Somogyi Néplap, 1968. szeptember (25. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-26 / 226. szám

A Somogy megyei Tanácsi Építőipari Vállalat 31. sz. j építésvezetősége kőműves, ács segédmunkásokat és betanított segédmunkásokat felvesz. Jelentkezés: Balatonbogláron, Dózsa Gy. u. 9. sz. alatt. | (5967) KERESÜNK budapesti és vidéki változó munkahelyre lakatos-szerelő szak- és segédmunkásokat Külszolgálati költséget, havonta egyszeri hazautazást, hetenkénti hazautazási költség-hozzájárulást, szállást té­rítünk, Bérezés teljesítménybér, kercsetkorlátezás nélkül. Jelentkezés: FÉMMUNKÁS VALLALAT SZERELÉSI ÜZEME. Budapest XIII., Lomb utca 11. (4222) Kittásó részleg a remény pusztai tsz-ben Kutat ásnak, javítanak, szennyvízgyűjtő medencéket építenek — Elvállalják víztornyok és víztárolók karbantartását öt éve működik Remény­pusztán az Üj Élet üzemága­ként a kútásó és karbantartó részleg. Mivel foglalkozik tulajdon­képpen ez a részleg? — Nemcsak kútásással, -karbantartással, -tisztítással foglalkozik, hanem szenny­vízgyűjtő medencék, dögkutak építésével, víztárolók tisztítá­sával, karbantartásával is — mondja Benzsay Lajos, a részleg vezetője. Állami gaz­daságoknak, termelőszövetke­zeteknek, tanácsoknak, fo­gyasztási szövetkezeteknek, tejipari és gabonafelvásárló üzemeknek dolgozunk. — Hogyan történik a kút- ásás? — A módszer az ásandó kút átmérőjétől függ. Leggyako­ribb a téglafalazott, ezzel minden nagyság elkészíthető. A betongyűrűs megoldás csak 80—100 centiméteres átmérőjű kutak ásásához alkalmas. Van egy harmadik megoldásunk is, a betonfalas kút, amelyet a helyszínen csúszó zsaluzással készítünk el. A kutakat több­nyire szivattyúval, kézi szi­vattyúval szereljük fel. — Hogyan végzik a kúttisz- títást és -karbantartást? — Azokat a kutakat, ame­lyeket a KÖJÁL kifogásol, fertőzöttnek talál, tisztítani, fertőtleníteni kell. A kutak nagyon könnyen szennyeződ­nek. Vödörrel működő kútba a belesodródó por, piszok, szivattyúval működőbe az ol­dalfalain visszacsurgó víz visz fertőzést. A kutak tisztításá­hoz kitűnően felszerelt brigá­dunk van, mely teljesen ön­állóan végzi munkáját, a megrendelőnek semmi gondja, ami pedig a kontárok által végzett munkánál gyakori. A tisztítás többnyire a karban­tartást is magában foglalja, különösen, ha a kút már nem új. A kúttisztítás a falazat megvizsgálásával kezdődik. A kútfalat megtisztítják, a szeny- nyeződéseket — piszkot, mo­hát — drótkefével eltávolít­ják, aztán klórmészoldattal lemossák. A szennyezett vizet kiszivattyúzzák a kútból, a kút alján levő hordalékot, iszapot eltávolítják, sőt az eredeti talptalajból is kiemel­nek egy réteget, amely még fertőzött lehet, ha a megren­delő ezt kívánja. Ezután meg­várják, amíg a kút a termé­szetes forrásokból újra feltöl­tődik az eredeti szintig, ezt a vizet köbméterenként 30—50 gramm klórmésszel fertőtlení­tik. 24 óra alatt a klórmész elöli a baktériumokat. A kló­rozott vizet kiszivattyúzzák, és az ezután feltöltődő táz már steril. — A kutak tisztítása körül­ményes munka, csak megfe­lelő eszközökkel lehet kielégí­tően elvégezni. Ezért veszé­lyes falusi kontárokat igénybe venni. Sajnos a termelőszövet­kezetek anyagi okok miatt gyakran lépnek velük kap­csolatba. A kontároknak sem szaktudásuk, sem felszerelé­sük nincs a tisztítás egészség­ügyileg kielégítő elvégzésére — így munkájukkal veszélyez­tetik a közegészségügyet. — Hogyan történik a kutak felújítása? — Ez természetesen a kút állapotától függ, attól, hogy milyen javításokra van szük­ség. Vállaljuk a falazat le­bontását, új fal építését, eset­leg a falazat átépítését. Meg tudjuk oldani — ha a mélyí- tési lehetőség is fennáll — nagyobb mennyiségű víz tá­rolását. Ez különösen aszályos időben hasznos. Vállaljuk a falazatban levő szakadások javítását, fedlap és kútgallér képzését, szivattyú, kézi szi­vattyú, beépítését a felújítan­dó kútba. — A részleg ezek szerint bonyolult és sokirányú mun­kát végez. — Ez még nem minden. Sok problémát okoz vízparti részeken vállalati üdülők épí­tésénél — a Balaton és a Ve­lencei-tó mentén — a szenny­víz és fekália elvezetése. Emésztőgödrök használata fer­tőzőveszélyes, mivel tartal­muk a föld hajszálcsövein keresztül a vízbe kerülhet és szennyezi azt.' E probléma megoldása végett föld ala süllyesztett, teljesen zárt vas­tartályokat építünk a szeny- nyezőanyag számára. Ezt ter­mészetesen időnként el kell hordatni, de ez a megoldás egészségügyileg kifogástalan. A Dunántúlon ilyen szenny­vízgyűjtő medencék építését egyedül mi vállaljuk. A falvakban szükség van dögkutakra is, olyan nagy­méretű és teljesen zárt kutak­ra, ahova az elhullott állatok tetemét dobják. Dögkút építé­sét is vállaljuk. Többnyire két- három falu határában építjük meg ezeket a dögkutakat. Ez a mód jobban megfelel az egész­ségügyi előírásoknak, mint az elhullott állatok elásása. Üj szolgáltatásként vezet­tük be a víztárolók, víztor­nyok tisztítását, karbantartá­sát. Természetesen minden esetben előzetes tervdoku­mentációt és költségvetést bo­csátunk a megrendelők ren­delkezésére. Ennek alapján eldönthetik, hogy a munka menete, módja és az ára meg­felel-e számukra. — Még egy utolsó kérdést: az érdeklődők, megrendelők hogyan keressék meg a rész­leget? — Címünk: Pécs, Remény­puszta. Kútásó és karbantartó részleg. Ügyintéző: Benzsay Lajos. Telefons £1-84, m áLSJSOiáNLflTSK A Villanyszerelő-ipari Vállalat felvesz villanyszerelőket, melléjük betanított és segédmunkásokat, kubikosokat Egy műszakos, heti 44 órás, ötnapos munkahét. Teljesítménybérezés, idénypótlék, kü- lönélési pótlék. Kedvezményes utazás és étkezés. Szál­lást biztosítunk, vagy szállásköltséget térítünk. Négy­éves szakmai gyakorlat után szakmunkás-képesítés sze­rezhető. Egyhavi munkaviszony után a felvételkor fel­merült utazási költséget megtérítjük. Jelentkezés a Vil­lanyszerelő-ipari Vállalat, I. sz. szerelőipari üzemében, Budapest VI., Mozsár u. 16. (4538) A Somogy megyei Vegyesipari Vállalat asztalos szakmunkásokat keres Üvegezésben jártasak előnyben. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Kaposvár, Vöröshadsereg utca 11. alatt a cementüzem segédüzem művezetőjénél. (70462) Pályázati hirdetmény A Somogy megyei Tanács Kaposvári Kórháza pályázatot hirdet lehetőleg kaposvári lakosú érettségizett lányok­nak munka melletti tanfolyamos gyermekápolónői ál­lásra. Jelentkezhetnek mindazok, akik a fenti feltételek­nek megfelelnek és az egészségügyi pályára hivatást éreznek. A tanfolyam ideje 3 év, amelynek elvégzése után gyermekápolónői szakképesítést szereznek. (70383) Hepsztüvizsgát tett lázszereli szakmunkást felveszünk Közép-dunántúli Gászolgált ató és -szerelő Vállalat Kirendeltsége, Kaposvár, Latinka Sándor u. 1. sz. (7611) A nyergesújfalui Magyar Viscosagyár FELVÉTELRE KERES férfi betanított és segédmunkásokat különböző munkakörökbe, valamint lakatosokat és villanyszerelőket A munkaidő heti 40, illetve 12 óra. M unkásszállást biztosítunk. Munkabér a kollektív szerződés és megállapodás szerint. Napi egyszeri kedvezményes étkezést biztosítunk. Jelentkezés a vállalat munkaügyi főosztályán, munka­erőgazdálkodási csoportnál, hétfőtől péntekig, 9 órától 12 óráig. ____ _____________(3873) A BÖHÖNYEI VEGYESIPARI KTSZ azonnal felvesz jól képzett női fodrászt többéves szakmai gyakorlattal kor zerűen berendezett, új üzlethelyiségébe. (Lehet gebineg rendszerben is.) Jelentkezés: BÖHÖNYE, Fő utca 45. sz. alatt, 3 Kőműves szakmunkásokat ÉS segédmunkásokat FÖLVESZ A SOMOGY MEGYEI ALLAMI ÉPÍTŐIPARI VALLALAT. Átlagkeresetek: Kőműves: 1800 Ft-tól 3000 Ft-ig Segédmunkás: 1450 Ft-tól 2100 Ft-ig Vidékieknek különélési pótlékot fizetünk. Üzemi konyha van, vidékieknek munkásszállót térítés ellenében biztosítunk. Indokolt esetben — megfelelő létszám esetén — a kaposvári építkezésekről 60 km távolságon belül gépkocsival a dolgozókat nappata hazaszállítjuk. Jelentkezés helye: Kaposvár, 48-as ifjúság útja 5. 2. sz. föépítésvezetőség. Siófok. Fő u. 200. Építésvezetőség, Nagyatád, Acs u. 1—3. (70037) A cukorgyár a répafeldolgozási üzem tartamára férfi és női dolgozókat felvesz Havi kereseti lehetőség: Férfi dolgozók részére — munkahelytől függően 2000 Ft-tól — 3000 Ft-ig, Női dolgozók részére — munkahelytől függően 1200 Ft-(ól — 1650 Ft-ig. Vidéki férfi dolgozóknak a gyár szállást és napi há­romszori étkezést — térítés ellenében — biztosít. Utazási költséget térítünk. (7592) A HÍRADÁSTECHNIKAI VALLALAT rádiócsö-üzcmébe női dolgozókat FELVESZ (16—25 éves korig) Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán, Kaposvár, Dimitrov utca 127. ____ ____ (7602) A zonnal felveszünk külszíni munkákra 18. évet letöltött dnlgozókat: fúrősegédmunkásokat, segédmunkásokat Jő kereseti lehetőség! Vidéken lakóknak szállást és étkezést, vidéken dolgozóknak külszolgálatot bizto­sítunk a fizetésen felül. Jelentkezni lehet a MÉV Kutató—Mély­fúró Üzemének munkaügyi osztályán, Kővágószöllős. (Pécs mellett). (7597) Gépipari technikumot végzett, gyakorlott kö­zépkorú dolgozót kere­sünk csoportvezetőnek Fizetés megegyezés sze­rint. ÉVM Épületaszta- tos-ipari és Faipari Vál­lalat kaposvári üzeme Kaposvár, Cseri u 2. (70435) A Baromfiipari Orszá­gos Vállalat Kaposvári Gyáregysége porteellenöri beosztásba leinformálható szemé lyeket alkalmaz: Jelent­kezés: Kaposvár, Vörös­hadsereg u. 67. alatt a rendészeti vezetőnél. (70441) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom