Somogyi Néplap, 1968. február (25. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Csütörtök. 1968. február L BIZTONSÁGI TANÁCS Holtponton a kémhaj 1° ugye Folytatódnak a dél-koreai gerilla akciók Az ENSZ székhelyén kedden folytatódtak a magánjellegű tanácskozások a Biztonsági Ta­nács állandó tagjai között a Pueblo-ügyről. Goldberg, az amerikai delegáció vezetője másfél órán át tárgyalt U Thant főtitkárral, majd Aga Sahit, a Biztonsági Tanács so­ros elnökét kereste föl. Aga Sahi Morozovot, a Szovjetunió képviselőjét is fogadta. Nyu­gati hírügynökségek értesülései szerint egyelőre semmilyen meg­állapodás nem született arról, hogy meghívják-e a tanács Pueblo-vitájára a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaság képvise­lőjét. \z AFP ENSZ-tudósítója t—ü-int a megbeszélések még mindig holtponton vannak, egy kérdés azonban már biztosra vehető: az Egyesült Államok az adott helyzetben már nem folyamodhat katonai megol­dáshoz. Álláspontját diplomá­ciai fáradozásaiban szükség­képpen az »puhítja-«, hogy ^ nem tartja alkalmasnak a helyzetet egy második ázsiai front megnyitására, és tekintettel kell lennie a számára súlyosbodó viet­nami hadihelyzetre. ENSZ-körökben úgy vélik, hogy egyelőre nem tudják folytatni a Biztonsági Tanács Pueblo-vi táját. Az amerikai katonai ható­ságok szerdán közölték, hogy kedden késő este a fegyver­mentes (>’ezet nyugati szaka­szán folytatódtak az ellensé­geskedések az amerikai kato­naság és a dél-koreai gerilláik között. A Kyodo japán hírügynök­ség jelentése szerint a közel­jövőben a dél-koreai nép par­tizánharca fokozódni fog a Pák Csöng Hi-kormány ellen. A Szöul szívében nemrég le­zajlott rajtaütésszerű parti- zántámadásból kiolvasható hogy a szabadságharcosok már elég erősek ahhoz, hogy a hegyvidékről a városokba vigyék át a harcot. Tény az, hogy Dél-Koreábam népi felkelés folyik. Szöulban Csoj Kju Ha, a dél-koreai rezsim külügymi­nisztere szerdán sajtóértekez­leten jelentette ki, hogy kor­mánya ellenzi az amerikai— észak-koreai kapcsolatfelvé­telt, és minden olyan megálla­podással szembeszegül, amely kompromisszumos jellegű. A külügyminiszter ismét kinyil­vánította: Dél-Korea azt is el­lenezné, ha a KNDK-t meg­hívnák a Biztonsági Tanács Pueblo-vi tájára. Diplomáciai kapcsolat Jugoszlávia és az NSZK között Jugoszlávia és a Német Szövetségi Köztársaság kép­viselői ez év január 23-tól 29-ig Párizsban tárgyalásokat folytattak a diplomáciai kap­csolatok helyreállításáról. Miként a Tanjug hírügy­nökség jelenti, a szövetségi végrehajtó tánács (kormány) csütörtökön meghallgatta a tárgyalások eredményeiről előterjesztett beszámolót, majd határozatot fogadott el arról, hogy 1968. január 31- től létesítsenek diplomáciai kapcsolatokat az NSZK-val-, és erről közös nyilatkozatot tegyenek közzé. A két kormány a közeljö­vőben nagykövetségi szinten diplomáciai képviseleteket nyit és nagyköveteket cserél. (MTI) i Robert Kennedy nem jelölteti magát Robert Kennedy, New York állam demokrata szenátora Új független állam: Nauru kedden kijelentette, hogy »semmilyen körülmények kö­zött sem-« jelölteti magát a demokrata párt nevében az el­nöki tisztségre. Újságírók egy csoportjával folytatott beszélgetésén Ken­nedy értésükre adta, hogy hí­vednek nyomása ellenére sem lép szőri tóba ebben az évben az elnöki székért. A szenátor közölte azt is, hogy amennyi­ben a demokrata párt országos kongresszusán Johnsont jelö­lik ismét, kész támogatást nyújtani a jelenlegi elnöknek a választási kampányban an­nak ellenére, hogy nézeteltéré­sek állnak fenn közöttük a vietnami problémát illetően. (MTI) TELEX h Ceausescu, a Román Kom­munista Fárt főtitkára ked­den fogadta a Belga Kommu­nista Párt Romániában tar­tózkodó küldöttségét. A Mexikói Kommunista Párt Szófiában tartózkodó küldöttsége kedden megbe­szélést folytatott a Bolgár Kommunista Párt delegáció­jával. A kiadott közlemény hangsúlyozza, hogy mindkét párt szükségesnek tartja a kommunista és munkáspártok nemzetközi értekezletének összehívását. A két párt ve­zetői az értekezlet előkészí­tése fontos mozzanatának tartják a kommunista és munkáspártok budapesti kon­zultatív tanácskozását. A francia haditengerészet kénytelen azzal számolni, hogy ha a hajótestet megta­lálják is, az 52 főnyi legény­ség már nincs életben, hi­szen a Minerve oxigéntarta­lékai a számítások szerint kedden délután 6 órakor ki­fogytak. A Földközi-tenger keleti medencéjében időköz­ben tovább kutatnak a múlt csütörtökön 69 emberrel el­tűnt Dakar nevű izraeli ten­geralattjáró után. Szerdán Freiburgban befe­jeződött a nyugatnémet Sza­bad Demokrata Párt országos kongresszusa. A kongresszus új vet)»tőséget választott. El­nökké a lelépett Erich Mende helyébe egyhangúlag Walter Scheelt választották. A »Nemzetközi amnesztia« elnevezésű szervezet londoni irodája jelentést adott ki a görögországi politikai foglyok sorsáról. A jelentés szerint a görög katonai junta foglyait a börtönökben kínozzák, verik, elektromos sokknak vetik alá, vagy körmüket tépik ki. A be- börtójnzötteket kényszerítik ar­ra, hogy szem- és fültanúi le­gyenek társaik kínzásának, egészen addig, sutiig súlyos idegrohamot nem kapnak. Alekszej Koszigin Indiából Afganisztánba utazott Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke szerdán befejezte in­diai látogatását. Koszigiin hivatalos látogatá­sa során szovjet segítséggé, épült ipari létesítményeket te­kintett meg, és megbeszélése­ket folytatott Indira Gandhi miniszterelnökkel, valamint az indiai állam más vezetőivel. E baráti eszmecserék eredmé­nyei híven tükröződnek a lá­togatásról kiadott szovjet—in­diai közös közleményben. Szerda reggel az indiai fő­város búcsúztatta szovjet ven­dégeit. A repülőtéren megje­lent Indira Gandhi miniszter- elnök, több miniszter és más magas rangú indiai vezető. Koszigin repülőtéri beszédé­ben köszönetét mondott a vendégszeretetért. — önök me0 ihletnek győződve arról — jelentette ki a szovjet kor­mányfő —, hogy népünk ugyanilyen baráti érzésekkel •.'iseltetik az indiai nép iránt, _s reméljük, hogy kapcsola­taink a jövőben mind szoro- sabbakká válnak. Ezután kö­zölte, hogy Indira Gandhi mi­niszterelnököt meghívták a Szovjetunióba. Koszigin a délelőtti órákban megérkezett Kabulba, ahol Etemadi afgán miniszterelnök meghívására rövid baráti lá­togatást tesz. A szovjet kormányfő szerda délután látogatást tett Nur Ahmed Etemadi miniszterel­nöknél és külügyminiszternél. A két kormányfő baráti meg­beszélést folytatott az orszá­gaikat kölcsönösen érintő kér­désekről. (MTI) Elkeseredett harcok Saigonban (Folytatás az 1. oldalról) Az AFP jelentése szerint a szerda esti órákban a sötét­ség leple alatt a partizánok megkezdték erőik