Somogyi Néplap, 1968. június (25. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

izombat, 1968. június L 3 SOMOGYI NÉPLAP Pályaválasztás idején A nagyatádi érettségizők negyven százaléka felsőbb iskolákban akar tovább tanulni — Gimnáziumba kevés a jelentkező Négy-ötszörös túljelentkezés az autószerelő szakmában Közeleg a tanév vége. Az általános iskola nyolcadik, il­letve a gimnázium negyedik osztályát végző fiatalok vá­laszút előtt állnak: milyen pá­lyát válasszanak, milyen is­kolatípusban folytassák ta­nulmányaikat. Sok gondot okoz ez nemcsak a fiatalok­nak és szüleiknek, hanem a pályaválasztást irányító, segí­tő szerveknek is. Fölkerestük Horváth Ist­vánt, a Nagyatádi Járási Ta­nács művelődésügyi osztályá­nak vezetőjét, hogy mondja el, hogyan irányították, segí­tették az iskolák nevelői a fiatalok pályaválasztását? — A művelődésügyi osztály kellő időben, még a tanév megkezdésekor felhívta a tan­testületek figyelmét arra, hogy egész éven át foglalkoz­zanak a tanulók továbbtanu­lási, pályaválasztási gondjai­val. Ezenkívül a munkaügyi, ipari és mezőgazdasági szalc- irányító szervek, valamint a KISZ és a nőtanács vezetői is fölkeresték az iskolákat és a , szülőket, hogy megfelelően tájékoztassák őket, és segítse­nek nekik a döntésben. Ezt célozta a múlt év végén Nagy­atádon rendezett pályaválasz­tási kiállítás is, amelyet a já­rás valamennyi VII—VIII. osztályos tanulója és középis­kolása megtekintett. Több is­kola tanulói látogattak el a nagyatádi üzemekbe és a gép­javító állomásra. — Milyen tapasztalatokat szereztek a pályaválasztási fölmérések során? — A pályaválasztással kap­csolatos fölméréseink azt mu­tatják, hogy bizonytalanok a fiatalok. Másként döntöttek februárban és megint más ké­pet mutattak a márciusi föl­mérések. Ennek okát abban látjuk, hogy az első jelentke­zéskor a tanulók és szülők el­képzelése fejeződött ki (ami nem mindig reális), majd a tájékoztatások, a felvilágosí­tás hatására egyre inkább kö­zelítenek az adott lehetősé­gekhez. A pályaválasztás elsősorban a szakmát adó pályák felé irányul. Csökkent a gimná­ziumba jelentkezők száma. A nagyatádi gimnázium első osztályába nyolcvan tanúiét vesznek föl az 1968/69-es tan­évre, s eddig csak hatvanhé­tén jelentkeztek. Az autósze­relő és egyéb vasipari szak­mákra viszont négy—ötszörös a túljelentkezés. A szakmun­kásképző iskola a jövő tan­évre előreláthatólag 120 ta­nulót vesz föl. örvendetes, hogy egyre nagyobb az ér­deklődés a fiatalok körében a mezőgazdasági szakmák iránt. Az idén is mintegy 30 fiatalt vesznek föl mezőgazdasági szakra. — Hogyan alakul a középis­kolát végző fiatalok pályavá­lasztása, illetőleg továbbtanu­lása? — Ebben az évben az érett­ségiző fiataloknak 40 száza­léka kérte felvételét felső­fokú iskolákba. Hat érettsé­giző szakmunkásképzőbe je­lentkezett. A tovább nem ta­nuló fiatalok munkába állí­tása, elhelyezkedése az idén sem lesz problémamentes. Ezért arra törekszünk, hogy újabb munkalehetőségek fel­kutatásával biztosítsuk az érettségizett fiatalok elhelyez­kedését — fejezte be tájékoz­tatóját Horváth István. D. S. Érik a ropogós cseresznye Szedik a cseresznyét a Balatonboglári Állami Gazdaság lengyeltóti üzemegységében. Az első nap négy mázsa gyümölcs került a kosa­rakba. Tíz nap múlva kezdődik az általános szedés, cseresznyéből 415, meggyből 625 mázsára számítanak. Termésük hetven százalékát exportálják. Politikus gazdasági vezető R engeteg intelem, fi­gyelmeztetés, jó ta­nács címzettjei voltak az utóbbi időben a gazdasági vezetők. Nincs ezen semmi különös. Űj elképzeléseink megvalósítása nem megy anélkül, hogy a gazdasági élet irányító posztjain álló emberek még felvértezetteb­ben, minél több vezetői erény birtokában lássák el nehéz, bonyolult s mindig fe­lelősségteljes feladataikat. A mai gazdasági vezetőtől azt várja az ország, hogy ne csu­pán a szakmai tudása legyen meg, hanem politikai felké­szültsége is. Nyugodtan mond hatjuk: a jó gazdasági vezető egyszemélyben jó politikus is. Politikum. Igen sokrétű meg­határozás ez, nem egyedül a politikai fejlettséget, tájéko­zottságot, nem is csak a meg­bízhatóságot, a szocialista rendszerhez, az országhoz fű­ződő hűséget fejezi ki. A ve­zetői tulajdonságok mellé kell számítani az emberségbeli, er­kölcsi és szellemi többletet, amely nélkül egyetlenegy fe­lelős vezető sem képviselheti a párt és a kormány politiká­ját. Ennek az adott helyen ő a képviselője, s ebből követ­kezően az említett plusz nél­kül dolgozni, helyesen vezet­ni sem tud eredményesen. A politika legfontosabb irány­vonalait és fő teendőit kidol­gozhatják, s ki is dolgozzák a felsőbb szervek. De hogy a politika hogyan valósul meg »lenn«, hogyan lesz élet, kri­tikus helyzetekben a lehető­ségek teljes latbavetése, min­den erőt megmozgató hata­lom, az a helyi vezetők ráter­mettségétől is függ. Lehetséges, hogy némelyek ezt az elvet főleg a pártta­gokra értik majd. Igaz, szá­mukra a szervezeti szabály­zat természetesen kötelesség­ként jelöli meg a gazdasági vagy más jellegű határozatok elfogadását, s az értük kifej­tett aktív tevékenységet. Az is tény, hogy a kommunista vezető különleges figyelem közepette végzi munkáját, s mindig példát kell mutatnia. De ma hazánkban a gazda­sági és a közélet vezető he­lyeire kiszemelt párttag és párton kívüli káderek szá­mára egyformán érvényes a kettős, a szakmai és a poli­tikai követelmény. Atomgyorsító épül Debrecenben Korunk egyik leggyorsabban fejlődő tudományága az atom­magkutatás, amelyre a fejlet­tebb országok nemzeti jövedel­mük számottevő hányadát köl­tik. Magyarországon két inté­zetben folyik atommagkutatás: Budapesten, a Központi Fizikai Kutatóintézetben és Debre­cenben, a Magyar Tudományos Akadémia Atommag-kutató Intézetében (ATOMKI). — Az ATOMKI viszonylag LÁNYOK AZ OTTHONBAN IGAZGATÓI SZOBA Örökzöld az íróasztal mel­lett, egy vázában virág. Sok örömet és könnyet látott ez a kis szoba már, hisz ügyes-ba­jos dolgaikkal gyakran fölke­resik Zsigmond Albertné igaz­gatót az otthon lakói. Most, amikor a textilművek Dailos Ida Leányotthonának lakóiról beszélgetünk. az igazgató szenvedéllyel érvel. Elmondja, hogy az otthonnak egyre jobb a híre, hisz a város közvéle­ménye meggyőződött róla, hogy a szobákba csak az ott­hon lakói léphetnek be, l^nt az előcsarnokban fogadhatnak csak vendégeket a lányok. — Egy biztos, olyan itt az elhelyezés, mint bármelyik diákotthonban vagy kollé­giumban, nem könnyelműb­bek a lányaink, mint másutt, ahol ilyen sokan élnek együtt. Kirívó eset, mint mindenütt, KÖZÖLJÜK KEDVES FÜRDŐVENDÉGEI ISIKKEL. hogy a garanciális javítások miatt a termálfürdő közös medencéje június hó 4-től június hó 30-ig egynemű fürdőként üzemel Ezért páros napiokon csak férfiak, paratlan napiokon csak nők látogathatják a termál medencefürdőjét. A kádfürdő és a fedett uszoda üzemeltetésében nincs vál­tozás. Somogy megyei Víz- és Csatornamű Vállalat (9542) M is akad, de mi éppen azon dolgozunk, hogy ezeket meg­előzzük. ELINDULUNK AZ EMELETRE. Jelenleg telt ház van a 314 személyes otthonban. Az éj­szakások alszanak, a délutáni műszakosok egy része a vá­rosba ment, mások a közeli boltban bevásárolnak. Be­kukkantunk a teakonyhába, nagy a nyüzsgés. ínycsiklan­dozó illatok. paradicsomos kápiosztát főz az egyik, a má­sik teát, a harmadik rántottét sül — Mindenki magának főz, vagy vendégeket is hívnak? — Ebből a kápiosztából a többiek is kapnak — mondja az egyik lány a gáz fölé ha­jolva — mi általában megkí­náljuk egymást... Kinek mi­je van, ad belőle ... Elegáns nadrágkosztümös lány indul a kijárat felé, na­gyon csinos. ízlésesen és mértéktartóan öltözött lányokat látok, igaz, az emeleti lépcső alján az a mini egy kissé »túlmini«, vi­szont annyira fiatal a vise­lője, hogy még megengedheti magának. Fent az emeleten bekopo­gunk az egyik szobába. A há­rom lakóból csak ketten van­nak itthon, Fábián Ilona és Grósz Éva, a harmadik most ment el. (Megtudom, hogy ő volt a nadrágkosztümös, Po- tocska Ilona.) A szoöa, az apró használati, személyes jel­legű tárgyak tükrözik a lakok szemléletét, sok mindenről árulkodnak. A kisasztalon két fénykép Roger Mooréé és Szörényi Leventéé. A szekré­nyek teteje tele könyvekkel: Flaubert, Sánta Ferenc, Ver­ne stb. A két lány csaknem két év óta lakik az otthonban. Jól érzik itt magukat, százszor jobb ez, mint az albérlet. Ol­csó, kényelmes, barátságos, minden igényt kielégít. Ilona gödrekeresztúri. Szülei ott él­nek, mindketten dolgoznak, a lánynak egy fillért sem kell hazaadni. Minden hét végén hazautazik, ezt megkövetelik a szülei. Mutatja a ruhatárát: szürke kabátruha, elől villám- zárás szövetruha, sötét kosz­tüm, szivacskabát, télikabát — mind minőségi és divatos. — A szabad idejükben jár­nak szórakozni? Ilona: — Amióta itt vagyok, két­szer voltam a parkban ... A grillben vagy a bárban még soha ... Éva: — Én csak egyszer, május elsején a piarkban . .. — Nincs kivel? Kifejtik, hogy nem is ez az ok. Inkább a műszakok. Meg aztán mindent megtalálnak itt a filmvetítéstől a rádióig, televízióig. Ilonkának ugyan van kivel szórakozni járnia, elárulja, hogy a délutáni mű­szak után ezen a héten »vala­ki« minden este hazakísérte, azonban nem akarnak túlsá­gosan költekezni. Talán a jö­vő héten elmennek valahová. Éva viszont nem Kaposváron érdekelt. A Tolna megyei Pári községben lakik, a fiú, akivel együtt jár, Kocsolán. Szinte a szomszédban. *gy ő inkább haza igyekszik a hét­végeken. Azok, akik rendsze­resen eljárnak ide-oda, bizony kénytelenek néha »hölgyko­szorúként« beülni valahová, s ez bizony nem szerencsés. Vendég érkezik a másik szo­bából, a szintén gödrekereszt­úri Illés Irma. Zöld lastex- nadrágos, szőke lány, zöld garbópulóverben. Elválaszt­hatatlanok a falubeliek. Együtt vásárolnak ruhaanyagot, együtt tervezik a fazont, együtt utaznak haza. Egymás­nak teszik szebbé, hangula­tosabbá itt a napokat. szerény méretű, és csak 130 dolgozója van. Már régen sze­rettek volna egy ötmillió vol­tos elektrosztatikus típusú atomgyorsítót építeni, ötéves tervünkben most kaptak rá beruházási fedezetet, és jelen­leg a fejlesztési munkáknál tartanak. — A Van de Graaf-típusú atomgyorsítón már több mint egy évtizede végzünk eredmé­nyes kutatómunkát a maximá­lisan elérhető 2 millió volt ere­jéig. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, és a berendezés nagy szerepet játszott az egye­temi fizikusképzésben. Ez a berendezés egy terem közepén, a mennyezetre felfüggesztett gömbön állította elő a kétmil­lió volt feszültséget. Hogy az ötmillió voltot üzembiztosán tudjuk kezelni, a gyorsítót egy nyomásálló acéltartályban kell elhelyeznünk, amelyben csak­nem 20' atmoszféra nyomású gáz biztosítja a szigetelést az KINT AZ UDVARON készítik elő az új szárny he­lyét. A bővítéssel modern, uj épület csatlakozik majd üveg­folyosóval a régihez. Több lesz a szoba, több lány érez­heti magát igazán otthon majd ebben a házban. Strubl Márta Az ATOMKI kis atomgyorsító modellje. elektromos átütés ellen — mondotta dr. Szalag Sándor Kossuth-díjas akadémikus, az intézet igazgatója. A nagy generátort 3 méter átmérőjű, körülbelül 9 méter magas alcéltartályban helye­zik el. Ez igen nehéz technikai feladat, amelynek megoldásán dr. Koltay Ede, a fizikai tudo­mányok kandidátusa vezetésé­vel a gyorsító osztály dolgo­zik. Ha a generátor minden tekintetben beváltja a hozzá­fűzött reményeket, akkor a hazai atommagkutatás jelentős mértékben előrelép. A szakmai tudás jelen­tősége, minden nap esedékes vizsgája nem szorul hosszabb elemzésre. A vezetők politikai normái is világosak. Legföljebb vala­miféle fontossági sorrendről lehetne elmélkedni. Mégis, azt hisszük, talán ebben sem le­ne nagy vita. A politika alap­ja nem más, mint az embe­rekhez, a beosztottakhoz, a munkatársakhoz fuzoao vi­szony. Aki nem ért az embe­rekhez, nem ismeri érzései­ket, gondjaikat, vágyaikat, vé­leményüket, az, bármilyen nagy szakmai gyakorlata van, nem tudja azt eléggé érvé­nyesíteni, mert az ő tudása is csak a közösség, a maga kisebb-nagyobb kollektívája segítségével, annak teljesít­ményei revén érvényesül. Ezért tartjuk ezt a gazdasá­gi őrhelyeken végzett politi­zálás alfájának és ómegájá­nak. Ez a kapcsolat — melyik is lenne a legtalálóbb jelző rá? — legyen mindig korszerű. Olyan, amely számol a tiárt és a kormány demokratikus törekvéseivel, a dolgozók meg­nőtt aktivitásával a közös ügyekben. Az igazán jól mű­ködő gazdasági vezető já­ratos a politikai kérdésekben, de ez nem elég: mindig kész arra, hogy megmagyarázza a változó helyzet vagy az elő­adódó •problémák, a fejlődés követelte intézkedések, nép- gazdasági összefüggések értel­mét. Nagyon-nagyon sok mun­kahely volt tavaly a megyé­ben, ahol a vezetők az ottani viszonylatban világították meg az új gazdasági reform részleteit, mert tudták, hogy az adott időben ez érdekli az embereket a legjobban. Kez­deményezésük megkönnyítet­te az áttérést az új vágá­nyokra. Ebből adódik, hogy a gaz­dasági vezetők megtanulták, a jó politizáláshoz hozzátar­tozik a dolgozók megfelelő, rendszeres tájékoztatása. Ez kifejezi az emberek megbe­csülését, egyszersmind J;' . i fölébreszti felelősségüket a munkahely feladatai iránt, így reálisabban átérzik a ve­zetés helyzetét, s ez valósá­gos kincset ad a vezetőknek: a dolgozók támogatását. E gy további ilyen vo­nás, amely a »mun­kahelyi politikus« jel­lemzőihez tartozik, a határo­zottság, a szókimondás, a gyors, önálló döntés, aminek haszna egyrészt a vezetői te­kintély erősítése, másrészt pe­dig növeli az emberek bizal­mát is, hogy gyakrabban áll­janak elő mindazzal, ami fog­lalkoztatja őket. Az emberek közelsége, az íróasztalhoz ra­gadó politizálást elvető maga­tartás konkrétabbá teszi a munkát. A bátor kritikai szel­lem meghonosítása, akár a legszemélyesebb dolgokkal, akár a vállalat munkáját se­gítő észrevételekkel kapcso­latban nyilvánul meg, min­denütt fél győzelem, újabb sikerek feltétele. S még egyet a kritikával kapcsolatban. Nem ígér sok eredményt a gazdasági vezetőnek a politi­kai munkája, ha környezeté­ben a bírálat és az önbirálat torz. Hiába, ilyen az élet, a vezetőket gyakran körülve­szik talpnyalók, hízelgők, akik sokszor önző érdekekért elfo­gult, alaptalan fülbeduruzs- lással zavarják a nélkülözhe­tetlenül fontos, harmonikus hangulatot, zavarják a szem­mértéket a munkában, egyes személyek, vélt erények vagy hibák megítélésében. A jó politika elengedhetetlen része a közvetlen, elvtársi kapcso­lat a dolgozókkal, a széles kö­rű érdeklődés a munkahely minden rezdülése iránt, s a megfontolt »utolsó szó«. V. J. A PAMUTFONO-rPARI VÁLLALAT KAPOSVÁRI GYARA (TEXTILMÜVEK) fölvesz 16—36 éves korig w* f .1 f rr női atkepzos tanulókat Naponta háromszori étkezést térítés ellenében és szállást női munkásszállásunkon biztosítunk. Megbízható he­lyen albérletet is tudunk javasolni. (7057)

Next

/
Oldalképek
Tartalom