Somogyi Néplap, 1968. december (25. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-30 / 305. szám

XXV. évfolyam, 305. szám. Hétfő, 1968. december 30. * n piacok és uősörok tartásának üj rendje Ritka eset, hogy egy rende­let személyes érzelmeket érintsen, emlékeket támasz*- szón föl az emberben. A bel­kereskedelmi miniszter 14/ 1968. számú rendeletét olvas­va azonban a legalább kö­zépkorú vidéki ember egy­szerre érezni kezdi a sülő húsok, a vadonatúj csizmák, friss vásznak'"illatát, hallja az állatbőgést és az alkudozások zaját. Az említett jogszabály ugyanis a vásárokról és pia­cokról intézkedik. Tartalmaz néhány új vonást is, fő célja azonban, hogy összefoglalja és korszerűsítse a korábban kiadott intézkedések tömegét. Mi a különbség? Az emlékek kóstolgatása közben ^pontosan megtudhat­ja például az olvasó, hogy mi is hát a különbség a vásár és a piac között. Az áruk köré­ben és az időpontban találha­tó eltérés, jogilag -pedig na­gyon fontos, hogy piacot bár­mely tanács" saját elhatározá­sa alapján létesíthet Vásárt is rendezhet, ehhez azonban már felsőbb fokú jóváhagyás szükséges. Gyors változások­tól egyébként nem kell tarta­ni, mert a jogszabály érvé­nyesnek, megismételhetőnek ítél minden olyan piacot és vásárt amelyet 1968-ban megtartottak, függetlenül at­tól, hogy azt engedélyezte-e valaki vagy sem. A lehetséges változatok lis­tája egyébként meglehetősen gazdag. Rendezhető országos és heti kirakodóvásár, $ azon a nagyállatok kivételével bár­mely terméket el lehet adni. Az országos és heti állatvásá­ron a főszereplők természete­sen a nagyállatok, de egyéb­ként ebbe a körbe tartozik a bognárok, kocsi-, kőtél- . és szíjgyártók kivonulása is. (A havi vásár megszűnik, neve országos vásár lesz ezután.) Önálló jogi megfogalmazást kapott a búcsú, amit búcsú- vásárnak neveznek, és ott kegytárgyak, könyvek, játé­kok, emléktárgyak. bazár- áruk, mézeskalács stb. 'hozha­tó forgalomba. Űj fogalom az autóvásár, ahol használt jár­mű hozható forgalomba. Ki árusíthat? A piac legegyszerűbb for­mája a napi élelmiszerpiac, ahol mezőgazdasági cikkeket árusíthatnak, beleértve még a tűzifát is. Ezenkívül meg­különbözteti a rendelet a nagybani élelmiszerpiacot és a nagybani virágpiacot is. Eb­be a körbe tartozik a hasz- náltcikk-piac, amit valamikor ócskapiacnak neveztek, de ma is engedélyeznek, bár elég sok fenntartással. Itt írják elő leginkább az elkülönítést* és ennek működése korlátoz­ható a legkönnyebben. Nem mondhatjuk, hogy vá­sáron vagy piacon bárki áru­síthat. lVIegjelenhet természe­tesen mindenki, akinek erre t parigazol vány a vagy másfaj­ta "engedélye van, ott lehetnek a vállalatok és szövetkeze­tek. Élelmiszert és mezőgaz­dasági cikket forgalomba hozhatnak a termelők. A »magánszemély« fogalmat azonban a rendelet csak a használ tcikk-piacok vonatko­zásában használja, és ezek a magánszemélyek ott is csak személyes holmijaikat árusít­hatják. ^zok a bizonyos középkorú vidéki emberek pedig felké­szülhetnek arra, hogy néhány szín végleg kikopik a vásá­rokról és piacokról. A rende let ugyanis kimondja, hogy tilos ezeken a helyeken forga­mint tűzveszélyes robbanó- és robbantószereket A helyfoglalás rendje Szabályozza a rendelet a helyfoglalás rendjét is, még­pedig messzemenően udvarias formában. Akinek már volt állandó helye, az ezt meg is tarthatja. A többiek pedig a következő sorrendbon foglal­hatnak helyet: először követ­keznek az állami vállalatok, valamint a szövetkezetek vá­sározó, árusító és szolgáltató részlegei. Azután jönnek a magánkereskedők, majd a magánkisiparosok, végül a magánszemélyek. Az egyes csoportokon belül azonban elsőbbség jár a helybeliek­nek, azután az előny a tá­volsággal egyenes arányban csökken, a sor végén a más megyéből érkezők állnak. Aki azonban kezdés előtt leg­alább egy órával nem jelent­kezik helyfoglalásra, az ott rakódhat ki, ahol éppeh hely marad, tekintet nélkül arra, hogy, a rangsorban milyen helyet foglalna el. ... Ha a piacok és vásárok ki­alakult rendjét a tanácsok meg akarják változtatni, ak­kor ki kell kérniük valameny- nyi szóba jöhető érdekképvi­seleti szervezet, többek között a tsz területi szövetség véle­ményét. Egyébként pedig a még felmerülő rengeteg rész­letkérdés szabályozására a ta­nácsok fél éven belül adnak rAajd ki saját rendeletet. F. B. LEITNER SÁNDOR KIÁLLÍTÁSA PÉCSEN Kiállítást rendeztek a Pécsi Tanárképző Főiskola díszter­mében Leitner Sándor negyed­éves magyar-rajz szakos hall­gató képeiből december 7—17- ig. A fiatal alkotó Kaposvárról ment Pécsre, tanulmányai be­fejezése után vágya szerint visszatérne városába tanítani, s a tanítás mellett tovább al­kotni Grafikái képsorokból állnak: gondolatok a Balatonról, imp­rovizáció a balatoni hajnalra, improvizáció egy balatoni kagylóra A képeken az alko­tás menetét nyomon kísérhet­jük; ahogy a téma »•megin­dul'«, kibomlik, és végül tanul­ságaival, konklúzióval eléri te­tőpontját. Improvizáció valóban, a ze­néből kölcsövett terminushoz hű maradt egy alaprendsze­ren belül játszik a különböző, magateremtette de szigorú le- hetöségekkeL Az elgépiesedő világot, a környezetet mértani formák­kal szemlélteti, de ott van ezek mellett az ember, egy arc, egy kéz. A figura tív és nonfigura­tív elemekkel felépített képek ugyanúgy komplexek, mint a grafikáik: ott a látott és a tu­dott jelenik meg, itt a tárgyi valóság és a lekris tályog odott emlék. Leitner Sándor képei életet, embert szerető művészt mutat­nak be. Nem ismeretlen, hiszen már Pécsen és Kaposváron is szerepelt ígéretes alkotásokkal, és úgy érezzük, ezek a képek főikről fokra egyre érettebbek, egyre több reményre jogosí­tanak fel. Szerény de kemény egyéniség, olyan alkotó, áki állandóan keresi a mindenna­pok problémáinak mozgató ru­góit, keresi a tér lehetőségeit, és már olyan eszközök birto­kában van, amelyekkel ki tudja fejezni magát s melyek továbbfejlesztésével szép sike­reket érhet eL \V. V. Gengsztertámadás osztrigaház" előtt n1 Ritka zsákmányra tett szert két élelmes bandita szombaton este az »osztrigaház«,, a leg­híresebb bostoni vendéglő előtt. Kihasználva a nagyvá­rosi forgatagot, géppisztollyal fölfegyverkezve megtámadták a Brinks Társaság egyik pán­célos szállító gépjárművét, amely éppen félmillió dollár­nyi bankjeggyel megrakodva haladt át a forgalmas belvá­roson. A hósapkás és álarcos rablók felugrottak a kocsira, S arra kényszerítették a gép­kocsivezetőket és a mellettük ülő fegyveres kísérőt, hogy mellékutcákon keresztül egy közeli, elhagyott parkolóhely­re vigyék hívatlan útitársai­kat. A rendőrség később ezen a parkolóhelyen találta meg az utolsó centig kifosztott páncélautót, a sofőrök és a fegyveres kísérő megkötözve és betömött szájjaj ültek a vezetőfülkében. Nem ez volt az első eset, hogy a Brinks Társaság pénz­szállító gépkocsiját rablótá­madás érte. Mindmáig emlé­kezetes, hogy 1950. január 17- én Brinksék egyik garázspénz­tárát 11 álarcos haramia ro­hanta meg, s ördögi ügyes­séggel, jól begyakorolt moz­dulatokkal, szinte percek alatt összepakoltak, majd becso­magoltak és magukkal vittek pontosan 1219 218 dollárt. Készpénzben addig még so­hasem raboltak el ennyi pénzt az Egyesült Államokban. AHOL A l ÉPÍTŐK ABBAHAGYTÁK Korszerűsíti üzleteit a fodrász ktsz Üj nyomdagépet vásároltak —*- Nyomtatványokat készítenek vállalatoknak Jövőre új kozmetikai és fod­rászüzlet nyitását tervezi Ka­posváron a Füredi utcában a Fodrász és Fényképész Ktsz. Ezenkívül a könyvkötő részle­get is fejleszti a szövetkezet: a kötést, a díszes emlékkönyvek, naplók és hivatali dossziék Be-fnulatiuU... Énekkel tánccal — színészként nemesfémet, Iá- rneglepö^ tásjavító szemüveget, vala-l az enekes Bormás, sző­ke, szép han­gú. Kedves, megnyerő arc, kellemes, har­monikus moz­gás, biztonság és kifejező erő. Minden­nek — az éne­kes-táncos szerepekhez oly fontos tu­lajdonságok­nak — a bir­kában művé­szi hitvallása mégis meglep, meghökkent. Szubr élt­ként, a Leány­vásár szub- rettszerepében mutatkozott be Kaposvá­ron, viszont a »szybrett« szó tiltakozásra ingerli. Skatulyának, állan­dó kötöttségnek érzi ezt. A színészi feladat a lényeges szerinte. Mindig mindenben egy-egy emlékezetes figurád teremteni. Ez a törekvése a: operettben is és — ami a nem elsősorban táncos szerep sok hatásos eszközével, lehetősé­gével: Bárhova szerződik, föltétele, hogy legalább egy prózai szer repet is eljátszhasson az évadban. .Fontos Magda . — a Csiky Gergely Színház új tagja — prózai színművésznek vallja magát. A zenés vígjáték is azért kedvesebb számára az operettnél, mert abban sziné- szileg is többet nyújthat a közönségnek. — Es az operett ? — Az operettet csinálni szeretem... — Melyik volt az első'!> — A Csikágói hercegnő. Három és fél éves voltam, és táncoltam b’enhé . ., A tánc és az operett azóta is végigkísérte. A debreceni gyermekszínpadon kezdte a pályát, s gz fiúszerepekkel folytatódott, az Ifjúsági Szín­házban. Tanulmányait az Apáthy-stúdióban végezte el, majd első szerződése Egerbe szólította. Pályája fontosabb állomáshelyei Miskolc és Győr s legutóbb ismét Eger. Kedves szerepei az Egri csil­lagok Cecey Évája és a Ne- bántsvirág Denis-e. Három­éves korától megszámlálha­tatlan prózai és operettszerep áll mögötte. Búcsúznunk kell. A mű­vésznő öltözőjében tükrös asztalkája elé ül, hogy átadja magát annak, aki egy óra múlva csilingelő kacagással lép majd reflektorok fényé­ben a kulisszák elé. W. E. gyártását korszerű gépekkel végzik majd. Január közepén állítják munkába a nemrég vásárolt Hungária típusú nyomdagé­pet, amelyen számlatömbök, hivatali nyomtatványok ké­szülnek majd a rendelő válla­latoknak. A kisipari szövetkezet a vi­déki fodrászüzletek fejleszté­sére is gondot fordít. 1969-ben Nagyberkibenj Igáiban és Ka- posfüreden csinosítják a fod­rászatokat, és korszerűsítik a fölszerelést is. A fényképész­részleg műszaki fejlesztését az idén hajtotta végre a szövet­kezet, jövőre a kaposvári Má­jus 1. utcai műterem épülete kap új külsőt. taroltak a lányok a „Vietnamért“ pályázaton A Hazafias Népfront megyei bizottsága, a KISZ megyei bi­zottsága és a megyei tanács művelődésügyi osztálya ez év június nyolcadikén vers- és novellapályázatot hirdetett »Vietnamért« címmel. A pá­lyázatra harminc jeligés mun ka érkezett be, sajnos elég alacsony színvonalon. Így az első és második díjat nem is adták ki, a ltofcsz<iz-kétszáz ío' rintos megosztott harmadik díjat Váldi Mária, a Közgaz­dasági Szakközépiskola har­madik és Sziliczki Erzsébet szintén a szakközépiskola hal madik osztályos tanulói nyer­jék el. Könyvjutalomban ré­szesültek: Jádi Ferenc, Béres Csilla és Domány Szilvia s. Táncsics Gimnázium tanylói. Dicséretben részesítette a bí­ráló bizottság Vida Eva, a Közgazdasági Szakközépiskoir harmadik osztályos tanulója nak és Mészáros István za- márdi tanár pályanrunkajat Anekdota Hemingwayról Egy amerikai cég, amely férfi divatcikkekkel fog­lalkozott, szerette volna vásárlói között látni Ernest Hemingwayt, a világhírű írót. Ezért kül­dött neki egy gallért egy levél kíséretében: »A mi gallérjaink köz­ismertek. Meggyőződé­sünk, hogy szívesen küld értük két dollá.rt«. .Néhány nap múlva a cég egy kis csomagot és a következő levelet kapta Henüngwaytól: »Könyveim közismer­tek. Meggyőződésem, hogy szívesen fogadjálz^legújabb regényemet. A könyv ára 2,80 dollá.r, tehát, önök még nyolcvan centtel tar­toznak nekem.« Disznóvágás idején Az ötéves Andrea kis barátnőjétől kóstolót ka­pott. Anyukája megsütötte a hurkát és kislányának adta. Ö ránézett, és így szólt: — Anyukám! Hiszen ez rizs. ■— Igen *— felelt rá anyukája. —- Hát a disznó is eszik rizst? Van ez így! Egy házaspár, amely mar hosszabb ideje éjszakáit csupán az álmoknak szenteli, elmegy a pszichiáterhez, aki hipnoti­kus kezelést ír elő a férfinek. Négy-öt kezelés után a férfi majdnem egészségesnek érzi magát. Amikor azonban a férji kö­telességeit kellene teljesíteni, hirtelen összeomlik, kirohan a fürdőszobába, majd később visszatér. A feleséget nyugtala­nította ez az új szokás, és egyik .éjszaka csendesen utána osont. Óvatosan kinyitotta a fürdőszoba ajtaját és látta, hogy a férje a tükörbe mered és állandóan ezt ismételgeti: >d£z nem. a feleségem... Ez nem a feleségem . . Selecták Köszönj az embereknek, amikor fölfelé mész, mert találkozni fogsz velük ak­kor is, amikor lefelé ha­ladsz. (Descartes) A diosősiság olyan méreg, amelyet kis adagokban kell bevenni. (Balzac) Ha nincs barátod, ke­ress. ha megtaláltad — óvakodj tőle. (Schiller) Szemüveges ló A malmöi Jens Jensen svéd amatőr zsoké, aki egyébként egy optikai üzemben dolgozik, rájött hogy lovának rossz szerep­lése a versenyeken az állat rövidlátásával kapcsolatos. A ló csökkenti az iramát, ha nem jól látja az utat. Jensen szemüveget tett a lovára. Előzőleg kipró­bálta a látását. S valóban, miután a ló megkapta a megfelelő szemüveget, eredményei lényegesen megjavultak a versenye­kén. Somogyi Néplap Az MSZMP megyei Bizottsága és a Somogy megye» Tanács lapja. Főszerkesztő: WIRTH LAJOS. Szerkesztőség: Kaposvár, Latinba Sándor u. 2. Telefont 11-510. 11-511 Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat. Kaposvár, Latinka S. u. 2- Telefon: 11-51». Felelős kiadó: Szabó Gábor. Beküldött kéziratot nem őrzünK meg és nem adunk vissza. Terjeszti: a Magvar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és postáskézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 18 Ft Index: IS061 Készült a Somogy'megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében. Kaposvár. Latinka s. u. s. Felelős vezető: Mautner József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom