Somogyi Néplap, 1968. február (25. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLFTÁRIAI Pr;Yc*f)i_|ETEK! Ára: 70 fillér XXV. évfolyam, 26. szám 1968. február I., csütörtök Nem lassan A FŐVÁROS CSATATÉRRÉ VÁLTOZOTT fokozatosan Már mögöttünk a »bűvös« évkezdet, a reform bevezeté­sének napja. Ez a meghatá­rozás is sok nézeteltérésre, meg nem értésre ad alkal­mat. Mert ha valóban egyik napról a másikra a népgaz­daság egészében érvényre ju­tott a gazdaságirányítás új gyakorlata, az új mechaniz­mus, akkor miért hallani annyit a fokozatosságról? Például: ha már árrefor­mot hajtunk végre, a tény­leges társadalmi költségekből kiinduló és a piaci viszo­nyokkal számoló árrendszert vezetünk be, akkor miért nem valósítjuk meg egyszer­re, teljes következetességgel ezt az elhatározást? Azért nem — válaszolhatjuk —, mert az élelmiszerek, az ipar­cikkek és a szolgáltatások árainak teljes átformálása, ahogyan azt az új árrend­szer elvei megkövetelnék, bi­zonyos ésszerű csökkentése­ket, de olyan áremeléseket is szükségessé tenne, amelyek­nek egyenlege végül is csök­kentené a lakosság vásárló­erejét. De nemcsak az új árrend­szer érvényesülésében szük­ségszerű a fokozatosság. Ért­hető módon elkerülhetetlen minden olyan területen, ahol nem tudunk egykettőre ki­bújni a régi gazdálkodási rendszer körülményei közül. Ahol eleget kell tennünk olyan követelményeknek, ame­lyek még a régi mechaniz­musból következnek. Ismeretes például, hogy vállalatok ezután már saját fejlesztési alapjukból fedezik elhasználódott berendezéseik, felszereléseik pótlását, sőt többnyire még termelésük bő­vítését is ebből finanszíroz­zák. Az ez évre szóló, átme­neti rendelkezések azonban még meglehetősen korlátoz­zák ennek a vállalati nyere­ségből származó alapnak a képzését, illetőleg felhaszná­lását, mert nem kívánatos, hogy a vállalatok túl sok ilyen célra. A folyamatban levő nagyszámú beruházás úgyis éppen eléggé szétforgá­csolja a népgazdaság ilyen célra fordítható anyagi esz­közeit, s nem lenne jó, ha az erőteljesen bővülő vállala­ti fejlesztési alapok tovább növelnék ezt a szétaprózott­ságot. Az exporttevékenység gaz­daságos fejlesztése is megkí­ván bizonyos fokozatosságot. Igaz, hogy az új devizaszor­zók arra ösztönzik a vállala­tokat, hogy elsősorban olyan cikkek kivitelére törekedje­nek, amelyeknek gyártása és kivitele az új számítások sze­rint is nyereséges, a többi gyártását, illetőleg exportját építsék le. De szintén csak fokozatosan! E feltétlenül helyeslendő célkitűzés azon­nali, teljes megvalósítása ugyanis feltehetőleg több ex­portcikket iktatna ki a forgalomból, mint amennyire lehetőségünk van ahhoz, hogy a szükséges importot ’ és a külkereskedelmi mérleg egyensúlyát fenntarthassuk. Az elmondottak alapján is látnivaló, hogy bár az új mechanizmus, a gazdaságirá­nyítás reformja már érvé­nyes a gazdálkodás egészére, bizonyos fokozatosságra még számos vonatkozásban szük­ség van. S ez nem elvi en­gedmény, csupán arra irá­nyuló józan törekvés, hogy a reform minél simábban és eredményesebben valósulhas­son meg. Az év kezdete óta a gaz­dasági élet már teljes egé­szében a reform talaján, an­nak szelleme és szabályai szerint működik. Nem csekély erőfeszítésbe került ez az átállás«. Nincs mit csodál­kozni azon, hogy csak foko­zatosan akklimatizálódurik az új körülményekhez. Lassan járj, tovább érsz — mondják Ami a reformot illeti, mi éppenséggel nem lassan já­runk, legfeljebb kellő körül­tekintéssel, hogy valóban — Elkeseredett harcok Saigonban Partizánok az amerikai nagykövetségen — Áttörték a főhadiszállás gáncélosvédelmót, földig rombolták a rádióadót Öt tartományi fővárosban dúlnak utcai harcok eszközt kössenek le az idén tovább érjünk. Saigonban a szerda reggeli órákban folytatódtak a har­cok. A város különböző pont­jain géppuskalövöldözés hal­latszott és páncél öklök rob­bantak. A hazafias egységek továbbra is körülzárva tart­ják a saigoni elnöki palotát. A* AFP szerint a ’reggeli órákban a partizánok ellenőr­zése alá került a fővárostól a repülőtérre vezető útvonal. A városban teljes a zűrza­var. A telefonszolgálat meg­szakadt, a katonai hatóságok 24 órás kijárási tilalmat ren­deltek el. A hazafias erők egyik osz­taga kedden a késő esti órák­ban rohammal betört az ame­rikai nagykövetség épületébe. A partizánok páncélöklökkel nyitottak rést a követség épü­letét védő hatalmas betonfa­lon, majd a nyíláson keresz­tül hatoltak a követség épü­letébe. Hat emelet közül a hazafias erők osztaga ötöt tartott több órán át meg­szállva. Az amerikaiaknak csak hatórás elkeseredett küzdelem után sikerült az épületet visszafoglalniuk. He­likopterek segítségével ejtőer­nyősöket szállítottak a követ­ség épületének tetejére, és ezek bocsátkoztak harcba a hazafias osztagokkal. Az AFP hírügynökség sze­rint a partizánegységek példát­lan bátorsággál indítottak tá­madást a főváros valameny- nyi stratégiai pontja ellen. A partizánok, kisebb csopor­Jubilál a Hajdúsági Iparművek Amerikai helikopter száll le az utcai harcok színhelyére Saigonban. (Telefotó — MTI Külföldi Képszolgálat.) Az Alföld egyik jelentős nagyüzeme, a Hajdúsági Iparművek 15 éves. A gyár centri­fugák. mos' Tépek, porsrí ?s villanyboylerek nagy sorozatú készítésére rendezkedett be, s az idén 400 ezer ,jj minőségű, háztartási kisgópat szállít piacra. Képünkön: A fél éve működő szalagról másfél percenként kerül le egy-egy kész mosógép, illetve centrifugai tokban érkeztek Saigonba, és több oldalról intéztek egybe­hangolt támadást a katonai fontosságú pontok ellen. Mint az AFP írja, a partizánok két legfontosabb célja a kö­vetkező: fegyveres támadás a palota, az amerikai nagykö­vetség, a rádió, az amerikai szállodák, a repülőtér és a katonai lakótelep ellen. Má­sik: propaganda felvilágosító tevékenység Saigon polgári lakossága között. Ennek meg­felelően a hazafias erők a főváros négy körzetében az éj­szaka folyamán lakógyű­léseket hívtak össze, s a főváros népét a hazafias erők támogatására szólították fel. A legújabb jelentések sze­rint a saigoni katonai főpa­rancsnokság elhatározta, hogy kiüríti a saigoni repülőtér közelében levő lakótelepeket és falvakat. A katonai adó felszólította a körzet lakos­ságát, hogy sürgősen költöz­zék ki otthonából, mert bombázni fogják a térséget. A rádió azt is közölte, hogy e területre nagy lét­számú partizánegységek ha­toltak be, és többségük a Vinatexco nevű textilüzem­ben barikádozta el magát. Az AFP szerint az ameri­kai diplomaták még mindig nem tértek vissza a nagykö­vetség épületébe, és Bunker amerikai nagykövet továbbra is ismeretlen helyen tartóz­kodik. Az AFP gyorshírben kö­zölte, hogy a hazafias erők a szerdá­ra virradó éjszaka a del­tavidék 16 tartománya közül 14-ben indítottak támadást az amerikai ál­lások ellen. Egy amerikai szóvivő azt mondotta, hogy »* helyzet rendkívül zavarosa Mas jelentések szerint sú­lyos harcok folynak Dél- Vietnam északi területein is. E térségben öt tartományi fővárosban dúlnak utcai har­cok. Ostromállapotot rendeltek el Dél-Vietnam területére Hírügynökségi jelentések szerint szerdán a délutáni órákban minden eddiginél hevesebb harcok lángoltak fel Saigonban. Az egész város egyetlen csatatérré változott. Az utcákon és a sugáruta­kon a partizánok és az ame­rikaiak, valamint szövetsége­seik elkeseredett csatákat vívnak. Az UPI gyorshírben szá­mol be arról, hogy a parti­zánok százai ismét behatol­tak az amerikai nagykövet­ség területére, áttörték az amerikai katonai főhadiszál­lás köré vont páncélos vé­delmet, tűzzel árasztották el az elnöki palotát, a szállodá­kat és a kormányépületeket. Ezt megelőzően Thieu tábor­nok dél-vietnami elnök a reggel üzembe helyezett pót­adó hullámhosszán egész Dél- Vietnam területére rendkívüli állapotot rendelt el fel­szólította a lakosságot, hogy ne támogassa a partizánokat. A saigoni nagyadó nem mű­ködik, mert a partizánok csaknem földig lerombolták az adóépületet és annak be­rendezéseit Közben az amerikaiak és szövetségeseik megkezdték a saigoni külvárosok bombázá­sát. Előzőleg felszólították a lakosokat, hogy hagyják el otthonaikat. Az AFP szerint a Saigon­ban bekövetkezett drámai eseményeket követően Thieu elnök ismeretlen helyre távo­zott. Hírügynökségek újabb rész­leteket közölnek a saigoni amerikai nagykövetség ellen a múlt éjszaka indított par­tizánostromról. Az AP han­goztatja, hogy a támadást »elképesztően iól« szervezték A nagykövetség elfoglalása Maga az ostrom egyébként valóban sajátos körülmények között kezdődött A támadási végrehajtó partizánok vala­mennyien polgári öltözéket viseltek. Egyeseken a vietna­mi parasztokra jellemző fe­kete ruha volt, míg mások a saigoni burzsoázia között di­vatos fehér inget viseltek. A partizánoknál tökéletesen ha­misított igazolványok voltak. Az AP úgy tudja, hogy az ostromlók egy része taxin ér­kezett a nagykövetség elé. míg a parasztruhások gyalog. A taxiból kiszállók mintegy jelként- fehér ingük felső gombján tartották ujjúkat, míg a parasztöltözéket vise­lők vörös kar szalagot kötöt­tek fel. így kezdődött meg a drámai ostrom, amelynek eredményeként a partizánok behatoltak a nagykövetség épületébe és azt hat órán át tartották megszállva. Washingtonban a hazafias erők minden eddiginél na­gyobb erejű offenzívája mély­séges megdöbbenést és nyug­talanságot keltett. Mint az AFP írja, Amerika önérzetén nagy sebet ejtett, hogy a partizánoknak sikerült elfog­lalniuk a saigoni nagykövet­ség épületét. Johnson elnök a Fehér Házban katonai tanácsadóival folytat megbeszéléseket. Geor­ge Christian, a Fehér Ház szóvivője kijelentette, hogy Dél-Vietnamban »a helyzet rendkívül komoly«. (Folytatás a 2. oldaUmt , A MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL: HOGYAN LEHET ELŐRELÉPD!? Esküt tett katonák, parancsnokok és szülők találkozója ' (5. o.) PEREK A LAKÁSÉRT (6. o.) Somogyi Néplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom