Somogyi Néplap, 1968. június (25. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Szombat, 196*. Június X. \ A CSKP KB csütörtöki ülése A CSKP KB csütörtök dél­utáni ülésén a felszólalók egyetértésüket fejezték ki Alexander Dubcek javaslatá­val, hogy a CSKP XIV. rend­kívüli kongresszusát szeptem­ber 9-re hívják össze. A fel­szólalók többsége — hivat­kozva az érdekeltek felelős­ségére — azt a véleményét is kifejezte, hogy még a jelen­legi ülésen mondjanak le kb- tagságukról azok, akik elvesz­tették a párttagok bizalmát. Több felszólaló hangsúlyoz­ta, hogy meg kell teremteni a demokrácia érvényesítésé­nek biztosítékait, hogy a de­mokrácia fejlesztését a dolgo­zók létszükségletének tekin­tik. Többen kiemelték a je­lenlegi politikai folyamat tör­ténelmi jelentőségét, és kije­lentették, hogy támogatják a párt offenzív politikáját. Óta Sik miniszterelnök-he­lyettes elemezte bizonyos po­litikailag szélsőséges áramla­tok jelentkezésének okait, amelyek veszélyeztetik a de­mokratikus folyamat nyu­godt és eredményes előrehala­dását. Az a véleménye, hogy a meg nem oldott belpoliti­kai problémák összefüggésben vannak az össztársadalmi po­litikai problémák növekedé­sével, valamint a baloldali szektás és a jobboldali anti- kommunista szélsőséges áram­latokkal. A délutáni ülés végén Jósef Smrkovsky elnök bejelentet­te, hogy már a kb ülésének megkezdése előtt lemondott tagságáról Rudolf Cvik (megj. — volt közép-szlovákiai kerü­leti titkár) és betegsége miatt Václáv Skoda (volt nemzet- gyűlési alelnök). A kb tagjai között írásban szétosztották az Oldrich Cernik vezette bi­zottság jelentését a Sejna-ügy kivizsgálásáról. Mint a kiadott közlemény­ből kitűnik, a plénumhoz nagy számban érkeznek Cseh­szlovákia egész területéről ha­tározatok és táviratok, me­lyekben a dolgozók ígéretet tesznek, hogy végrehajtják Alexander Dubcek beszédé­nek a legközelebbi feladatok­ra vonatkozó 8 pontját. Tel­jes egyetértésüket fejezik ki, hogy Antonín Novotnyit meg­fosztották kb-tagságától és felfüggesztették a politikai perekben felelős párttagok tagságát. A táviratok és ha­tározatok is követelik a bi­zalmukat vesztett kb-tagok lemondását. A csütörtöki ülés folyamán a párt és a kormány több ve­zetője küldöttségeket foga­dott. A dolgozók küldöttei e beszélgetésekben is kifejez­ték, hogy támogtaják és segí­tik a haladó irányzatokat, a párt új politikáját és a Dub­cek beszédében előterjesztett javaslatokat. A CSKP KB ülése pénteken reggel Oldrich Svestka elnök­letével folytatta ülését. A harmadik ülésnap megkezdé­sekor még 40 kb-tag kért szót. (MTI) Egyetemi névváltoztatás az £^-£1 II Frankfurt: A diákparlament döntése alapján a Johann Wolfgang Goethe egyetem nevét május 28-án megváltoztatták, és az egyetem Marx Károly nevét vette föl. (Tele fotó — MTI Külföldi Képszolgálat.) Hírek Délkelet-Ázsiából A dél-vietnami főváros Phu Lám negyedében, amelynek egy részét a hazafias erők már több napja megszállva tart­ják, támadást intéztek a kor­mánycsapatok hat katonai te­herautóból álló kocsioszlopa ellen. A hazafiak tüzérsége a Saigontól tíz kilométernyire délkeletre fekvő Nha Be falu­ban lőtte a Shell olajvállalat raktárait. Saigon északkeleti külváro­sában pénteken reggel ismét fellángoltak a harcok. A ha­zafias erők lelőtték az ameri­kaiak egy helikopterét. A dél-vietnami szenátus hi­vatalos közleményt adott ki, amelyben leszögezi, hogy nem küldött megfigyelőt az ameri­kai—észak-vietnami tanácsko­zásokra Párizsba. A közle­mény hangsúlyozza, hogy a szenátus nem vállalja a fele­lősséget Tran Van Lám szená­tor párizsi tevékenységéért. A Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminiszté­riumának szóvivője csütörtö­kön nyilatkozatot adott ki azokkal az amerikai mester­kedésekkel kapcsolatban, hogy a párizsi tanácskozásokon a laoszi kérdést is bevonják a megvitatott problémák közé. A nyilatkozat hangsúlyozza, ez­zel a próbálkozással az ame­rikaiak arra törekszenek, hogy eltereljék a közvélemény fi­gyelmét a jelenlegi párizsi ta­nácskozások céljáról. A VDK kormánya erélyesen tiltakozik amiatt, hogy az amerikai imperialisták ag­ressziót követnek el Laosz el­len. A VNA egy csütörtöki jelen­tésében közli, hogy Lo Kuei-po, a Kínai Népköztársaság kül­ügyminiszter-helyettese hétfőn magához kérette Donald Hop- sont, Anglia pekingi ügyvivő­jét és átadta neki a kínai kül­ügyminisztérium egy jegyzé­két, amely erélyesen tiltakozik amiatt, hogy a brit kormány megengedte az Enterprise atommeghajtású amerikai re­pülőgép-anyahajó befutását Hongkong kikötőjébe. A brit kormány — hangsúlyozza a jegyzék — az amerikai impe­rialisták rendelkezésére bocsá­totta Hongkongot, mint had­műveleti támaszpontot. Ez a magatartás súlyos és közvet­len veszélyt jelent Hongkong lakosságára, s egyben provo­káció a Kínai Népköztársaság, Vietnam és egész Délkelet- Ázsia ellen — állapítja meg a kínai jegyzék. A Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat 40 ton­nás Tráilerrel vállalja az ország területén nehézgépek és tárgyak fuvarozását A megrendelést Kaposvár, Berzsenyi út 41. szám (szál­lítási csoport). Telefon: 12-136. Ügyintéző: Horváth Jó­zsef címére szíveskedjenek leadni. (9467) VDK—USA Hí előzetes tárgyalások 6. ülése Ülést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendelete­ket hozott a Magyar Szocia­lista Munkáspárt politikai fő­iskolája, továbbá Győrött köz­lekedési és távközlési mű­szaki főiskola létesítéséről. A politikai főiskolán az oktatás az 1968 69-es tanévben kez­dődik. A közlekedési és távközlési műszaki főiskola felett a fel­ügyeletet a művelődésügyi miniszter gyakorolja. A főis­kola közlekedés-építési kara már az 1968 69. tanévben Bu­dapesten, a Műszaki Egyetem közreműködésével megkezdi tevékenységét és mindaddig itt marad, amíg Győrbe való áttelepítésének tárgyi feltéte­lei nem valósulnak meg. Az Elnöki Tanács Füspök- lak és Geresd községet — a községek lakosságának javas­lata alapján — Geresdlak néven egyesítette. Az Elnöki Tanács végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) A panamai országos válasz­tási bizottság csütörtökön dr. Arnulfo Arias Madrid ellen­zéki jelöltet az ország nevé­ben megválasztott elnökévé nyilvánította, miután a má­jus 12-i választásokon 175 432 szavazatot kapott, ugyanakkor David Samudio kormánypárti jelöltre 133 887 és Antonio Gonzalez Revilla keresztény- demokrata jelöltre 11 371 sza­vazat esett. Samudio, a vereséget szen­vedett kormánypárti jelölt csütörtökön azzal vádolta az országos választási bizottsá­got, hogy nem járt el tör­vényszerűen, a hét halottat és száznál több sebesültet kö­vetelő választási hadjáratba beavatkozó nemzeti gárdáról pedig kijelentette: »Újból be­bizonyosodott, hogy a nem­zeti gárda parancsnoka ülteti székükbe és távolítja el on­nan az elnököket-«. Ezt an­nak ellenére kijelentette, hogy a nemzeti gárda általá­A nigériai szövetségi kor­mány és a szövetségből Biafra néven kivált keleti tartomány képviselői között Uganda fő­városában, Kampalában folyó béketárgyalások pénteken megszakadtak. A nigériai küldöttség szóvi­vője kijelentette, a kampalai parlament épületében két órán keresztül próbálták rávenni a biafrai küldöttséget, hogy foly­tassa a tárgyalásokat, Sir Louis Mbanefo, a biafrai küldöttség vezetője azonban kijelentette: ■»Semmi szükség sincs arra, hogy továbbra itt maradjunk és időnket pocsékoljuk, távo­zunk«. A biafrai küldöttség ezután elhagyta a parlament épületét. A kampalai megbeszélések egy héttel ezelőtt kezdődtek. Kedden a nigériai küldöttség 12 pontból álló béketervezetet hozott nyilvánosságra, amely megállapítja: a béke megköté­sének előfeltétele Biafra visz- szatérése a szövetségi államba. A nigériai polgárháború 11 hónappal ezelőtt tört ki, ami­kor a keleti tartomány elsza­kadt a lagosi központi kor­A Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült Államok küldöttségei pénte­ken megtartották a párizsi előzetes tárgyalások 6. ülését. Az ülés három és fél óra hosszat tartott. Befejeztével Nguyen Thanh Le, a VDK küldöttségének szóvivője el­mondotta a sajtó képviselői­nek, hogy a megbeszélések a csökö­nyös amerikai álláspont miatt semmivel sem ha­ladtak előbbre. Mint az AFP közli, a pén-. toki ülésen Avarell Harriman, az amerikai küldöttség veze­tője beszélt elsőnek, majd Xuan Thuy válaszolt. Harriman előre elkészített nyilatkozatot olvasott fel, amelyben részletesen utalt Johnson elnök csütörtöki saj­tóértekezletére, valamint az amerikai elnök Vietnammal kapcsolatban korábban el­bán a kormánypárt mellett avatkozott be. Arias megválasztott elnök, aki október 1-én veszi át hi­vatalát, felszólította Panama lakosságát, támogassa törek­véseit »olyan új köztársaság létrehozására, amely minden­ki számára meghozza a hala­dás, a jólét és a társadalmi igazságosság korszakát«. (MTI) A Kaliforniában tartózkodó Robert Kennedy táviratot in­tézett a harmadik vetélytárs- hoz, Humphrey alelnökhöz. Felszólította, hogy McCarthy szenátorral együtt vegyen részt egy nyilvános televíziós vitában. Táviratában megál­lapította, hogy számos kérdés­ben nem értenek egyet (viet­nami háború, faji zavargások stb.), ezért hasznos lenne a mánytól, és egyoldalúan ki­kiáltotta Biafra függetlenségét. (MTI) Xuan Thuy, a VDK kül­döttségének vezetője minde­nekelőtt visszaút-sította és ab­szurdnak nevezte azt az amerikai követelést, hogy alkalmazzák a VDK elleni bombázások és más harci cselekmények megszünte­tésénél a köH'önösség el­vét. A vietnami küldöttség ve­zetője ezután elutasította azt az amerikai indítványt, hogy tűzzék az előzetes megbeszé­lések napirendjére a demili- tarizált övezet kérdését. Xuan Thuy utalt arra, hogy az 1954. évi genfi egyezmények elismerték a független, szuve­rén. egységes és területileg sérthetetlen Vietnamot. Az Egyesült Államok azért akar­ja napirendre tűzni a demili- tarizált övezet problémáját, mert a 17. szélességi fokot, a jelenlegi demarkációs vo­nalat területi és politikai határként akarja állandó­sítani, állandósítva ezáltal Vietnam kettéosztottságát. A VDK küldöttségének veze­tője végül ismét hangsúlyoz­ta: »Követeljük, hogy az Egyesült Államok haladékta­lanul és feltétel nélkül szün­tesse be a bombázásokat és egyéb harci cselekményeket a VDK egész területén, lehető­vé téve ezáltal, hogy a meg­beszélések más, mindkét fe­let érdeklő kérdésekre kiter­jedhessenek«. A következő ülés szerdán, magyar idő szerint 10 óra 30 perckor kezdődik. (MTI) nyilvánosság előtt szembeál­lítani a nézeteket. Humphrey alelnök egyik kortesvezére válaszul közölte, hogy az alelnök »egyéb le­kötöttségei« folytán nem ve­het részt a tv-vltában, más­részt részvétele azért sem lenne indokolt, mert az elő­választásokon hivatalosan nem lépett fel. Kennedy és McCarthy ma kerül szembe egymással a te­levízió képernyőjén. Kentucky államban, Louis- ville-ben csütörtökön este is­mét összetűzések voltak. Ki­sebb néger csoportok csaptak össze a rendőrökkel. Az esti órákban a hatóságok több mint húsz személyt letartóz­tattak. (MTI) ENGEDMÉNYES VÍSÁR június 3—15-ig üveg-, porcelán és műanyag cikkekből 30 százalékos engedménnyel a Somogy megyei Iparcikk-kiskereskedelmi Vállalat kaposvári, barcsi, nagyatádi és fonyódi szaküzleteiben. porcelán vizeskorsó 30,60 Ft helyett 21,42 Ft porcelán bögre 8.30 Ft helyett 5,81 Ft porcelán tányér (mély és lapos) 14,10 Ft helyett 9,87 Ft Vásároljon olcsó kerámia- és porcelán díszműárut, műanyag és üvegárut. (7140) hangzott kijelentéseire. Az ellenzéki jelöltet választották Panama új elnökévé Megszakadtak a kampalai béketárgyalások Humphrey nem vitázik A Somogy megyei Idegenforgalmi Hivatal önálló utazási irodái KAPOSVÁRON, SIÖFOKON, és NAGYATÁDON készséggel állnak továbbra is a t. utazóközönség rendelkezésére. Bel- és külföldi vasúti jegyek forgalmazása, bel- és külföldi társasutazások, valutavétel, sportbuszok, különvonatok, fizetővendég- és üdülőszolgálat, rendezvények szervezése. HAJÓ-, JACHT-, VITORLÁS, MOTORCSÓNAK-KIRÁNDULÁSOKAT SZERVEZ VÍZISÍ, TURISTAHÁZAK, MOTEL, KEMPING- ÉS BUNGAL0WSZÁLLÁS0KAT KÖZVETÍT. Időszakos kirendeltségek Fonyódon, Balatonbogláron, Balatonlellén, Balatoni öldváron. Siófokon. a Hungária Szállóban, Széplaki elsőn és Igáiban. Keresse föl a SOMOGY MEGYEI jg IDEGENFORGALMI HIVATAL UTAZÁSI IRODAIT: Kaposvár, Május L n. 7. T.: 12-497, 14-640; Siófok, Szabadság tér 6. T.: 132, Nagyatád, Széchenyi tér 23. T.: 83. g <

Next

/
Oldalképek
Tartalom