Somogyi Néplap, 1968. április (25. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

▼tLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK* Ára: 7® MtSr Rövidesen vízre száll Francia lapok Fock Jenő látogatásáról A l’Humanibé hétfői számá­ban Yvés Moreau megvonja Fock Jenő szamba-ton véget ért franciaországi hivatalos láto­gatásának mérlegét. Megálla­pítja: a magyar Miniszterta­nács elnöke csaknem egyhetes látogatása végén teljes joggal örülhet utazásának. Semmi kétség sem fér hozzá ugyanis, hogy a látogatás minden téren hozzá fog járulni a kap­csolatok fejlesztéséhez a két ország között. Idézi a magyar miniszterelnöknek a katonai tömbök fel­oszlatására és az NDK elis­merésére vonatkozó szavait és hozzáfűzi: "-Ezek a ki jelenté­sek olyan államférfi szavai, aki tudatában van felelősségé­nek mind népe, mind pedig a béke ügye irányában, egyút­tal újabb bizonyítéka a szocia­lizmusba vetett bizalom jogos­ságának.« A gaulleista Nation ismer­teti azt a nyilatkozatot, ame­lyet a magyar miniszterelnök megérkezése után a Ferihegyi repülőtéren tett. A szombat délután megjelent Le Monde szó szerint közli az Elysée-pa- lotában a pénteki ebéd során elhangzott pohárköszöntőket, részletesen ismerteti a magyar miniszterelnök válaszait a péntek esti sajtóvacsorán, és a tárgyalások végén kiadott kö­zös közlemény szövegét. A France Sodr és a Paris Presse címében a De Gaulle tábor­noknak átadott meghívást emeli ki. (MTI) Lelkesedés az EAK-ban a március 30-i program közzététele után Nasszer elp üknek a nem­zethez intézett üzenete után az EAK-ban megbolydult a politikai élet. A vasárnapi és a hétfői la­pokat szinte teljesen megtöl­tik a március 30-i programot köszöntő cikkek, nyilatkoza­tok, méltatások. Az A1 Ahram vezércikke hangsú­lyozza, hogy az EAK újabb nagy lépést tesz a néptöme­gek mozgósítása útján. A cél az, hogy a nép helytállhas­son az agresszióval és a neo- kolonialista kihívással szem­ben, hogy előrehaladhasson a gazdasági újjáépítésben és a társadalmi fejlődésben. A Gumhurija közli, hogy a má­jus 2-i népszavazás előkészü­letei máris megkezdődtek. A népszavazáson mintegy 8 mil­lió állampolgár vesz majd részt. Az EAK kormánya vasár­nap este megvitatta .a már­cius 30-i program feladatait. Mohamed Fajek. tájékoztatási miniszter a kabinet ülése után közölte: Nasszer felkér­te a kormány tagjait, hogy erősítsék meg a minisztériu­mok és a néptömegek kap­csolatait. A március 30-i programot sok millió példányban kiad­ják. A népszavazás alá bo­csátandó kérdés így szól majd: »Támogatja-e vagy sem a március 30-i progra­mot?« A szavazólapon az «■igen és a »nem« számára külön hely lesz. Az elnök javaslata szerint az EAK végleges alkotmányát az Arab Szocialista Unió kongresszusának kell kidol­goznia. A kongresszus előké­szítésére 50 tagú különleges bizottságot hívnak létre, amennyiben a március 30-i programot a népszavazás megerősíti. Az elnök által ja­vasolt személyi változásokra is ezután kerül sor. (MTI) Magyar pártkiildőttség utazott Varsóba A , Lengyel Egyesült Mun­káspárt Központi bizottságá­nak meghívására >Nyers Re­zsőnek, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bi­zottság titkárának vezetésével hétfőn pértküldöttség utazott Varsóba. A delegációt a Fe­rihegyi repülőtéren Fehér La­jos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Folitikai Bizott­ságának tagja búcsúztatta. Az elutazásnál jelen volt Jan Kiljanczyk, a Lengyel Nép- köztársaság budapesti nagy­követe is. (MTI) Komócsin Zoltán látogatása Bukarestben Komócsin Zoltán, az MSZMP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára és Garai Ró­bert, az MSZMP KB kül­ügyi osztályának helyettes ve­zetője 1968. április 1-én ba­ráti látogatást tett a Román Szocialista Köztársaságban. Ez alkalommal az MSZMP kép­viselői Paul Niculescu-Mizil- lel, az RKP Végrehajtó Bi­zottságának és állandó elnök­ségének tagjával, a kb titká­rával, Mihail Daleaval, az RKP KB titkárával és Va­sile Vladdal, az RKP KB kül­ügyi osztályának vezetőjével véleménycserét folytattak a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom, valamint a két párt közötti kapcsolatok fejlesztésének néhány idő­szerű kérdéséről. A megbeszélések nyílt elv­társi légkörben folytak. (MTI) A belga választások végeredménye Vasárnap Belgiumban álta­lános választások voltak, amelyek során újraválasztot­ták a 212 tagú képviselőhá­zat, a 178 tagú szenátus két­harmadát és a tartományi tanácsokat: Van den Boeynants minisz­terelnök keresztényszociális pártja veszteségeket szenve­dett, ugyanakkor jelentősen előretörtek a vallon és a flamand szélsőséges irányza­tok pártjai. Brüsszelben közzétették a vasárnapi képviselőválasztá­sok hivatalos végeredményét. Zárójelben a pártok által az előző parlamentben birtokolt képviselői mandátumok szá­mát közöljük: Keresztényszociális párt 69 mandátum (77) Szocialista párt 59 mandá­tum (64) Szabadság és haladás párt­ja (liberálisok) 47 mandátum (43) Volksunie (flamand nacio­nalisták) 20 mandátum (12) Kommunista párt 5 mandá­tum (5) Vallon tömörülés, a fran­ciául beszélők demokratikus frontja 12 mandátum (5 man­dátuma volt a különböző val­ón nacionalista pártoknak) Baloldali szocialista unió 0 mandátum (1) a balatoni SZOT-jíotta A tavaszi jó idő beköszöntővel megindult az élet a feala- toniüredi SZOT-kikötőben. A 17 hajóból álló kiránduló- llottát szorgos kezek takarítják, (estik. Április elején már vizen lesz az összes hajó és megfiatalodva várja az első üdülőket. Képünkön: A parton csinosítják a kirándulóha­jókat. Alekszcj Koszigin Iránba utazott Koszigin, a szovjet minisz­tertanács elnöke hétfőn dél­előtt Teheránba utazott. Ho- veida miniszterelnök meghí­vására egyhetes hivatalos lá­togatást tesz Iránban. Utján elkíséri Badal Muradjan, örményorszá.g és Abdulahaá Kaharov, Tádzsikisztán kor­mányfője. A vnukovói repülőtéren az SZKJ? és a szovjet kormány vezetői búcsúztatták Koszi- gint. (MTI) Ismét összeült a CSKP Központi Bizottsága Mint a CSKP Központi Bi­zottságának jelentése közli, hétfőn reggel a prágai vár­ban ismét összeült a CSKP KB plénuma, hogy folytassa a köztársasági elnökválasztás miatt félbeszakított tanácsko­zását a CSKP akcióprogram­járól és a jelenlegi politika« helyzet egyes kérdéseiről. Oldrich Cernik, a kb el­nökségének tagja bevezetőben felvázolta, hogy milyen mun­kadokumentumok kerülnek a plénum elé, majd Alekszan- der Dubcek, á kb első titká­ra megkezdte beszámolóját a jelenlegi politikai helyzetről. Megnyílt az átalakított Csibi A Kaposvári Ruhagyár termékei is megtalálhatók az áruházban Grecsko marsall meglátogatta a Szuezi-csatorna övezetét jebb a tűzszüneti vonaltól a Tegnap délelőtt ismét meg­nyitotta kapuit a foként tizen­négy even aluliak áruháza, a Csibi. A megnyitón részt vett Somogyi József, a városi párt- bizottság első titkára, Sasi Já­nos, a megyei tanács vb-elnök- helyettese, Rostás Károly, a városi tanács vb-elnöke, Pápa János, a megyei tanács keres­kedelmi osztályvezetője. Kilenc óra után beengedték az áruház előtt már régóta vá­rakozó közönséget, majd Rajta Mihály, a Somogy megyei Ipar­cikk-kiskereskedelmi Vállalat igazgatója üdvözölte a vendé­geket, a vevőket. Többek kö­zött elmondotta, hogy az áru­házát 1956. október 1-én vet­ték át. Akkor 172 négyzetmé­ter volt az alapterülete. Ezt 1962-ben 268 négyzetméterre növelték. Ennek ellenére egy­két év múlva ismét elviselhe­tetlenül zsúfolttá vált a bolt Ez késztette a vállalat vezetőit a bővítésre. Az alapterületet sikerült 560 négyzetméterre, te­hát a kétszeresére növelni. Az, hogy rövid idő alatt el tudták végezni a mintegy 700 000 fo­rint értékű munkát, nagy­mértékben köszönhető a városi tanács, a kivitelező Ta­nácsi Építőipari Vállalat, va­lamint a bolt dolgozói segítsé­gének, illetve odaadó munká­jánál:. Az igazgató a megnyi­tás alkalmával ki is tüntette B bolti közösség legjobbjait, majd jó munkájáért 7000 forint jutalmat adott az egész kollek­tívának. Ezután átadta a kor­szerűsített üzletet Szabó Ist­vánná boltvezetőinek. A közönség egykettőre ellep­te az áruházat, s megkezdődött a vásárlás. A félemelettel ren­delkező, szemre is tetszetős üz­letben a Kaposvári Ruhagyár termékeit is megtalálhatják a vevők. Az igazgató ezután, a válla­lat irodaházában ismertette a meghívottakkal a hálózatfej­lesztési tervet. Bejelentette többek között, hogy a vállalat hajlandó lenne saját erőből megépíteni a kaposvári ipar­cikk nagyáruházát, ha erre megbízást kapna. Grecsko marsall, szovjet honvédelmi miniszter, aki szombaton érkezett négyna­pos látogatásra az EAK-ba, vasárnap meglátogatta a Szu­ezi-csatorna övezetét. A szov­jet honvédelmi minisztert el­kísérte Moneim Riad vezér­kari főnök is. Grecsko marsall hétfőn ellá­togatott egy légitámaszpontra. Grecsko az EAK fegyveres erőii ek vezérkari főnöke és a parancsnoki testület több tag­ja kíséretében megtekintette a pilóták kiképzését. TEL AVIV Az AFP jelentése szerint izraeli hivatalos körökben ria­dalmat keltett az Ei Khalil (Hebron) városában lejátszódó vasárnapi lövöldözés, amely­nek során két személy halt meg, köztük egy izraeli rend­őr. A riadalmat az a tény okozta, hogy El Khalil vagy 50 kilométerrel fekszik bel­Párt nyilvánosságra hozta, hogy közte és az Olasz Kom­munista Párt között két ízben tárgyalásra került sor: a múlt év végén Rómában, ez év ele­jén pedig Münchenben. Az SPD küldöttségét Egon Franké elnökség tag, az olasz küldött­megszállt jordániai területen. Ennek ellenére Tel Avivban továbbra is azt állítják, hogy az arab ellenállókat a Jordán folyó keleti partjáról »küldik át«. A nyugati diplomaták szerint az arab ellenállási mozgalom erősödik. AMMAN Jordánia fővárosában va­sárnap délután Husszein ki­rály nyilatkozatban »megle­petésének« adott kifejezést Fejszál szaúd-arábiai király válasza miatt, aki kijelentet­te, hogy abban az esetben vesz részt az arab csúcsérte­kezleten, ha Jordánia előző­leg az ENSZ-megbízó bt kül­detését sikertelennek minősíti Husszein hozzátette: Gunnar Jarring feladata annak meg­állapítása, hogy küldetése si­került-e vagy sem. séget pedig Enrico Berlinguer vezette. Megállapodtak, hogy a találkozásokat folytatni fog­ják. Az SPD szóvivője hangoz­tatta, hogy a tárgyalások nem­csak a pártvezetőség tudtá­val történtek, hanem azokról Kiesinger kancellárt is ínfar« múlták. (MTI) Tárgyalások az SPD és az Olasz KP között A Német Szociáldemokrata

Next

/
Oldalképek
Tartalom