Somogyi Néplap, 1973. március (29. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-01 / 50. szám

I Yályi Péter Washingtonban Magyar —amerikai tárgyalások gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról A magyar—amerikai gazda­sági és kereskedelmi tárgya­lások megkezdése alkalmából Frederick B. Dent kereskede- . lemügyi miniszter hivatalának fogadótermében köszöntötte a Vályi Péter miniszterelnök-he­lyettes vezette magyar kül­döttséget. — Várakozással tekintünk az elé, hogy 9—10 napos lá­togatásuk folyamán módunk lesz megvitatni a Magyaror­szággal való kereskedelmi kapcsolataink további fejlesz­tését — mondotta többek kö­zött. Vályi Péter válaszában meg­köszönte a szívélyes fogadta­tást, majd ezeket mondotta: — A mi célunk az, hogy a stagnáló gazdasági kapcsolatok hosszú évei után néhány fon­tos lépést tegyünk e kapcsola­tok bővítésére. Nem titkolom, hogy számos nehéz kérdést kell még megoldanunk. Mi az­zal a jó szándékkal és óhaj­jal jöttünk, hogy kölcsönös erőfeszítéssel igyekezzünk megoldani a nehézségeket. — Meggyőződésünk, hogy a stabil gazdasági kapcsolatok előmozdítják a béke ügyét is. F. B. Dent és Vályi Péter a kereskedelemügyi minisztérium­ban. (Telefoto—-AP—MTI—KS) Tagkönyvcsere a Szovjetunióban Jelentős szakasz kezdődik Fülöp herceg elutazott Magyarországról Fülöp herceg — II. Erzsébet angol'királynő férje — eluta­zott Ma gyarországról. Itt-tar- tózkodása során meglátogatta a bábolnai és a dióspusztai ál­lami gazdaságot, ahol lovas- bemutatókat tekintett meg. A stabil gazdasági kapcsola­tok első néhány lépését már megtettük, és megítélésünk szerint kedvezőek a további fejlődés távlatai — hangsú­lyozta befejezésül a Miniszter- tanács elnökhelyettese. Ezt követően került sor a magyar és amerikai tárgyaló küldöttség első hivatalos mun­kaülésére, amelyen általános­ságban körvonalazták a két ország gazdasági és kereske­delmi. kapcsolatainak időszerű kérdéseit. Ezek részletesebb megvitatása folyik jelenleg Washingtonban. (MTI) .Bokor Pál, az MTI tudósító­ja jelenti Moszkvából: A szovjet párt életének igen jelentős és felelősségtel­jes szakasza kezdődik ma a párttagkönyvek és nyilvántar­tási lapolt országos cseréjével. A területi és üzemi pártszer­vezetek ézt a hatalmas töme­geket érintő politikai akciót — az SZKP 1972 májusi közpon­ti bizottsági ülésén elfogadott határozat értelmében — fo­kozatosan hajtják végre, 1974- gyel bezárólag. Magának a taigkönyvcseré- nék a kezdetét nyolchónapos előkészítő munka előzte meg. A Pravda rámutatott: az előkészítés időszakában a kommunista . közösségek »kezdtek határozottabban megszabadulni azoktól az em­berektől, akik magatartásuk­kal árnyékot vetnek a párt­tagság magasztos intézményé­re. Eközben' azonban a. párt­szervezetek mérvadónak te­kintik az SZKP Központi Bi­zottságának azt az irányelvét, hogy a pártdokumentumok cseréje nem- párt ti sztog a tás, hogy ma tisztán tarthatjuk és tisztán is kell tartanunk so­rainkat az igényesség fokozá­sával« A - ta.gkönyvcserét minden pártszervezetben a kommu­nistákkal : folytatott egyéni be­szélgetések előzik meg. Az SZKP új tagkönyvei 22 évre szólnak.. Az SZKP taglétszáma jelenleg mintegy 14 millió, amelyhez még több százezer tagjelölt is járul. A legutóbbi tagkönyvcserét a szovjet pártban 1954-ben tartották, amikor a párt mai nevét — a Szovjetunió Kom­munista Pártja nevet — föl­vett^. Szovjet szakemberek tanácskozása Ülésezett a négyoldalú katonai vegyes bizottság Elítélte a saigas provokációkat Tran Van Tra vezérőrnagy, a DIFK delegációjának veze­tője határozottan elítéli azo­Ülést tartott az Országos Béketanács (Folytatás az L oldalról.)-v? A továbbiakban arról szólt,- — hogy a szocialista államok po­litikai együttműködése mind szorosabbá válik, s ez növeli külpolitikájuk eredményessé- f gét. Ezt igazolja a béke érez- : . liető, érzékelhető megszilárdu­lása Európában. Az európai • * • ■ problémák rendezése szorosan összefügg a világ más kérdé- ... sei vei: az indokínai, a közei- . keleti és a latin-amerikai helyzettel is. Ugyanakkor a , világ, politikai fejlődésében tapasztalható jelenségek azt bizonyítják: a diplomáciai eredmények növekvő mérték­- ben megkövetelik, hogy fokoz­zuk a tömegeik, a társadalmi erők felelősségét és aktivitását a problémák megoldására. Szólt arról, hogy a világ­méretű szoli dari'tás, a Szovjet­unió, hazánk és a többi test­véri ország segíbsiégje — s min­denekelőtt a vietnami nép hő­siességé, nagyszerű, állhatatos helytállása, bátor és áldozatos .szabadságküzdelme — meg- aozta gyümölcsét. Felidézte Kállai Gyula, hogy a magyar társadalom igen sokat tett á . hős vietnami nép megsagíté- | . séért. A Magyar Népkörtá-rsa- Ság1 felelős szerepet vállalt magára e térség születőben levő békéjének megszilárdítá­sában. Békém ozgálmunk munká­járól szólva kijelentette: — Az Országos Béketanács — szoros együttműködésben aiz Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nem- zeti Bizottságával — eddig is ... kivette részét az európai béke í magszilárdítására irányuló erőfeszítésekből. Kérte a bé­kemozgalom minden hívét és aktív harcosát: munkálkodjék azon, hogy földrészünkvaló­ban a' béke és a kölcsönösen előnyös együttműködés konti­nense legyen. A nemzetközi béke erőinek közelgő nagy eseményére, az ősszel Moszkvában sorra ke­rülő béke-világkongresszusra utalva Kállai Gyula hangsú­lyozta, hogy ez a seregszemle is kifejezi majd az öt földrész békéért küzdő százmillióinak akaratát, újabb nagy. lendüle­tet fog adni az imperialista agresszió elleni küzdelemhez. Beszélt arról is, hogy jövőre ünnepeljük a nemzetközi és á magyar béke mozgalom kibon­takozásának negyedszázados jubileumát. Beszéde befejező részében Kákái Gyula foglalkozott a közelgő — nagy belpolitikái feladat megoldását jelentő — tanácsválasztásotókaL Szólt a Hazafias Népfront Országos Tanácsának levéléről, amely állampolgári kötelességük és joguk gyakorlására szólítja fel a választópolgárokat. A kü­szöbön álló összejövetelek — jélölőgyűlésék és a választás más eseményed — tízezrein szó esik majd a béltoe kedvező kilátásairól, s arról, hogy to­vábbra is szilárdságira, határo­zottságra, egységre van szük­ség a Magyar Népköztársaság kormánya külpolitikájának tömeges és aktív támogatásá- i ban. Ezután a felszólalók sokol- I dalúam és mélyrehatóan, ele- I mezták békemozgalmunk munkájának eredményeit, részvételünket a nemzetközi békemozgaünmban, kapcsola­taink sokasodását más nem­zeti béktímozgaknekkaL kát az akciókat, amelyekkel a saigoni hatóságok sorozatosan megszegik a békemegállapo­dást. Tran Van Tra hangsúlyozta, hogy az aláírás óta eltelt idő­szakban á saigoni hadsereg 12 ezer alkalommal hajtott vég­re fegyveres provokációt a DIFK ellenőrzése alatt álló területek ellen, A saigoni kor­mány akadályozza a négyolda­lú katonai vegyes^ bizottság és a nemzetközi ellenőrző és fel- _iijjyelő bizottság xriünliáíát is. Tviindennél jobban tanúsítják ezt a VDK katonai delegációi­val széniben elkövetett szélső­séges akciók Tarn Ky, Da Nang és Hűé városában. A rendelkezésre álló ada­tok szerint az Egyesült Álla­mok nem szándékozik fölszá­molni' dél-vietnami katonai bázisait, sőt azt akarja, hogy katonai tanácsadói polgári sze­mélyekként továbbra Is Dél- Vietnamban maradjanak — írja a TASZSZ. SAIGON' ‘ ~ ’ Több mint egyórás megbe­szélést tartott szerdán Saigon­ban Thieu elnök, Bunker ame­rikai nagykövet és Weyand tá­bornok, a Dél-Vietnamban ál­Kaotikus állapot az utakon Vasutassztrájk Angliában, pílótasztrájk Párizsban Éjfél tői megbénult a vasúti közlekedés Angliában, kaoti­kus állapotokat teremtve a túlterhelt országutaíkan. A 2.4 órás munfcalbeszüntetéssel a brit államvasutak alkalmazot­tad a kormány bérbefagyasz­Somogyi Néplap tási polítilka.ja »máét taüafaoz- nak. A 29 ezer vasutas példáját hamarosan a gázipar alkal­mazottai is követik. • • • A francia légitársaság piló­tái szerdától 48 órára csatla­koztak az iráuyítószenméiyzet 9 napja tartó sztrájkjához. A munkabeszüntetés a bér,köve­telések n tátÁmatC7±ömá± mwl. lomásozó amerikai fegyveres erők főparancsnoka. A megbeszélés érdemi ré­széről hivatalosan semmit sem közöltek, a saigoni diplomá­ciai megfigyelők azonban fel­tételezik, hogy szó volt a fo­golycsere- és az amerikái csa­patkivonás kérdéséről is. HANOI Az 1954-ben létrehozott in­dokínai fegyverszüneti ellen- őrzp’ bizottság' különgépe Ha­noiba szállította a négyhatal­mi • katonai vegyes - bizottság VDK-küldöttségének azt az öt katonáját, akik súlyosan meg-' sebesültek Pleikuban. illetve Huéban az ellenük szervezett banditatámadások következ­tében. VIENTIANE A Laoszi Hazafias Front Pártja és a vientiane-i kirá­lyi kormány képviselői pénte­kén tartják első vegyes bizott­sági ülésüket az ország politi­kai jövőjéről. Ezt szerdán kö­zölte a vientiane-i -kormány egyik szóvivője. A bizottság a jövőben hetenként háromszor — hétfőn, szerdán és pénteken — fog összeülni. Az üléseken a két fél 6—6 küldöttel kép­viselteti magát. értekezleten Washingtonban megnyílt a szovjet—amerikai kereskede­lemmel foglalkozó értekezlet. Az értekezleten megvitatják az új lehetőségeket és a két ország kereskedelme fejleszté­sének távlatait. A konferencián, amelyet az amerikai gyáriparosok orszá­gos szövetsége, valamint a ve­zetéstudománnyal és kereske­delemmel foglalkozó nemzet­közi intézet kezdeményezésé­re szerveztek, mintegy 800 amerikai nagyvállalat és bank vezetői vesznek részt. CHILE A pártok magukra vállalták a felelősséget Prats tábornok, chilei bel­ügyminiszter tanácskozást folytatott az ország politikai pártjainak képviselőivel arról, hogyan biztosítsák a közren­det közvetlenen a március 4-én megrendezendő parla­menti választások után. Az elnöki hivatal sajtóiro­dájának . jelentése szerint a, tárgyaláson megállapodás szü­letett. Ennek értelmében a gártok agukra ,_yállaIjá!lLA- feleiosséget azért, hogy párt­híveik fegyelmezetten vegyék tudomásul a választás ered­ményeit. . Chilében korábban bejelen­tették, hogy á karhatalmi erők föllépnek mindenféle rendza­varás ellen. Választások az ír Köztársaságban Váratlan esély Lynch megbuktatására Alsóházi választásokat ren­deztek tegnap az ír -Köztár­saságban. Reggel kilenc óra­kor nyitották meg a szavazó- helyiségeket; először az aggas- tyíán — majdnem vak —í Éamon de Valera elnök " sza­vazott, a > Fianna Fail kor­mánypárt alapítója. A ■választási részvétel na­gyobb volt a vártnál. A dublini kommentátorok szerint néhány hét leforgása alatt- a kormánypárt befolyá­sa rohamosan csökkent. Ezzel váratlanul megnyílt az esély arra, hogy az 1 900 000 válasz­tópolgár megbuktassa a 16 éve megszakítós nélkül kormány­zó Fianna Falit, s vezérét, Jack Lynch miniszterelnököt, aki. december elején terror- törvényt szavaztatott meg a "parlamenttel az IRA letörésé­re és a baloldal zsarolására. Írországban bonyolult vá-' lasztósá' rendszer van, s emiatt a hivatalos eredményeket péntek előtt nem ismertetik. WASHINGTON Golda Meir Nixonnal tárgyal Golda Meir izraeli minisz­terelnök, alá tíznapos látoga­tásra hétfőn este; érkezett, Washingtoniba, szerdán talál­kozott 5 megbeszélést folytatott Elliot Richardson hadügymi­niszterrel és Kenneth Rush ügyvezető külügyminiszterrel. A tanácskozások napirendj én — ahogy art korábban jelez­ték, — az Izraelnek nyújtan­dó amerikai katonai segély, kérdése ; szerepelt az első he­lyen. Az izraeli' kormányfőt ma, csütörtökön fogadja Nixon amerikai elnök. Egy nap hírei Enyhén szólva mozgalmas nap volt a szerdai a párizsi Kiéber sugárút körül. Egyes újságok, televízió- és rádióál­lomások felelőtlen kombiná­ciói tovább bonyolították az amúgy sem mindig könnyen követhető események feldol­gozását és megértését. Elter­jesztették például azt — és ez ma, a modern hírközlési technikai eszközökkel sok millió félrevezetett embert je­lenthet —, hogy szerdán va­lamiféle »határozott amerikai gesztusként« nem volt plená­ris ülés a Kiéber sugárúton. Ez — természetes logikai levezetéssel — azt sugallhat­ja: veszélyben van az egész párizsi konferencia, és nem egy kommentátor már ezt a lehetőséget Is megcsillantotta. A helyzet vitathatatlanul bo­nyolult és szinte semmiféle lehetőséget nem lehet eleve kizárni. Egyelőre azonban a fenti kombinációk álhírek, és VDK-források szerint pilla­natnyilag a konferencia nor­mális mederben folyik. Az igazság az, hogy szer­dára nem is terveztek plená­ris ülést. A megalapozatlan hírek elterjedésének az/Onban megvoltak a maguk előzmé­nyei. Ezek ugyan nem men­tik, de legalább is érthetővé teszik a több mint borúlátó agyszüleményeket. Rengeteg részletről lehetne beszélni, a lényeg azonban az, hogy amerikai és saigoni részről nagyon sok szerződésszegés történt az utóbbi időben. Saigoni alakulatok sok ha­lálos áldozattal járó összecsa­pásokat robbantottak ki. Dél- Vietnamban rendszeresen bántalmazzák a VDK hivata­losan ott-tartózkodó képvise­lőit. Ma szállították hazai Ha­noiba az ily módon megsebe­sült tiszteket, és mint kide­rült, a saigoniak ilyen mun­kát végző VDK-beli tiszteket meg is gyilkoltak. Thieu pedig egyszerűen nem engedi szabadon fog­lyait. 8 hosszan lehetne ■■ sorolni mindazt, ami a VDK-nak ah­hoz a döntéséhez vezetett, hogy pillanatnyilag _ felfüg­geszti " az amerikai hadifog­lyok hazaengedését. A DIFK javaslatára ezt követően ült össze a négy érdekelt külügy­miniszter, és VDK-beli for­rások máris némi haladásról számoltak be. Ha Washingtonban — és ennek nyomán Saigonban — mégértik, hogy a megállapo­dások egyetlen cikkelye sem maradhat csupán írott betű, a vietnami . rendezés gyorsan valósággá válhat. Addig azonban csak lehetőség. NEW YORK Sikerrel végződött a tanárszrájk Sikerrel zárult 11 ezer phi­ladelphiai tanár sztrájkja. A városi hatóságok meghátrál- taik, és megállapodtak az ok­tatókkal, hogy új szerződé­sekkel biztosítanak számukra magasabb fizetést és jdbb munkakörülményeket. Összeesküvést lepleztek le EGYESÜLT ÁLLAMOK Sziúk támadták meg Wounded Knee városát A szerdara virradó ejjel' mintegy 200 srtú indián elfog­lalta a Pine Ridge-i rezervá­tumban levő Wounded Knee városkát. Kifosztották a város-1 ka egyik fégyverkercskedését, s így hagyományos lándzsái­kon és tomahawkjaikon kívül. modern tűzfegyverekkel is rendelkeznek. Az indiánok túszként fogva tartják a vá­roska tíz lakosát, köztük egy katolikus papot. ' Az FBI és a rendőrség ar éj- Wtai ÍQCMsnan körülvette rezervátumot. Az FBI jelenté­se szerint a sziúk az amerikai indiánok mozgalmához tartoz­nak. ­Carter Camp, az indiáncso­port vezetője telefonon közöl­te, a rendőrséggel, hogy á tú­szok szabadon, bocsátásának feltétele néhány követelés tel­jesítése. "Többek között az, hogy Edward Kennedy szená­tor. vezetésével szenátusi bi­zottság vizsgálja ki. az Utdián- \ügyi hivatalnak a szsú törzzsel aékapcsoiaeos DAHOMEY Kormányellenes összeeskü­vést lepleztek le Dahomeyben — jelentette be rádióbeszédé­ben szerdán Mathieu Kerekou államfő. Mint a nyugat-afrikai ország vezetője mondotta: az összeesküvők »egy külföldi or­szág« anyagi segítségével zsoldosokat toboroztak, hogy meggyilkolják a katonai kor­mány tagjait. Az államcsínyt előkészítő csoport több vehetőjét — ma­gas rangú katonatiszteket — letartóztatták. fegyverek az iskolában £ott 4» kézben cowboy — módén Az Egyesült Államokban a fegyvertartás korlátlan en­gedélyezése ismét tragédiá­hoz vezetett. Az egyik rich- mondi (Virginia állam) kö­zépiskolában két diák -egy veszekedés során« pisztolyt ragadott. Lövöldözésüknek kívülállók estek áldozatul: «MHM egy 16 éves lányt pedig stí- lyosan megsebesítettek. Az egyik lövöldözőt a rendőrség letartóztatta, a másik elmenekült. A richmondi iskolában le­zajlott eset tipikus jelenség az Egyesült Államokban, ahol 15—■20 dollárért bárki vásárolhat magának

Next

/
Oldalképek
Tartalom