Somogyi Néplap, 1968. szeptember (25. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-26 / 226. szám

Cfeflt5rtök, 1968. szeptember 26. 5 SOMOGYI NÉPLAP MA Csiky Gergely Színház: Szigetváron 20 órakor: SZÖKÉS A SING SINGBŐL. MOZIK Vörös Csillag: A CSALÁDAPA. Színes olasz— francia film. Előadások: 5, 7 és 9 órakor. (IX. 29-ig.) Szabad Ifjúság: ÉNEK AZ ESŐBEN. Színes ame­rikai revüfilm. Korhatár nélkül. Kísérőműsor: TÖRVÉNY. Előadá­sok: 4, 6 és 8 órakor. (IX. 27-ig.) TELEVÍZIÓ Budapest 8.10: Földrajz, (ált. isk. 5. oszt.) — 9.00: Környezetismeret, (ált. isk. 3. oszt.) — 13.10: Iskola tv. (ism.) — 17.58: Műsorismertetés. — 13.00: Hírek. — 18.05: Az emberi test. IX. Testünk váza. — 18.25: Reklám­műsor. — 18.30: Hobby. Az elva­rázsolt lakás. (Ism.) — 18.40: Tele­sport. — 19.05: Dzsesszpódium. Részletek a székesf eh érvári Álba Regia dzsesszfesztivál műsorából — 19.35: Parabola — 20.00: Tv-hír- adó. — 20.20: Benedek Marcell: Ezüstlakodalom. Utó játék a Szent- Ivánéji álomhoz — 20.55: Száza­dok dalban, táncban. A XX. szá­zad társastáncai, zenés irodalmi illusztrációkkal. — 21.45: Tv-hír- adó, 2. kiadás. Zágráb 18.17: TV-sport. — 18.20: Népi rit­musban. — 19.05: Amott London­nál. — Humoros adás. — 20.35: Ak­tuális beszélgetések. — 21.35: Egy tv-játék. Osztrák Tv 18.00: Olasz nyelvlecke. — 18.20: Jó éjszakát, gyerekek. — 18.25: Rö­vid hírek. — 13.30: Sportkaleidosz­kóp. — 19.00: Dezernat M. A Chi­ef' — 19.45: Tv-híradó. — 20.15: Kétszí­nűség. Tv-játék. — 21.40: Vendég­ségben Wolfgang Krausnál. — 22.40: Tv-híradó. DOLGOZÓKAT ALKALMAZNAK Gyakorlott gyors- és gépírónőt azonnal fölvesz a kaposvári keres­kedelmi vállalat. Írásbeli ajánlato­kat 7613 számra a kiadóba kérünk. (7613) Az EPFU kaposvári kirendeltsé­ge képkocsirakodókat vesz fel. Fizetés teljesítménybérben. Szál­lást biztosítunk. Jelentkezés a/ EPFU kirendeltségén, Kaposvár Vásártér u. 10. (70285) Kőműveseket és férfi segédmun kasokat fölvesz a Somogy megyei Víz- és Csatornamű Vállalat. Je­lentkezés: Kaposvár, Berzsenyi t> 18. sz. alatt. (70266) Gépjárműszerelö szakmunkást azonnal alkalmazunk ÉRDÉRT V. 7. sz. telepe, Balatonszent- györgy. (104429) Gondnoknőt felveszünk. 40—45 éves, egyedülálló előnyben. Hely- benlakás kötelező. Szállásbiztosítás a gazdaság modern központi ffité- ses munkásszállójának különszo- bájában. Étkezés biztosítva. Fize­tés megegyezés szerint, a gyakor­lattól, rátermettségtől függően. Jelentkezés írásban: Cím: Böhö- nyei Állami Gazdaság, Böhönve. (70422) Férfi segédmunkásokat vesz föl a Baromfiipari Országos Vál.alat Kaposvári Gyáregysége. (70427) — Nemzetközi zenei ver­seny. A Zenakadémián a vonósnégyesek nemzetközi versenyének első fordulójából az induló hét közül hat együttes jutott tovább a kö­zépdöntőbe. Ezek szerint a bolgár kvartett, a lengyel Filelberg vonósnégyes, a ma­gyar női vonósnégyes, az NDK-beli Schunk-kvartett, a magyar Sebestyén - v on ós n é ­gyes és a finn Suhonen-kvar- tett áll majd másodszor is a zsűri elé. [Kjn SZEPTEMBER 26 CSÜTÖRTÖK A. Nap kéj 5.36, nyug­szik 17.34 órakor. A Hold kél 10.47, nyug­szik 19.15 órakor. Jusztina MILYEN LESZ AZ IDŐJÁRÁS! A várható időjárás ma estig: Felhőátvonulások, néhány helyen átfutó csővel. Mérsékelt, időnként még erős északnyugati szél. A várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet 15—19 fok között lesz. — Különvonattal a Szov­jetunióba. Az Express Ifjú­sági és Diák Utazási Iroda valamint a KISZ-bizottsáp' szervezésében október 24-ér és november 4-ón különvone' indul Moszkvába és Lenin érádba a Komszomol meg alakulásának 50. évfordulójára és a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 51. évfor­dulójának ünnepségeire. A fiatalok tíz napot töltenek a Szovjetunióban. — Atomerőmű az örök fagy honában. Bilibinben, a Csukcs-félszigeten, teljes gőz­zel építik azt az erőművet, amelyet atomenergia fog táp­lálni. Nemrég kiemelték at utolsó köbméter földet is az erőmű főépületének alapár­kából. Nemsokára megkezdi munkáját az erőmű négy blokkja közül az első. Az atomenergia segítségére lesz az embereknek a zord de gazdag vidék meghódításá­ban. — TÜL SOK A GYÖNGY. Kokicki Mikimoto 1912-ben fölfedezte, hogyan kell gyön­gyöt »tenyészteni«. A gyöngy- termelés hihetetlen menet­ben fejlődött: 1966-ban 114 és 1967-ben 140 tonna gyöngy halmozódott fel, mert az ér­deklődés bizony nagyon gyenge. Hogy az árak esését megakadályozzák, a japán gyöngytermelők szövetsége elhatározta, hogy a terme­lést 30 százalékkal csökkenti. — ?dagyar gyermekkórus Japánban. Csányi László és Botka Valéria karnagyok ve­zetésével szerdán reggel a Ferihegyi repülőtérről a Ma­gyar Rádió és Televízió gyermekkórusának 25 tagú együttese Japánba utazott. A japán fővárosban. 4 alkalom­mal adnak műsort, majd 31 várost keresnek föl, s ezek mindegvikében egy-egy kon­certet adnak. A kórus no­vember közepén érkezik ha­za. TURISZTIKA be. (A Weltwoche karikatúrája.) — DIÁKOK A HATÁR­BAN. A csokonyavisontai Xántus János Általános Is­kola felső tagozatos tanulói 11 200 órát segítettek a he­lyi termelőszövetkezetnek az őszi betakarítási munkála­tokban. A tanulók verbecs után több mint nyolcvan hold burgonyát szedtek ki. A munkáért a termelőszövetke­zet 33 600 forintot fizetett ki az iskolásoknak. Film Prónay Pál naplójából Prónay Pálnak, az 1919-es, 1920-as évek hírhedt fe­hérterrorista parancsnokának naplóját filmesíti meg a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat játékfilmstuaiójaban Máriássy Félix rendező. Az Imposztorok című produkció műfaja történelmi groteszk, valóban élt személyek, képzelt alakok keverednek a celluloid szalagon. A filmet a budapesti er­dőben és a budaörsi úton forgatja a stáb. Prónay szerepé­ben Tomanek Nándor mutat kozik be, a többi figura maszkjában Mensáros Lászlót, Bara Margitot, Iglódi Ist­vánt, Pusztai Pétert és Kálmán Györgyöt láthatják a né­zők. — A bulgáriai Rusze vá­ros — 1900 éves. A Duna menti Rusze lakói 1969-ben ünnepük városuk alapításá­nak 1900. évfordulóját. A korábbi adatok szerint fölté­telezték, hogy a várost idő­számításunk után 107-ben alapították, miután Trajá- nusz császár leverte a dáko­kat. A legújabb kutatások azonban megállapították, hogy a város alapítása 69- re esik, mégpedig Sexaginta Pristis néven, ami annyit jelent, hogy »60 hajó kikö­tője.-« — KAKTUSZCSEMPESZEK. Üjabban olyasmi után kutatnak a mexikói vámőrök, ami eddig se­hol a világon nem számított csem­pészárunak: kaktuszpalánták után. .Az ország pusztaságaiban ugyanis kaktusztolvaj-bandák tevékeny­kednek. s ezzel nagy kárt okoznak a mexikói nemzetgazdaságnak. A kaktusz nemcsak dísznövény, ha­nem állati takarmány, sót emberi táplálék is. Egyes fajták hajtásai­ból salátát készítenek, másokat cukrozva, csemegeként fogyaszta­nak. Az orgonasíphoz hasonló kaktuszokat kerítés gyamiát ül­tetik a kertek köré. — Szociális célokra több mint százezer forint. A ter­vezett 87 000 forint helyett eddig több mint százezer fo­rintot fizetett ki szülési és egyéb szociális segélyként tagjainak a tabi Egyetértés Tsz. — Fodrász-világbajnokság. Az osztrák fővárosban befe­jeződött a 11. fodrász világ- bajnokság. A 22 ország leg­jobb fodrászainak vetélkedő­jén világbajpoki címet nyert a különböző számokban Ausztria, Franciaország, Nagy-Britannla, Olaszország, az NSZK és az USA. — TŰZ BUENOS AIRES­BEN. Az argentínai főváros­ban szer dán a tűz martaléká­vá vált az október 3-ra ter­vezett izraeli kereskedelmi kiállítás teljes anyaga. Az 1,5 millió dollár értékű ki­állítás a legnagyobb méretű árubemutató lett volna, ame­lyet Izrael valaha Latin- Amerikában rendezett. A tűz robbanással kezdődött a haj­nali órákban, s csak 5 órá­val később siker-ült megfé­kezni. MA 70 ÉVE, 1898. szeptember 26-án szü­letett GEORGE GERSHWIN amerikai zeneszerző és zongo­raművész, a szimfonikus dzsesszzene megteremtője. A New York-i szegény negyedben nőtt fel. Fiatalon egy zenemű­kiadónál lett lektor, s már if­jan komponált szórakoztató muzsikát, tánczenét, dalokat, zenés vígjátékokat. Korai szer­zeményei között nem egy akad, amely máig is népszerű. A dzsesszmuzsikának igényesebb alkotásokban való alkalmazá­sára, a szórakoztató és komoly zenének egyeztetésére Kilényi nevű magyar származású ze­netan *~*nak Ösztönzésére kez­dett. 1924-ben alkotta a világ­hírét megalapozó Kék Rapszó­dia című művét. A kővetkező évben Zongoraversenyével lep­te meg gyarapodó hódolóit. Nagvobbszabású művei közül ezt követte 1928-ban az Egy amerikai Párizsban, 1931-ben a 2. rapszódiája, 1932-ben a Ku­bai nyitány. Sok songja, revü, valamint filmzenéje aratott vi­lágsikert. Fő műve — a témá­ját az amerikai kizsákmányolt négerek életéből merítő — Porgv és Bess című opera, melynek megalkotását az USA déli államaiban végzett szor­gos folklórkutatása előzte meg. Alkotó «ereje csúcsán, 39 éves korában hunyt el. Újabb plasztikbomba-merénylet Belgrádiján Szerdán hajnali 2.15 óra­kor robbanás történt a bel­grádi pályaudvar csomag- megőrzőjében. A feltehetően plasztikbombás merénylet következtében tizenhármán megsebesültek. Szerencsére a robbanás pillanatában vi­szonylag kevesen tartózkod­tak a pályaudvaron. A rob­banás színhelyére nyomban kivonultak a biztonsági szer­vek képviselői. Mint a Tanjug hírügynök­ség rámutat, fél év leforgása alatt ez már a harmadik plasztikbombás merénylet a jugoszláv fővárosban. Ko­rábban ugyancsak a pálya­udvar csomagmegőrzőjében és az egyik belgrádi mozi­ban volt hasonló robbanás súlyos sebesülésekkel és ha­lottakkal. Az első pályaud­vari merénylet tettesét, Iván Jelics horvát terroristát a közelmúltban ítélték halálra. — Gázvezeték a sarkkörön túl. A tajmiri félszigeten, a tajmiri nemzetiségi körzet központjától, Dugyinka vá­rostól 150 kilométernyire nyugatra feltárták a meszo- jahai gázlelőhelyet. Előzetes számítások szerint itt körül­belül 65 milliárd köbméter földgáz rejlik. A kőolajfeltá­ró expedíció már három fú­rólyukat előkészített az üze­meltetésre. — Redőny helyett molekulák. Csak tudni kell bánni a mole­kulákkal, akkor az ember szolgá­latába állnak — mondják az ame­rikai tudósok. Hogy ezt bebizo­nyítsák, két üveglap közé külön­leges elektrolitot öntöttek, s ezen áramot bocsátottak keresztül. Az elektromos áram hatására a mole­kulák -sorbaállnak«, és keresztül- engedik a fényt az üvegen. Ami­kor kikapcsolják az áramkört, a molekulák újra összevissza kez­denek mozogni, és nem engedik át a fényt. Ha igaz, a jövőben Ut en redőnyök lesznek az ablako­kon, és egy különleges szerkezet­tel szabályozni lehet majd a lakás megvilágítását. — Növelik a kumiszgyár­tást. A kumisz a mongolok kedvelt itala. A kutatások eredményei szerint a mongol kumisz a zsíron kívül 20 kü­lönböző értékes anyagot és 18 különféle vitamint tartal­maz. Mongóliában már föl­épült egy kísérleti kumisz- gyártó üzem, ahol naponta 600—700 liter ízletes,, üdítő hatású italt állítanak elő. Kibővítése után évi 20—25 millió liter kumisz készül itt. A napokban megjelenik — 25 000 halott évente it­tas vezetésből. Az Egyesült Államok közlekedésügyi mi­nisztériumának jelentése sze­rint az ittas vezetés az ame­rikai utakon évente 25 000 halálos kimenetelű baleset okozója. Tavaly az Egyesült Államokban összesen 800 000 autóbaleset volt ittas veze­tés következtében. — Két akadémiát és nyolc előadást szervez a téli idő­szakra a KIOSZ megyei tit­kársága. Az akadémiákat Kaposváron és Siófokon, a TIT-előadásokat a járási székhelyeken tartják majd. — LANGOLT KARAJ. A Somogy megyei Húsipari Vállalat új termékkel mu­tatkozik be a lakosságnak. A lángolt karaj nyolc forinttal olcsóbb, mint a hagyomá­nyos fehérpecsenye és nagy fehérjetartalmú, különösen a diétás étrenden élőknek jelent változatosságot. — Párbajlövészet és lab­darúgó-bajnokság. A fegyve­res erők hetének ünnepség- sorozatában tegnap rendez­ték meg az üzemek, intéz­mények és a fegyveres tes­tületek közötti párbajlövé­szetet a Zalka Máté lőtéren, a nagypályás labdarúgó-baj­nokságot pedig a Dózsa-pá- lyán tartották. — Erdőtelepítés Lullán, Több mint 18 hold erdőt te­lepít a következő években a lullai tsz. Az erdősítésre ki­jelölt terület meredek dom­bokon fekszik — eddig le­gelő és alig művelhető szán­tó volt — ahol az erózió miatt a szántóföldi növény­termesztés nem célravezető. — Tévedett az automata. Éppen egy évvel ezelőtt, a francia statisztikai hivatal elektronikus számítógépeinek adatai alapján megállapítot­ták, hogy a Le Havre mel­letti Saint Romaih-ben ak­kor született Sybille Lemoi- ne az ötvenmilliomodik fran­cia állampolgár. A statiszti­kai hivatal azonban a mi­nisztertanács tegnapi ülésén kénytelen volt bevallani, hogy számítógépei tévedtek. Az áprilisban végrehajtott országos népszámlálás, amelynek eredményeit mos­tanra dolgozták fel, azt mu­tatta, hogy Franciaország la­kosainak száma még ekkor sem érte el az ötvenmilliót, hanem csak 49 700 000 volt. — A KPM Autóközlekedési Tan­intézete személygépkocsi-vezetői taniolyamot indít Kaposváron. Je­lentkezés október 10-ig Kaposvár, Berzsenyi u. 2 alatt. Telefon U-UJ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom