Somogyi Néplap, 1968. szeptember (25. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-26 / 226. szám

90M0GYT NÉPLAP 4 Csütörtök, 1968. szeptember 26. Elsősorban a versenyzőktől függ Napirenden a Somogy megyei asztaliteniszezés Az nem szolgálja a fejlődést, ha egy szer-egyszer szükségszerűség­ből (rendszerint olyankor, amikor a csapatnak nincs nyerési lehető­sége) az NB i-ben »dobják vízbe« az ifjú generáció tagjait. Az ilyen­fajta foglalkoztatás nemhogy len­dületet adna a fiatal tehetségek­nek, hanem bekövetkezik, amit már tapasztaltunk is Kaposváron: Szerecz Ági és társai egy-egy nagyarányú vereség után kedvüket vesztik. Némelyik közülük máris kezd hátat fordítani a sportágnak. Az előzmények ismeretesek. A hajdan szép napokat látott So­mogy megyei asztalitenisz sport pár évvel ezelőtt elindult a fejlő­dés utján. A minőségi előrehala­dást jelzi, hogy a Kaposvári Va­sas MTE férfi- és női csapata egy­aránt az NB I osztályban szerepel. A vidéki csapatok közül egyik sem jutott el idáig. A legjobb fővárosi együttesek között is alig találunk olyat, amely két csapattal képvi­selteti magát az élvonalban. M id­ézek ellenére Somogybán az asz­talitenisz helyzete ma nem a leg­kedvezőbb. Papíron ugyan van­nak tömegei a kaucsuklabdának, a gyakorlat azonban mást bizonyít. Vérszegény a megyei bajnokság. A járásokban legföljebb a spartakiá- dók idején találunk valami kis mozgást. A minőség tekintetében is visz- szaesás tapasztalható. A K. Vasas női csapata ugyan a »vidék leg­jobbja«. de egy pillantás a bajno­ki táblázatra és kitűnik, hogy ha a női csapatot nem is fenyegeti e pillanatban a kiesés réme. ered­ményeivel nem lehet dicsekedni. Még rosszabb a helyzet a férfi­csapatnál. Csak nemrégiben ír­tunk a férficsapat nehéz helyze­téről. Ezzel kapcsolatos írásunk széles körben visszhangra talált. Ez is késztetett arra bennünket, hogy az illetékesekkel mélyreha­tóbban beszélgessünk a Somogy megvei asztalitenisz sport helyze­téről. ' A meghívottak minő eliöt+ek. A megyei és a városi TS c1 nőkéi. a két szakszövetség vezetője, a Va­sas sportkör elnöke, két érdekelt vállalat igazgatója, az NB I-es ka­posvári csapatok edzője, a női csa­pat két, a férfi csapat egy játé­kosa, valamint lapunk munkatár­sa vitatta meg, hogy valóban oly súlyos-e a helyzet, mint ahogy azt nemrégiben papírra vetettük. Vart-e kivezető út a jelenlegi helyzetből? Összefogás és jobb felkészülés Egyöntetű volt a megállapítás: A Somogy megyei asztaliteniszezés nehéz napokat él át. Más egyesü­letekhez viszonyítva a somogyi csapatok hátrább vannak. Ez ab­ból fakad, hogy nálunk nincs meg a kellő feltétele a gyorsabb üte­mű fejlődésnek. Nem az anyagiak­ról van szó. Vermes Imre, az MTS Somogy megyei Tanácsának elnö­ke számadatokkal bizonyította, hogy anyagi problémákkal nem küszködik sem a szövetség, sem az NB I-es szakosztály. Figyeleni- re méltó viszont az, amit dr. Vin- cze Tibor, a Somogy megyei Asz­talitenisz Szakszövetség elnöke meg Szerccz László vállalati igaz­gató, a Vasas sportkör elnökségi tagja hangsúlyozott. Somogy me­gyében későn kezdődik meg a ki­választás. Szerte a világon már nyolc-tízéves korban elkezdik a legjobbak.' Nálunk csak néhány ál­talános iskolában akad lehetőség arra, hogy a fiatalok megismer­kedhessenek az asztalitenisszel. Talán csak a kaposvári Hámán Kató Általános Iskolában folyik ilyen irányú oktatás. Másutt a ping-pong másod- vagy harmad­rangú. Egyöntetű volt a megálla­pítás, hogy amíg a jelenlegi hely­zeten nem sikerül változtatni, ad­dig az utánpótlás gyenge marad. Utánpótlás nélkül pedig nem le­het szó rendszeres bajnokságokról a járásokban vagy a megyében, de nem élhet meg az N3-s csapat sem. A fiatalokkal való foglalkozás szintén megoldatlan kérdés. A Sportiskola, az úttörő versenyek, a spartakiádolc számos tehetséges fiatalt hoztak felszínre. Ezek az ifjak azonban nem nyújtják azt, amit kortársaik közül sokan. Sze­recz Ági, Horváth Ildi továbbra is csak ígéret. Hasonló a helyzet a fiúknál is, ahol Péter, Szujó meg a többiek kellő foglalkozta-ás hí­ján megálltak a fejlődésben. A fiatalok foglalkoztatása na­gyon fontos kérdés. A fővárosi egyesületeknél az NB I-gyel oár- huzamosan folyik az ifibainókság. Ebből azonban a vidéki ifiket ki­rekesztették. Verseny nélkül pe­dig nem fejlődhetnek a fiatalok. MEXIKÓBÓL WMXm mm&m jelentjük Az ausztrálok kiváló hosszútáv- futó vüágcsúcstartója, Ron Clar­ke hétfőn délután megtartotta a tervezett 5000 ni-es versenyszerű edzését az olimpiai falu melletti edzőpályán. Eredetileg úgy ter­vezte, hogy a szovjet akadály futó Kugyinszkij lesz fél távon át a kí­sérője, Kugyinszkij azonban le­mondta a találkozót, mert nem il­lett bele edzéstervébe. Így a táv első felében az ausztrál akadaly- futó O’Brien, a másodikban pedig a középtávfutó Peter Watson volt a segítőtársa. Egyik sem vezetett azonban neki, s így tulajdonkép­pen egyedül futva érte el 14:23 perces idejét. — Elégedett vagyok ezzelt a tel­jesítményemmel, bár az idő mesz- sze van a 13:16.6 perces világcsú­csomtól — mondotta a verseny után Clarke. — A légzésemmel nem volt baj, csak a végtagjaim­ban érzek most a szokottnál erő­sebb fáradtságot. * * * A világ négy nagy hírszolgálati irodája: a TASZSZ, az United Press International, az Associated Press és a Reuter megállapodást kötöttek, hogy az olimpia alatt éopúgy. ahogy Tokióban, kölcsö­nösen kisegítik egymást a tudósí­tásokkal. * % * Jimmy Hines, a ÍOO m-es síkfu­tás nagy amerikai favoritja a 4x100 m-es váltó edzése közben, amidőn Smithtől vette át a botot, sarkán könnyedén megsérült. Smith annyira ráfutott limesre, hogy szöges cipőjével belelépett a sarkába, két vágást ejtett rajta. Rövid kezelés után azonban Hi­nes folytatta a tréninget, s edzője kijelentette, nem súlyos az eset, két nap múlva már emlékezni sem fog rá. * * * Az AFP mexikói tudósítója a »stadion isteneinek« nevezi azo­kat a világhírű atlétákat, akik nevük nagyszerű csengésével szin­te vonzzák az érdeklődőket, az újságírókat az edzőhelyekre. Állandóan nagy tábora van az előolimpiákról jól ismert és a 3000 m akadályon favoritnak számító belga Gaston Roelants gyakorlá­sának. A görög rúdugró Papanico- laut is figyelték, aki szabályos kö­rülmények között az 525 cm-et is ugrotta és aki a szakértők szerint legveszélyesebb európai ellenfele lehet az amerikai rúdugróknak. A szovjet gerely vető világrekor­der Luszisz is ismételten magára vonja a figyelmet, minden meg­erőltetés nélkül dobálja a 80 mé­tereket. A kétszeres olimpiai bajnok etióp Abebe Bikila igen magabiz­tos: — Harmadszor is meg fogom nyerni az olimpiai aranyérmet és elmondhatom, nekem semmi ne­hézséget nem jelent az ilyen nagy magasságban a versenyzés. Megérkezett Mexikóba a 21 főből álló csehszlovák labdarúgó-kül­döttség. A csehszlovák olimpiai válogatott edzője elmondotta, hogy játékosai jó formában van­nak és a legveszélyesebb ellenfél­nek Bulgáriát és Mexikót tartják. * * •* A legkisebb olimpiai küldöttség Togóé és a Fidzsi-szigeteké lesz, mindössze egy-egy versenyző. Ugyancsak egy sportolót küld Lí­bia is, mégpedig atlétát, őt azon­ban hat edző és egy vezető kiseri el útjára. * * * Az Egyesült Államok 21 néger atlétája South Lake Tahoe-ban nyomtatásban kiadott nyilatkoza­tukkal Avery Brundage elmozdítá­sát követelik a Nemzetközi Olim­piai Bizottság elnöki tisztségéből. — Ezt a nyilatkozatot azért tet­tük — mondotta másodedzőjük, Stan Wright —, mivel Avery Brun­dage televíziós interjúja során úgy nyilatkozott, hogy akik valami­lyen zavart is okoznak, azokat ha- zaküldik. A néger atléták njnlat- kozatuk másolatát megküldték a NOB elnökének is, aki viszont így nyilatkozott: — Senkit nem fenyegettem és semmiféle fegyelmezésről nem be­széltem. Egyszerűen megismétel­tem az olimpiai játékok alapelveit, amelyek kizárnak mindenféle fa­ji, vallási vagy politikai diszkri­minációt. Azt mindenesetre mon­dottam, hogy az olimpia nem lehet semmiféle tüntetések, provokációk színtere. Elmondotta még, hogy a Nem­zetközi Olimpiai Bizottság alelnö- kétől, a mexikói Jose Jesus Clark Florestól biztosítékot kapott a NOB arra vonatkozóan, hogy az olimpiai játékok a megszabott rendben bonyolódnak majd le, annak ellenére, hogy ma még a mexikói közállapotok eléggé zava­rosak. Megütközést keltett az olimpiai faluban, amikor az NSZK zászlajá­nak felvonásánál a zenekar a »Deutschlandlied«-et játszotta. Ez ugyanis a NOB Madridban hozott határozatának megsértését jelen­tette, amikor is döntöttek arról, hogy az olimpiai faluban a két ne­met együttes fekete-piros-arany színű zászlaján az olimpiai ötka­rika lehet, és a himnuszaik helyett Beethoven IX. szimfóniájából kell egy motívumot játszani. * ** A Távközlési Műhold Társaság (COMSAT) és az amerikai űrkuta­tó hivatal közlése szerint sikerült egy újabb műholdat fellőni, amely biztosítani tudja a mexikói olim­piai játékok zavartalan televíziós közvetítését. A műhold az Atlanti-óceán fe­lett »egy helyben áll« és a játé­kok színes közvetítését is fel tudja látni. CBATU Mit lehet tenni? — vetették föl a beszélgetés részvevői. Az adott helyzetben valami te­rületi kupa vagy bajnokság meg­rendezése jelenthet megoldást. A szakvezetők vállalták, hogy a jö­vő évre igyekeznek megteremteni ezt a lehetőséget. Megállapították a részvevők, hegy a legsúlyosabb problémát az NB I-es férficsapat helyzete jelen­ti. Az együttest erősen fenyegeti a kiesés réme. Mi ennek az oka? Az új rendszerű bajnokság? Ivusza István, a férficsapat egyik tagja úgy vélekedett, hogy elsősorban nem az új rend sodor­ta nehéz helyzetbe a Vasast. — Bennünk, játékosokban is sok a hiba. Tavalyi sikereink talán egy kissé elbizakodottá tettek ben­nünket. Az idei bajnokságra nem úgv készültünk fel, mint ahogy kellett volna. Az edzőtáborok lá­togatottak voltak, máskor azonban már akadt szabad asztal a terem­ben. Jó kifogás mindig adódik. Ha nagyon a mélyére néznénk a dol­goknak. én is meg a többiek is megtalálnánk a balok eredőiét, és meg is kell találiuk. Ha egv em­berként küzd az a hat iát^kos, aki i jelenlegi csapatot, alkotja, ak­kor a K. Vasas férfiegyüttese nem esik ki. Még megvan a lehetőség aria, hogy kivívjuk az osztálvo.ón való részvétel jogát. Ott pedig a feljövő alacsonyabb osztályú csa­patokkal szemben helyt lehetne állni. Én a magam részéről meg­ígérem, hogy tudásom legjav át nyújtom, Szeretném, ha társaim feljogosítanának arra, hogy ne­vükben is beszéljek. Még inkább azt, ha ki-ki a cselekvés mezejére lépne — így beszélt Ivusza István. Négy órán keresztül folyt a vita. Ki-ki a légi óbb megoldást java­solta a részletkérdéseket illetően. A Vasas sportkör elnöksége vállal­ta. hogy az egyesületen belül sür­gősen rendezik a sorokat. A szak- szövetségek irányítói a tömegesí­tés terén igyekeznek megteremte­ni a feltételeket. Gondoskodnak a^ utánpótlás neveléséről is. Talán még nincs későn — így summázta az elhangzottakat az a kis kollektíva, amelynek taglal a múltban is jelentőd szerepet vál­laltak annak érdekében, ho?” az asztalitenisz Somogvban e’őbbne lenien. Most a nehézségek köze­pette is lehet rájuk számítani. Kovács Sándor APRÓHIRDETÉSEK GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, Fűzi Béla eleiének 71. évében rövid szenve­dés után elhunyt. Temetése 27-én fél 4 órakor lesz a Keleti temető­ben. Gyászoló özvegye. (2937) * * * köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik S zalai Zoltán temetésén részt vettek, és ezzel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. (79452) * * * Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, bará­toknak, ismerősöknek, akik sze­retett fiunk Kandier László teme­tésén részt vettek, részvétükkel, a sírra helyezett virágaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló Kandier család. ADÁSVÉTEL SzÖlőoltványok és lugasgyűjtemények ki­fogástalan minőség­ben, garanciálisán, őszi szállításra kapha­tók. Cím: Valiskó László, Apavár, Üj sző- lőtelep 775. _______(2924) T űzila-kiárusitás Szenlbalázson! Téli tüzelőjét most szerezze be Szentbaiá- zson az erdészetnél. Leszállított árak október 30-ig Agfa 50 Ft/ürm. Dorong 150 Ft/ürm. Hasáb 200 Ft/ürm. Agtu&kó 100 Ft/ürm ­es áron. Házhoz szállítást térí­tés ellenében válla­lunk. Tel.: Szentba- lázs 3. Befizetés: TÜZÉP-te­lep, Kaposvár, Május 1. U. 84. _________(7619) Balatonbogláron, vízhez 300 méterre két­szobás, eLőszöbás, ház mellékhelyiséggel, 250 n-ól telken 180 000 Ft­ért eladó. (Külön meg­egyezéssel gazdasági és udvari épületek is) Kolozsvári u. 32. ___________________(5076) K eszthelyen beköl­tözhető szobás, kony- hás, előszobás. spáj- zos ház. gazdálkodásra alkalmas melléképüle­tekkel eladó. Táncsis M. u. 58. ________(104430) B alatonmária, Ár­vácska út 52. szám alatt 2000 n-öl telek megosztva is eladd. Érdeklődni a helvszí­nen. _____________(156493) T anterem vagy más nagyobb helyiség fű­tésére alkalmas nagy­méretű Kalor kályha eladó. Kaposvár. Di- mitrov u. 25, (704281 Super Kalor kályha jó állapotban, ugyan­ott két db 74-es acél szalagfűrészkerék el­adó. Kaposvár, Gor- kil ű. 31._______(70429v E ladó olcsón: sötét háló hármasszekrény- nyel, szép plüss ágy- terítő-garnit.úra, 2 dun­na, 2 függöny karnis góbiéin képek, rövid és hosszú férfi télika­I bátok, rekamié, két fotel, bronzcsillár. Ka­posvár, Berzsenyi u. *. ajtó. (70430) Modern vonalú, jó kék, mély gyermek- kocsi eladó. Kapos­vár, József u. 57. sz. __________________(70431) C ement kútház el­adó. Kaposvár, Zöldfa u. 29.____________(70433) Üj NDK konyhaszek­rény olcsón eladó. Ér­deklődni: 5 után Ka­posvár, 48-as ifjúság u. 13. I. lh. I. e. 2. aj­tó;_______________(70434) D rótszőrű foxi kö­lyök kutya eladó. Ka­posvár, Kossuth tér 2. sz.________________(70439) C saládi ház eladé. Magyaregres, Ady Endre u. 2. sz. (70440) Üj típusú Kékes tv lábakkal olcsón eladó. Érdeklődni: reggel 8- tól 4-ig. Kaposvár. Csatornaköz 61. Kiss- né,_______________(70442) K isbárapáti, Vüki u. 15. sz. alatti egyszoba- konyhás há-z 1600 n-ól telekkel, melyből 800 n-öl gyümölcsös, a többi szántó és szőlő, b •jfcőitözhetően eladó É^klődr.i: Bertók Gyulánénál._____(70443) E ladó Kaposvártól 5 km-re Kaposszerdahe- lyen a Petőfi u. végén 500-n-ölön levő szobá­kon yhás ház, kis gaz­dasági épületekkel, 4" termő gyümölcsfával azonnal beköltözhető­en. Jó buszjárat. Ér­deklődni a helyszínen bármikor Telek Ilona tulajdonosnál. (T0445) Külön bejáratú két- szoba-összkomfortos házrész beköltözhető­en eladó. Kaposvár Kassa u. 5. _____(70446' K ét vagy két és fé1 szobás szövetkezeti la­kást vennék. Ajánlato­kat 70447 számra a hir- detóbe kérek. (70447) Jó állapotban levő rekamié és egysz ár­nyas, üvegezett 200x9')- es ajtó eladó. Kapos­vár, Pázmány Péter u. 23 alatt.__________(70443' E gy db 500 1-es bo­roshordó- eladó. So- mogyaszaló, Kossuth u. 5.______________(70450) Szép konyhabútor olcsón eladó. Megte­kinthető: Kaposvár Klapka u. 33. (70410) Barátságos mérkőzések FERENCVÁROS— BALATONBOGLÁR 7:1 (5:0) Balatonboglár, 2500 néző. Vezet­te: Szilvási. A magyar bajnokcsapat a követ­kező összeállításban lépett pályá­ra: Géczi (Takács) — Horváth, Bálint (Kapitány), Havasi, Mecl- gyei, Fenyvesi dr., Karába, Sző­ke, Albert, Branikovits, Katona. A megilletődött hazaiakkal szem­ben gyorsan rúgta a gólokat a zöld-fehér csapat. Szünet után a Ferencváros engedett az iramból, ekkor a Boglár akár több gólt is rúghatott volna. G.: Branikovits (3), Albert (2), Fenyvesi dr. (2), ill. Csere. PÉCSI DÓZSA—BARCS 2:1 (2:1) Barcs, 600 néző. Vezette: Varjas. A Pécsi Dózsa összeállítása a kö­vetkező volt: Rapp (Kollár) — Her­nádi, Kocsis, Maurer, Köves (Lucz), Rádi, Kincses HL, Kré- mer, Tüske (Máté), Dunai dr. (Já­nosi), Török (Rónai). Jó iramú, színvonalas mérkőzé­sen a vendégek végig támadtak, de a lelkes és jól védekező bar­csi csapat megakadályozta a na­gyobb arányú győzelmet. G.: Dunai dr., Kincses HL, ül. Lang. Tíz gólt lön t/eszprémiien az oampiai csapat OLIMPIAI KEKET—VESZPRÉMI VÉG k ÉSZ 10:1 (6:1) Góliövők: Dunai H. (5), Kocsis (3), Varga, Fazekas, illetve Csu­kás. Az első félidőben az olimpiai ke- ret így állt fel: Fatér — Novak, Dunai L., Noskó— Menczel, Saics — Fazekas, Varga, Kocsis, DTinai H., Básti. A második félidőre alaposan megváltozott az összeállítás, ekkor a következők szerepeltek: Szarka — Keglovich, Menczel, Noskó — Juhasz, Szálai — Fazekas, Varga, Sárközi, Dunai II., Nagy L. Pánesics sérülése miatt ezúttal sem látszhatott. Csaknem kétszáz indulója volt Kaposváron a serdülők úszóbajnokságának Nem először írjuk le, hogy jó­tékonyan érződik Kaposváron a fedett uszoda hatása. Legutóbb a megyeszékhely serdülöbajnoksága is bizonyította ezt. A két kaposvá­ri úszószakosztály a K. Kinizsi és a K. Vasutas, valamint a Sportis­kola csaknem kétszáz fiatalt moz­gósított erre a versenyre. A leg­ifjabb generáció vetélkedése azt mutatta, hogy nem vagyunk híján tehetségeknek. Elsősorban Mészá­ros István és Ketskés Andrea je­leskedett ezen a versenyen. Mé­száros öt, Ketskés négy egyéni bajnokságot nyert. A serdülőszámok mellett kiegé­szítő versenyt is rendeztek. Ennek keretében Galambos (K. Vasutas) megs^ei serdülőcsúcsot javított a női 200 m-es vegyes úszásban (3:24 az új rekord). A 100 m férfi gyor­son Hiczó l:04-re javította a me­gyei ifi csúcsot. Sikerrel járt a 4x100 m-es férfi gyorsvóitó csúcs­kísérlete is. A K. Kinizsi váltója 4:29.2 alatt érkezett a célba. Ez több mint 5 másodperccel jobb a régi rekordnál. „ A serdülőbajnokság eredményei: Fiúk 100 m gyors: 1. Mészáros 1:11, 2. Beck i:iy.z, 3. Giczi 1:21.6 (mind­három K. Kinizsi. 400 ui 1. Mészáros (K) 6:00, 2. Beck (K) 6:20.6, 3. KöJialrni (K) 6:44.8. 200 m mell: 1. Korsói (K) 3:17.4, 2. Mé­száros (K) 3:19.3, 3. Fülöp (K) 3:33.2. 100 m pillangó: 1. Meszáios (K) 1:30.4, 2. Kőhalmi (K) 1:39.3, 3. Kovács (K) 1:40.6. 100 m hát: 1. Mészáros (K) 1:28.6, 2. Hegedűs (Si) 1:30, 3. Tóth (K) 1:32.8. 200 m ve­gyes úszás: 1. Mészáros (K) 3:06.2, 2. Kőhalmi (K) 3:13.9, 3. Kovács (K) 3:19.7. Lányok 100 m gyors: 1. Ketskés (K) 1:26.8, 2. Moór (K) 1:30, 3. Almási (K) 1:38.1. 400 m gyors: l. KeiSK.es (K) 7:02.2, 2, Moór (K) 7:46, 3. Al­mási (K) 7:57. 200 m mell: 1. Ta­kács (K. Vasutas) 3:41.5, 2. Czeg- lédi (V) 3:56.9, 3. Moór (K) 3:57. 100 m pillangó: 1. Ketskés (K) 1:46.6, 2. Takács (V) 1:51, 3. Almá­si (K) 2:04.5. 100 m hát: 1. Almád (K) 1:47.8. 2. Körmendi (V) 1:53, 3. Takács (K> 1:54.3. 200 m vegyes úszás: 1. Ketskés (K) 3:40, 2. Ta­kács (V) 3:52.5, 3. Aln>ási <K) 3:54.. 8. Sötétbarna fényezett hálószobabútor sod­ronnyal együtt eladó. Kaposvár, Klapka u. 21. (70413) Modem kifogástalan állapotban levő cseh mély gyermekkocsi eladó. Kaposvár, Ka­nizsai u. 31. (70416) Teleobjektív Exához (2,8/100-as) eladó. Mol­nár. Kaposvár. Kos­suth Lajos u. 37. (70419) Eladó építkezés mi­att fizetési könnyítés­sel családi ház nagy telekkel, esetleg kisebb telekkel is. Ugyanitt istállótrágya nagy mennyiségben is. Be­járat a Kanizsai u. fe­löl. Kaposvár, Kecel- hegy 52. Fehér. (70420) Fokhagyma őszi, makói (2q.) házhoz szállítva is eladó. Cso­konyavisonta, Fő u 199. 70425) Kis családi ház be­költözhetően eladó, ugyanitt körpáncelus zongora olcsón eladó. Cím: Bognár Béla, öt- vöskónyi, Eötvös u. 59. (70397) Boroshordók (450 és 500 literes, fehérboros, ió állapotban) eladók. Bősze István, Nagy- szakácsi, Vörösmarty Út 2. (2925) 5—6 méteres 2 m3 fa­ragott tölgyfa. 43 m fa­ragott fenyögerendák. szalufa, 4 tonnás prí­ma gumis kocsi eladó. Fülöp, Kaposvár. Egvenesi út 2. (70465) 250 literes szüretelő­kád eladó. Érdeklődni Máté Ferencnél, Ka­posvár, Zrínyi u. 7.. fél 6 után. ______(70463) K isebb és nagyobb filodendron eladó. Ka­posvár, Uatinka Sán­dor u. 8. n. em. 32. Kóbori, Strasszer galambok különböző színekben eladók. Ka­posvár, Üjmajor, Ko­vács. (2933) Jó állapotban levő 700 literes szőlőkád eladó. Érdeklődni: Be­ne Károly, Bárdibükk (2935) Belvárosi kétszobás összk om fortos lakás t azonnali beköltözhető- séggel készj>énzért vennék. Cím a kiadó­ban. (2936) Alig használt Meka- lor 602-es olajkályhic kifogástalan állapot­ban eladó. Takács György, Mezőcsoko- nya, József Attila u. 18. (5973) Balatonszemesen, a műút mellett kétszo­bás lakóház 200 n-öl telekkel fizetési ked­vezménnyel eladó. Nyaralónak is használ­ható. Érdeklődni a helyszínen, Vörösmar­ty u. 67. (70412) A nagyatádi KISZ- Lakótelepen négysze­mélyes társasháziban egv házhelyrész sür­gősen eladó. Érdeklőd­ni lehet: Tarany, álta­lános iskola. (5972) Szöliősgyörök, Gár­donyi utca 41. sz. alat­ti kétszobás, konyha? ház melléképületekkel beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Szabad­ság utca 79. (5975) Kitűnő állapotban levő 40 basszusos Welt­meister tangóharmoni­ka eladó. Varga, Tab, Dózsa György u. 39. (5977) Villa-vaskerítés kis és nagykapuval (26,5x 1.30 méteres) megegye­zés szerint eladó. Fo­nyód, Mandulás u. 4. (5978) Kaposmérőben, s Kossuth Lajos u. 48. szám alatti 5 helyiség­ből álló közművesített nagy családi ház 1300 n-öl földdel eladó. Ara 65 Ft. Érdeklődni a fenti címen. (70454) Eladó két szobáb ü, két konyhából, fürdő­szobából álló családi ház, vétel esetén a fele elfoglalható. Érdeklőd­ni este 5 óra után Ka­posvár, Hunyadi János u. 38. sz alatt, Mohai­né. (70-405) 7/100-as síkkötőgép eladó. Olajos, Kapos­vár, Rákóczi tér 2 II. épület. (70*57) CSERE Kétszobás, összkom­fortos, gázos lakáso­mat elcserélném ha­sonló nem gázosért. Kaposvár, Berzsenyi u. 21. 1/5. (2934) Siófokon a 7-es Vi ­cában 300 n-öles s - roktelek építési eng - déllyel eladó, vac ; építőtársat kérésé.... Leveleket »Építés« je­ligére a siófoki hirde­tőbe. _____________(£2205) H árom nő részére bútorozott szoba Ki­adó. Kaposvár, Rózsa U. 7.______________(2930) D rohoka biztos ha­tású tyúkszemirtó ta­paszt 3,60-ért küldi: Horváth .drogéria, Szombathely._____(282«.) K ülön bej ára tű a i - bérleti szoba kiadó. Kaposvár, Toldi Mi.k­lós u. 3._________(704 58> K isvárdai rózsabu - gonyát (garantáltai szagtalan) 20 kg-tol nagyobb mennyiséget is levelezőlap-értesí­tésre házhoz szállítok kilónként 4 .Ft-ért Fú- Löp, Kaposvár, Egye- rvesi út 2. ________(70466) K ülön bejáratú szo­ba albérletbe kiadó október 1-től két no vagy házaspár részére. Kaposvár, Dimitrov u. 60. (udvari lakás.) (70431) Gyermekeket gondo­zásra lakásomon válla­lok. Kaposvár. Május 1. u. 5. Kocza Jánosné. __________________(70436) M indennemű villa "v- szerelést vállalok. Bog­ié ri Pál, Kaposvár, Róma-hegy 24.________# S zőlősgazdák! Must-, bor- é3 szeszfokrréröt nostán küldök. Peer Ottó. Veszprém Sza- badság tér 5. (Pl5h:) Garázs kiadó az északnyugati város­részben. Pabst, Kano vár, 48-as ifjú ég útja 9. Telefon: 14-213. (2944) 30 éves férfi megis­merkedne házasság céljából hasonló k 'ú diplomás nővel. Leve­leket 2928 számra a kiadóba. (2923) 27 éves művezető h' - zasság céljából hozz - ülő hölgy ism -r * - jt keresi. Leveleket »Csak fényképes leve­lekre válaszolok« jeli­gére 70401 számra a hirdetőbe kérek. (70401)

Next

/
Oldalképek
Tartalom