Somogyi Néplap, 1968. december (25. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-31 / 306. szám

3>c? I VILÁG PROLETÁR!AI, EGYESÜLJETEK! Ára: 1 forint SomomiHéplap AZ MSZM P M E G Y E I B I ZOTTSÁGA ÉS AMEGYEÍTANÁCS LAPJA XXV. évfolyam, 306. szám * __ 1968. december 31.. kedd-------------------------------------------------------------------------------------------­-—--------------------------------------------------------­b iztos jövő Illatában Irta: Németh Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára A Somogy földjén született és itt élő embereket a? év végi számvetés örömteli érzéssel tölthet! eL Munkások, lsz-pa- rasztok, értelmiségied és al­kalmazottak kétkezi munká­jával és szellemi erőfeszítésé­vel, az MSZMP jól bevált po­litikája alapján az elmúlt esz­tendőben Is nagy lépést tet­tünk előre a szocialista tár­sadalom építésének útján. Ezért joggal mondhatjuk, hogy a biztos jövő tudatában búcsúzhatunk az óesztendő­től, és bizakodással tekinthe­tünk az új év elé. A múlftev minden tekintet­ben várakozásunknak megfe­lelően alakult. Igaz, hogy so­kat, nagyon sokat kellett dol­gozni, az elért eredmények azonban jelzik,: hogy mun­kánk nem volt hiábavaló: a munkáshétköznapok egyre jobban érlelik gyümölcsüket. Immár több mint egy évtize­de a gyorsabb előrehalalás jellemzi Somogy megye fejlő­dését A helyi erőfeszítések mindjobban párosulnak az or­szágos támogatással, ennek eredményeképpen különösen az utóbbi években vált fejlő­désünk tervszerűbbé és dina- mikusabbá. Az eredmények meggyőzően bizonyítják, hogy helyes úton járunk, s ez a la­kosságot újabb és újabb erő­feszítésekre ösztönzi, A Somogy megyei, kommu­nisták a szocializmus építése közben mind több alkotó és kezdeményező erőt szabadíta­nak fel a pártszervezetekben és a megye egész társadalmá­ban. Pártszervezeteink képe­sek az alkotó erők kibonta­koztatására, szervezésbe és további fellendítésére Pár­tunk IX. kongresszusának ha­tározatai szabták meg mun­kánk vezérfonalát a múlt év­ben is. Fő törekvésünk a párt vezető szerepének állanló erő­sítése és tökéletesítése A munkásokkal, a tsz-parasz- tokkal, az értelmiségiekkel és a többi dolgozó réteggel szün­telenül erősítettük kapcsola­tunkat. Megyénkben a politi­kai élet, a közélet, a társa­dalmi helyzet nyugodt és szi­lárd. A kommunistákat és a párton kívüli embereket ma­gabiztosság és optimizmus tölti el. Ki ne örülne annak, hogy a múlt évben megszűnt az elvándorlás a megyéből, és körülbelül kétezerrel gyara­podott' a munkások száma. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt csaknem többen találtak mun­kát és kenyeret / a megye gyáriparában, mint ameny- nyien a felszabadulás előtt. Termelőszövetkezeti paraszt­ságunk sikeresen küzdötte le az aszály okozta nehézsége- ket. 1968 két szempontból is nagy jelentőségű esztendő volt. Részben azért, mert a IX. kongresszus óta eltelt két év munkáját értékelve el­mondhatjuk, hogy eredmé­nyesen és ingadozásmentesen, tervszerűen valósítjuk meg a kongresszus határozatait; részben azért, mert az idén vezettük be a gazdaságirányí­tás új rendszerét, örömmel állapíthatjuk meg, hogy a megye kommunistái, dolgozói helytálltak e nagy munkában. Központi Bizottságunk ki­egyensúlyozott és helyes po­litikája alapján pártszerveze­teink biztos kézzel irányítót-1 ták a munkát. 1963 nem volt könnyű esz tendő. , A gazdaságirányítás új rendszerének bevezetése so­kakban aggodalmat keltett, pedig — mint ahogy bebizo-; nyosodott — nem volt. okuk irá. Ellenkezőleg: várakozá­sunknak megfelelően , a ko­rábbinál nagyobb aktivitás, eredményesebb munka bon­takozott ki, és tovább javult az élet Örömmel nyugtázhat­juk azt is, hogy gazdasági ve­zetőink döntő többsége a dol­gozókkal .szorosan együttmű­ködve jól oldotta meg felada­tát A gazdásági, élet. minden szektorában erősödtek a szo­cialista termelési viszonyok. Tovább növekedett a mun­kásosztálynak a szocialista társadalomban betöltött ve­zető szerepe. A közelmúltban lezajlott vezetőségválasztó taggyűlések igen sok tapasztalattal gazda­gították politikai és társadal­mi életünket Egyértelműen azt bizonyították, hogy nő a pártszervezetek befolyása, ak­tivitása, erősödik, fejlődik politikai és szervezeti önálló­ságuk. Eszmei, politikai cselekvési egységük egyre szi­lárdabb. A szocialista ’kom­munizmus, a nyíltság és az őszinteség kedvezően hat me­gyénk közéletére. A kommu­nisták és a pártonkívüliek között nem formális, hanem é!ő és eleven a kapcsolat Párttagjaink jól ismerik az emberek vágyait gondjait, el­képzeléseit Megvan a tudá­suk, tapasztalatuk is ahhoz, hogy az üzemi, a hivatali, az intézményi közösségeket meg­szervezzék feladataik mind tökéletesebb végrehajtására. A gazdaságirányítási re­form serkenteon hatott a po­litikai életre, és erősíti a szo­cialista demokráciát is. Kö­zelebb hozta a dolgozókat sa­ját üzemükhöz, tsz-ükhöz, érdekeltebbé tette őket sor­suk formálásában. Az üze­mek, a vállalatok megnöve­kedett gazdasági önállósága növelte a politikai önállósá­got, fokozta • a kezdeményező készséget. A gazdasági de­mokrácia fejlesztése teljeseb­bé teszi, különösen tartalmá­ban gazdagítja a szocialista demokráciát, növeli az em­berek felelősségérzetét, és egyre nagyobb lehetőséget biztosít jogaik gyakorlására. Ma már mind kevesebb a szükségtelen szócséplés, több a tetf, nagyobb a tenniakarás. Mindez azt bizonyítja, hogy új gazdaságirányítási rend­szerünk is egyre több embert késztet gondolkodásra és cse­lekvésre. A z új év küszöbén tekintsük át, mi­lyen eredményekét értünk el 1968­1 ban. Jóleső érzés­sel állapíthatjuk meg, hogy megyénk gazdasági életét ez évben is a fejlődés jellemez­te. A III. ötéves terv időará­nyos részét az új körülmé­nyek között is teljesítettük, 1968-ban 1,5 milliárd forin­tot ruháztunk be. Egy évvel a határidő előtt készült el III. ötéves tervünk legna­gyobb beruházása, a Nagy­atádi Konzervgyár. Az el­múlt napokban adtuk át ren­deltetésének a Kaposvári Ru­hagyár kadarkútí gyáregysé­gét. Ennek jelentőségét akkor tudjuk igazán értékelni, ha arra gondolunk, hogy a fel- szabadulás előtt Kaposváron, de az egész megyében’ is alig-alig volt iparunk. Ma már • ott tartunk, hogy a já­rási székhelyeken kívül a na­gyobb községekben is teremt­hetünk ipart. Három év alatt teljesítettük a harmadik ötéves terv lakás- építési programját. Ennék el­lenére az építkezések eam áll­nak le A kormány újabb 200 állami, illetve szövetkezeti la­kás építését tette lehetővé ter­ven felül. A napokban adták át rendeltetésének a kitűnően felszerelt 420 ágyas kórházat Siófokon. Kórházépítési prog­ramunk azonban ezzel nem fe­jeződött be. 1969-ben megkez­dődik egy 450 ágyas korház építése Nagyatádon. Befejező­dött a mosdósi fcüdőszanató- riuim rekonstrukciója, illetve bővítése. Mindent megteszünk azért, hogy megkezdődjék és ütemesen haladjon a kaposvá­ri Jcőrház rekonstrukciója is. Megkezdte működését Kapos­váron a megye egyik legkor­szerűbb iskolája, az ipari tanu­ló-iskola és a Kalinyin-iakó- telepen az új általános iskola A megyeszékhelyre bevezették a földgázt A terveknek meg­felelően épül Kaposváron a Rádiócsőgyár, s tervszerűen fejlődik Marcaliban a Buda­pesti Mechanikai Művek Gyá­ra. Tabon az új évben megkez­dődik a vegyigópgyár építése, es telephelyet létesít a Video­ton Rádió- és Televíziógyár. Hosszan lehetne még sarjolni az iparban, a kereskedelemben végbement fejlődést, eredmé­nyeket. S okat emelkedett a megye mezőga zda- ságának színvonala is, Az idei súlyos aszályban mutatko­zott meg igazán a szocialista mezőgazdaság fölénye. Az ál­lami gazdaságok és a termelő­szövetkezetek 1100 vagonnal több gabonát, a termelőszövet­kezetek 35 ezerrel több sertést. 2000-rel több vágómarhát ad­tak el az államnak, mint ta­valy. A rossz időjárás ellené­re jelentősen csökkent a gyen­ge és mérleghiányos tsz-ek 'száma. Az 1968-as esztendőt még nem tudjuk minden tekintet­ben pontosan értékelni, de a háromnegyedévi eredmények azt bizonyítják, hogy egészsé­ges fejlődés tanúi vagyunk. Eredményeink forrása párt­tunk helyes, következetes és töretlen politikája. Megyei pártbizottságunk minden tö­rekvése az, hogy tovább erő­sítsük a párt vezető szerepét, és még hatékonyabban bonta­koztassuk ki a társadalom minden rétegének alkotó ener­giáját. A múlt évben is nagy gondot fordítottunk arra, hogy erősödjék, fejlődjék és tökéle­tesedjék a pártban a kollektív’ vezetés, növekedjék a párt po­litikájának végrehajtásában az egyének személyes felelőssége, önelégültség nélkül mondhat­juk, hogy torzításmentesen ér­vényesülnek a pártélet lenini normái, s hogy számottevő eredményeket értünk el a kommunisták egyéni nevelésé­ben és fejlődésében is. Az eredmények elérésében döntő szerepe van annak, hogy. pártbizottságunk mindig a leg­fontosabb, a megye fejlődését meghatározó témákat tűzte na­pirendjére. Nagy körültekin­téssel és gondossággal vizsgál­ta meg pártbizottságunk a me­gyében élő munkások politikai, társadalmi, gazdasági és szo­ciális helyzetét Megállapítot­ta, hogy a megye, munkásaira bizton számíthatunk a szo- Cializmus építésének nagy munkájában. Cselekvőén tá­mogatják a párt politikáját, tudatában vannak, hogy a párt mindenkor a munkásosztály vágyait testesíti meg politiká­jában. Meghatározta a pártbizott­ság azokat a feladatokat, ame­lyek elősegítik, hogy a megye munkásosztálya eszmeileg, szervezetileg, politikailag még jobban összeforrjon, szakmai .műveltsége növekedjék, élet­körülményei javuljanak. Meg­állapította: a megye továbbá ipárosatasának egyik alapvető feltétele, hogy nagyoblj szám­ban képezzünk Szakmunkáso­kat, s hogy fordítsunk na­gyobb gondot a maglévők szakmai ismereteinek bővíté­sére. Kifejezésre juttatta azt is, hogy a jövőben még in­kább figyelembe kell venni a munkások véleményét, jobban be kell vonni övét a vezetés­be, fokozni kell megbecsülésü­ket Különösen az ifjúmunká­sokkal kell többet törődni s megjavítani közöttük a politi­kai és kulturális 'levelűimun­kát Tudatosítani kell bennük azt a nemes gondolatot, hogy ők a munkás-paraszt hatalom részesei és várományosai, s hogy csak az idősebb nemze­dékkel összefogva tudják meg­valósítani társadalmi, politikai célkitűzéseinket Bátrabban vonják be az ifjúmunkások legjobbjait a vállalatok politi­kai, gazdasági, műszaki és tö­megszervezeti vezetésébe, nö­veljék irántuk a. bizalmat, de ugyanakkor a követélménye­ket is. Fokozzák megbecsülé­süket, és fordítsanak nagyobb figyelmet az üzemi, a vállalati KISZ-szervezetek tevékenysé­gére. Megyei pártbizottságunk az elmúlt hónapokban megtár­gyalta a Politikai Bizottság 1965. január 12-i határozata célkitűzéseinek végrehajtását- örömmel nyugtáztuk, hogy a megye fejlesztésére vonatkozó elképzelések a megvalósítás stádiumába jutottak. KöSZöne- tiinket fejezzük ki pártunk Központi Bizottságának eddig nyújtott támogatásáért. Na­gyon nagy öröm az is, hogy a helyi erőfeszítések egyre in­kább párosulnak a Központi Bizottság és a kormányszervek támogatásával. Megyei pártbi­zottságunk javaslatára a kor­mány Gazdasági Bizottsága a közeljövőben önálló napirend­ként tárgyal Somogy megye fejlesztéséről olyan célból, ho­gyan lehetne a helyi és a köz­ponti támogatást a jövőben még inkább kcncentráihii. Az elmúlt napokban a Mezőgazda- sági és Élelmezésügyi Minisz­térium vezetői megtárgyalták a megye faipárának és erdő­gazdálkodásának fejlesztését. Szinte egyedülálló, hogy egy minisztérium a megye sajátos­ságait figyelembe véve önálló fejlesztési koncepciókat dolgo­zott ki. A tárgyalás eredmé­nyeként minden reményünk megvan arra, hogy Dél-So- mogyban faforgácselömgyár építése kezdődhet el, melynek termékei kiválóan alkalmasak lesznek korszerű nagyüzemi állattenyésztési telepek építé­sére. Elvi döntés született a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum főiskolává való fej­lesztéséről is. Mindez örömmel töltheti el megyénk kommu­nistáit és lakosságát, s ezért nevükben köszönetét mon­dunk. E gy cikk keretében néhéz összefoglalni egy év munkáját, küzdelmét, ered­ményeit. De a fej­lődés láttán megállapíthatjuk, hogy a küzdésnek, a fáradság­nak megérett a gyümölcse. A párt politikájából fakadó cél­kitűzéseink a somogyi embere­kért valók. Az a legnagyobb el­ismerés számunkra, hogy me­gyénk népe egyre jobban érti, értékeli és jobb munkával honorálja erőfeszítéseinket. (Folytatás a J. oldalon) Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Átadják tapasztalataikat az Apollo-8 pilótái Kiválasztják a Holdra szállás helyét Holdkép a* űrhajóról. A felvételt az Apollo—8-ról készí­tették hosszú fókuszé lencsével, amelyet a Goclenius krá­terre irányítottak. Rendhagyó vonása ennek a kráternél!, hogy egy barázda szeli át a kráter széléi. A kráter átmé­rője megközelítően 49 mérföld. Az Apollo—8 három hold­kerülő utasa, Bormán, Lovell és-Anders hazaérkezése után asupán néhány órát tolthetett családi körben, mivel délután már be kellett vonulniuk , a houstoni űrkutatási központba,, ahol a bátor űrhajósokra ke­mény .munka vár: 10—14 na-, pon keresztül alapos vizsgálat­nak vetik alá őket, válaszol­niuk kell az űrkutatással kap­csolatos tudományágak számra szakértőjének kérdéseire. Hangszalagra diktálják a tör­ténelmi űrutazás sarán szer­zett benyomásaikat, az Apol­lo—8 repülésével kapcsolatos megfigyeléseiket és szinte percről percre újból végig élik a 147 órás űrutazást. Ez a munka paár vasárnap megkezdődött, amikor az űr­hajósok kétórás újabb orvosi vizsgálaton estek át, majd két órán kérésziül a szakértők kérdéseire kellett válaszolniuk. Ezután levetítették előttük a re­pülés során készített fel­vételeiket és ezekhez kel­lett magyarázatokat fűz­niük. Néhány órával azután, hogy a három űrhajós előtt levetí­tették a felvételeket, az Ame­rikai Űrhajózási Hivatal, a NASA a felvételek . közül ti­zenhármat közzétett. A színes felvételeken a Hold felszíne sárgásszürkének látszik, a krá­terek élesen kirajzolódnak. Az egyik felvételen, amely ak­kor készült., amikor az Apol­lo—8 a Hold túlsó oldalán szá­guldott az .űrben, az előtérben az óriási hoidkorong látszik, .mag a Föld a háttérben szeré­nyen -statisztál-. A Holdról készült felvételek tudományos értékelése azért rendkívül-fontos, mert ezeknek az adatoknak az alapján hatá­rozzák meg azt a helyet, ahol majd elsőnek lép ember a Hold felszínére, valószínűleg 1969- ban. Az Apollo—8 pilótáinak csu­pán újévkor engedélyeznek egy kis pihenőt, melyet családjuk •körében tölthetnék, majd a houstoni űrkutatási központ­ban folytatniuk kell a' munkát, amelynek során tapasztalatai­kat átadják majd más ameri­kai űrhajósoknak. A Reuter szerint legalább húsz ürpilótát vonnak be ebbe a tapasz­talatátadásba. . A Tirna amerika: hetilap hétfőn a Hold országútjat meg­járt három űrhajósnak ítélte »Az év embere- címet. • A Time idén 41-edszer ne­vezte meg »Az év emberét-. Elsőnek Lindbergh ezredes kapta est a címet 1928-ban, amiért az előző évben, elsőként repülte' át egyedül az Atlanti- óceánt. (AP, AFP. Reutert Szovjet tudós az Apollo-8-ról Az Apollo—8 továbbra is a szovjet tudományos körök ér­deklődésének előterében áll. Petrov akadémikus a Pravda hétfői szamában hangsúlyozza: az Apollo—8 sikeres űrrepülé­se az amerikai űrtudómány és technika, valamint Borman, Lovell és Anders bátor űrha­jósok kimagasló eredménye. Petrov akadémikus emlékez­tet arra, hogy a második koz­mikus sebességgel repülő űr­berendezés Földre való vissza­térése problémájának megol­dásában az első nagy lépést a Szonda—5 és a. Szonda—6 szovjet űrállomások útja jelen­tette. A szovjet tudós vélemé­nye szerint »a Hold és a boly­gók tanulmányozásának to­vábbi nagy féladatait automa­tikus berendezésékkel fogják megoldani, ami azonban nem zárja ki az ember vezette űr­hajók repüléseit-. * * * Az Apollo—8 amerikai űrha­jó útja fontos állomás annak az - űrrakéta-rendszernek a ki­dolgozásában, amely alkalmas emberek Holdra szállítására — írja Ronsztantyin Feoktyisztov szovjet űrhajós az Izvesztyija hétfői számában. A pályamódosító impulzusok viszonylag kis nagyságrendje arról tanúskodik, hogy az ame­rikai űrhajót nagy pontosság­gal vezérelték a Hold felé ve­zető pályára. Ez azt bizonyít­ja, hogy rrtivel a Szonda—5 éa a Szonda—6 szovjet űrállomá­sok pályakorrekciói is hason­ló nagyságrendűek . voltak, a szovjet és amerikai berendezés seik vezérlési pontossága körül­belül egyforma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom