Somogyi Néplap, 1968. április (25. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Kedd, 19S8. április X nssiimn MLABBÖL A finn kormány meghívásá­ra szombaton Helsinkibe uta­zott Ion Gheorghe Maurer ro­mán miniszterelnök és Corne- liu Manescu külügyminiszter. A román vendégeket a helsin­ki repülőtéren Koivisto finn miniszterelnök és Karjalainen külügyminiszter fogadta. Suharto indonéz elnök hét­főn — tokiói táigyalásainak befejezése után — Kambod­zsába repült. A hivatalos ja- páni látogatásról eredetileg kö­zös közlemény kiadását ter­vezték, ezt azonban utólag le­mondták, mert a két fél között nem született egyezmény az Indonéziának nyújtandó gaz­dasági támogatás tárgyában. Mobutu, Kinshasa-Kongo el­nöke vasárnap a Csád Köztár­saság fővárosába, Fort-Lamy- ba repült, ahol Tombalbaye- vai, a Csád Köztársaság elnö­kével és Bokassával, a Közép­afrikai Köztársaság elnökével aláírja majd a Közép-afrikai Egyesült Államok alapokmá­nyát. Brandt nyugatnémet külügy­miniszter vasárnap Ghánában meglátogatta a Volta folyó nagygátját. Háromnapi madrasi tartóz­kodás után vasárnap Bombay- nek vette útját az a szovjet ha­jóraj, amely indiai vizeken van látogatóban. A zavargások dúlta Tennes­see állambeli Memphisben szombaton ismét szórványos összetűzések történtek. Egy hatéves néger kisfiút puskalö­vés ért. A rendőrség 34 sze­mélyt letartóztatott. Százharminc munkásbizott- sági tagot tartóztattak le va­sárnap Madridtól 40 kilomé­terre azzal az indokolással hogy a közelben gyűlést akar­tak tartam. A Fiat-művek sztrájkoló munkásai és a rendőrség kö­zött történt szombati összecsa­pásban több mint ötvenen se­besültek meg. A rendőrség öt munkást letartóztatott Kitörési hi sériét Khe Sanhnál A dél-vietnami hazafiak vasárnap fokozták katonai te­vékenységüket az ország északi részében fekvő Hűé. a volt császári főváros körül, és felrobbantottak két hidat Hűétől 13 kilométernyire dél­re, az északon fekvő ameri­kai támaszpontok utánpótlá­sát szolgáló főútvonal men­tén. A saigoni amerikai pa­rancsnokság közlése szerint e harcok során 14 amerikai ten­gerészgyalogos esett el, a sza­badságharcosok 9 halottat vesztettek. Az amerikai ka­tonák közül 30-an megsebe­sültek. A Khe Sanh-i támasz­pontról mintegy kétszáz ame­rikai tengerészgyalogos meg­próbált kitömi, azonban a partizánokkal folyta­tott több órás csata után «•mérsékelt veszteségek­kel-« visszavonultak. A saigoni amerikai pa­rancsnokság egy szóvivőjének bejelentése szerint Johnson vasárnap éjszakai beszédének elhangzása után az amerikai légierő és a haditengerészet parancsot kapott a bombázá­sok, illetve az ágyúzás be­szüntetésére. A parancs ki­adása előtt azonban F—105- ös típusú amerikai lökhajtá- sos bombázók vasárnap még támadásokat hajtottak végre Haiphong és Hanoi környé­kén, valamint Lang Gia el­len, a kíriai határtól 28 kilo­méternyire délre. A vasárna­pi katonai műveletek során B—52-es óriásbombázók Khe Sanh, valamint Hűé körül tá­madták a szabadságharcosok állásait. Saigon körül változatla­nul folynak a szárazföldi csatározások. A szabadságharcosok tüzérsé­ge támadta a fővárostól 10 kilométernyire fekvő Nha Be várost, pontosabban az ottani üzemanyag-raktárakat védő katonai berendezéseket; Long Binhet, amely Saigon­tól 26 kilométernyire északra feleszik, hétfőn hajnalban ra­kétákkal lőtték. VÁLLALJUK DT—34-es, 413-as, D4K és D4K/B típusú erőgépek főjavítását traktorcserés rendszerben is. Egyenes és ferde fogazású kerekek és különféle lámckere- kek (1/2” 3/4” 5/8”) készítését vállalja rövid határidővel a KÖRMENDI GÉPJAVÍTÓ ÁLLOMÁS (165 204) _____________________ K orszerű — tetszetős csillárt 9 fali világítást egyedi kívánságnak megfelelően tervezünk — készítünk SZÁLLODÁK, ÉTTERMEK KULTŰRHÁZAK, ISKOLÁK, MÚZEUMOK, IRODÁK stb. részére. Érdeklődésével, rendelésével keresse föl a I VÖK VI 8. az. ViSágílástechnikai Gyár értékesítési osztályát, Budapest, XIV., Francia u. 11. Tel.: 496-497, 298-455. (5154) ■PP^**W*****BBBBWB*BBB**bbí.....a P olitikai bombarobbanás Washingtonban: Johnson nem jelölteti magát az idei elnökválasztáson Az elnök részleges bombázási szünetet rendelt el a VDK elleni légiháborúban Mint ismeretes, a VDK ha­tározottan követeli, hogy egész területe ellen szüntes­sék meg a bombatámadásokat és egyéb hadműveleteket. A Johnson által ismerte­tett intézkedések nem fe­leinek meg a VDK állás­pontjának. Johnson elnök vasárnap este rádió- és tv-beszédé- ben jelentette be, hogy nem jelölteti magát újra az idei elnökválasztáson. Az elnök egyúttal azt is közölte, hagy részleges bombázási szüne­tet rendelt el a VDK elleni í gib .borúban. Az amerikai hadiflotta és a légierő egy­ségei a továbbiakban csak i demilft riz .it ö/esettől közvetlen északra esi része­ket tárraüják. Az elnök azonban be e'eatctie, hogy ja b esa aiokat rendel Vie ín ha és megnöveli a katonai költségvetést. Johnson elnök bejelentése azt jelenti, hogy ez év de­cemberével visszavonul a Fehér Házból. Az elnök az­zal indokolta döntését, hogy »egyetlen percet sem akar elnökségéből személyes vagy pártpolitikai kérdéseknek ál­Johnson beszédét előre je­lezték és az újságírók rendel­kezésére is bocsátották az előzetes szöveget. Ebben azonban nem szerepelt, hogy nem jelölteti magát újra. A bejelentés valóságos politikai bombarobbanást jelentett Wa­shingtonban. Robert Kenne­dy nem volt hajlandó kom­mentálni Johnson lépését, Eugene McCarthy szenátor pedig azt mondotta csupán, hogy Johnson visszavonulása »teljesen űj helyzetet teremt a választási kampányban«. Az elnök nagy propagandá­val beharangozott beszédére alig 36 órával a Wisconsin! próbaválasztások előtt került sor. A próbaválasztásokon a békeprogrammal induló Eu­gene McCarthy szenátornak komoly győzelmi esélyei van­nak. A vasárnap közzétett Az elnökségre pályázó Bobért Kennedy szenátort hatalmas tömeg veszi körül a New York-i repülőtéren március 31-cn éjjel, röviddel Johnson elnök bejelentése után. dozni a jelenlegi helyzetben«. Hangoztatta, nem fog törekedni arra, hogy a demokrata párt jelölje az elnökségre, és nem fogadja el a jelölést. Egyúttal azonban intett at­tól, hogy visszavonulását »a gyengeség jelének« vegyék és azt mondotta, hogy »egy erős, magabiztos és éber Amerika az, amely tisztességes békét keres és tiszteletben tartja kötelezettségeit, bármibe ke­rüljön ez«. legújabb közvélemény-ku­tatási adatok szerint az elnök népszerűsége a há­ború mir, ti mélyponton van. Johnson beszédében azzal érvelt, hogy az Egyesült Ál­lamok az úgynevezett San Antonió-i formulával már kísérletet tett a béke helyre­állítására, a VDK azonban visszautasította ezt a javas­latot. A téli offenzíva — mondotta az elnök — nem érte ugyan ed célját, de szé­les körű »zavart és szenve­dést okozott«. Az elnök elismerte, hogy a dél-vietnami szabadság- harcosok képesek a táma­dás felújítására, s bár szerinte nem járna si­kerrel, »sok ember pusztulna el mindkét oldalon«. »Erre nincs szükség — mondotta. — Ezért ma este megújítom ta­valy augusztusban tett aján­latomat: Észak-Vietnam bom­bázásának megszüntetését. Azt kérjük, hogy a tárgyalá­sok haladéktalanul kezdődje­nek meg, s ezek komoly, a béke lényegére irányuló tár­gyalások legyenek. Feltételez­zük, hogy e tárgyalások alatt Hanoi nem szerez előnyt ön­mérsékletünkből. »Ma este elrendelem, hogy repülőgépeink és hadiha­jóink ne támadják Észak- Vietnamot, kivéve a de- militarlzált övezettől köz­vetlenül északra eső részt, ahol a csapatok és az utánpótlás mozgása nyíl­tan fenyegető jellegű. A bombázásoktól mentes te fület Észak-Victnam lakossá A gépkocsi érték! Karbantartását ne hanyagolja el: gépkocsija javítását, rendszeres karbantartását, tavaszt üzembe helyezését, hatósági műszaki szemlére való elő­készítését végeztesse az AFIT XIV. sz. Autójavító Vál­lalatnál, (Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33. Telefon: 20-47, 25-50) és a vállalat szervizállomásain. Johnson kijelentette: fel­szólítja az Egyesült Királysá­got és a Szovjetuniót, mint a genfi konferencia két társel­nökét és a Biztonsági Tanács állandó tagját, tegyenek meg mindent azért, hogy az egy­oldalú de-eszúalációs lépés általános délkelet-ázsiai bé­kéhez vezessen. Az elnök kö­zölte, Averell Harriman nagy­követet jelöli meg személyes l«ép viselő jekónt mindenfajta tárgyalásra és elrendelte, hogy Llewellyn Thompson moszkvai nagykövet is álljon készenlétben esetleges genfi tárgyalásokra. »Felszólítom Ho Si Minh elnököt, hogy po­zitívan, kedvezően válaszol­jon erre az új lépésre« — mondotta. Amikor Hanoi kijelöli irányvonalát, nem lehet két­sége szándékaiul5 felől. Nem szabad félremagyaráznia a választási évben jelentkező nyomást demokráciánkban — mondotta. Johnson bejelentet­te: a szabadságharcosok nagy sikerű offenzívája után rendkívüli erősítésként küldött 11000 tengerész- gyalogoson és ejtőernyő­sön kívül újabb 13 500 katonát küld Vietnamba. Johnson visszavonulása és egyben a vietnami rendezés érdekében tett Jépése szöges ellentétben áll eddigi politi­kájával. A hirtelen összeállí­tott politikai kommentárok egy része azt hangoztatja, hogy Johnson a saját maga ál­tal tervezett és irányított háborús politika veresége láttán jutott kényszer- helyzetbe, s nem volt számára más ki­tt, mint a visszavonulás. Johnson bejelerti visszalépés ét. gának 90 százalékát és terü­letének legnagyobb részét foglalja magában. Még ez a korlátozott bombázás is befe­jeződhet, ha Hanoi megfelelő önmérséklettel, válaszol a mi önmérsékletünkre« — mon­dotta. Pécsen: Munkácsy M. u. 35. Tel.: 26—72 Kaposvárom: Ady Endre u. 26. Tel.: 12—120 Siófokon: Fő u. 234. Tel.: 510 Az új, korszerűen berendezett pécsi nagyjavító rövid határidővel, esetenkénti cserével vállal: Warszawa­motor-, indítómotor-, töltőd inamó-felújítást. Nysa-Zuk fődarabok (mellső futómű-, sebességváltó, kormánymű- felújítást) cseréjét, 10 000 km-es garanciával. Korszerű alkatrészfelújítás, műanyag bevonással Kőműves szaktnimkásókat és segeúnwnkásoLal fölvesz a Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat. Átlagkeresetek: kőműves 1800 Ft-tól 3000 Ft-ig segédmunkás 1450 Ft-tól 2100 Ft-ig. Vidékieknek különélési pótlékot fizetünk Üzemi kony­ha van, vidékieknek munkásszállót térítés ellenében biztosítunk. Indokolt esetben — in 'gfele.ő létszám ese­tén — a kaposvári építkezésekre 60 km távolságon be­lül a dolgozókat naponta gépkocsival hazaszállítjuk. Jelentkezés helye: Kaposvár, 48-as ifjúság útja 5. 2. sz. fő-építesvezetőség. Siófok, Fő u. 200. Építésvezető­ség, Nagyatád, Ács u. 1—3. (8495)

Next

/
Oldalképek
Tartalom