Somogyi Néplap, 1967. augusztus (24. évfolyam, 180-206. szám)

1967-08-01 / 180. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Kedd, 1967. augusztus L FÖLDRENGÉS Törökországban Venezuelában Kolumbiában 400 halott, 2500 sebesült, 100 000 hajléktalan Caracasban A vasárnapra virradó haj­nalban Adapazari városát és környékét újabb heves föld­rengéssorozat rázta meg. Mint ismeretes, a környé­ken a mostanit megelőző * földrengés július 22-én több mint száz ember halálát okozta. A száztízezer lakosú város lakosságát pánik fogta el, de az anyagi károk mel­lett azonban szerencsére csu­pán egy halálos áldozata volt a természeti katasztrófának, mert a megfélemlített lakos­ság az utcákon töltötte az éj­szakát. Isztambulban szintén pá­nik tört ki, mert a föld­lökések itt is erősen érezhetőek voltak. A lakosság a kétmilliós vá­rosban több órát töltött az utcákon. Nyugat-Törökországban hét­főn helyi idő szerint 7.15 óra­kor újabb földrengés tör­tént. A rengés okozta anyagi károkról egyelőre nincs je­lentés. Szeiimológusok sze­rint a rengések egy ideig bi­zonyára még eltartanak. Szombaton este két föld­rengés rázta 'meg Venezuela fővárosát és vidékét. A katasztrófának számos halálos áldozata és sebe­sültje volt. Súlyos károk keletkeztek a köz- és magánépületekben. Hírügynökségi jelentések sze­rint az első földrengés har­mincöt másodpercig, a máso­dik tíz másodpercig tartott. A hetes erősségű venezue­lai földrengés több más vá­rosban is nagy károkat okcy- zott. Az AFP jelentése sze­rint a tengerpart mentén több helységben számos épü­let rongálódott meg. Károkat meghaladja a százat, jelentettek Valenc’.a, Mara­caibo és Ocuyo városából. Nem egészen 12 órával hajléktalanok száma, az anyagi kár pedig meghaladja a 15 millió dollárt. Caracas lakossága hétfőn megpróbált visszatérni min­dennapos tevékenységéhez, a városban azonban általános a gyász. A mentési munkála­tokkal egy időben újabb föld­lökések keltettek pánikot a városban. Szombaton Kolumbia fővá­rosában, Bogotában is föld­rengés volt. Legújabb jelen­tések szerint Kolumbiában a földrengésnek legalább 12 halálos áldozata volt, a súlyosan sebesültek száma Qjabb adatok a Forrestal veszieseplistájáról Már az Oriskanyró! támadnak a kalózbombázók — A tengerészgyalogosok súlyos veszteségekkel vonultak vissza a demilitarizált övezetből A tűzvész és a robbanások következtében félig ronccsá vált Forrestal anyahajó hét­főn megérkezett a Manilától 80 kilométerre északra levő Subic Bay amerikai tengeré­szeti támaszpontra. A hajó kikötését nagy ria­dalom előzte meg. A parton állók világosan hallották, amikor a hajó hangszóróján elhangzott: »Tűz, tűz a hát­só felszálló fedélzeten« kiál­tás. Lángokat nem lehetett látni. A kikötőhatóságok vé­a szombat esti rendkívül súlyos földrengés után hat újabb — kisebb ere­jű — rengés rázkódtatta meg vasárnap Caracast. Nem hivatalos venezuelai becslések szerint, a szombati földrengésnek legalább 400 halálos és 2500 sebesült áldo­zata van. Százezerre tehető a Grecsko marsall napiparancsa A Szíriái KP üdvözlete Damaszkuszban nemrégen kibővített ülést tartott a Szíriái Kommunista Párt Központi Bizottsága. A pl én um részvevői a Szov­jetunió Kommunista Pártjá­hoz intézett üzenetükben han­goztatták, hogy a Szíriái KP Központi Bizottsága forró üd­vözletét küldi és szívélyes háláját fejezi ki az SZKP Központi Bizottságának és a szovjet kormánynak azért a politikai, gazdasági és katonai segítségért, amelyet a Szov­jetunió az arab országoknak, főképp a Szíriái Arab Köz­társaságnak és az Egyesült Arab Köztársaságnak nyújtott mind az izraeli agresszió ide­jén, mind pedig annak meg­szüntetése után. Az üzenet a plénum hálá­ját tolmácsolja az NDK, Bul­gária, Lengyelország, Cseh­szlovákia, Magyarország, Ju­goszlávia, Mongólia, Vietnam és Korea kommunista és munkáspártjainak, valamint a Francia, az Olasz Kommunista Pártnak és más testvérpártok­nak. Az üzenet rámutat, hogy az imperialisták egyik fő célja az volt, hogy szétszakítsák a szovjet és az arab népek ba­rátságát. Kísérleteik azonban kudarcba fulladtak. (MTI) Tizenhárom zászló leng Khartúmban Khartúmban, a Nílus-parti köztársasági palotában már berendezték a tárgyalóterme­ket és hétfőn reggel felhúz­ták 13 arab nemzet lobogó­ját. A szudáni fővárosba mára összehívott arab kül­ügyminiszteri értekezlet rész­vevőinek listája az elmúlt órákban ugyanis kibővült. Fiír szerint Szaúd-Arábia kérte, hogy előzetesen tisz­tázzák a várható napirendet, — s ez részvételi készségre vall. Jelen lesz Monzsi Szlim, Tunézia külügymi­nisztere is. Egy magas rangú szudáni hivatalos személyiség az UPI tudósítójának kijelentette: »Az arab csúcsértekezlet jö­vője teljes mértékben a kül­ügyminiszteri értekezlet ered­ményességétől függ. Ha a miniszterek, illetve a velük egyenrangú képviselők pozi­tív döntéseket hoznak, mint reméljük, akkor a csúcsérte­kezlet összehívása bizonyos, ha nem, a csúcsértekezletnek nincs értelme«. Jelezte már részvételét Hasszuna, az Arab Liga fő­titkára, valamint Sukeiri, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet vezetője is. Grecsko marsall, a Szovjet­unió honvédelmi minisztere, a flotta napján kiadott napipa­rancsában rámutatott, hogy a reakciós imperialista körök, élükön az Egyesült Államok monopol burzsoáziájával, ag­resszív cselekményeikkel fo­kozzák a nemzetközi feszült­séget. Az utóbbi időben na­gyon kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. Emellett mind többet hallatnak magukról a náci és a militarista erők Myugat-Németországban. Grecsko marsall kijelentet­te, az SZKP és a szovjet kor­mány következetesen folytat­ja a lenini békeszerető politi­kát, szüntelenül küzd az új világháború elhártísáért, és azért, hogy a vitás kérdése­ket békés úton oldják meg. Todor Zsivkov és Waldeck Rockét megbeszélései Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára és Waldeck Rochet, a Francia Kommunista Párt főtitkára Szófiában megbeszélést tar­tott A nemzetközi helyzetet ér­tékelve Zsivkov és Rochet ki­fejezte szolidaritását az ame­rikai agresszió ellen harcoló vietnami néppel, Európt il­letően pedig újra megerősí­tették az európai pártok Karlovy Varyban tartott ér­tekezletének határozatait. A teljes egység és nézetazonos­ság jellemezte a bolgár és a francia párt vezetőinek meg­beszélést valamennyi kérdés­ben, így az izraeli agresszió megítélésében is. A közlemény végiül hang­súlyozza, hogy a jelenlegi vi­lághelyzet parancsokban meg­követeli a kommunista és munkáspártok újabb tanács­kozásának összehívását, s en­nek gyakorlati előkészítését már most el kell kezdeni. lemcnj e szerint feltételezhe­tő, hogy egy már elfojtott tűz éledt újra a hajó vala­melyik fedélzeti részében. Az AFP és az AP újabb összesítő adatokat közöl az anyahajó katasztrófájáról. Az AFP szerint már szinte sem­mi esély sincs a 112 eltűnt tengerészgyalogos felkutatá­sára. Így a halottak és az eltűntek száma, meghaladja a 150-et. Az anyagi kárt 75 millió dollárra becsülik. A 318 méteres hajóóriás fedélzetén pusztító tűzben 26 harci repülőgép megsemmi­sült, több mint 30 pedig erő­sen megrongálódott. A Vietnami Demokratikus Köztársaság közelében tar­tózkodó óriáshajó katasztró­fája — mint a Reuter hír- ügynökség írja —, az eddig! legnagyobb csapás volt a 7. flottára. Nem kizárt annak a lehető­sége, hogy szabotázs történt az amerikai repülőgép-anyahajón a vietnami tengeröbölben — írja Labouis asszony a Paris Jour hétfői számában. A Forrestal harcképtelenné vá­lása most lehetővé teszi a dél-vietnami amerikai erők főparancsnokának, hogy visz- szatérjen eredeti követelésed­hez, a szárazföldi csapatok jelentős növeléséhez, és újra kezdetét veheti a stratégiai vita is, amelynek politikai következményei erősen nyug­talanítják a Fehér Házat. Más vélemények szerint viszont, amelyek ugyan­csak szabotázsról beszél­nek, a Forrestalon kitört tűz összefüggésben lehet az Egyesült Államokban kirobbant faji zavargá­sokkal. Ezeket a véleményeket azon­ban csak titokban hangoztat­ják. Washington ugyanis fél attól, hogy a »feketék forra- Jalma« kihathat a hadseregre s. Az FBI és a CIA ezért sietve közölte, hogy a For- ■estalon kitört tűzvész tisztá­ba véletlen műve. A 76 000 tonnás Forrestal helyett szombaton már az Oriskamy fedélzetéről szálltak tel a Vietnami Demokratikus Köztársaság elleni bevetésre az amerikai repülőgépek. A szárazföldi harcok során azok az amerikai tengerész- gyalogosok, akik előzőleg be­hatoltak a fegyvermentes öve­zetbe, a Ben Hai folyótól délre ellenállásba ütköztek és több órás harcot vívtak. Az amerikai tengerészgya­logosok mintegy 800 főnyi zászlóalja vasárnap súlyos veszteségekkel vonult vissza a demilitarizált övezetből. Vasárnap a szabadság- harcosok rajtuk ütöttek, és a zászlóalj körülbelül 50 halottat vesztett, 150— 175 katona megsebesült. Hétfőn reggel légiriadó volt Hanoiban és működésbe lép­tek a külvárosokban felállí­tott légvédelmi ütegek. A bombarobbanások mintegy 25 kilométeres távolságról hal­latszottak. A vietnami légelhárító csa­patok tűzfüggjönnyel fogadták az amerikai repülőgépek több csoportját. Az eddig rendelkezésre álló adatok sze­rint az ellenség egy repülő­gépét lőtték le. Az utóbbi na­pokban az amerikai repülő­gépek mind gyakrabban je­lennek meg Hanoi bejáratánál és »Strike« mintájú rakéták­kal lövik a város külső pere­mét (MTI) A Hermes Hongkongban A hongkongi koronagyar­maton angol katonákkal meg­erősített rendőrjárőrök a por­celánkés zi tők, a selyemszövők és a bőrcserzők szakszerveze­ténél tett »látogatásuk« so­rán 18 embert letartóztattak. Állítólag nagy mennyiségű fegyvert, röplapot és hang­szórókat találtak náluk. A Reuter azt állítja, hogy e szakszervezetek Kínából kaptak anyagi támogatást, egyebek közt a hongkongi ál­talános sztrájk céljára. Az UPI a hongkongi zavar­gásokkal hozza összefüggésbe azt, hogy a kikötőbe érkezett a Hermes, a legnagyobb an­gol repülőgép-anyahajó, fedél­zetén kétezer főnyi legénység­gel. (MTI) A 41. halálos áldozat Detroitban Milwaukee-ben is ropognak a fegyverek Detroit East Side negyedé­ben egy amerikai ejtőernyős agyonlőtt egy 19 éves néger fiatalembert és megsebesített három másikat. Ez volt az első eset, hogy a Johnson által kivezényelt re­guláris erők tagja megölt valakit a néger tüntetők kö­zül. Ernest Roquemore a 41. halálos áldozata volt a detroi­ti néger tüntetéseknek. Halá­la néhány órával követte csupán Johnson televíziós fel­hívását, amely a faji megbé­SZALMÁT VESZÜNK! Elevátorral kazalozott kombájnaratású búza- és rozsszalmáért laza állapotban q-ként 50,- Ft ot fizetünk a helyszínen átvéve. Műúthoz, vasútállomáshoz közeli tételek átvétele előnyben! Kaposvár és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szö­vetkezet, Kaposvár, Budai Nagy Antal u. 9. Te­lefon; 11-132. (6243) kélés érdekében imára szólí­totta Amerika népét. A halálos áldozatok szá­ma és az anyagi kár a több napos zavargások után jóval meghaladta az 1965-ös Los Angeles-i események tragikus mér­legét. Más városokból ismét tün­tetéseket jelentettek. A New York állambeli Newburgm- ban a városi bíróság épületé­ben neonáci gyűlést rendez­tek. Fiatal négerek feldühöd­ve a náciknak adott csopor- tosulási engedélyen, a belvá­rosba vonultak. Köveket és palackokat hajigáltak, be­verték az ablakokat. A Dela­ware állambeli Wilmington- ban néger tüntetők és rend­őrök között rövid tűzharc folyt le. Három néger megse­besült. A faji zavargások vasárnap este a Wisconsin állambeli Milwaukee-re is átterjedtek. A nyomor sújtotta néger ne­gyed központjából fiatal né­gerek vonultak át a belváros­ba és tüntettek. A rendőrség lezárta a körzetet, de a tün­tetők többször áttörték a kordont. Nagy verekedés tá­madt, többen megsebesültek. Hétfőn reggel a rendőrök már fegyverüket is használták, a néger negyedből folyamatos puskaropogás hallatszott. Egy tüntető életét vesztette, hu­szonöt ember megsebesült Riadóztatták a vasárnapra virradó éjjel a nemzeti gár­dát és az állami rendőrséget Oregonban is, ahol a port- landi négerek szintén tünte­tést kezdtek., Vasárnap Romney michi- gani kormányzó és Cava- nagh, Detroit polgármestere az NBC televíziónak adtak nyi­latkozatot. Romney szerint a faji zendülést olyan állapo­tok váltották ki, amelyek könnyen a polgárháború sza­kadékál I' dönthetik az egész Egyesült Államokat Cava- nagh polgármester »mélysége­sen reakciósnak« nevezte az amerikai kongresszust és rá­mutatott arra, hogy ha a tör­vényhozás nem oldja meg reálisan a detroiti problémá­kat, úgy azok folytatódására lehet számítani. (MTI) Johnson sajtóértekezlete Johnson amerikai elnök hétfőn rögtönzött sajtóérte­kezletet tartott. Az elnök be­hívta irodájába az előszobá­ban mindig készenlétben ál­ló újságírókat, és éles han­gon elutasította U Thant ENSZ-főtitkár előző este el­hangzott beszédét. U Thant annak a véleményének adott kifejezést, hogy a vietnami nép olyan harcot vív, amely­hez hasonlót 1776-ban az amerikai néo vívott az angol gyarmatosítók ellen. Johnson kijelentette: »Nem értek egyet vele (U Thant­taü), de semmi kedvem sincs ah­hoz, hogy leálljak vitat­kozni egy ENSZ-képvise- lővel, valahányszor az véleményt nyilvánít«. Az elnök hangoztatta, vál­toztatás nélkül folytatni kí­vánja vietnami politikáját ennak ellenére, hogy a leg­utóbbi közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak 52 száza­léka elégedetlen a hábo­rú irányításával, és el­lenzi a Dél-Vletnamban harcoló csapatok létszá­mának növelését. Amerika folytathatja a harcot Vietnamban és ugyan­akkor megvalósíthatja a »nagy társadalom program­ját« — hangoztatta az elnök azokra a kérdésekre vála­szolva, amelyek éppen a leg­utóbbi négerzavargásokra vo­natkoztak. Johnson hétfőn levelet ka­pott, amelyet ötvenegy olyan demokrata párti politikus írt alá, ak’ részt vett a pórt 11960-as és 1964-es országos I jelölő kongresszusán, mint államának küldötte. A aláírói azt javasolják, levél hogy Johnson »a párt érdeké­ben ne jelöltesse magát az elnöki tisztségre 1968-ban, mert ezzel lerombolhatja azt, amit a párt tagjai együttesen építettek föl«. • A demokrata párti politi­kusok rámutatnak, hogy kül­politikai irányvonala súlyos szakadást idézett elő a de­mokraták soraiban. Johnson jelölése esetén a republikánus előretörés elke­rülhetetlen, ezért a csoport tagjai »szükségszerűen Ro­bert Kennedyt támogatják« — mondotta a csoport szó­vivője. (MTI) Figyelem! Szerződtetünk általános iskolai végzettséggel ipari tanulókat ács, tetőfedő, bádogos szakmákra kaposvári székhellyel, kőműves szakmára Fonyód, Sió­fok, Nagyatád szék­hellyel. Jelentkezés sze­mélyesen iskolai bizo­nyítvánnyal és születési anyakönyvi kivonattal a vállalat munkaügyi osz­tályán, Kaposvár, Má­jus 1. utca 52. sz. alatt. Somogy megyei Tanácsi Építőipari Vállalat. (83261)

Next

/
Oldalképek
Tartalom