Somogyi Néplap, 1973. március (29. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-01 / 50. szám

rilÄ© PROLETÁRJAI. EGYESEI I JETE Kl Ava:-89 fillér XXIX. évfolyam S9 Jubilál az MHSZ Nagyszabású ünnepség sjgáBÍselye wa Buda.pes.ten a Liszt Ferenc Zsneművéezetí Főiskola-: a Magyar Homc- delnai Szövetség elődjének, a Magyar Szabadságharcos Szövetségnek megalakulásá­ra, s az eltelt negyedszázadra emlékeznek itt. As a körülmény, hogy a ju­bileumi ünnepségre éppen ctt kerül sor, ahol a megala­kulást is kijnoiidtájk , 131«. február sé-éa, jelzi: a '-szövet­ség jellegében, szervezeti fel­építésében ■— és nevében —• ugyan több változás történt, az alapvető eél azonban soha nem változott, Mindenkor feladata volt —- s lesz a jö­vőben' is — pártunk honvé­delmi relitiltájának szellemé­ben népünk és elsősorban as ifjúság hazafias —■ honvé­delmi nevelése,, a hasa védel­mére való fölkészítése, Negyedszázad alatt hazánk­kal együtt m MHSZ is hatal­mas fejlődésen ment át. Az eltelt idősiák, az elvégzett munka, a mérhető eredmé­nyek — s meg a gondok is azt bizonyították: a hazafias — honvédelmi nevelés 'nem lehet egyetlen szervezet fela­data, hanem egész társadal­munk ügye, ; Szervezett együttműködés­re, a párt-, az állami és a társadalmi szervezetek, s fegyveres testületek, az üze­mek ás intézmények tevé­keny munkájára van szükség, hogy az MHSZ eredményesen valósíthassa msg céljait. Ma már salute nincs is olyan község, nagyobb üzem vagy intézmény, ahol a szö­vetségnek ne működne vala­milyen klubja, szakköre, $ egyre több az a község és üröm is, ahol jelentős anyagi segítséget is kapnak mind nagyobb feladataik végrehaj­tásához. Az országban — megyénk­ben is — tíz és tízezrek vesz­nek részt évente a szövetség által rendezett sportversenye­ken. S egyre több azoknak a száma is, akik az MHSZ klubjaiban válnak minősített versenyzőkké, érnek el orszá­gosan, nemzetközi méretek­ben i? kiemelkedő eredmé­nyeket. Megismerkednék a fiatalok & szövetségben a korszerű technikai eszközökkel, elsa­játítják a gépjárművezetést, a rádiózást, a távírászatot, a modellezést, s emellett poli­tikailag is fejlődnek, fegyel­mezett emberekké válnak. Köszönhető ez ^azoknak a lelkes aktíváknak is, akik őn- zelíenöl dolgoznak a szövet­ségben, segítik érvényre jut­tatni, megvalósítani pártunk honvédelmi politikáját. A mai jubileumi ünnep­ségnek — s az egész éven át tárté rendezvénysorozatnak — "Világos, a célja: magasabb színvonalon megoldani a párt honvédelmi politikájában megjelölt feladatokat. Az eltelt negyedszázad alatt társadalmi üggyé vált a hazafias—honvédelmi neve­lés. S ezért mondhatjuk: ez a jubileumi ünnepség nemcsak áz MHSZ jelentős belső ese­ménye. hanem jelentős ese­ménye társadalmunknak is. Ma amikor köszöntjük -3 negyedszázados jubileumát Ünneplő Magyar Honvédelmi Szövetséget," sok ezer•' aktívá­ját, függetlenített munkatár­sait, kívánjuk: sikeresen ' va­lósítsák meg a jövőben is honvédelmipoliíí- n íveljék — összefeg- - -lmunkkal — ' e'gun' &t a fca- ■*v erődítsék a hóm felelősségé?» oártnnk 3 '*■ ' v: .• n' . i- . véC. r> -;. ,.i , iránti xetü&<& Kitérés tenáeík&iűs tárgyszerű légkörben Megállapodtak a a unkakizottság működési szabaiyaioan 4 legközelebbi plenáris ülés kedden less A dipoli koiiferénciáterem- l jótékonyan éreztette hatását: ben szerdán délelőtt míegkez- a kétórás munkaülésen a dődött az európai biztonsági nagykövetek a tárgyszerű értekezletet előkészítő nagykő- együttműködés légkörében — veti tanácskozás újabb ülése, különösebb vita nélkül — Üzen a. részt vevő 34 ország ; megállapodtak a munkabizott- képviselöi rögzítették egy leen- ság működési szabályaiban, dq rbúiikacsoport. elveit.' működési A siócialísta. or&zágök .p^r a -íriásödik' konzültábióe íóbdú- ló óta szorgalmazták munka- csoportok megalakítását, mert a tárgyalásoknak ebben a fá­zisában az ilyen módszer gyor­sabb előrehaladást, biztosíthat a napirendi pontok kidolgozá­sában,--mint, a plénárie-tiléselí-t-solt témákat -is,- A . - . ■ , . . . ,' . . . előzetes szerkesztő Az európai biztonsági érte­kezletet előkészítő helsinki nagyköveti tanácskozás {■ mától új' munkarerjäre* tér át: a na­pirendi pontok tartalmának gyakorlati meghatározását egy kisebb létszámú munkabizott­ság fogja végezni. A legközelebbi plenáris ülés­re csak a jövő kedden kerül sor. Az előző napon létrejött kompromisszum már szerdán A bizottság az első napi­rendi »-kosár« tartalmát — az európai biztonság megszílárdí- tUsával, az állarhök\közii' kap­csolatok . elveivel foglalkozó javaslatokat — elemzi majd. Ennek során egységbe foglalja a hasonló mozzanatokat, és felsorolja az ezektől eltérő ál­láspontokat, valamint a jáva- ■-bizottság munkájá­nak eredményét jelentésijén terjeszti a plenáris ülés elé. A munkabizottság tevékeny­ségében minden ország részt vehet. A CGT küldöttségének látogatása pártunk első titkáránál Kádéi’ János, az MSZMP ;.Központi Bizottságának ’első I titkára szerdán az MSZMP székhazában fogadta a. ha­zánkban tartózkodó Francia Általános Munkásszo vétség (CGT) küldöttséget, amelyet Georges Seguy, a» Francia Kommunista Párt Politikai Bizottságánák tagja,- a CGT főtitkára vezet. A szívélyes, baráti, .elvtársi eszmecserén ráézt:. vett : Gáspár, Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tágja, a SZOT főtitkára is. (MTI) Az első hizottsági ülés el­nöke — sorshúzás alapján — Malcev szovjet nagykövet, lett. A továbbiakban a francia ábé­cé sorrendjében mindennap más ország képviselője elnö­köl. (MTI) Szádat tanácsadója BasinSmit tárgyal • Hafez Iszmail, Szadat elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, szerdán reggel Bonnba érke­zett A Néniét Szövetségi Köz­társaság fővárosában tárgya­lásokat folytat a közel -Keleti helyzetről Willy Brandt kan­cellárral és Paul Franke kül­ügyi államtitkárral. (MTI) Aláírták a kereskedelmi választékcsere-eg yezm ényt •Belkereskedelmi választék- csere-egyézméayt írt __ alá Moszkvában Szutdi István bél­kereskedelmi miniszter és A. Sztrujev, a Szovjetunió keres­kedelmi minisztere. Az egyez­mény háromszoros forgalom­emelkedést irányoz elő a szo­cialista országok árucseréjé­nek e rendkívül perspektáVi- Kufi területén. Az 1973-ra szóló megállapodás a hagyományos áruk például faanyagok és építőanyagok, különféle fo­gyasztási cikkek — mellett előirányozza játékáruk és szö­vetek cseréjét is. BfifqtzSdfsk istüüfisswjeifieni tárgyalások Kádár János és Losonezi Pál fingodig Äli Nasser Mohamedet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, szerdán .délután a Köz­ponti Bizottság székhazában fogadta 4U Nasser Mohame­det, -a .Jemeni Népi Demokra­tikus Köztársaság miniszterel­nökét és honvédelmi miniszte­rét, a. nemzeti front politikai irodájának tagját. A Szívélyes, baráti találko­zón részt vett Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, dr. Randé Jenő, a Magyar Nép- köztársaságnak a JNDK-ba akkreditált nagykövete, illetve Mahmud Abdullah Ushaish gazdasági és pénzügyekkel megbízott;, mdnisztérelnök-be- lyettes, pénzügyminiszter, va­lamint Ali Ahmed Nasser An- ter, a honvédelmi miniszter első helyettese, hadsereg-főpa­rancsnok, a nemzeti front kb- tagjail Losonca? Pál, a Magyar Népköztársaság. .Elnöki - Taná­csának, elnöke is fogadta teg­nap az Országházban ;Ali Nas­ser Mohamedet. A szívélyes, j baráti: találkozón jelen volt Garai Róbert külügyminisz- tervhelyettes, .dr. Eandé Jenő nagykövet, illetve -Mahmud Abdullah Usháish, Ali Ahmed Nasser Aijter és Salem Buktr, az ifjúsági szervezet főtitkára, a nemzeti front kb-tagjai. Tegnap az Önszágház-ban be­fejeződtek Fock Jenő, a Mi­nisztertanács .elnöke ég .Ali Nasser Mohamed, a Jemeni fJépá Demokratikus Köztársa­ság . miniszterelnöke tárgyalá­sai, A tárgyaláson részt vett Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, illetve Mah­mud Apdujlah IJskaish, a JNDK gazdásági es pénz­ügyekkel megbízott nüniszíer- einök-helyettege, valamint a két tárgyaló kiíldousóg többi tagja­A záró tárgyalás rendkívül szívélyes légkörben, a kölcsö­nös' megértés: szellemében fölyt - le. Mindkét fél eredmé­nyesnek, hasznosnak, célrave­zetőnek értékelte a tárgyaláso­kat,’-amelyekről. később közös közleményt; adnak ki; (MTI) Erősítsük a tömegek, a társadalmi erők felelősségét! Ülést tartott ez Országos Béketeném Szerdán — az Országházi vadásztermében — ülést tar­tott az Országos .Béketanács, s megtárgyalta a magyar béke- líuazgadom tavalyi tevékenysé­gét és 1973. évi munkaprog­ramját, A tanácskozásom az elnökségben. . foglalt helyet kállai Gyula, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke, Kisházi ÖSoii, " az Elnöki Tanács he­lyettes, elnöke, Sebestyén Nán- dtírné, az Országos Béketa­nács főtitkára-. Sebestyén N$ndoroé meg­tartotta főtitkári beszámolóját, kaégéStzíféeül a napirendi té­máról készített írásos jelen­téshez- A magyar hékemozga- lom 1973. évi feladatairól Se­bestyén Nándorrá elmondta, hogy a Moszkvában októberre összehívott nagy nemzetközi esemény mottója ez lesz: »■'Vi­lágkongresszus a békéért, a nemzetközi biztonság ért és a nemzeti függetlenségért!«, s ehhez kapcsolódik tényleges colja: az amtiimperialista érők nemzeti és nemzetközi méretű tömörítése. Ezután Kállai Gyula szólalt feL Az MSZMP Központi Bi­zottsága és a Hazafias Nép« front Országos Tanácsa nevé­ben üdvözölte az ülés részt vevőit, rnajd rövid áttekintést adott á nemzetközi hélyzet időszerű kérdéseiről.. Hangsú­lyozottan szólt — egyebek kö­zött — arról, hogy munkás- oszrtályunik, a magyar dolgozó nép, pártunk külpolitikájával teljes egyetértésben, .világosan ’étjei- * világpolitikai erővi­szonyok számunkra kedvező alakulásában, a «émzedkStü helyzet normalizálásában meg­tett minden lépés kemény harcok eredménye. — Őszintén reméljük — szögezte le Kállai Gyula —, hogy a .folyamatban levő és várható tárgyalások a tartós békét erősítik, és elvezetnék a vPvágháhorú végleges kiküszö­böléséhez tsz emberiség életé­ből. • i •• .r*' ‘ ' #•■ ' U. (Folytatás a 2. oldalán.) Súlyos helyzet alakult ki Négyes mej a Kleber sugárúton Ma újra tanácskozik a Vietnam-konferencia Fokozott társadalmi érdeklődés ;T", ». >” A Hazafias Népfront me­gyei bizottsága tegnap a ta­nácstagi beszélgetések, a falugyűlések tapasztalatai­ról, valamint a választással kapcsolatos népfrontmoz­galmi feladatokról tanács­kozott. a módosított válasgcásí tör­vény értelmében ápyih* IS-én — első alkatommal -» nem ^z országgyűlési képviselőkkel együtt, hanem külön választ­ja. m ag lakosságunk a tanácstagokat.'' Ez a lényegében azt a fő ©élt gélje, hogy a választással ha­tározottabban a helyi politi­kára irányuljon a figyelem­Ahogy Varga Károly, a Hazar Has Népfront megyei ifütára hangsúlyozta, tegnap : ez a jjé* ler.tós közjogi aktus alkatom arra, hogy számvetést készít* síink a szűkebb' környezet — a megye, a lakóhely, 3 tele­pülés -» fejlőd'ésánék eredmt- ayeiről,' gondjairól, • mérlegr? tegyük az embert szolgáló Po­litikánk vívmányait. kritiky.- sdn feltárjuk a mindennapi élei buktatóit. A számvetés már megteez- 'ödött. s fie'A1A-C'ül| égi** közé’iatü''k. ' yaíójáfey».' beszélgetés»“ US meg sHkeneénkről és óenniva- ióinfcról. Ep:t a folyárnatat jól tükrözte a Plazafias Népfront magyebizottsáigának tégr % >i tanácskozása, ahol a felszóla­lok mindagyíke — Hotter Ist­ván, Kovács István, dr. Miklós János. Pandúr István. Biczó Péter, Rf.ida Gyula, dr. Csap­iáros Imre — feielosséggél ér- ijéfcélfbe a tanácstag muní^ tapasztalatait és figyelemre méltó, értékes javaslatokat tett mind a nápfrointbizoittsá- gok aktivitásániak növelésére, mind’ pedig a tanácsok nép­képviseleti jellegének erősíté­sére vonatkozóan^ A szocialista demokrácia szaánduíását jól tükrözik a táv nácstagdkkal folytatott beszél­getlek, a tanácstagi besizáme- tök, valamint a minden eddi­ginél nagyobb érdeklődéssel kisért falugyűlések. A tanács­tagi bészáTigetések nemcsak anra deríteittek fényt, hogy *3ök, akiket a lakosság két évvel ezelőtt meghízott üíWéir-•ink • képviseletével, milyen odaadással és leTMisnáerétefr- sédnél fárpidoztak. hanem rdid­lá;«ítost néhány olyan problé- etn is. amely tanulságul szolgálhat. A lakosság és a tanács élő. '-özvetlem kapcsolata kifej o- sésre jutott a ía-ugyűléöáken­A tapasztalatok agt bizonyít­ják, hogy zritaikazó, politizáló fórumokká alakultak ezek, a hozzászólók felelősséggel mondták el véleményüket. Ér­demes megemlíteni, hogy a falugyűléseken több mint ezerszáz közérdekű bejelentés hangzott el. Többségében a la- stöbfey, a település fejlesztését sürgették, a köz érdekében emeltek szót a részvevők. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása természetesen anyagiakat is igényel, s ahogy a tegnapi megyebizettságj üié- sen elhangzott: a eél gyor­sabb elérésére hasznos lerme tovább terjeszteni az együtt­működési megállapodások jó módszerét. M;nd a beszámoló, mind pe­dig jó néhány felszólaló külö­nös gonddal foglalkozott a vá­lasztásokat előkészítő jelölő gyűlések szervezésével. Fon­tos, hogy a válásit Ópolgárok minél nagyobb számban ve­gyenek részt ezeken. S a la­kosság, alapvető érdeke, hogy j olyan ‘J'eiaret 'válasszon, aki alkalmas a tanácstagi felada­tok ellátására, köztiszteletben áll, s munkáját feladatát min- denjsor becsülettel elvégzi. V. 4L A párizsi nemzetközi Viet- nam-konferricián részt vevő DIFK-küldötíség szerdán köz­leményben jelentette be: »Te­kintettel arra, hogy a vietna­mi háború befejezéséről és a béke helyreállításáról szóló megállapodás sorozatos meg­szegése nyomán súlyos helyzet alakult ki Dél-Vietnamban, Nguyen fhi Birth asszony, a Dél-vietnami Köztársaság i ideiglenes forradalmi kormá­nyának nevében javasolta, hogy a négy kormány külügy­minisztere, amely a megálla­podást aláírta, a lehető legha­marabb találkozzék Párizsban a helyzet megvizsgálására és megfelelő intézkedések megté­telére.»­A DIFK kezdeményezésé: jóváhagyta a VDK kormányá­nak küldöttsége is. A javasla­tot továbbították az amerikai félnek. ‘ A kezcéményezás nyomán szerdán délelőtt 10 30 órakor a párizsi Kiéber sugárúti konie- renciapalotában tanácskozásra ült össze a négy érdekelt fél külügyminisztere: Nguyen Fuy Trinh, a VDK, Nguyen TM Bmh asszony, a DIFK, William Rogers, a? Egyesült .Államok ás Tran Ven. Lam, a saieonj rezsim külügyminisztere. A nyugati hírügynökségek a , külügyminiszteri t$-áZxcgzúva.l icapcsolathan er** ­.arra» hogy Nipon emor. kedden utasította a nemtetköz: Vietnajh-kŐnf^ SvS í?JrSlVeV<5' Ä’­üayrni cisz :ert: a »legsűraő- seoten-» -tárgyalja meg f VDK kulügymipisztoréveí a demok- ^Vteteamoan levő S­'•-é«dá»*-í** m < ;eS«szlésének A szakértői szintű megbe­szélés után Nguyen Thanh Le, a .VDK küldöttség szóvivője nyilatkozott a sajtónak- Viisz- szautasítowa az Egyesült Ál- iain.©k küldöttsége szóvivőjé­nek korábbi vádaskodásait. »Az Egyesült Államoknak és a saigani kormánynak — mon­dotta a szóvivő — teljes fele­lősségei kell vállalnia a meg­állapodás i megszegésével és szabotálásaval egyenért&ö cselekményeinek köveíkezmé- nyeiért.-“ A szóvivő ezután ki­jelentette»A VDK kormányá­nak küldöttsége továbbra is minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy hozzá­járuljon a konferencia sikeré­hez.-« A UPI amerikai hírügynök­ség szerdán washingtoni dip­lomáciai körökét idézve arról tudósított: számítani lehet ar­ra, hogy hamarosan sikerül el­simítani a rogolykérdésoen tá­madt vitát • * * Szerdán délelőtt 11 órakor összeült a párizsi nemzetközi Vietnam-konferencia zárcok- máhT|nak kidolgozásával megbízott szerkesztő bizottság is. 'A bizottságban a konferen­cián részt vevő össjes dele­gáció képviseltette magát. A záróokmányt — amelynek ter­vezetéi a VDK ég az Egyesüli .Államok küldöttsége terjesz­tette elő — várhatóan ma, csütörtökön paraíák'ák és hol- r.sp írjak alá. ­'■ A' nerszötközi Vietnam-kon­ferencia — mint ismeretes — szerdán nem tartott »ülést. A legköze’ejíbl:— sorrendben a harmadik — plenáris ülését csütörtökbe tűzték ki.’ ( Kommentárunk land a 2. oldo

Next

/
Oldalképek
Tartalom