Somogyi Néplap, 1968. június (25. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

VtLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJCTEK! Ára: 70 fillér Sommi Népim AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. évfolyam, 127. szám A* ....... 1 968. június I., szombat Pompidou megalakította új kormányát teiyegasan megváltoizatt formában a pénteken délután megalakult Georges Pompi­dou új kormánya. Ugyanak­kor június 23-ra és 30-ra tűz­ték ki a franciaországi nem­zetgyűlési választásokat. Pompidou új kormányában a legérdekesebb változás, hogy Michel Debré pénzügyi és gazdaságügyi miniszter, vala­mint Maurice Couve de Mur- vitte külügyminiszter tárcát cseréltek. René Capitant, az úgynevezett baloldali gauílleis- ták vezetője, aki a legutóbbi bizalmi vita során a Pampi- dou-kormármyal való egyet nem értése miatt lemondott képviselői mandátumáról, igazságügy-mániszterként be­lépett a kormányba. Belügy­miniszter Raymond Marcel- lin eddigi tervezési miniszter lett Az oktatási tárcát Fran- cois-Xavier OrtoU volt lakás- építésügyi miniszter kapta meg Maurice Schumant szo­ciális ügyekkel megbízott ál- lamminiszterré nevezték ki. Tájékoztatásügyi miniszter Yves Guéna eddigi posta­ügyi miniszter lett. Változat­lanul megtartotta tárcáját André Mairatti, a kulturális ügyek állammáinisztere, Pier­re Messmer hadügyminiszter, Edgar Faure földművelésügyi miniszter. Több más minisz­ter pedig tárcát cserélt, és néhány új ember is került a kormányba. Az előző kor­mány ismertebb tagjai közül kimaradt a kormányból Christian Fauchet belügymi­niszter, Louis Joxe igazság­ügy-miniszter és Georges Gor­áé tájékoztatásügyi miniszter. Mint ismeretes, Alain Peyre- fitte közoktatásügyi minisz­ter már néhány nappal ez­előtt lemondott. Az új kormányból egyrészt igyekezték kihagyni azokat a minisztereket, akik a legutób­bi eseményekben leginkább kompromittálták magukat, másrészt pedig — tekintettel a választásokra — igyekeztek bevenni a kormányba a gaul- leisták minden irányzatát. De Gaulle Baden-Badenban Günther Diehl, a bonni kormány szóvivője péntek délutáni sajtóértekezletén hi­vatalosan közölte, hogy De Gaulle francia elnök repülő­gépe szerdán délután »rövid időre leszállt a gaden-Ba- den-i repülőtéren, és Fran­ciaország nagykövete erről előre tájékoztatta Kiesinger kancellárt« — jelenti az AFP. Az UPI amerikai hírügy­nökség bonni kormányforrá­sokra hivatkozva közli, í>ogy De Gaulle francia elnök szer­dán, amikor vidéki birtokára utazva több órára »eltűnt«, a nyugat-németországi Baden- Badenban Massu tábornokkal, az NSZK-ban tartózkodó francia csapatok parancsno­kával találkozott a legna­gyobb titokban. Baden-Ba­denban van Massu főhadi­szállása. A nyugatnémet források szerint a bonni kormányt diplomáciai csatornákon tájé­koztatták az útról, azonban felkérték, tekintsen el azok­tól a formalitásoktól, amelyek normális körülmények között a francia államfő nyugat-né­metországi tartózkodásával együttjárnának. Az amerikai hírügynökség szerint a találkozó eredmé­nyeként a Nyugat-Németor- fgágtoan tartózkodó francia alakulatok közül 14 000 főt riadókészültségbe helyeztek, hogy bármely pillanatban visszatérhessenek Franciaor­szágba. A nyugatnémet—fran­cia egyezmények értelmében a bonni kormányt tájékoztat­ták erről a lehetséges intéz­kedésről. Azokat a híreket, amelyek szerint az NSZK-ban állomá­sozó 55 000 francia katona fe­lét vagy egészét riadókészült­ségbe helyezték, mind a fran­cia nagykövetség, mind pedig a bonni hadügyminisztérium cáfolta. Csapatmosdulatok Az UPI felelős katonai for­rásokra hivatkozva pénteken reggel azt jelentette, hogy az elmúlt két-három nap során erős francia katonai erőket irányítottak Párizs körzetébe. Az UPI a párizsi Le Monde- ra hivatkozva jelenti, hogy a csapatmozdulatokban gyalo­gos, ejtőernyős és légi szállí­tású egységek is részt vesz­nek. A Reuter ugyancsak arról számol be, hogy jelentések érkeznek Párizs környékén végrehajtott csapatmozdula­tokról. Párizsi megbízható források szerint két harcko­csizó egység — mindkettő létszáma mintegy ezer fő — a főváros körzetébe érkezett. Magánszemélyek jelentése sze­rint egy 50 teherautóból álló katonai oszlopot figyeltek meg, amefly Párizs felé tar­tott. Strasbourgban ugyancsak láttak egy katonai oszlopot. Az AP és az AFP közli »tá­jékozott francia katonai for­rások« bejelentését, amely szerint a Párizs környéki uta­kon feltűnt francia katonai egységek csupán hadgyakor­latokról térnek vissza. A kü­lönböző katonai oszlopok e források szerint azért vették igénybe az országutakat, mert a vasúti szállítás a sztrájk következtében lehetetlen. Valutaellenőrsé» Franciaország mindent el fog követni azért, hogy fenn­tartsa a francia frank jelen­legi hivatalos — 1 dollár —• 4,937 frank — árfolyamát — közölte a Reuter szerint a francia bank egyik vezetője pénteken. Franciaország kész valutá­jának védelmére hiteleket fel­venni a Nemzetközi Valuta Alaptól, felhasználni valuta- és aranytartalékait — mon­dotta a Reuter által idézett bankvezető. A francia kormány a rend­kívüli helyzetre való tekintet­tel csütörtökön este elhatá­rozta, hogy ideiglenesen visz- szaállítja a valutamű veletek állami ellenőrzését. A valutaellenőrzés beveze­tését kommentálva ugyanez a forrás rámutatott, hogy an­nak célja csupán a spekulatív tőkekiáramlás megfékezése, de nem fogják megakadályozni a normális üzleti fizetéseket. A font sterling tovább gyengül a francia frank meg­ingása nyomán, és árfolyama a pénteki nyitáskor újabb mélypontra csökkent: 1 fon­tért 2,3835 dollárt adtak. Az arany árfolyama valamelyest nőtt. Tüntetések A péntekit virradó éjszaka Párizsban és Franciaország több más városában folyta­tódtak a gaulleista tüntetések, bár ezekben már csak kisebb csoportok vettek részt. A francia fővárosban De Gaulle hívei autós felvonulást rendeztek, a gépkocsik Kürti jével jelezve politikai állás­foglalásukat. (Ezek a kürtje­lek kísérték De Gaulle hata­lomra jutását is tíz évvel ez­előtt.) Csütörtököm este a diákne­gyedben felismerték Francois Mitterrandot, a demokrata— szocialista baloldali szövetség vezetőjét, aki egy, a lakásától nem messze fekvő étterem­ben vagyorázott és hazain­dult A javarészt jobboldali tüntetők megakadályozták, hogy beszálljon gépkocsijába és beszorították egy mellék­utcába. Mitterrandot hívei vé­dő gyűrűvel vették körül, és mintegy negyedórás tárgyalás után elérték, hogy a jobbol­dali tömeg szabadon bocsás­sa. Az AFP jelentése szerint Rouen, Caen, Angers, Ren­nes és La Rochelle városában került sot csütörtökön este gaulleista tüntetésekre. Eze­ket a tüntetéseket már »a köztársaság védelmére ala­kult« gaultleista bizottságok szervezték. A hatalom által vezetett I megmozdulásokra válaszként az UNEF, a francia országos diákszövetség újabb tünteté­sekre hívta fel híveit Kormány­intézkedések A francia kormány pénte­ken több intézkedést léptetett életbe. A hivatalos lapban közlemény és több rendelet jelent meg. A közlemény be­jelenti Pompidou miniszterel­nöknek azt a szándékát hogy ;a maga résziéről életbe lépte­ti a szakszervezeti vezetők­kel a múlt héten lefolyt tár­gyalásokon vállalt kötelezett­ségeit A hivatalos lapban megjelent rendelet ennek megfelelően június elsejei ha­tállyal három frankra emelte fel az eddigi 2,22 frankról a garantált legalacsonyabb mi­nimális órabért és eltörölte az eddigi érvényes bérzóná- kait, azaz a vidéki bérek hát­rányos megkülönböztetését a fővárosiakkal szemben. A hírügynökségek jelentése szerint pénteken reggel vál­tozatlan erővel folytatódott a franciaországi általános sztrájk. A sztrájk egyik következ­ményeként egyre nehezebb benzint szerezni. A néhány, iftég működő párizsi benzin­állomás előtt végtelen autó­sorok várakoznak órákon ke­resztül, s a vezetők kézzel tolják a kikapcsolt motorú kocákat a pumpák felé. Ugyanakkor kialakult a ben­zin feketepiaca, ahol. a nor­mális 1 frankos ár helyett 3—5 frankért árulják az üzemanyag literjét. Georges Séguy, a CGT, a Francia Általános Munkás­szövetség főtitkára pénteken sajtóértekezleten közölte: a CGT a maga részéről kész folytatni a kormány és a munkáltatók képviselőivel a tárgyalásokat egy olyan egyezmény elérése érdekében, amely megfelelne a dolgozók követeléseinek. Közlemény az NDK párt- és kormányküldöttségének moszkvai tárgyalásairól Moszkvában közleményt ad­tak ki arról, hogy az SZKF Központi Bizottságában má­jus 30-án tárgyalások folytak, egyfelől az SZKP és a szov­jet kormány vezetői, másfelől a Német Demokratikus Köz­társaság párt- és kormány­küldöttsége között. Mint is­meretes, az NDK párt- és kormányküldöttsége Walter Ulbrichtnak, az NSZEP Köz­ponti. Bizottsága első titkárá­nak, az államtanács elnöké­nek vezetésével érkezett a Szovjetunióba. A fent említett tárgyaláso­kon, amelyeket a teljes egyet­értés és a szívélyesség légkö­re jellemzett, részt vettek: szovjet részről Leonyid Brezs- nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára. Alek- sz>j Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a minisztertanács elnöke, Nyi- kolaj Podgornij, az SZKP KB Politikai BiZiOttságának tagja, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Mihail Szuszlov, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a központi bi­zottság titkára, Pjotr Gyemi- csev, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a köz­ponti bizottság titkára, Kcmsz- tantyin Katusén, az SZKP Központi Bizottságának titká­ra, Nyikolaj Bajbakov, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagja, a minisztertanács elnökhelyettese, az állami tervbizottság elnöke. Mihail Leszecsko. az SZKP Központi Bizottságának tagja, a mi­nisztertanács elnökhelyettese, Nyikolaj Tyihonov, az SZKP Központi Bizottságának tag'ja, a 'minisztertanf.es elnökhe­lyettese, Andrej Gromiko, az SZKP Központi Bizottságának tag'ja, külügyminiszter, Konsz- tantyin Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának osz­tályvezetője és Pjotr Abraszi- mov NDK-beli szovjet nagy­követ; az NDK részéről Walter Ulbricht, az NSZEP Központi Bizottságának első titkára, az államtanács elnöke, Wtlli Stoph, a minisztertanács el­nöke, Erich Honecker, az NSZEP Politikai Bizottságá­nak tagja, központi bizottsá­gának titkára, Günther Mit­tag, az NSZEP Politikai Bi­zottságának tagja, a központi bizottság titkára, Albert Nor­den, az NSZEP Politikai Bi­zottságának tagja, központi bizottságának titkára. Otto Winzer, az NSZEF Központi Bizottságának tagja, külügy­miniszter, Horst Bittner, az NDK moszkvai nagykövete. Az SZKP KB Politikai Bi­zottsága és a szovjet kor­mány pénteken ebédet ádott az NDK küldöttségének tisz­teletére. Az NDK párt- és kormány- küldöttsége pénteken repülő­gépen hazautazott. (MTI) Ma fejeződnek be Tito és Ceausescu megbeszélései A Ceausescu vezette román párt- és állami küldöttség péntek délben befejezte dub- rovnikd látogatását és Brioni- szigetére utazott, ahol péntek délután és szombat délelőtt zajlik le a hivatalos román— jugoszláv megbeszélések máso­dik szakasza. A hét elején megtartott belgrádi tárgyaláso­kon Tito és Ceausescu nem­zetközi kérdésekről tanácsko­zott, ezeken belül az európai helyzetről és az európai orszá­gok közötti együttműködésről. A tanácskozások második szakaszában a két ország és párt vezetői Jugoszlávia és Románia belső helyzetéről tá­jékoztatják egymást, s meg­vitatják a két ország közötti kapcsolatokat, valamint a JKSZ-t és a Román KP-t kö­zösen érdeklő kérdéseket. A tárgyalásokról előreláthatóan ma este bocsátanak ki hivata­los közleményt. A román küldöttség ma délután utazik haza Briorriból Bukarestbe. Benkei András belügyminiszter Kaposváron Tegnap Kaposvárra láto­gatott Benkei András, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, belügyminiszter. Az MSZMP székházában Né­meth Ferenc, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára fogadta a bel­ügyminisztert. A beszélgeté­sen részt vett Illés Dezső, a megyei pártbizottság titkára. Benkei András ezután a So­mogy megyei Rendőr-főka­pitányság vezetőivel tanács­kozott, majd részt vett a rend­őrség munkaértekezletén. Tüdőgyógyászok tudományos ülése vá rosunkban Tegnap kétnapos tudomá­nyos ülés kezdődött a kapos­vári kórház tüdősebészeti osz­tályának rendezésében. Mint­egy kétszáz szakorvos és tüdő­sebész érkezett városunkba eb­ből az alkalomból. Kaposvár most először színhelye hason­ló országos tanácskozásnak: itt rendezik meg a Magyar Or­vostudományi Egyesületek Szö­vetsége Sebész és Tüdőgyógyász Társasága mellkassebószeti és branchológiai szakosztályának vándorgyűlés jellegű tudomá­nyos tanácskozását. A kaposvári tüdősebészeti osztály — mint korábban már ismertettük — számottevő eredményeket ért el az utóbbi években. Különösképpen a kétoldali tüdőműtétek és a tü­dőrákos megbetegedések műté­ti gyógyítása terén. A tüdő­rákban szenvedő kórházi be­tegek mintegy hetven százalé­kának s: került az életét mű­téttel meghosszabbítani. Az el­múlt évben egy 84 éves beteg tüdődaganatát is sikeresen el­távolították (országosan ki­emelkedő eredmény!). Az ille­tő ma is egészséges, részt, vett • tudományon ülés délelőtti gyakorlati program­jában. A tudományos ülés műtéti bemutatóval kezdődött a kór­ház tüdősebészeti osztályán. Délután 3 órakor tanácskozás­sal folytatódott a program. A tudományos ülés részvevőit dr. Tarján László, a megyei kórház igazgató-főorvosa kö­szöntötte. majd dr. Schnitzler József docens, a debreceni egyetem tüdősebészete vezető­jének elnökletével megkezdőd­tek az előadások. A kétnapos tudományos ülés fő témája: A hörgőtágulat megbetegedések sebészi keze­lése. Dr. Csorba Lajos, a ka­posvári tüdősebészet osztály- vezető főorvosának erről szőlő referátuma után négy korrefe­rens, majd újabb tíz előadó szólt röviden a fő téma egy- egy specifikus vonatkozásáról. Ma délelőtt újabb három előadással, majd vitával foly­tatódik a tudományos ülés a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár előadótermében. Dél­ben bankettel záródik a két­napos rendezvény. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom