Somogyi Néplap, 1973. július (29. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-01 / 152. szám

*0 ■ u £. >­f I LAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Ara: I formt j Koszigin kedvező légkörben utazik kedden Ausztriába <¥*&**} »btäfük S O MOG Y» M EGYE I B I ZOT T S g-A-Tr-fw r.a aä XXIX. évfolyam 152. szám 1973. ú'ius I., vasárnap Iskolapadon kívül Némi hosszúsággal gondol­hatunk vissza a Kaposvári Vámosi Tanács két év előtti vb-ülésének egyik felszólaló­jára, aki elmondta, hogy nem érdemes több energiát fordí­tani a felnőttoktatásra; ha valaki eddig nem végezte el az iskolát, az önszántából ez­után sem fogja, erőltetni pe­dig nem érdemes. Az idő egészem mást bizo­nyított: különösebb erőltetés nélkül is jelentkeznek a dol­gozók továbbtanulási igény­nyel. Gyorsam bebizonyosodott, hogy a lemondó szemlélet nem helyénvaló, am az is ki­derült, hogy nem mindenütt értették meg a dolgozók to- vábbtanulásának fontosságát. Kevés esti iskola, tanfolyam indult Somogybán, pedig fel­hívást tett közzé az év ele­jén az SZMT és a megyei ta­nács művelődésügyi osztálya Is. A kommunista nevelők megyei aklivaértekezletén ugyancsak elhangzott, hogy nem lehetünk elégedettek a felnőttoktatás mostani álla­potával megyénkben. A legutóbbi SZOT-tanács- kozás újra erre irányítja fi­gyelmünket. Virizlay Gyula, a SZOT titkára beszámoló­jában külön is szólt a mun­kások, a dolgozók iskolázta­tásáról, művelődéséről. S va­lóban, nemcsak bizonyítvány­szerzésből, hanem állandó önművelésről, művészeti, tu- clo.,iú<iy«s érdeklődés telkel- téséröl van szó. Fölvetette, hogy az előrelépésben egyre nagyobb szerep vár a köz- művelődési intézményekre, a művelődési házakra. A fölvetés vitathatatlanul jogos, sőt bizonyos mértékig »szerencsés-i is a művelődési házakra nézve. Krónikus ér­deklődéshiányról panaszkod­nak a nagy intézmények ve­zetői is. A munkások műve­lésébe bekapcsolódni szép feladat, és tegyük hozzá, jó­részt elmulasztott feladat is. Hiszen nemcsak az általános iskolai bizonyítvány meg­szerzéséhez nem nyújtottak elegendő segédkezet eddig, hanem — néhány kivételtől eltekintve — arra sem fordí­tottak elég energiát, hogy a közművelődés más formáinak részesévé tegyék őket. Na­gyon kevés a munkásfiatal a műkedvelő együttesekben, a munkáskórus-mozgalom — jóllehet három kórusunkat is meghívták á Vándor Sándor fesztiválra — sok tekintetben nélkülözi a munkás részve­vőket. Az irodalmi színpadok versmondói között ugyancsak kevés a munkásfiatal. A tárgyi feltételek, műve­lődési házak, tiszteletdíjak adottak, néhol a lelkesedés, a hozzáállás hiányzik csupán. Az ismeretek hiányoznak és nem a bizonyítványok — hangsúlyozta a SZOT titkára. Adottságaik alapján nagyon sokat tehetnek tehát a mű­velődési intézmények a vizs­gára felkészítésben is. Nemrégiben egy sajtótájé­koztatón arról beszélt a mű­velődésügyi miniszterhelyet­tes, hogy szeptembertől az ál­talános iskolát, szakmunkás- képzőt végzett, s középisko­lát elvégezni kívánó dolgo­zóknak rövidített időtartamú szakközépiskolákat indítanak. Bizonyára így lesz Somogy­bán is, hiszen a szakmunkás- bizonyítvány mellé a közép­iskolai ismeretek megszerzé­se nemcsak a dolgozók, ha­nem az iparosodó megye ér­deke is. Ehhez tulajdonkép­pen csak annyit tehetünk hozzá, hogy "> rövidített ide­jű középiskolái v ígzők még- inkább rászorulnak az intéz­mények segítségadásárai Négytagú szovjet küldöttség utazik Helsinkibe Elutaztak a delegációk Becsből EREDMÉNYES SZAKASZ VOLT AZ ELŐZETES KONZULTÁCIÓ A Szovjetunió Miniszterta­nácsa határozatának értelmé­ben az európai biztonsági es együttműködési értekezlet Helsinkiben július 3-án kezdő­dő külügyminiszteri szintű el­ső szakaszán* négytagú szovjet küldöttség vesz részt: Andrej Gromiko, a Szovjetunió kül­ügyminisztere, mint a küldött­ség vezetője, Igor Zemuzkov és Anatoli) Kovaljov külügy­miniszter-helyettesek, vala­mint Viktor Malcev, a Szov­jetunió finnországi nagyköve­te. Szombaton délután befeje­ződött azoknak a delegációk­nak elutazása Bécsiből, ame­lyek részt vettek az európai fegyveres erők és fegyverzet csökkentését szolgáló tárgya­lások előkészítő konzultáció­ján. Mint ismeretes, ezek a tárgyalások január 31-én kez­dődtek és június 28-án feje­ződtek be. Részt vett a kon­zultáció munkájában a Ma­gyar Népköztársaság küldött­sége is, amely szombaton dél­után. visszautazott Budapestre. A sajtóközpont is bezárta kapuit és maid csík október utolsó napjaiban fogadja is­mét az újságírókat, amikor megkezdődnek az érdemi tár­gyalások. Volt idő, amikor az előzetes konzultációról tudósí­tók száma meghaladta a há­romszázat. Az előzetes konzultáció be­fejezése alkalmat adott arra. hogy a nemzetközi sajtó kép­viselői az eltelt öthómapos munkát értékeljék és kom­mentálják. A tudósítók jelen­téseiből egyöntetűen megálla­pítható, hogy általában ered­ményes munkaszakasznak te­kintik az előzetes konzultá­ciót: a delegációk lerakták az érdemi tanácskozások alapjait; A konzultációkon az egyenlő biztonság elve jutott érvényre, ami azt jelenti, olyan intézke­déseket kell hozni, amelyek egyik fél biztonságában sem okoznak kárt. Ami a bécsi munka folyta­tását illeti — állapították meg a konferenciához közel álló körökben — annak útjai jó alapokat kaptak. A küldöttsé­gek most jelentést tesznek kormányuknak, kimunkálják álláspontjaikat, .amelyeket az érd érni munkánál, mindenek­előtt a napirend végleges ki­alakításánál kívánnak képvi­selni. Becsben ugyanis az elő­készítő szakaszban nem álla­pították meg véglegesen az ok­tóber 30-án kezdődő érdemi tanácskozás napirendjét, csak főbb irányvonalát határozták meg. Még nem eldöntött, hogy ez a fórum miilyen szintű lesz, plenáris üléseket tart-e, illetve hogy munkaszervezete számá­ra bizottságokat vagy munka­csoportokat hoz-e létre. A küldöttségek úgy vettek egymástól búcsút, hogy októ­ber 30-án »tárgyalasokat kez­denek a fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökken­téséről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről Közép-Euró- pában«. A korábbi döntés alapján továbbra is 17 európai ország, továbbá az Egyesült Államok és Kanada vesz részt a munkában. Mint ismeretes, a május 14-i plenáris ülés ha­tározata alapján 11 állam tel­jes, azaz döntési joggal, míg nyolc ország — köztük a Ma­gyar Népköztársaság — külön­leges tanácskozási joggal ren­delkezik. Lényeges, hogy a j teljes joggal felruházott or- I i.zágcK. c«uk «gj hangú dönté- i seket hozhatnak. A szovjet-osztrák viszony- [ ban gyakorlatilag nincsenek vitás, sem tisztázatlan kérdé- ] sek, ezért Koszigin szovjet mi­niszterelnök kedden kezdődő bécsi tárgyalásai, amelyek az európai biztonsági értekezlet­tel, valamint a bilaterális gaz­dasági és kulturális kapcsola­tok fejlesztésével összefüggő kérdésekre összpontosulnak majd, jó eredményeket ígér­nek. A kormányfői látogatás kü­szöbén Mcczicvában hangoztat­ják, hogy Koszi gin kivételesen kedvező légkörben utazik az oszitrák fővárosba. Az utazás ténye és időpontjának megvá­lasztása pedig megfigyelők szerint annak a jelentős sze­repnek a hangsúlyozott elis­merését jelenti, mélyet a sem­leges Ausztria a háború utáni időszak nagy részében játszott a nemzetközi együttműködés fokozásában, a kontinens biz­tonságának megszilárdításá­ban. A szovjet miniszterelnök bé­csi útja diplomáciai szenzá­ciók nélküli munkaiátogatás- nak ígérkezik, amely nem utolsósorban a magas szintű személyes kapcsolatok ápolá­sát szolgálja, minthogy szovjet vezető — Nyikolaj Podgomi) — legutóbb 1966-ban Járt Ausztriában. 1967-ben Klaus volt kancellár, 1963-ban pedig Franz Jonas elnök volt Moszk­vában. fl Magyar Néphadsereg parancsnoki és törzskari gyakorlata A végrehajtott parancsnoki és törzskari gyakorlat eredmé­nyes volt. A részvevő parancs­noki állomány, törzsek és csa­patok bonyolult körülmények között gyakorolták a korszerű összfegyvemeroi harc megter­vezésének, megszervezésének és vezetésének kérdésért, to­vábbá a szövetséges törzsekkel való együttműködést. A Magyar Néphadsereg Id- I képzési terveinek megfelelően 1973. június 25—29-e között | magasabb törzsek és csapatok — köztük szövetséges szovjet csapattörzsek részvételével — parancsnoki és törzskari gya­korlat levezetésére került sor. A gyakorlatot Oláh István vezérőrnagy, a Magyar Nép­hadsereg vezérkari főnöke, mi. niszterhelyettes vezette. Saigoni húzódozósok Nehezítik a fogolycserét Segíteni kész brigádok HANOI A dél-vietnami felek kétol­dalú katonai vegyes bizottsá­gának fogolykérdésekkel, fog­lalkozó albizottságában a jú­nius 16—27 között megtartott négy ülésen a saigoni fél hi­bájából egy tapodtat sem ha­ladt előbbre a polgári és kato­nai foglyok átadásának kérdé­se. Nem sikerült dűlőre jutni azzal kapcsolatban sem, hogy meghívják a lengyel és a ka­nadai vöröskereszt képviselőit, keressék fel a különféle fo­golytáborokat — jelenti a dél­vietnami 1 Felszabad utas Hír­ügynökség. A saigoni kormányzat kül­döttsége közölte, hogy olyan utasítást kapott, hogy csak 500 polgári és 33 katonai fogoly ár­adásához járuljon hozzá. A fogolycsere elodázása érdeké­ben a saigoni küldöttség kü-' 1 önféle vitakait kezdeménye­zett a csere lebonyolításával és színhelyeivel kapcsolatban. PHNOM PENH A kambodzsai népi feJsza- baditó fegyveres erők szomba­ton ostromgyürübe fogták Kompomg Speu tartományi székhelyet, amely a fővárostól, Phnom Penh-töl 45 kilométer­re fekszik nyugatra. A szom­baton hajnalban elindított tá­madás következtében a kor- mán y csapatok meghátrálásra kényszerültek és a felszaba­dító erők másfél kilométerre megközelítették a várost. A múlt hét közepén szinte egyszerre több helyen is meg­indultak a kombájnok, meg­kezdődött az aratás a megyé­ben. A nagy igyekezetei a hét végi esők máris megtörték. Ez a körülmény, már a kezdetkor jelentkező nehézségek, ismétel­ten arra intenek, hogy nehéz aratásra számíthatunk, foko­zott szükség van arra, hogy a rendelkezésre áLló eszközök a lehető legnagyobb teljesít­ményt érhessék el. Erűnek egyik lényeges feltétele, hogy a legkisebbre csökkenjenek a meghibásodás miatti kiesések. A Kaposvári Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vál­lalat a hagyományokhoz híven ebben az évben is megkülön­böztetett gondossággal készült a mezőgazdasagi üzemek segí­tésére. Elsősorban olyan hibák gyors megszüntetésére, melye­ket az üzemek általában nem tudnak saját maguk elháríta­ni. A vállalat valamennyi gyá­ra aratási ügyeletét tart, mun­kanapokon reggel héttől tizen­kilenc óráig, szombaton reggel héttől tizenhét óráig, es vasár­nap ugyancsak reggel héttől tizenkét óráig. Minden gyárban külön ara­tási brigád alakult, mely a hozzájuk forduló gazdaságok rendelkezésére áll. Hogy a se­gítség valóban gyors legyen, a meghibásodás miatti állásidő a minimálisra csökkenjen, va­lamennyi brigádot gépkocsival látták el, megerősítették és korszerűbb eszközökkel szerel­ték föl a szervizhálózatot. Er­re .valamint az egyéb szolgál­tatás jellegű feladatokra, eb­ben az évben a vállalat egy­millió 600 ezer forintot for­dított a fejlesztési alapjából. Mindenütt gondosan feltöl­töttek a raktárakat cseremö- torokkal, akkumulátorokkal, Diesel-adagolókkal, hengerfe­jekkel, hidraulikus berendezé­sekkel és egyéb alkatrészek­kel. Ennek érdekében az első \ fél évben elkészítették az* egész évre tervezett, tizmUliós értékű, pótalkatrészek nagyob­bik részét. A vállalat do'gazói szerelték össze a megyébe ér­kezett új 'kombájnokat, eddig összesen nyolcvanhármat. Még mintegy huszonöt érkezésére számítanak, felkészülve arra, hogy soron kívül összeszerelik ezeket is. Igaz, hogy nem kifejezetten a kaposvári vállalat aratással összefüggő tevékenységéhez tartozik, de említésre méltó, amit a MEZŐGÉP Tröszt tett segítségképpen. Az NDK-kam- bájnok iránti igényeket a gyártó cég nem tudta mind ki­elégíteni. Ezért a tröszt mint­egy másfél száz dolgozóját ki­küldte az NDK^ba, ofc is segí­tenek a gépek összeszerelésé­ben, így százötvennel több kombájnhoz juthat az ország. Gondos felkészülés, segíteni kész brigádok. A Kaposvári j MEZŐGÉP Vállalat így igyek-. I szik részt vállalni a mezőgaz­daság legnagyobb nyári mun- í kajából. Egyesült Államok A kongresszus és az elnök kompromisszuma Az amerikai kongresszus és az elnök kompromisszumot kötött az indokínai amerikai hadviselés kérdésében és ez­zel elhárult a fenyegetőnek tekintet alkotmányos válság. A kompromisszum lényege az, hogy a törvényhozás nem jú­lius 1-től, hanem csak augusz­Rekordforgalom a konténerkikötőben 1971 óta működ'k üzemszerűen a MAHART Kikötői t zemlg’Tratóságának csepeli konté­ner rakodó áHoiu'-.?. 1973 első negyedévében rekordforgalmat bonyolítottak fc a konténer* kikötőben. 100 százalékkal több árut raktak ki és be, mint 1972 tizenkét hónapja alatt. Képünkön: a kikötő. (MTI Fotó — Bara István — KS) tus 16-től kezdődően fosztja meg a kormányzatot az indo­kínai hadviselés pénzalapjai­tól. Mint Fulbright szenátor, a szenátus külügyi bizottságának elnöke magyarázta, az így ki­alakult kompromisszum kö­vetkeztében augusztus 15-e után a hadműveletekben való részvétéire csak a kongresszus jóváhagyásával kerülhet sor. Hozzáfűzte, a törvényhozás arra számít, hogy a haladék­ként kapott 45 napot a kor­mányzat nem használja fel a légiháború eszkalálására, vagy az indokínai térség más terü­leteinek bombázására. A szenátus egyúttal 92 sza­vazattal, ellenszavazat nélkül olyan irányelvet fűzött a pót­költségvetési törvényhez, amely szerint a kongresszus külön jóváhagyása nélkül az Egyesült Államok nem fizet­het jóvátételt vagy »újjáéépi- tési segélyt« a VDK számára. A képviselőház 370 szava­zattal 11 ellenében olyan ja­vaslatot szavazott meg pénte­ken, amelynek értelmében kongresszusi felhatalmazás nélkül Ázsiában, Európában és Afrikában nem létesíthétők új amerikai támaszpontok. A szenátus a külföldi se­gélyprogramhoz csatolt módo­sító indítványt. Á 48 szavazat­tal 43 ellenében elfogadott döntés értelmében a kormány­zat szeptember végéig nem in­díthat új segélyprogramokat. Nixon elnök pénteken ener- gia-takar Aossági programot jelentett be. Az államok kor­mányzóihoz intézett levelében elrendelte, hogy a közhivata- 'okban hét százalékkal csök­kentsék az energiafogyasztást, a lakosságot pedig felkérte, öt százalékkal mérsékelje az üzemanyag-felhasználást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom