Somogyi Néplap, 1973. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

RÖVIDEN Vietnamról az újévi tűzszünet után I Nevezetes év u*én, új sikerek eitt Örömének adott hangot Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár a Bild am Sonntag című nyu­gatnémet magazinban közölt nyilatkozatában, hogy az NSZK és az NDK nemsokára a világszervezet tagja lesz. Lövöldözéssel kezdődött Buenos Airesben az új év. Tíz gerilla megtámadott egy ren- őrposztot, hogy fegyvereket zsákmányoljon. Az akció nem járt sikerrel. Nem sikerült a chilei reak­ciónak »fekete karácsonyt« rendeznie. Santiagóban naég sohasem volt olyan élénk a kereskedelmi forgalom, mint december utolsó napjaiban. (Folytatás az L oldalról.) amikor a hazafiak és a saigoni hadvezetés csapatai —i egyórás eltéréssel — megkezdték egy­napos újévi tűzszünetüket. Fi­gyelembe véve, hogy a két tűzszünet életbe lépése közti egyórás idő alatt is számtalan incidens történt az országrész különböző pontjain. Nyolcvanegy USA-gépet lőttek le Az amerikai bombázók, kö­zöttük a B—52-es óriásgépek, vasárnap a 20. szélességi fok­tól délre fekvő területeket tá- | A DNFF Felszabadulás híj»-, madták. Mint ismeretes: Nixon ügynöksége Szilveszter napján elnök szombaton elrendelte a j VDK elleni támadások korlá­tozását, a bombák azonban ez­úttal is Hanoitól alig 100 ki­lométernyire hullottak le. Az amerikai repülőgépek az elmúlt napokban több mint 50 ezer tonna bombát dobtak Ha­noira és Haiphongra. A VDK fővárosa nehéz órá­kat élt át az elmúlt tizenkét nap során. Még füstölögnek a szintén nyilvánosságra hozta az összesítő jelentését a haza­fiak 1972. évi dél-vietnami si­kereiről. A felszabadító harco­sok a múlt évben a saigoni re­zsim és az amerikai haderő 480 ezer katonáját és tisztjét tették harcképtelenné. A had­műveletek során szétszórták majd teljesen megsemmisítet­ték az ellenség nyolc hadosz­tályát, 35 ezredét, dandárét és lerombolt és leégett lakónegye- taktikai csoportját, 327 zászló­Vesse latba minden erejét... Fogoly pilóták nyilatkozata A VDK-ban fogságba esett harminc amerikai pilóta a wa­shingtoni kongresszushoz inté­zett nyilatkozatában ítélte el a demokratikus Vietnam elleni amerikai légi háború eszkalá­cióját és követelte a VDK-val való békemegállapodás hala­déktalan aláírását A nyilatkozat aláírói között van húsz olyan pilóta is, aki­nek B—52-es óriásgépét de­cember 18 és 27 között lőtte le a VDK légvédelme. »Kormányunk nem írta alá a vietnami háború befejezésé­ről és a béke helyreállításáról szóló megállapodást, jóllehet az mindkét fél — a VDK és az Egyesült Államok — szá­mára kielégítő volt« — hang­súlyozza a VNA hírügynökség által kedden nyilvánosságra hozott nyilatkozat. — »Nyoma­tékosan felkérjük ezért a kong­resszus összes tagját, hogy a béke megvalósítása érdekében vesse latba minden törvényes és erkölcsi erejét. E nyilatko­zatot azok tették, akik tudják, hogy minden halogatás csak súlyosbíthatja a szenvedéseket, késleltetheti szabadon bocsátá­sunkat, és veszélyeztetheti an­nak az országnak érdekeit, amelyet szolgálunk.« A VDK légterében nemrég lelőtt egyik B—52-es hadászati bombavető pilótája a hanoi rádióban elhangzott nyilatko­zatában kijelentette: fogságba esése után megtekintette az amerikai bombavetők támadá­si célpontjait, de ott katonai objektumokat nem látott. A földig lerombolt épülettömbök maradványai szemmel látha­tóan vásárcsarnok, kórház és iskola romjai. Közölte azt is, hogy fogságba esése után em­berséges bánásmódban, orvosi ellátásban részesült, s elegendő élelmet és ruhát kapott. dek romjai. Az ellenség azon­ban nem törte meg a hős nép akaratát: Vietnam kitartott a kegyetlen ütközetben. A VDK légiereje december második felében 81 amerikai repülőgé­pet semmisített meg, közöttük 34 B—52-es stratégiai nehéz­bombázót és öt állítható szár­nyú F—111-es vadászbombá­zót. Száz amerikai pilóta nem tért vissza e bevetésekről. alját, valamint az úgynevezett »polgárvédelem« 2000 egysé­gét. A népi felszabadító erők megsemmisítettek, illetve zsákmányoltak 2850 páncélost és katonai járművet, valamint 1500 löveget. Lelőttek 2500 harci repülőgépet és elsül­lyesztettek 400 hadihajót. A DNFF 1972-ben akkora te­rületet szabadított fel Dél- Vietnamban, amelyen 5 millió lakos él. Koszigin ünnepi ineneíe Az óesztendő utolsó óráiban és az új év első reggelén ré­szint mérlegnek, részint prog­ramnak tekinthető tartalmú tudósítások érkeztek a szovjet fővárosiból. A TASZSZ évzáró politikai kommentárja azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyeknek a megoldása 1973- ra maradt. Elsőiként a közel- keleti helyzet rendezését em­líti, majd hangsúlyozza, hogy az európai biztonsági értekez­let az év derekáig megnyílhat. Koszigin miniszterelnök a moszkvai rádióban és tv-ben elmondott újévi üdvözletében megállapította: A múlt évet az tette neveze­tessé, hogy tovább erősödött a szocialista államok közössége, nagy sikereket könyvelhetnek el az SZKP XXIV. kpngresz- szusa által meghirdetett béke­program megvalósításában. — Az imperializmus azon­ban még nem mondott le az olyan kísérletekről, hogy a Hazatértek az elsüllyesztett lengyel hajé tengerészei GYŐR S LI STA Az 1973. január 2-án megtartott lottó-jutalomsorsolásról, amelyen a 48. heti lottószelvények vettek részt. Szám: Nyeremény: l 312 312 utalvány i 327 261. ki mit választ l 503 347 háztartási gép 1 504 361 éléskamra utalvány 1 513 048 ki mit választ 1 521 936 tv 1 525 049 . háztartási gép 2 129 219 varrógép 2 124 078' hűtőgép 2 128 534 lakás-tex. 2 136 912 éléskamra utalvány 2 143 527 varrógép 2 151 793 lakás-tex. 2 162 851 varrógép 2 163 610 ki mit választ 2 169 674 rádió 2 171 035 ki mit választ 2 174 226 bútor-lakbér. 2 178 561 ütalvány 2 193 126 ki mit Választ 2 202 897 éléskamra utalvány 2 207 458 utalvány 2 209 797 írógép 2 209 897 ki mit választ 2 212 381 ki mit választ 3 196 630 magnó 3 198 855 éléskamra utalvány 3 201 618 hűtőgép 3 219 431 rádió 3 227 777 háztartási gép 3 259 305 80 000 Ft-OS lakberendezési utaly. 3 266 808 méteráru 3 274 757 táskarádió 3 276 310 méteráru 3 278 549 rádió 3 285 109 utalvány 3 287 261 rádió 3 290 948 fényképezőgép 3 319 öli rádió 3 330 873 lakás-tex. 3 333 40J. háztartási gép 3 334 884 rrféteráru 3 335 062 lakás-tex. 3 339 230 ki mit választ 3 353 778 háztartási gép 3 363 996 éléskamra utalvány 365 736 ki mit választ 3 378 732 ki mit választ 3 397 919 hűtőgép 3 403 356 fényképezőgép 3 403 433 utalvány 3 412 484 háztartási gép 3 414 589 tv 3 418 233 rádió 4 309 088 ki mit választ 4 309 141 tv 4 310 200 tv 4 315 777 rádió 4 317 817 magnó 4 324 127 ki mit választ 4 504 994 táskarádió 4 517 004 bútor-lakbér. 4 523 360 Utalvány 4 525 762 magnó 4 528 204 tv 5 422 091 tv 5 431 777 háztartási gép 5 456 084 rádió 5 473 502 óra 5 475 985 tv 5 484 027 táskarádió 5 486 820 éléskamra utalvány 5 496 391. hűtőgép 5 302 822 tv 5 548 143 háztartási gép 5 506 576 rádió 5 348 147 ki mit választ 3 350 íoo magnó 5 551 531 méteráru 5 551 533 hűtőgép 5 552 671 utalvány 5 557 215 fényképezőgép 5 564 169 ki mit választ 5 595 055 magnó 5 597 308 ki mit választ 5 598 646 magnó 5 601 324 magnó 1601 337 lakás-tex. 2, ^Somogy/ Néplap Szám: Nyeremény: 5 615 037 bútor-lakbér. 5 620 822 bútor-lakbér. 5 623 019 utalvány 5 624 760 rádió 5 625 155 írógép 5 631 943 ki mit választ 5 632 275 lakás-tex. 5 632 353 tv 5 633 335 ki mit választ 5 640 700 20 000 Ft-OS vásárlási utalvány 20 000 Ft-OS vásárlási utalvány éléskamra utalvány tv mosógép éléskamra utalvány éléskamra utalvány 20 ooo Ft-os vásárlási utalvány hűtőgép fényképezőgép lakás-tex. fényképezőgép fényképezőgép fényképezőgép fényképezőgép rádió éléskamra utalvány háztartási gép háztartási gép ki mit választ ki mit választ 20 OOO Ft-OS vásárlási utalvány tv 80 000 Ft-os lakberendezési ut. hűtőgép 20 00Q Ft-os vásárlási utalvány ki mit választ rádió hűtőgép Budapest, I., Hunyadi János út 22. sz. alatt felépülő társasházban a 2. emelet 9. sz. két­szobás (egyik kis mé­retű), loggiás örökla­kás, a 18. sz. garázs- zsal. utalvány Iá mit választ méteráru varrógép fényképezőgép éléskamra utalvány éléskamra utalvány tv utalvány utalvány tv méteráru éléskamra utalvány bútor-lakbér, hűtőgép rádió magnó varrógép f tv ki mit választ magnó rádió magnó lakás-tex. lakás-tex. éléskamra utalvány ki mit választ éléskamra utalvány ki mit választ utalvány tv bútor-lakbér, éléskamra utalvány ki mit választ tv lakás-tex. A nyertes szelvényeket 1973. 1a- nuár 20-ig kell a totó—lottó-kirer deltségek, az OTP-fiókok vagy ■ posta útján a Sportfogadási c Lottóigazgatósághoz (Budapest. V., Münnich Ferenc u. 15.) eljut­tatni. A gyorslista közvetlenül a sor- hibákert felelősséget nem válla­solás után készült, az esetleges lünk! 5 650 556 5 655 520 5 656 372 5 657 835 5 660 169 5 663 796 5 672 930 5 689 886 5 703 141 5 710 252 5 710 369 5 711 400 5 711 402 5 711 407 5 712 905 5 713 147 5 714 656 5 720 950 5 723 911 5 733 697 5 740 004 5 742 513 5 742 516 5 767 562 5 764 680 5 767 847 5 768 521 5 773 459 5 781 601 5 788 409 5 802 539 5 797 889 5 808 625 5 814 239 5 815 420 5 817 390 5 819 296 5 826 131 5 828 535 5 829 356 5 831 539 5 832 870 5 335 510 5 846 582 5 852 470 5 866 180 5 866 589 5 875 635 5 879 400 5 882 219 5 897 224 5 911 220 5 911 373 5 914 053 5 926 276 5 926 764 5 948 726 5 95Ö 009 5 950 252 5 95J 983 5 955 567 5 968 369 5 984 495 5 989 672 5 990 294 Hazaérkeztek Varsóba ä de-! cember:20-i amerikai légitá­madás során Haiphong kikötő­jében találatot kapott és el­gyel hajó: tengerészei. :-|A ké­pen: Jerzy Szopó lengyel ha­józási és vízgazdálkodási mi­niszter üdvözli a hazatért süllyedt »Jozef Conrad« len- matrózokat. Észak-Ír ország az új év kezdetén Három véres, értelmetlen gyilkosság Edwina Stewart nyilatkozata Patak Károly, az MTI lon­doni tudósítója jelenti: Három véres, értelmetlen gyilkossággal kezdődött Észak- Írországban az új év: hétfőn megöltek egy fiatal katolikus jegyespárt, a holttestüket ke­reszt alakban fektették le az utca kövére. Keddre virradó­ra ismeretlen merénylők sortü- zet zúdítottak a Rolls-Royce- művek belfasti gyárának hat munkására, akik együtt tar­tottak munkahelyükre gépko­csin. Az egyik munkás, két gyermek apja, a helyszínen meghalt, hárman megsebesül­tek. Edwina Stewart, az északír polgárjogi szövetség főtitkára, az MTI londoni tudósítójának adott telefoninterjújában eze­ket a gyilkosságokat elemezte. Elmondta, hogy az áldozatok között kétharmadnál is több a meggyilkolt katolikusok ará­nya. Az áldozatok nemcsak is­mert és tisztelt demokraták, polgárjogi harcosok, hanem egyszerű katolikus munkások, akiket munkahelyi besúgók ja­vaslatára vagy csak találomra választanak ki a szélsőséges unionista szervezetek. — Ezeknek az öldökléseknek csupán az az egyetlen látható céljuk, hogy az unionistákkal szemben álló katolikus munká­sokat megfélemlítsék, elűzzék a munkahelyükről, és vissza- kényszerítsék a katolikus »get- ' íkba« — mondotta Stewart. Az észak-írországi hatóságul hivatalos kimutatása szerint egyébként 1972 volt a tarto­mány majdnem négy éve foly­tatódó belháborújának legvére­sebb éve. Faulkner ék leváltása előtt heti hat, március után heti tíz volt az áldozatok átla­ga. A terror most már több ál­dozatot szed Észak-írország- ban, mint a közúti balesetek, és több embert pusztított el, mint az 1922- háború.-23-as ír polgár­(Telefotó: AP—MTI—KS) Hírek a Közel-Keletről fegyverek »rejénel kényszerít- e akara t a pépekre. Az ■'rikai ír-ostorok txmvbé* dlanak ietnaan városaira és 'alvaira, a.tják a békés la­kosság, a.-zonytk és gyerme­kek véréi Az. zraeli hódítók továbbra ; megszállva tarta­lak arab erüldeket. A szöv­ői ember- ha aggal és fel­háborodást! ítilik el az im- oerializmu:vietnami kalózko­dását. köv-edik a tűzszünetről a vietnaji béke helyreállí­tásáról sz-ó o-g.izj-nény mi­előbbi alá1 «"»«.. szolidaritást vállalnak Aindí olyan nép­pel, amely harc- a szabadsá­gért és fii se tu ség-ért. A szovje ‘'orIánvfő ezután így folytait1 ■ "b-évi üdvözlet­tel forchílu. 3 ;estvéri szó- cial istft or,sügok 3 kommunista ós runkáspártok- hoz, a <aP,t lista államok munkásoszúvahlz_ dolgozó parasztjaío'-» ‘- adó értelmi­ségéhez ... A legj kívánjuk azoknak a “^pe nek, amelyek lerázták a >F3rTiati rendszer ^ 37 új életet. harcolnak a az imiperializ- 'resszió és a 1 legjobbakat ! minden, bé­lmi haladásért . emberének«, nők kifejezte dóiét is, hogy az új, 19'-'i as évnevezete1; sé teszik majd az iáar, é me­zőgazdaság. a szovjet gazdaság minden ága fejlődésében, a szovjet :ep kultúrájának és anyagi jólétének fokozásában kivívancő új győzelmek. I dl rfislet Kubí ünnepin Leonyl Brezs nyeo, Nyiko Podgorni és /dekszej Kosr, gin távirtban köszöntötte Fi del Castót és Osvaldo Don. cost Kuba nemzeti ünnepe, felszabadilás napja alkalm ból. A szovjet vezetők távira: méltatja a szí :ii»ta Kub eredményeit cs .amutat: eze' a sikerek eioimdították Kuir, politikai leiyztének megerő ssödését Lati n-4nerikában. Azoknak, kapital izmi mus eUwe.r, háború el IÁ kívánj'c a kéért é ár küzdő lensi A mr.t&J azt a megf: Tanácskoztak a harci iizaitságok El-Khatib most Kadhafivaltárgyal TITO JUGOSZLÁVIA ' NÉPEIHEZ Jelentős, de nehéz ev volt Joszip Broz Tito jugoszláv köztársasági elnök az új esz­tendő alkalmából üzenetet in­tézett Jugoszlávia népeihez. 1972-ről szólva egyebek között hangsúlyozta, hogy ez az év volt az egyik legjelentősebb, de ugyanakkor legnehezebb is a felgyülemlett negatívumok és hibák leküzdésében. Tito elnök beszédének további ré­szében kiemelte, hogy erőfeszí­tések történtek a gazdaság megszilárdítására és a régóta húzódó gazdasági problémák megoldására. Üjévi üzenetének végén Ti­to kiemelte: Jugoszlávia a jö­vőben is arra törekszik, hogy hozzájáruljon a nemzetközi problémák megoldásához, a béke megszilárdításához és a népek közötti együttműködés növeléséhez — jelentette a Tanjug. Vasárnap Szádat egyiptomi államfő elnökletével megtar­totta első ülését az országos harci bizottság, amely — mint a végrehajtó, a törvényhozó és a politikai szervek vezetőiből alakított testület — teljhatal­mú hatóságként irányítja az ország harci fölkészítését. Az első ülésen megvitatták az ál­talános hadviselési stratégiát, valamint a belső front mozgó­sítására kidolgozott intézkedé­seket. Ahmed El-Khatib, az arab államszövetség miniszterelnö­ke, hétfőn Tripoliba utazott, hogy ismertesse Kadhafi líbiai elnökkel az államszövetség el­nöki tanácsa január végére tervezett ülésének napirendjét. El-Khatib ezt követően Da­maszkuszba utazik, ahol Asz- szad Szíriái elnökkel találko­zik. Szadat egyiptomi elnökkel a múlt hé végén folytatott ha sonló megtesyüést a szövetség: kormán; elrÖRe. Kairóan gy megelégedés - sei fogdták az a hírt, hog a Konpi Népi Demokratikus Köztáraság megszakította dtplomciai kapcsolatait Izra állammi. * * * Az eyiptomi államvezeté a k egébként továbbra is sr P< ka •u s ak. alexandriai diá1- me u-.dudások nyomán alf ku. : A kairói egyetemek' fog. > xsí tott letartóztatások tütak. ó tüntetések újabb h" iámát idították el. Hivíalos közlés szerint múlt é végén összesen negy­ven egyeemista ellen indítot­tak vizsglatot az állambizton sági szerek. s gndok.at okoz az a bels' itikj feszültség, amely Nyereménybetétkönyisorsolás A nyereménybetétkönyvek 1972. negyedik negyedévi sorsolását és 1972. évi fősorsolását kedden Bu­dapesten tartotta az Országos Ta­karékpénztár. Az 1972. negyedik negyedévi sorsolás Mindazok a december 29-ig vál­tott és a sorsolás napján forga­lomban volt nyereménybetétköny­vek, amelyek sorszámának utolsó három számjegye (számvégződése) az alábbi számokkal megegyezik, az 1972. negyedik negyedévi át­lagbetétjüknek a számok mellett feltüntetett százalékát nyerték: Szám­Nyeremény­végződés : százalék: 014 25 038 25 057 25 097 25 115 25 149 25 186 100 214 25 257 25 260 25 373 25 417 25 482 50 496 290 Szám­Nyeremény­végződa: százalék: 523 25 597 25 640 25 662 50 754 25 783 25 808 25 832 25 917 25 934 25 950 25 Az 1972. évi tősorsolás: Azok a deember 29-ig váltott és a sorsoLa napján érvényes nyereménybeuuönyvek, ame­lyek sorszái ví; ;ak utolsó négy számjegye (s^ tivégződése) a fő- sorsolison tilúzott négyjegyű számmal megegyezik, az 1972-re számítóit év átl a fabetét j üknek ezer százalék* i'iyérték. A fősorrolái > kihúzott szám- végződés: 15 A nyeremén 'c összegéből 29 százalék nye> . ényilletéket von­nak le. a nye .-lényeket a betét­könyvet kiáll ' OTP-fiók vagy postahivatal ja .ar lí-4űl fizeti ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom