eleve­nen. Az események, a gazda­sági fejlődés nyomon követ­hető a mindennapok részle­tes rajza nélkül is, de hogy mit gondolt, mit dalolt, ho­gyan érzett és hogyan be­szélt az eltűnt idők embere — vagyis a valóságnak épp az a része, amely az elvontságok csontvázára húst, izmot, éle­tet varázsol —, az csak a ko­rabeli följegyzésekből derül ki. A jövő számára S a mi gyorsan változó vi­lágunkban, amikor épp az el­tűnése előtti utolsó pillanat­ban lehet megragadni, rög­zíteni az egykori paraszti vi­lágot — kivált Betegben, ahol az még jelenvalóbb, mint máshol —, a honismeret se­rény munkásai különösen fontos szerepet töltenek be. (A táborozás egyébként minden évben más tájon kerül meg­rendezésre. Iparvidéken ter­mészetesen egészen más jel­legű.) Az együttes pedig olyan — bár igaz: válogatott csapat! —, hogy érdemes lett volna elhozni ide minden, a fiata­lokkal kapcsolatban pesszi­mista nézeteket valló felnőt­tet. Ennyi okos, tájékozott, talpraesett, szorgalmas, ked­ves, udvarias diák egyszerre együtt: csupa biztatás a jövő­re. Márpedig mindez a jövőért történik. Bozóky Éva Fantáziával - újat A fiatal iparművészek alkotócsoportjáról Minden hónap tizenharma­dik napján találkoznak. Nem babonásak, akkor is egybe- gyűínek, ha tizenhármadika péntekre esik. Azért válasz­tották a tizenharmadikát, mert ennyi a tagok száma, s azért nevezik magukat Priz­ma 13-nak, mert művészetük­kel úgy szeretnék visszatük­rözni a valóságot, ahogyan a sokoldalú, csiszolt üvegdarab­ról, a prizmáról verődik visz- sza a fény. A Prizma 13 iparművé­szekből álló alkotócsoport. A szerény jelzéssel, amelyet ne­vük mellé írnak, egyre gyak­rabban találkozni kiállítási .termekben, múzeumokban. A csoport tagjai az iparművé­szet különböző ágazataiban tevékenykednék. Van. közöt­tük keramikus, belsőépítész, textiltervező, ötvös. Megala­kulásukról, közös művészi el­képzeléseikről Hübner Aranka textiltervezővel beszélgetek. — Néhány évvel ezelőtt a Képző- és Iparművészeti Szö­vetség meghirdette, hogy le­hetőséget nyújt különböző művészek alkotócsoportokba való tömörüléséhez. Miután az iparművészeti tárgyak önmagukban soha­sem érvényesülnek igazán s valódi értéküket az a környe­zet határozza meg, ahová ke­rülnek, érthető, hogy egy-egy belsőépítész — Mezei Gábor és Fekete György — köré cso­portosulnak. Hisz ők »építik« a mi különböző tárgyaink kö­ré a keretet. Több csoport is alakult ab­ban az időben, de hamarosan szétváltak. A mi első kiállí­tásunk 1968-ban. volt, Nagyka­nizsán. Azóta rendeztünk már kiállítást a Műcsarnokban, az Iparművészeti Múzeumban, Miskolcon, Balassagyarmaton, Székesfehérváron. — Mi a magyarázata annak, hogy a Prizma 13 tagjai együtt maradtak? — Ügy hiszem a közös eti­kai magatartás. Nem anyagi, nem is kereskedelmi érdekek, hiszen egy-egy kiállításon rit­kán vásárolnak tőlünk. Az a vágy tart együtt bennünket, hogy kiki saját területén, a legmagasabb színvonalon pró­bálja megvalósítani elképzelé­seit. Ezért szívesen áldozunk időt, energiát és pénzt. — Hogyan tudnak együtt dol­gozni, különböző területen, s egyenként is más-más stílust képviselve? — Éppen ez a nagyszerű! Egymás munkáin á't kitekin- tünk a »nagyvilágba«, van összehasonlítási alapunk. De nemcsak a munka értékét könnyebb így meghatározni, hanem használhatóságát is. Tervezek például valamit, megbeszélem társaimmal és esetleg egy .belsőépítész föl­hívja a figyelmet arra, hogy másképp csináljam, mert így a gyakorlatban nem lenne használható. Meg is indokolja, miért. A közös megbeszélés­nek termékenyítő hatása van mindannyiunk munkájára. És természetesen, haszna is: is­merve kinek-kinek a munka­stílusát, «összedolgozunk«, s így közösen, hamarabb tu­dunk kiállítást is rendezni, mint egyenként. — Hogyan fogalmazná meg azt a célt, amelyet az önállé alkotómunkán keresztül, de közösen elérni kívánnak? — Szeretnénk, ha tár­gyaink hozzásegítenék az em­bereket ahhoz, hogy »szelle­mileg lazítsanak«. Merjenek szabadabban nézni is, ne csak gondolkodni. Ahogyan elfogadták például a ruhán a pettyet, amelynek igazán nin­csen különösebb jelentése, csak ritmusa, ugyanúgy igye­kezzenek szabad fantáziával követni az új vonalakat, for­mákat. Ne féljenek a szokat­lantól, ha az szép! Ehhez per­sze meg kell látni az új szép­séget, a színek teremtette har­móniát, z kompetíciós egysé­get. — Az emberek az iparművé­szeti tárgyakon hamarabb fo­gadják el az új formát, mint a képzőművészeti alkotásokon. Ennek mi a magyarazata? — A modern tárgyak elő­nye kétségtelen. Praktikusak, kényelmesek, könhyen tisztít­hatok stb., az emberek tehát ezekkel a »jó tulajdonsások- kal« együtt elfogadják a for­mavilágot is, amelyet idővel aztán megszoknak. Es — re­mélhetőleg — meg is szeret­nek. k. I. Stettner Béla: Szobrász (1968) Kalló István: SZÓ ES TETT N' | esztelenül nyűt az igaz­gató ajtaja: — Megjött Kral elvtárs. Benkő Péter felnézett a pa­pírjaiból. Hatalmas íróasztala roskadt a felhalmozott iratok­tól. A tervezetek, grafikonok, körlevelek, a mappák és dossziék mögül ideges pillan­tást vetett titkárnőjére. — Na, végre! Jöjjön bel Kral belépett. Sovány, cson­tos arcán feszült a bőr, dere­sedé borosta ütötte át; a sze­me fáradtan, tompán csillo­gott Az igazgató végigmérte. — Üljön le... Král sóhajtva ereszkedett az egyik fotelba. — Hát akkor, nézzük... — szólt Benkő, s Levett egy irat­gyűjtőt a papírhátom tetejé­ről. — Hogy állunk a KL 7li­es motorral? Látom a jelen­téséből, erősen le vannak ma­radva ... — Erősen — bólintott Král. — Ma szerda van. Remé­lem, tudja, hogy az angol át­vevők pénteken jönnek? — Tudom. De sajnos, hiába jönnek ___ Ü tött-kopott határidőnapló­jából négyrét hajtott ívet vett elő. A térdén hajtogatta szét: — Tekintve, hogy az igaz­gató elvtárs 32. számú utasí­tása nyomán végrehajtott munkaerő-átcsoportosítás — olvasta — a Motor üzem szak­munkáslétszámának 14 száza­lékát elvitte, kérdésessé vált havi tervünk teljesíthetősége. — Összehajtogatta a másola­tot, és visszafektette a határ­időnapló lapja közé. Kinőttünk a gyerekcipőből Droznicsek Árpád ivott egy korty vizet, aztán igy folytatta ünnepi beszédét: — Még egyszer szeretettel üdvözlöm a minisztérium küldöttét és minden kedves vendégünket. Az Általános Művek történetébe arany be­tűkkel írjuk be a mai nap dátumát. Az emberi géniusz, a szorgalom, az akaraterő fé­nyes diadalt aratott. Büsz­kén jelenthetem, hogy elké­szült új létesítményünk, az ultramodern, reprezentatív, monumentális Reklamációs Kombinát... Meghatottan emlékezünk vissza a múltra. Tíz eszten­dővel ezelőtt egy egyszerű kis szobácskábán kezdtük, kopott bútorok között, három beosz­tottal; ez volt az Általános Művek reklamációs osztálya. Ám, ahogy múltak az évek, úgy terebélyesedett, növeke­dett ez a fontos részleg, a fej- \ lödés örök törvényei szerint. Örömmel mondhatjuk; kinőt­tünk a gyerekcipőből. Nem lehet meghatottság nélkül el­mondani, hogy a mai naptól miénk az ország legfejlettebb, legnagyobb teljesítőképessé­gű panaszirodája. — Nézzenek csak körül eb­ben a pompás építőművészeti alkotásban! Ezernyi csodával várjuk kedves reklamálóin­kat. Tekintsék meg a terem közepén álló zenélő szököku- tat. Csipkefinom Mozart- és Chopin-melódiákat játszik. A falak égszínkékre vannak festve, mivel az orvosok be­bizonyították, hogy ez a szín nyugtatja meg legjobban az idegeket... Tisztviselőnőink a balatoni szépségverseny he­lyezettjei, Női reklamálóinkat pedig rendkívül előnyös meg­jelenésű fiatalemberek intik türelemre gyártmányaink konstrukciós hibáival kap­csolatban. A carrarai már­vánnyal borított falak között, a sixtusi kápolnára emlékez­tető ünnepélyes környezetben vajon kinek jut majd msébe. hogy gorombáskodjék és illet­len szavakkal illesse üzemün­ket? Feldúlt és különösen ide­ges panaszosokkal tapasztalt pszichológusok, európai hírű lélekbúvárok foglalkoznak. Ha szükséges, indokolt eset­ben altatókúrát is alkalmaz­nak. — A gépesítés, a fejlett technika segítségével rekla­mációs kombinátunk egy­szerre ezer ügyféllel foglal­kozhat. De mivel ennél jó­val magasabb a panasztevök létszáma, a teljes apparátus éjszakai műszakban is fogad­ja az Általános Művek csa­lódott vásárlóit. Végezetül: köszönöm a megjelenésüket. Ezennel felavatottnak nyil­vánítom új létesítményünket. A beosztottaknak jó munkát kívánok. Biztos vagyok ab­ban, hogy ilyen kellemes kör­nyezetben, ilyen kulturált kö­rülmények. között ügyfeleink­nek öröm lesz panaszkodni gyártmányaink minőségére — fejezte be ünnepi beszédét Droznicsek Árpád, az Álta­lános Művek zseniális vezető­je. Galambos Szilveszter — Jól és pontosan tud fo­galmazni, Král elvtárs. Hói ta­nult? — A Tavaszmező utcában. — Üzemszervezést ott nem tanítottak. _ — Nem, — Ez meglátszik magán. Rt jó üzemvezetőre van szükség, Král elvtárs, jó stilisztára esetleg az Üj Írásnál. Král elmosolyodott. Meg­igazította nyakkendőjét, s ül­tében meghajolt az igazgató felé. — Köszönöm az elismerést — mondta. — Jól esik. Tudja: a nyelvi készlettel való terv­szerű gazdálkodás jelenti a jó stílust, igazgató elvtársi— E lég! — emelte fel hang­ját az igazgató. — A szakmunkásait azért vit­tem el, mert a gépüzemben van rájuk szükség. — És nálam nincs? — ug­rott fel Král. — itt a KL 70- es, és kivel csináltassam meg? A segédmunkásaimmal?! — Üljön le, Král élvtárs! — csitította áz Igazgató. — Gyújtsunk rá! — nyújtotta felé a cigarettáskazettát. — Pipaszó mellett könnyebb a gondolkodás... Tüzet is adott. Král mohón szippantgatott, de egyre csak a fejét rázta. — Adók túlórát,, amennyi kell... — mondta Benkő. Král a hamutartóban apró kúpokat kotort össze a ciga­rettája végével. — A dolgozóinak célpré­miumot ... Král nem szólt. — Maga is kap ezer forin­tot, Král elvtárs... Král elnyomta a csikket. — Ez nem alku kérdése, igazgató elvtárs — szólalt meg végre halkan. — Ne pénzt ad­jon, hanem embert! Akkor meglesz... — Embert? Honnan a po­kolból?! — Ha nem vette volna el tizenkét szerelőmet, nem kér­nék. — Ne fújja megint a régi nótát, Král! A gépüzemnek nagyobb szüksége van rájuk, mint magának... — Ezt nem tudhatom... De javasolnám, hogy a KL 70-est csináltassa meg akkor a gép­üzemmel. Az igazgató az asztalra csar pott: — Ne beszél jen bolondokat, Král! — Nyelt egyet — És ne akarjon engem szántszándék­kal feldühíteni! A KL 70-est át kell adnunk... Král a plafont bámaftac — Képtelenség... — fóeg be® csinálni — pat­togtak a szavak. — Be kell tartanunk a határidőit ha a fene fenét eszik is! — Igazgató elvtárs! — mondta Král. — Ön jől tud­ja, hogy én nem az a típus vagyok, aki megijed a nehéz­ségektől. Az igazgató gondolataiba mélyedve hallgatott. Kínosan hosszúra nyúlt a csend. — Ide figyeljen, Král — szólalt meg aztán. — Ahogy én látom a KL 70-est átadás­ra időben el lehet készíteni, csakhogy maga a szerelői át­helyezést most az elúsztatás­sal akarja megbosszulni... Hát jó... Ne szóljon közbe!... Ha megcsinálják, megadom, amit ígértem: ha nem, maga bánja meg... Král sápadtan állt fel. — Jó, rendiben van. Bün­tessen. Megteheti __De a KL 70 akkor sem lesz kész. Nem az én hibámból... — Ne vádaskodjon, Král! Végezze a munkáját! — Végezzem — nevetett fel Kral keserűen. — Egyelőre nem végzek semmit; holnap reggel utazom üdülésre. Felállt és kiment. A párinás ajtó nesztelenül csukódott mö götte. Az igazgató nagyot fújt és fáradtan vetette a támlá­nak a hátát Hosszan bámul­ta a zárt ajtót, aztán csenge­tett titkárnőjének. — Hozasson a büféből tíz szendvicset, Klárika! Bent maradok éjszakára... Még egy üveg sört is kérek! — ki­áltotta utána. Hajnalig égett a villany az igazgató irodájában!. Számol: grafikonokat húzott, jelente sek és feljegyzések garmaó: ját nézte át, gyártási napi kát lapozott végig: a KL 7‘ útját követte az öntvények le öntésétől, a gyártás minder egyes fázisán keresztül, na­pokra bontottan, egészen a leendő átadás pillanatáig. H áromkor már égett a sze­me az álmosságtól, de csak akkor tolta félre a papírokat, mikor teljesen el­készült. Akkor ledőlt a heve- rőre. A takarítónő ébresztette fel. Megmosta arcát, és félórára lesétált az üzembe. Nyolckor behívta a titkár­nőjét: — Klárika! Tizenegy órakor adjanak fel egy táviratot! Diktálom: Král János, Mátra- füred, Gyopár-üdülő. Kelle­mes üdülést! Költségeire öt­száz forintot kiutaltattam. Postán megy. Benkő ig. ... Kész? Köszönöm, Klárika.'' Elmehet. Somogyi Néplap Q

Next

/
Oldalképek
Tartalom