kivonását, miután a dél-vietnami fővá­ros ellen intézett legnagyobb támadássorozatuk során szin­te minden valamirevaló cél­pontra csapást mértek. A nyugati hírügynökségek jelentése szerint a hanoi rá­dió közölte: az amerikai nagy­követség ellen intézett táma­dás során az amerikaiak vesz­tesége 200 halott és sebesült volt Az amerikai katonai jelenté­seik helyi idő szerint csütörtö­kön reggel közölték, hogy a a szabadságharcosok elfoglal­ták Hűé, a régi vietnami fő­város jelentős részét A saigo­ni katonai jelentés szerint szerdán éjfélkor Hűé régi vá­rosnegyedét teljesen körülzár­ták a partizánok Az amerikai katonai pa- rancsncicság csütörtökön, helyi idő szerint egy óra húsz perc­kor azt jelentette, hogy Sai­gon a szórványos lövöldözé­sektől eltekintve nyugodt A parancsnokság közölte azt is, hogy a kínai városnegyedben a szabadságharcosok levegőbe röpítettek egy erőmüvet. Ej­fél után 15 perccel egy saigoni utcán megtámadtak két ame­rikai tankot A nyugató hírügy­nökségek jelentése szerint Sai­gon, ahol kijárási tilalmat rendeltek el és az amerikaiak zajos szórakozóhelyei bezár­tak, éjszaka kihalt szellemvá­roshoz hasonlított (MTI) Ax Israeli provokáció miatt szünetelnek a Sizuezi-e Az EAK külügyminisztériu­mának szóvivője kedden este ismertette azt a közleményt, ,Az állami büntetőrendszer halálgyár * Tegnap, január 31-én új lüg- getlsn állam alakult. A Csendes­óceán nyugati részén az Egyen­lítő mentén fekvő Nauru sziget elnyerte teljes függetlenségét. Az eddig Ausztrália, Üj-Zéland, Nagy-Britannia közős igazgatása alatt álló gyámsági terület mind­össze 21 négyzetkilométer kiter­jedésű és lakosainak száma nem iialadja meg a hatezer főt. Köz- igazgatási székhelye Meneng. A szigetet 1798-ban fedezték fel az angolok, később (1888—1914) német gyarmattá vált. Az első vi­lágháborúban ausztrál csapatok szállták meg, majd a háború be­fejezése után népszövetségi man­dátum lett. 1947-ben ENSZ gyámsági területté nyilvánítot­ták. A Gyár- és Gépszerelő Vállalat keres vidéki szerelési területeire lakatos, csőszerelő, hegesztő, kovács, villanyszerelő szakmunkásokat, lérli segédmunkásokat Munkahelyeinken kül- szolgálati díjat, minden második héten szabad szombatot és kedvezmé­nyes utazást biztosítunk. A gyakorlati időtől füg­gően maximális bérezést adunk. Jelentkezés Bu­dapest. VI., Paulay Ede utca 52. személyzeti fő­osztály. (611) Lakossága, amelynek 75 szá­zaléka mikronéziai, 17 százaléka kínai és 8 százaléka európai, íő- leg foszfátbányászatból él. A sziget kis kiterjedése ellenére ugyanis a kapitalista világ fosz­fáttermelésében 1,7 millió ton­nával a negyedik helyen álL A foszfátbányák a British Phosp­hat Commissioners brit—auszt­rál—új-zélandi állami vállalat tulajdonában vannak. A függetlenség feltehetően nem hoz jelentős változást a sziget lakóinak életében. Az fiVM Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat festő-mázoló művezetőt keres fölvételre Jelentkezni lehet > vállalat személyzeti osztályán, Kaposvár, 4S-aa ifjúság útja 5. szám. (1«796*) A Somogy megyei Tanácsi Építőipari Vállalat fölvesz KAZÁNFŰTŐKET és VASBETON­SZERELŐKET, hegesztő vizsgával ren­delkező LAKATOSOKAT Bérezés megegyezés sze­rint. Jelentkezés: Ka­posvár, Május 1. u. 52. alatt, a munkaügyi osz­tályon. (167993) Rémuralom egy árkán sasi íegyenctelepen Winthrope Rockefeller ar- kansasi kormányzó kedden este hírzárlatot rendelt el a cumminsi íegyenctelepen fo­lyó nyomozás ügyében. A ha­tóságok hétfőn kezdték el ki­vizsgálni azokat a bejelenté­seket, amelyek szerint a bör­töngazdaságban az őrök és házimunkások esztendők óta rémuralmat tartottak fenn, szadista módon kínozták é* sorra gyilkolták a be- bortönzöt tekét, áldozatai­kat pedig a szökevények listájára írták. A 6000 hektáros börtöngaz­daság egyik pontján az ásók már hétfőn három csontvázat fordítottak ki. Előzőleg azon­ban az 59 éves Reuben John­son, akit 1937-ben testvér- gyilkosság miatt életfogytig­lani börtönbüntetésre ítéltek, a börtönorvosnak elmondotta, hogy már 1940. májas 1-én segédkezett meggyilkolt foglyok eltemetésében. Az örök 10 vagy 12 elítéltet lőttek vagy ütöttek agyon. Az áldozatok legtöbbje néger volt. »Valamennyien halálfé­lelemben éltünk« — mondot­ta. Rockefeller kormányzó egye­lőre azzal próbálja lecsilla­pítani a botrányt, hogy a fo­lyó parti szántóföld, ahonnan a három csontvázat kiásták, »talán valamikor a szegények temetője lehetett«. Ezzel szemben áll viszont az a köz­lés, hogy az egyik koponyán súlyos roncsolások láthatók, s a másik koponyához tarto­zó lábcsontok töröttek. Rockefeller bevonta a vizs­gálatba Thomas Murton egy­kori kriminológiai professzort, Arkansas börtönfelügyelőjét. Murton kedden este közölte, hogy benyújtja lemondását: »Az állami büntetőrendszer halálgyár — mondotta. •— A fegyenceket ütötték és kí­nozták, állatok módjára kel­lett élniük«. (MTI) amely bejelentette, hogy az iz­raeliek provokációja miatt bizonytalan időre felfüg­gesztik a Szuezi-csatoma megtisztítására irányuló munkálatokat. Az A1 Ahram című kairói lap szerint az izraeli—egyipto­mi tűzpárbajnak egyiptomi részről egy halálos és hat se­besült áldozata van. Az egyip­tomi tüzérség kilenc izraeli tankot és több izraeli tüzérsé­gi állást pusztított el. A lap a továbbiakban el­mondja, hogy U Thant ENS2- főtótkár kedden reggel figyel­meztette az egyiptomi külügy­minisztériumot, hogy Izrael beavatkozással fe­nyegetőzött arra az eset­A Híradástechnikai Vállalat föl vételre keres tranxisxtoruxemébe NŐI MUNKAERŐKET 2 hónapos budapesti betanítással Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán Kaposvár, Dimitrov u. 127. (Fénycsőüzem) munkák *náii re, ha az egyiptomi mo­toroshajók megközelítik a teatoma északi bejáratát. Még kedden este Kairóba ér­kezett Gunnar Jarring, az ENSZ-főtitkár közel-keleti megbízottja, hogy az egyipto­mi külügyminiszterrel tárgyal­jon az izraeli provokáció után kialakult helyzetről. Az izraeli hatóságok az ál­talános gyakorlattól eltérően nem is tagadják, hogy a keddi incidenst az izraeli fél provo­kálta. A szállításügyi minisz­ter a tengerész szakszervezet haifai gyűlésén határozottan kijelentette: , esatorna pedig zárva marad mindaddig, amíg iz~aeli hajók nem hasz­nálhatják szabadon.« Izraeli hivatalos köfök to­vábbá sem adják »beleegyezé­süket« ahhoz, hogy egyiptomi hajók megközelítsék a csator­na északi kijáratát. A Szuezi-csatorna partjain szerdán reggel nyugalom volt. A hajózást akadályozó roncsok felkutatása szünetel. A vízen összesen tizenöt hajó vesztegel 1967 júniusa óta. (MTI) Galamb-és házinyúl- kiállítás lesz február 2-től 4-ig Kaposváron, a Béke Szállóban. | Nyitva 9-től 19 óráig. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom