Somogyi Néplap, 1968. december (25. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-30 / 305. szám

/ Hétfő. 1968. december 30. SOMOGYI NÉPLAP 1968 sem hozta meg a várt sikert a K. Kinizsinek Ha visszapillantunk az elmúlt ti­zenöt esztendő történetére a Ka­posvári Kinizsi labdarúgó-csapa­tánál, akkor nem beszélhetünk si­kertelenségről. 1965-től tartja he­lyét az NB n Nyugati csoportjá­ban a cukorgyári csapat. Olykor ugyan meg-megcsapta a kiesés szele, de aztán a -hajrában tavaly is, az idén is javítani tudott. 1969- ben tehát újra ott lesz az NB II-esek között a változatlanul leg­népszerűbb kaposvári csapat. Az 1968-as év előtt nagy bizako­dás volt az egyesületnél. Nagy volt a sürgés-forgás a csapatveze­tők körében, röpködtek a nevek, kikkel erősített a Kinizsi. A sport­köri vezetők nyilatkoztak: Az él­mezőnyben akar végezni a csapat! A túlbuzgók az NB I B-t is oly gyakran emlegették... Volt-e alapja a bizakodásnak? Aki egyszerűen csak a számada­tokat tekintette, az odaállt a de­rűlátók táborába. Nem kevesebb, mint tíz új játékos igazolását nyújtották be a kaposváriak az MLSZ-hesz. Közülük egyik-másik név jól is csengett. Aztán a baj­nokság kezdete után hamarosan kiderült, hogy talán jobb lett vol­na kevesebbet markolni. Korsós, SzöLlősi I., Horváth és Márton ugyan állandó tagja lett a csa­patnak, a többiekkel kapcsolatban azonban kiderült, hogy egyik-má­sik csak ígéret, vagy esetleg még az sem. Bizony elég gyengén si­került az első félidő. A tavaszi bajnoki forduló befejezése után tizennégy ponttal a bajnoki táb­lázat 10. helyén állt a Kinizsi. En­nél kétségkívül többet vártak a osapat vezetői és barátai egy­aránt. Amikor év közbei) összegeztük az addig történteket, úgy véltük, hogy az őszi forduló majd több örömet hoz a Kinizsi barátainak. Sokat ígért a »-jó sorsolás-«. Az őszi idény tizenöt meccse közül kilencet hazai pályán játszhatott a csapat. — Majd a hazai pálya előnye... — hangoztattuk mi is. Aztán a mi reményeink éppen úgy szertefoszlottak, mint a szak­vezetőké. Amikor a bajnoki év végén a bajnoki táblázatot néz­tük, kiderült, hogy a csapat őszi mérlege még gyengébb, mint a tavaszi. Az őszi idényben csak 13 pontot gyűjtött a Kinizsi. A tava­szi forduló végén egyenleget mu­tatott a gólarány, az év végezté­vel passzívvá vált. A Kinizsi 27 pontja vé£ül is csak a 12. hely megszerzéséhez volt elegendő. Ha a Z. Dózsa, az NVTE meg a Moso- ni Vasas ném szakad le olyan ko­rán, bizony még bajba is juthat­tak volna a cukorgyáriak. A szurkolók jól emlékeznek, hogy 27 ponttal egyszer már ki is esett a Kinizsi az NB II-bőL Nem könnyű, de nem is nehéz magyarázatot találni árrá, hogy miért nem .hozta meg az 1968-as év sem a várt sikert. Amikor egy csapatnál oly nagy mérvű átszervezés történik, mint tavaly a Kinizsinél, gyors sikert remélni nagyon merész dolog. A múlt már sok-sok példával iga- zolta, hogy az új és a régi játé­kosok csak akkor képesek egysé­ges csapatot alkotni, ha a szak­vezetés különös gonddal oldja meg feladatát. A Kinizsinél hirtelen nagy nimbuszuk lett az »újaknak*'. Aztán kiderült, hogy a »régiek*« alkotják a csapat gerincét. A ta­vaszi idény vége felé már-már kezdett kialakulni a csapat, ami­kor a balszerencse közbeszólt. Mindjárt az őszi rajtnál kezét tör­te és kidőlt a sorból a kapus Korsós, s ez egyszeriben bizony­talanná tette a védelmet. Márton súlyos sérülése folytán az amúgy is gyengélkedő támadősor még gólkéktelenebbé vált. Szabó II. be­vonulása. Göncz betegsége, no meg az a tény. hogy Laczkovics az őszi idényben elég' hosszú időn át »kérette magát«, s' csak a haj­rában állt a csapat rendelkezésére, megpecsételte ’a Kinizsi «sorsát. A védelem ugyan lassan magára ta­lált, a csatársor azonban egész idényben nem. Tizenöt bajnoki meccsen mindössze tizenhat gólra futotta a csatárok erejéből. Ez mindent megmagyaráz. Szentannai József edző elég ne­héz helyzetbe került. A bajnokság során nem kevesebb, mint hu­szonnégy játékost dobott frontba. A sok változtatás oka az volt. hogy itt is, ott is »lyukas« volt a csapat. Csupán néhány szilárd pontja volt az edzőnek. Balogh, Bá­li, Horváth meg Szöllősi nyújtotta esztendőt át azt, amit tőle várni lehetett. Korsós csak a tavaszi idényben lehetett a csapat erőssé­ge. örvendetes, hogy a hirtelené- ben beállított Kovács a sérült ka­pus méltó helyettesének bizonyult. Csaba is időnként pillére volt az együttesnek. A feltörő fiatalok kö­zül Savanyó játszotta be magát a támadósorba. A többiek; Dezső, Németh I., Tüske, Németh II., Tég­lás, Segesdi, Szabó II. (ő a;z ősszel már nem játszott), Szabó I. (idény en visszavonult), Szöllősi II., zán. Molnár, Göncz, Laczko- vics, Kiss A. és Papp váltakoaó si­kerrel szerepeltek. Hiányzott az együttesből az a bi­zonyos »Kinizsi-szív« is 1968-ban. A csapat összjátéka szintén, elég sok kívánnivalót; hagyott maga után. Egyik-másik labdarúgónál a klubszeretet nem hágott valami magas fokra. Ezek a tényezők ösz- szességükben eredményezték az 1968. évi eléggé mérsékelt • ered­mény sorozatot. Az új esztendő küszöbén a Kini­zsi barátainak körében érthetően már nem annyira a múlt a téma, hanem inkább az, hogyan tovább. Egy bizonyos: a nagy múltú sport­kört szilárdabb alapokra kell he­lyezni. Ezzel kapcsolatban már tör­téntek is lépések. Miként a többi sportegyesület, úgy a Kinizsi is bázist keresett és talált. A cukor­gyár és a húsipari kombinát együt­tesen jó gazdája lehet az egyesü­letnek. Á sportkörnél tanulságos eszten­dőnek tartják az 1968-at. Ismeretes a jövővel kapcsolatos első lépés. Mostantól Zag József a csapat szakvezetője. A hírek szerint a cu- korgyáriak nem nagy neveket ke resnek, amikor esetleg arról van szó, hogy egy-két poszton megerő­sítik a csapatot. Az bizonyos, hogy megalapozott tervek készülnek. Türelemre és időre lesz szükség, hogy a csapat valóra válthassa azokat a reményeket, melyek sze­rint a következő bajnokságban a Kinizsi valamelyeist előbbre léphet a táblázaton. Kovács Sándor Megméretett és könnyűnek találtatott a K. Vasas férfi asztalitenisz-csapata Rövid hírben már közöltük a tényt, a Kaposvári Vasas férfi asz­talitenisz-csapata az előosztályozók során kiesett az NB I osztályból. A Vasas asztaliteniszezői tehát nem valami kellemes karácsonyi aján­dékkal kedveskedtek a sportkör vezetőinek és a sportág kaposvári barátainak. A hanyatlás nem újkeletű. Az őszi bajnoki forduló kezdete előtt elemző cikkben foglalkoztunk az­zal a kérdéssel, megmenekülhet-e a Vasas. Ennek folytatása volt egy szakmai ankét, amely szerkesztő­ségünkben zajlott le. Enpek so­rán felszínre kerültek s 'sportág problémái, összegezésként azonban az jött ki, hogy megmenekülhet a Vasas, ha a játékosok is úgy akar­ják ... Az őszi bajnoki fordulóban nem volt elég az igyekezet, ezért Is kel­lett előosztályozót víviűa az együt­tesnek. Ide bizakodással bocsátot­tuk útjára. Hogy bizakodásunknak volt alapja, azt éppen az osztályozó első mérkőzése bizonyította. A Ba­lázs, Ivusza, Kis, Nagy. Rák ösz- szeállítású együttes legyőzne a Bör- zsei nélkül felálló BGSC-t. Ekkor úgy éreztük, hogy már nem lehel baj. Sajnos, a Vasas asztalitenisze- zői körében is úrrá lett a »hurrá- hangulat«, különösen amikor bizo­nyossá vált, hogy a Dunaújváros »meggyengült«. Horváth, a dima- új városiak kulcsjátékosa nem volt a budapesti tornán. A Dunaújváros ellen azonban egy egészen más együttes játszott, mint az első nap. ívuszát kivéve a csapat töb­bi tagja szinte csak árnyéka volt önmagának. Má so d-harma élvonal­beli játékosok győzték le a kapos­váriakat, akikből ez alkalommal hiányzott a tűz, a lelkesedés, so­kak szerint még az akarás is. Ezért kellett búcsúzniuk az NB I-től.» A kiesés a bajnoki rend velejáró­ja, a kiírás értelmében minden esz­tendőben voltak, vannak és lesznek kieső csapatok. Ahogyan azon­ban a Kaposvári Vasas kiesett az NB I osztályból, az elgondolkozta­tó. Nem tudni, megeri-e a jelenlegi (papait azt a nem kevés anyagi ál­dozatot, amibe az NB I kerül, s azt a törődést, amely a K. Vasas sport­kör részéről megmutatkozott. Nem kétséges, hogy a kiesés egyik előidézője volt az is, hogy Kaposváron nincs utánpótlása az NB I-es asztalitenisz-csapatoknak. (A jól szerepelt női csapatra is vonatkozik ez. a megállapítás.) Amíg ezt a fontos kérdést nem si­kerül megnyugtatóan megoldani, nem tudni, érdemes-e erőfeszítése­ket tenni Kanos vár on e sportágban az NB I-gyel kapcsolatban. Adler é« Papp: Örömmé! t tHaljuk, de.•• Nagy érdeklődést keltett Magyar' Ökölvívó elnökségének néhány nappal ezelőtti közleménye, miszerint a válogatott szakmai irányítá­sára a sportág két nagy nem­zetközi tekintélynek örvendő Azonnal felvessünk építő szak*, szerelő-, és segéd ipari I szakmán kasokat, betanított munkásokat, kubikosokat, férfi és női segédmunkásokat Munkát télen is biztosítunk! ’Bérezés teljesítmény szerint! Munkásszállást, étkezést biztosítunk. Hazautazás! költség-hozzájárulást jogosultság szerint <i- lünk. Felvétel esetén az utazási költséget — jegy ellenében — visszatérítjük. Fejér megyei Állami Építőipari Vállalat, Székesfehérvár, Ady Endre u. 13. * (7789) A válogatottak már elkezdték A Népstadiont ezekben á na­pokban hó borítja. Az edzőpá­lyán ennek ellenére már folyik a felkészülés. Most nem klub­csapatok otthona a stadion. A válogatottak készülnek az igen nehéznek ígérkező 1969-es év­re. Két keretet állítottak össze a magyar szakvezetők. Az A vá­logatott mellett a ligaváloga­tott készülődik az első felada­tokra,1 a tengerentúli mérkő- zéssorozatra. December utolsó napjaiban kezdték el a válogatottak. Ja­nuár 2-től a következő játéko­sok már naponta két edzésen vesznek részt. A válogatott keret: Fatér, Bicskei, Novák, Naskó, Ihász, Solymosi, Páncsics, Juhász (FTC) Dunai III., Szűcs, Al­bert, Bene, Farkas, Rákosi, Gö-t röcs, Puskás, Fazekas, Nagy L. A ligaválogatott keret tagjai: Szentmihályi, Szarka, Káposz«„ ta, Keglovich, Bánkúti, Kele­men, Mészöly, Dunai I., Oláh, Szálai, Konrád, Zámbó, Hal- mosi, Szőke, Juhász (Ü. Dózsa), Dunai II., Branikovits, Szur- gent, Sárközi, Menczel, Müller Kupakrónika Vasárnap délután a belgrá­di Crvena Lvezda stadionban a Közép-európai Kupát védő Crvena Zvezda ötezer nézC előtt 5:1 (2:0) arányú fölényes győzelmet aratott az olasz Ata- larata ellen. A Közép-európai Kupában a legjobb nyolc között már csak egy hely kiadó, minit ismeretes a Vasas és az osztrák Sturm Graz között csak február 16-án kerül sor a gráci vissza­vágóra. A legjobb nyolc közé jutott csapatok: Inter Bratislava Bánik Ostrava, Union Teplice (csehszlovákok), Zseleznyicsar, Crvena Zvezda (jugoszlávok) Wiener SC, Admira Energie (osztrákok). TOTÓ Az 52. heti hivatalos totóeredmé­nyek: 1. Catania—Catanzaro 1 2. Cesena—Temzna 1 3. Lazdo—Foggia . 2 4. Lecco—Padova 0 5. Mantova—Brescia 1 6. Monza—-Livorno 0 7. Perugia—Bari 2 8. Reggiana—Modena 1 9. AS Reggina—Genoa 0 18. Spal—Como 0 11. Monfalcone—Triestina 1 12. Lecee—Potenza 1 13. Biellese—Alessandria 0 + 1 14. Lazio—Foggia I. félidő a i szakemberét, Adler Zsigmcm- Szövetség \ doí Papp Lászlót kérik fel. A szövetség és a híres »ket­tős« között már megkezdődtek a tárgyalások, megegyezés azonban még nem született. Az' MTI munkatársa Adler Zsigmondtól és Papp Lászlótól arra kért választ, elvállalják-e a válogatott irányítását. — Örömmel látok munká hoz, há úgy találják, hogy se­gíthetek — mondta Adler Zsigmond. — Nem kétséges, hogy a magyar ökölvívás erő­sen visszaesett, idő szükséges ahhoz, hogy behozzuk a lema­radást. Éppen ezért abban az esetben nem lehet elvállalni az irányítást, ha egyik napról a másikra sikereket várnak. — Szeretem az ökölvívást nemigen tudnék elszakadni a szorító világától — mondotta Papp László. — Amikor felkér­tek erre a megtisztelő feladat .ra, nagyon megörültem. Adler Zsigmonddal együtt még nem határoztam véglegesen. Szeret­nék a válogatott mellett ügy ködni volt mesteremmel, de csak abban az esetben, ha a szövetség szabad kezet ad, . biztosítja a munka feltételeit Adler és Papp e gyárim hangsúlyozta, néhány napon belül végleges döntés várható. (MTI) * ­:0 1 a x :2 3L, :0 x :2 2 :0 x :2 Te :0 1 :0 x ^ a Ti :2 2 :0 1 :0 x :# X APRÓHIRDETÉSEK «SS Mm A Balatonbogláron a víztől nem messze 280 n-öl telek termő gyü­mölcsfákkal sürgősen eladó. Cím: Balaton- bogláír, Kisfaludy u. 9. Bjjjps. _____________(1281) K aposváron, a Kecql- hegyben (gyümölcsös­sel szemben) 350 n-öl házhely, 35b n-öl szőlő eladó. Érdeklődni: Ka­nizsai u. 52/a alatt. Ugyanott kis méretű tejszapáráló és Emerge jépszíjak._________(3343) Z ákány, Magas-he­gyein 800 n-öl belterü­let (szántó, szőlő, rét, erdő) eladó. Érdeklőd­ni: Sifter Ferenc Iha­ros. ____________ (9743) K aposvár, Vak Boty- tyán u. 35. számú ház­hely eladó. Érdeklőd­ni: Katona József u. 17. alatt. (3352) Kaposváron, a Virág utca 14. alatt épülő földszintes kétszobás, hallos társasházrész eladó. Jakab János, Homok$zentgyörgy. Kétszoba-összkom- fortos ház 1679 n-öl te­lekkel eladó. Kaposfő, Kossuth Lajos utca 96/b. _____________(1321) 7 00-as új stabil sza­lagfűrész eladó. Ka- posmérő, Jókai u. 26. GYÁSZJELENTÉS Fajdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy felejthetetlen férjem, édesapánk és nagyapánk. Hantal József 58 éves korában, december 27-én elhunyt. Temetése január 2-án 11 órakor lesz a Nyugati te­metőben. A gyászoló család. (1361) * * * Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett férjem, e"?. apánk, nag-­éves ko a’an ra lanul el- hu y. Temetése j-" á.: -ár. csü­törtökön du. 4 órakor Lesz a i\yji­KÖSZÖNETNYILV ANITAS Mindaz oknak, akik" fel ej tibetien férjerrí és édesapánk. Varga Antal elhuny tával fájdalmunkban osz­toztak, ezúton mondunk köszöne­tét. A gyászoló * ad. (3355) j >'(■ Köszönetét mondunk a nagyatádi szövetkezet vezetőségének, dolgo­zóinak, rokonoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik szeretett am, férjem, édeSapánit temetésén részt veitek, és részvétükkel fáj- damunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló Mráv család. Nagyatád. (9742) (1326j Eladó egy egyszemé­lyes 12 napos lottón nyert helsinki társas­utazási útlevél 10 000 Ft-ért. Érdeklődni: Stanics Zoltán, Kapos­vár, Feketetanya. ____________ (1328) 500 n-öl kertészetre is alkalmas szántóföld eladó. Cím a kiadó­ban. _____________ (3350) K aposvár, Kisfaludy u. 18. alatt saroktelek, szoba-konyhás, élés- kamrás házzal, építke­zési engedéllyel eladó. Érdeklődni: Nógrádi Ferencnél, Sopron u. 24. ________________(3336) ö tvöskőnyi, Petőfi u. 1. számú családi ház mellékhelyiségekkel eladó. Az állomás mel­lett._______________(97411 B alatonmáriafürdőn 130 n-öles telkek és egy lakóház azonnal beköltözhetően eladó. A vasútállomás, víz 7 percre. Érdeklődni: Nagvkanizsa, Vörös­marty út 22. Rába. __________________(45470) F iatal 160 kg-os hí­zott sertés eladó Ka­posvár. Vak Bottyán u. 6. Érdeklődni egész nap. _• _____________(1299) E gy db felújított MIA motor eladó. Lá- bod, Deák u. 31. ____________________(1267) Törzskönyvezett né­met boxer kölykök el­adók. Kertész Sándor! Mezőcsokomya. (1306) Kaposvár. Május 1. utca 75 szám alatti utcai házrész részben' beköltözhetően, a Ró- ma-hegy 59. sz. alatt házhelynek is alkal­mas 2600 n-öl terület épülettel. gyümölcs­fákkal és szőlővel be­ültetve, részben is el­adó. Érdeklődni: Ka­nosvár, Május 1. utca 91. Illés. __________(1265) C saládi ház beköl­tözhetően, házrészként is. eladó- Kaposvár, Béke u. 15._______(1307) H ázhelyek a Dobó István utcában eladók. Érdeklődni: Kaposvár, Virág u. 5. sz. alatt. (1308) 1 db öszvér költöz­ködés miatt sürgősen eladó. Szöllősgyörök, Táncsics út 21. (3345) Üj négyszobás, eme­letes közművesített villa, vízparthoz közel Keszthely mellett el­adó. Vállalatnak is al­kalmas. Érdeklődni: Nagykanizsa, Telefon: 12-910, munkaidő után. __________________(45473) H áztartási kalapá­csos daráló, 80 basszu- sos tangóharmonika eladó. Kaposvár, Bras­só U. 42. (1149) Siófokon központi helyen 100 n-öl beépít­hető telek eladó. Ka- rádi, Kele utca 39. Siófok nyugati ré­szén, műúttól 300, a Balatontól 500 méterre délre, lakóház, nyara­ló építésére alkalmas szép fekyésű gyümöl­csöstelek megosztva is eladó. Megbízott: Happ János, Kele utca 18. 600-as magán járó sza­lagfűrészgép nyolc­ezerért eladó. Somogy- jád, Latinka Sándor u. 11. ________________(3339) E ladó egy jó karban, levő szép, 1962-es év­járatú Opel Rekord. Megtekinthető Bala­tonkenesén, dr. Saáry István körzeti orvos­nál. (61539) * 353-as Wartburg de Luxe eladó. Lukács Károly, Somogysárd. (1311) í Külön bejáratú al­bérleti szoba kiadó. Kaposvár, Bem u. 27. Üres albérleti szoba kiadó. Kaposvár, Ki- nizsi Pál u. 10. sz. Külön bejáratú búto­rozott szoba két nő vagy diák részére ki­adó. Kaposvár, Beloi­annisz u. 53. Érdek­lődni 4 órától. (1115) Menyasszonyi csok­rok élő vagy művirág­ból modern formában: Faludiné, Kaposvár, Iszák u. 29. Telefon: 11-783. _____________(1242) T örzskönyvezett díj­nyertes szülőktől fe­kete puűikölykök elő- jegyezhetők. Kapos­vár, Május 1. u. 60. ___________________(1279) F iatal tanár külön bejáratú albérleti szo­bába (fürdőszobával) lakótársat keres. Ka­nosvár, Damjanich u. 28. (1318) AÁ ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ felhívja az * AUTÓ- ÉS MOTOR’ R tPÁRTULAJDONOSOK figyelmét, hogy a kötelező gépjármű- szavatossági biztosítás 1969. ÉVI DÍJA JANtJÄR 1-ÉN ESEDÉKES. A magánautók biztosítási díja két részletben, január 1-én és július 1-én is fizethető. Felvilágosítás, befizetőlap fiókjainknál. ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ (7916) fl Híradástechnikai Vállalat háromhónapoí budapesti betanulással telvesz női dolgozókat (16—26 éves korig) Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, Ka­posvár, Dimitrov u. 127. (7922) A Pamutfonó-ipari Vállalat Kaposvári Gyára felvesz gyakorlott gyors- és gépírónőt, valamint érettségizett fiatalembert fonalraktárba kiadónak, illetve nyilvántartónak. vagy e városokhoz közel lakó kereskedelmi ügy­intézésben jártas, jő képességű alkalmazunk, jutalékos rendszerben, megállapodás szerint Jelentkezés: GUMIIPARI KTSZ Budapest, VI., Csengery u. 35. (szombat kivételévei 9-től 3 óráig). (5297o /

Next

/
Oldalképek
Tartalom