Somogyi Néplap, 1973. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

VILÁG PíOETARJA!. EGYESÖL JETEK S mogul Néplap AZ MIZMP SOMOGY MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPjA Árm; 80 fillér | Gazdasági küldöttség érkezett a VÖK-bS! Kádár János is Fedi lenő fegaÉa Le Thanh Nyit XXÍX. rvíly&m I. szám 1973. január 3,, szerda Ai ij év kenetén A pMsgibftv^^.^iifclwiiit- sa, a vidám, crt? ünnepi hangulat után ajasly Szil­veszter éjszakP,D '~z egész világra jellem!® v5it, ismét megkezdődnek1 d»lsos, szür­ke hétköznapi Egyszers­mind a száanvc®* ,!eje is ez, nemcsak a.z ei re-n' éné. Hi­szen a végzet. •sLt'*fo. aa d- eredxtü' t:®i Piényében f igazán a ' , nzöjé- rekszej in i iterel- ,'i'1 azt a •ili;-a a Ha­ft ' ereket 'r. i belpo- rk,ikúgy, ért bontakozaik 1 jövő perspeki A múlt év neu joggal ne Kotzigin s®»v nők újévi öze- tényt, hogy a t ások közö l égé ért el, Voai M* iitiköl i *111' ez mint a «ft ur aóo < olitika területén cmií- szerekre, zh inéban • a Szó; jetunió Kommunista Pártja XXIV. •gressssusán me^ljrdetett uekeprogranmnU, A sikerek melt | persze nem feledkezhet fisir neg az árnyoldalakról a flbehezgé- gékről, a ha.jo írói im. 1972- ben — ünuiJPélyt* ígéretei ellenére —- még mi híg nem fejezte be indokínai ‘háborús agresszióját aa impel alizamis vezető hatalmi* az Egyesült Államok, Sőt, éppen Wz esz­tendő utolsó hiteiben zúdltot- ta minden koi,!!bm,i> barba- rabb legibomia«*ajt a VDK- ráí'Es nem szuí az arab területek megsüli áki s«m az izraeli hódítok ri -.«Arol. nem vaiosAÍft; Jís'« ofei'iC- n.s.Jgi Ta.- ' iía^j immár íü*b mnt őt esz­tendővel ezdőt hosott hatá­rozata a közel kelei konflik­tus remdezésériL Am a merk* Sírpenyőjé- ben mégis a pultk eredmé­nyek oldalánál; vat a na­gyobb súlya, A szovjet—nyu­gatnémet és a lengyel—nyu­gatnémet szerződjek bonni ratifikálásának, a Brandt— Sebed korma ty riasztási győzelmének a reakios el­lenzékkel szemben, , két né­met állam közti alpszerzd- de; aláírásának, a Nemet Demokratikus Köztársság el­ismertetésének allatnS; egész sora áltál — és így ovabb, sorolhatnánk az erehianye- ket. y *>Hazár>k, a Mágya1 Nép- köztársaság, csele :v(i.i veszi ki részéit a, szociális/ közös­ség külpolitikai, ti'fjzeíközi tevékenységéből, , i békéért folytatott ha,*. - mon­dotta, JLoscmcza 1 ,1, -epköz- társaságunk Elnöki knácsá­nak elnöke újévi körontője- ben. Lehetőségeinkhe mérten a jövőben is mind at megte­szünk a szoeiaiizrus erőinek további tömörítési érdekében. Továbbra, is a Vasói Szerző­dés es a KGST élkitüzései- nek, közös pogramjának együttes megválóitason mun­kálkodunk. Tovább fejlődet a szocia­lista népek bai ;á együttmű­ködése is a búsúzó eszten­dőben. A sok tévéző közül, amely ezt jelzi, , magunk ré­széről elsősorb.ii a Leonyid Breasayev vértté szovjet- párt- és állani küldöttség magyarorszagi látogatását emeljük ki 1972 mérleg* tehát kedve­ző. A múlt év.c*J elért ered­mények további,ilesziesét — például: az eu! n • > biztonsá­gi konferenciatimegvalősulá- sát — várjuk ÚMS-tól. Bizo­nyosak lehetüf‘ benne, hogy ha a szocia. ta világrend­szer erői 1973 an is ugyan­úgy fejlődnek gyarapodnak, mint a múlt e tendőben, ak­kor 1973 is elsősorban a nemzetköd < dmények és sikerek évekéi szerepe! majd a történelem tvn­után Vietnamról az újévi tűzszünet Űjra tárgyalnak - szakértői szinten Tegnap űjra fölszálltak a gépek — Jelentés a hazafiak sikereiről Kádár János, az MSZMP i Központi Bizottságának első ! titkáréi és Fock Jenő, az j MSZMP Politikai Bizottsága- | nak tagja, a Mirnszteriiaiacs elnöke kedd délután fogadta Le Thanh Nghít, a Vietnami Dol@oz.cik Pártja Politdíkai Bi­zottságának tagját, a VDK minisztertanácsának elnök­helyettesét, a hazánkban tar­tózkodó vietnami küldöttség vezetőjét A baráti eszmecserén részt j vett Fehér Lajos, az MSZMP * Politikai Bizottságának tágja, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, Roska István külügy­miniszter-helyettes és Hoang Címig, a VDK budapesti nagykövete is. Le Thanh Nghi vezetésével tegnap délelőtt érkezett Bu­dapestre a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság gazdasági feüldötstségie, amely a magyar— vietnami gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműkö­dési bizottság Hl. ülésszakán vesz részt A VDK bejelentette: kész folytatni a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal a vietnami háború befejezéséről és a béke helyreállításáról, de csak akkor újítja fel a megbeszé­léseket, ba Washington visszaállítja az 1972. előtti helyzetek Az Egyesült ÄHamök közöl­te, hogy beszünteti á 20. szé­lességi körtől északra fekvő te­rületek bombázását, s igy a VDK kész felújítani a tárgya­lásokat egyrészt Le Dúc Tho, a VDK Párizsban tárgyaló de­legációjának küftánleges ta­nácsadója és Henry Kissinger amerikai nemzetbiztonsági fő­tanácsadó, másrészt a két fél szakértői között. Hétfőn, újév napján, a késő esti órákban — két másik ma­gas rangú amerikai tisztségvi­selő kíséretében — Washing­tonból Párizsba érkezett Wil­liam Sullivan, a távol-keleti ügyekkel megbízott amerikai külügyi államtitkár. Párizs elővárosában így ked­den folytatódtak a VDK és az Egyesült Államok december 23-án félbeszakadt tárgyalásai — egyelőre csak szakértői szántén. A demokratikus Viet­nam küldöttségét Nguyen Co Thach külügyminiszter-helyet­tes, az amerikai delegációt William Sullivan államtitkár vezeti. A Reuter értesülése szerint Kissinger amerikai nemzetbiz­tonsági főtanácsadó, Le Dúc Az összefogás eredménye Második díjat nyert a csurgói zártkonstrukciós sertéstelep egy személytől, egy vállalattól függ. Ez a díj nem csupán a Somogy megyei MEZÖBER jó hírnevét öregbíti, nem csupán A sertésprogram megvalósí­tása során a MEZÖBER-köz- pont pályázatot hirdetett zárt- konstrukciós sertéstelep építé­Tho tárgyalópartnere, vidéki pihenéséről kedden tért vissza Washingtonba. — »Egész sor december 18. beható megbeszélést fog tarta­ni Nixon elnökkel — írja az angol hírügynökség —, mielőtt Párizsba utaznék, ahol folytat­ja majd a bizalmas megbeszé­léseket a VDK magas rangú képviselőivel.« Az amerikaiak saigoni pa­rancsnoksága bejelentette, hogy 36 órás újévi szünet után a légierő gépei kedden folytat­ták a demokratikus Vietnam bombázását a 20. szélességi körtől délre. A dél-vietnami bombázásokat már hétfőn al­konyaikor felújították, mind­össze 24 órás szünet után, s kedd hajnalig 44 hullámban támadták, főleg a fegyvermen­tes övezet körzetében levő északi területeket A vietnami nép mindaddig harcolni fog az amerikai im- peralisták ellen, amíg azok vo­nakodnak tiszteletben tartani Vietnam függetlenségét, szuve­renitását és területi sérthetet­lenségét — hangsúlyozta újévi köszöntőjében Ton Duc Thang, a VDK elnöke. Dél-Vietnamban vasárnap este elnémultak a fegyverek, Ma ül össze az új kongresszus „Évnyitás“ előtt Washingtonban Az újjáválasztott amerikai törvényhozás, a 93. kongnesz- szus,. ma,, január 3-án ül ösz- sze, s így október óta most először lösz módja számon kér­ni , e politikai »évnyitás« al­kalmával: mi történt az elnök­választások előtt »kéznyújtás- nyira« ígért vietnami békével. Avagy: miiért folyamodott az elnök ismét bombákba? E kérdésekre szeretett vol­na kedden magyarázatot kap­ná a szenátus külügyi bizott­sága, a Fehér Ház azonban a végrehajtói hatalom »kivált­ságára.« hivatkozva nem en­gedte meg dr. Kissinger meg­jelenését a külügyi bizottság előtt. Kongresszusi körökben még nem oldódott föl a feszült, ide­ges hangulat. A vdemokrata- párti törvényhozók kedden ta­nácskozást folytattak arról, milyen törvényhaaási lépé­seikkel kénysaeríthetnék rá a Nl^on-kormáinyifc a háború gyors befejezésére. sére. Az országban összesen 58 j a vállalat két műszaki ellen­ilyen telep épül, s ebből me­gyénkben kettő: a csurgói Zrínv Termelőszövetkezetben és a Bohonyti ÁJami Gazda­ságban. Az országos versenybe a MEZÖBER Somogy megyei kirendeltsége is benevezett, sa közelmúltban megtartott érté­kelés értelmében a csurgói Zrínyi Szövetkezetben felépí­tett telep elnyerte a második helyezést. Tervszerűen, gazdaságosan, kompletten megvalósítani a beruházást — így lehet tömö­ren summázni a. verseny fő célját. Amikor november else­je után a Somogy mégyei ME­ZÖBER jelentette, hogy élké-, szültek a vállalt feladattal, a helyszínre kiszálló bíráló bi­zottság három fő szempont szerint értékelt: teljesen üzem­képes-e a telep, milyen a ki­vitelezés minősége, és nem lépték-e túl a megjelölt beru­házási összeget. Az országos előkelő helyezés, a húszezer fo­rint jutalom szép elismerés. De nyomban hozzá kell tenni, hogy a somogyi mezőgazdasági beruházási, vállalatnál leg­alább ennyire jó érzéssel fo­gadták azokat a köszönő soro­kat, amelyeket a szövetkezet elnökétől, .Balogh Lajostól kapták. 'Hiszen a nagy, a gon­dos munka hasznosságát, je­lentőségét a legközvetlenebbül a szövetkezet érzi. Sok hevet lehetne említeni, hiszen egy ilyen nagy beruhá­zás kivitelezése nem csupán IPU-KONFERENCIA NYÍLIK HELSINKIBEN Harminckét ország küldöttei kaptak meghívót Johannes Virolainen pénz­ügyminiszter, az Interparla­mentáris Unió firm tagozatá­nak elnöke kedden. Helsinki­ben sajtóértekezletet tartott. Ezen bejelentette: január 26— 31. között az Interparlamentá­ris Unió (IPU) a finn fővá­(Folytatás a 2. oldalon.) pásban konferenciát rendez az európai btórtónsággal kapcso­latos kérdésekről. A konferencián 32 európai ország, valamint az Egyesült Alitaimak és Kanada kapott meghívóit őrének, Asztalos Tibornak és Tóth Kálmánnak rendkívül j felelősségtelj. > , odaadó fáradó- j zását dicséri; nahem a ki* ite- ; lezőt — a Nagyatádi TÖVÁL-t — és az alvállalkozókat is, mint például a Kaposvári ME­ZÖBER Vállalat. Ahogy hallot­tuk tegnap: valójában arra példa ez a telep, hogy egyet­értésben, kölcsönös jó szándék­kal, egyformán érzett felelős­séggel és igyekezettel határa időre és példásan lehet megva­lósítani egy jelentős beruhá­zást íme a bizonyíték: az ösz- szefogásnak nem maradhat el az eredménye. A máltai bérlet ügyében ÜQ&lsIr Rl»rnak«ggt Ismeretlen tettesek robban- j tást hajtottak végre az II Mat- j tinó című nápolyi napilap! szerkesztőségének épületében, i A robbanás következtében a ; szerkesztőség épülete és a kör- [ nyező házak súlyos károkat szenvedtek. Személyi sérülés i nem történt. Haladó sajtókörök vélemé­nye szerint a bűncselekményt szélsőséges neofasiszták követ­ték el. London továbbra is hajthatatlan A máltai kormány nem fo­gadta el azt a 3,5 millió fon­tat, amelyet Nagy-Britannia a szigetországban levő katonai támaszpontok 1973 első három hónapjára szóló bérleti díja­ként hétfőn akart fizetni. Mint ismeretes: a műit év tavaszi angol—máltai megál­lapodás érteimében Nagy-Bri- taraniia a NATO-tagországok segítségévei évi 14 millió font BUDAPEST Olasz szakszervezeti tagok találkozója a IDh képviselőivel Bensőséges szolidaritási gyű­lésre került sor újév napján a SZOT rózsadombi üdülőjében. A SZOT szociálturisztikai iro­dájának szervezésében ha­zánkba látogató mintegy 400 olasz szakszervezeti turista táp­lálkozott a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság nagykö­vetségének képviselőivel, A lelkes hangulatú gyűlés végén Dcgh Innocenti, a GGIL köz­ponti bizottságának tagja, az ETLI alelnöke, az olasz turis­tacsoport nevében 500 ezer lí­ra ajándékot nyújtott at a vietnami nép megsegítésére. Megkezdődött a téli gépjavítás bérleti díjat tartozna fizetni Máltának, Mintoff miniszter- elnök a múlt héten az összeg 10 százalékkal való megeme­lését követelte, hogy kiegyen­lítsék a font devalválásából származó értékkülönbözetet. Az angol kormány azonban továbbra sem hajlandó fel­emelni a bérleti díj összegét, A NATO többi érdekelt tagországai viszont — Nagy- Britanniával ellentétben — hajlandónak látszik Mintoff követalésértiek teljesítésére. Diplomáciai értesülések sze­rint Olaszország, amelyet rendkívül érzékenyein érinte­ne a Földközi-tenger térségé­ben esetleg bekövetkező ka­tonai váHitazás, kész magára vállalni a szükség« többlet- kiadás jelentős részét. §É$lÍÍÍIilS Munkagépek, traktorok áll- j hogy kilenc szerelőt foglalkoz­nak a marcali Egyesült Vörös Hajnal Termelőszövetkezet műhelyében. Összesen huszon­hat. S az »udvaron« is áll né­hány. Minden jel arra mutat, hogy eljött a téli javítások időszaka. illés György, a gépúzem műszaki vezetője érni ond+-a tatnak a téli hónapokban. Nyolc erőgép nagyjavítása és tíz másik úgynevezett «-folyó­javítása" vár rájuk. Február végéig kell elkerülniük a munkával, Tizenegy gépko­csin is dolgoznak majd, S az­után — márciusban — kerül sorra az öt kombájn Ahogy IKés György jellemezte a köz­Légi csala Izrael tegnap újabb incidenst provokált Egy szíriai katonai szóvivő kedden Damaszkuszban kö­zölte, hogy a déli órákban iz- ! raeli és szíriai harci repülőgé- i pék légicsatát vívtak egymás- | sál, s az összecsapásban , egy | szíriai és egy izraeli gépet ta- I lálat ért. j Bejrúti hivatalos források j szerint az ütközet F'araya kör- 1 zetében, Bejruttól mintegy 30 ^ í tolómé térré keletre, a libar.o­ti 't'*'" jn’—-szíriai határ közeiében % ily' . zajlott 1c Mindkét lelőtt repu­* s 11 A(i ÉjlláÉHIl - tógép libanoni területre zu­han' (Tel Aviv bol cáfolták az izraeli gép lelóvésének hírét.) A libanoni fővárosból rö- ponti műhely helyzetet; »A ; vvddel a légi csata kirobbaná- felszerszámozottságon keli még j sa előtt jelenítették, hogy- a javítani. Néhány alapvető í bejrúti légvédelem radarké- készlet nem ál'. a szerelők | szülékéi a délelőtti órákban rendelkezésére.-* 1973-,ban —a j mintegy 20—25 idegem gépet, nagyobb mere m gépvásárlá- j észleltek, amint nagy magas- sokkor — D4—KB, U—650-es, 1 Ságban Szarta felé tartott MTZ 50-es 5611-es gépi ha-ant €6 Super Zetor között válogat­A bejrúti nemzetköz; repü­lőtér illetékesei úgy tudják, hogy Szíria lezárta lígíterét a. , polgári járatok elől

Next

/
Oldalképek
Tartalom