Somogyi Néplap, 1967. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1967-03-11 / 61. szám

SOMOGYI NÉPLAP 4 Szombat, 1967. március 11. Általános rajt a labdarúgóknál Elkezdődik. Nemcsak a termé­szet varázsol tavaszt, hanem azt jeleznek a labdarúgócsapatok is, amelyeknél most már megindul a nagy gépezet. Egy héttel koráb­ban rajtoltak az NB I és az NB I B osztály együttesei. Most a Nemzeti Bajnokság \* * * 9 *alamennyi osztályában útjára indul a kerek bőrlabda, sőt elkezdik a me­gyeiek is. A legnépszerűbb . sportágban te­hát már nem csupán előkészü­leti mérkőzések, nem kupaküz­delmek töltik meg tartalommal a hét végét, hanem indul az igazi, a bajnoki pontokért folyó harc. Reméljük, hogy ez a küzdelem nemes versengést hoz nálunk, So­mogybán minden fronton. Azt ugyancsak, hogy a Nemzeti Baj­nokságokban szereplő csapataink úgy állnak helyt az NB II és NB III osztályokban ahogy azt a somogyi labdarúgás múltja most már megköveteli. Két fronton a zalaegerszegiek ellen CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ Egy csók és más semmi. Az előadás kezdete 19 órakor. (Ödry-bérlet.) VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ A cár és a, tábornok.* Ä döntés órái. Bolgár film. Korhatár nél­kül. Kísérő műsor: Az ő világuk. (III. 12-ig.) Az előadások kezdete 5 és 7 óra­kor. SZABAD IFJÜSAG FILMSZÍNHÁZ Chaplin-kavalkád. Amerikai filmösszeállítás a világhírű nevet­állhatunk fel első mérkőzésünkre, ahogy terveztük. Sérülések, be­tegségek szóltak közbe. Negyven- nyolc órával a mérkőzés előtt még kérdéses, hogy Lengyel meg Hernádi játszhat-e. A csütörtöki edzőmeccsen Kaszás is megsérült. Akár vállalják e fiúk a játékot, akár nem, meg kell változtatni az eredeti tervet. Nem túlzott óva­tosságból mondom csupán, hogy a döntetlennel már elégedett len­nék — mondotta Faragó Lajos, és közölte, hogy a csapat a követke­ző keretből kerül ki: Borok, Szántó, Lengyel, Bata, Kelemen. Tóth, Vaczlavik, Kovács, Arany, Makiári, Hernádi, Zsebeházi és Kaszás. A K. KINIZSI trénere, Szigeti János a fenti két kérdéssel kapcsolatban a követke­zőket mondotta: — A tavaszi idényről a leg­utóbbi labdarúgó-értekezletünkön beszéltünk. Mint azt a Somogyi Néplap már megírta, azt remél­tető burleszkjeiből. Korhatár nél­kül. Kísérő műsor: Gusztáv fel­lázad. (Hl. 12-ig.) Az előadások kezdete 4, 6 és 8 órakor. VASÁRNAP LATIN KA SÁNDOR MEGYEI MŰVELŐDÉSI HÁZ Közönyösök. Magyarul beszélő, szélesvásznú olasz film. Csak 18 éven felülieknek! Az előadások kezdete fél 6 és fél 8 órakor. Délután fél 4 órakor: Csapajev. Izgalmas szovjet film. jük, hogy u megszerezhető pon­tok kétharmadát összegyűjtjük. Ha ez sikerülne, akkor elégedet­tek lennénk. Mindenesetre úgy érzem, jól felkészült a csapat, viszont nagy balszerencse, ho^v az egyik kulcsemberünk, Her’Jel a tavaszi idény első felében harc- képtelen lesz. A Zalaegerszegi Dózsa elleni találkozókon a hazai együttes az esélyesebb. Ez azonban egyálta­lán nem jelenti azt, hogy mi vé­dekező játékot erőltetünk majd. Az az együttes, amely pályára lép, véleményem szerint előnyben lesz a hazaiakkal szemben. A mi csapatunk összeszokoitabb, mint a szerkezeti változásokon most át­ment Z. Dózsa. Nem elképzelhe­tetlen, hogy pontot vagy pontokat szerzünk Egerszegen. A K. Kinizsinél sincs még csa­patösszeállítás. A következő lab­darúgók utaznak Zalaegerszegre: Kovács, Dezső, Nagy, Balogh, Báli, Simon, Szabó, Martin, Ju­tási, Horváth, Balázs, Göncz és Laczkovics. Borsfái Géza edző úgy véleke­dik, hogy az ellenfél csapata egy­ségesebb. Mint mondja, még né­hány hét kell, hogy eggyé ková- csolódjon a csapat. Akad néhány sérült is. — A papírforma a Meteor mel­lett szól, ez azonban nem jelenti azt, hogy mi már eleve feladtuk. Tavaly döntetlenül végződött a hazai rangadó. Ilyen eredmény­nyel most is elégedett lennék — mondotta a Honvéd edzője. Itt is csak keret van, s majd a mérkőzés előtt jelölik ki a pá­lyára lépő tizenegyet. A keret a következő: Tiffán, Radomeczki, Benecz, Neubauer, Szepesi, Csapó, Nád, Csiszár, Becze, Pilist Far­kas, Szigeti és Fazekas! SPORTMŰSOR SZOMBAT Labdarúgás: NB III: Kaposvári Vasas Bonyhádi Vasas, Kaposvár. Dózsa-pálya, 15 ó (Polcz). Megyei tartalékbajnokság: K. Kinizsi—Lábod, Kaposvár, Kinizsi-pálya, 15 ó (Tóth Gy.). Teke: Zakál Gyula-emlékverseny II. forduló. Kaposvár, Építők- pálya. 15 ó. VASÁRNAP Röplabda: Röplabdatorna a K. / Dózsa sporttelepén a Kaposvári Ru­hagyár rendezésében. BVSC ifi—K. Ruhagyár ifi (női), 9 ó. BVSC utánpótlás—K. Ruha­gyár (női), 10 ó. BVSC ifi— K. Ruhagyár (női). 11 ó. BVSC utánpótlás—K. Ruha­gyár ifi (női), 12 ó. A bu­dapesti vasutas csapatban több ifjúsági és felnőtt válogatott játékos szerepel. Teke: Zakál Gyula-emlékverseny n. forduló. Kaposvár. Építők­pálya, 8 ó. Labdarúgás: NB II: K Honvéd—Zala­egerszegi TE, Kaposvár, Kini­zsi-pálya, 14.30 ó (Stadler). Zalaegerszegi Dózsa—Kapos­vári Kinizsi. Zalaegerszeg, 14.30 ó (Bana). NB III: Lábodi MEDOSZ— Pécsi BTC, Lábod. 14.30 ó (Horváth F.). Marcali Honvéd —Marcali Vörös Meteor, Mar­cali, 14.30 ó (Vikman). Megyei bajnokság: II. osztály: Somogytarnóca— Balatonboglár, Somogytamóca, 14.30 ó (Németh V.). Barcs— Taszár, Barcs, 14.30 ó (Dará­zsi). Nagyatádi Konzerv—Ka- poly, Nagyatád, 14.30 ó (Far­kas). Zamárdi—Csurgó, Zamár- di, 14.30 ó (Molnár S.). K. Épí­tők—K. V. Lobogó, Kaposvár, Építők-pálya (Pesti). Tab—K. H. Vasutas, Tab, 14.30 ó (Szöl- lősi). K. Dózsa—Babócsa, Ka­posvár, Dózsa-pálya, 10.30 ó (Prefek). Lengyeltóti—Nagy­atádi HSE, Lengyeltóti, 14.3C ó (Tóth L.). Tartalékbajnokság: K. Va­sas—Siófok, Kaposvár, Dózsa- pálya, 13 ó (Hardi). Marcali VM—K. Honvéd, Marcali, 12 ó (Bakonyi). Siófokon játszik vasárnap a kalinyini Volga á Nagy gondot okozott a Somogy megyei sportvezetőknek kalinyini vendégeinknek az a kérése, hogy március 12-én, vasárnap is sze­retnének mérkőzést játszani. Leg­jobb csapataink ezen a napon már a bajnokságban küzdenek. Meg kellett vizsgálni, hogy me­lyik együttest lehetne fölmenteni a bajnoki alól. A Siófoki Bá­nyászra esett a választás. Első­sorban azért, mert Siófok csapa­ta ott szerepeli a kalinyiniak so­mogyi mérkőzesterveiben. Másod­sorban pedig a Bányász ellenfele — a Pécsi EAC — készséggel hoz­zájárult ahhoz, hogy a 12-ére kitűzött mérkőzést március 18-án, szombaton játsszák le Pécsen. Az NB III intéző bizottsága és a Baranya megyei Labdarúgó Szö­vetség helyt adott a somogyiak kérésének, így létrejöhetett a va­sárnapi Siófoki Bányász—Volga nemzetközi találkozó terve. Siófokon nagy érdeklődéssel várják a szovjet labdarúgókat, akiket Kaposvárról igen jó fiirek előztek meg. A Bányász igyek­szik legjobb csapatával pályára lépni, és szeretné megakadályoz­ni, hogy a Volga együttese gya­rapítsa győzelmeinek számát So­mogybán. A sors szeszélye úgy hozta, hogy az NB II Nyugati csoportjá­ban az első bajnoki vasárnapon Kaposvár és Zalaegerszeg labda­rúgócsapatai két fronton talál­koznak. A tavaly még NB I B osztályú K. Honvéd Kaposváron látja vendégül a bajnokaspiráns Zalaegerszegi TE csapatát. A K. Kinizsi Egerszegre látogat, ahol a Z. Dózsa ellenében próbálja meg elkezdeni a pontgyűjtést. A K. HONVÉD edzőjét, Faragó Lajost kérdeztük meg, mit vár az első bajnoki mér­kőzéstől, s mit a tavasai bajnok­ságtól. — A kérdést ketté kell válasz­tani. Mi tagadás, az utóbbira majdnem lehetetlen az embernek felelőssége tudatában nyilatkozni. Az igazat megvallva azt remél­tük, hogy nagyobb bizakodással vághatunk majd neki az idei baj­nokságnak. Az előkészületi mér­kőzések nem hozták meg azt, amit vártunk. Feltétlenül több van a csapatban, mint amit pél­dául a legutóbbi vasárnap is nyújtott. Ennek az együttesnek az élmezőnyben kellene végezni. Az első kérdésre sem könnyű feleletet adni!1 Sajnos nem úgy MB 111... LABODI MEDOSZ Nagyon nagy az érdeklődés á csapat bajnoki rajtja iránt. A Pécsről érkező hírek azt bizo­nyítják, hogy a bőrgyári csapat jelentősen megerősödött. Selmeczi István, a lábodiak edzője azt vall­ja, hogy eléggé összekovácsoló- dott a tavaszi idényben a csa­pat. Az új labdarúgók kitűnően illeszkedtek be az együttesbe. Lábodon általában minimális győ­zelemre számítanak a PBTC el­lenében. Selmeczi István már kijelölte a pályára lépő tizenegyet, ez a következő: Mohácsi — Hadi, Mi- hóka, Ilosfai — Filiszár, Csór — Lebár, Borzas, Fülöp, Posta, Ta­kács. Minden eshetőségre számítva Péczeli áll rendelkezésre. K. VASAS Korántsem olyan derűlátóan nyi- lakozott Szili Ferenc, a Vasas ed­zője, mint lábodi kollégája. — Mi tagadás, magam is kí­váncsian várom, hogy komoly mérkőzésén mire képes, az át­szervezett. együttes. Fokozza gon­domat, líogy ellenfelünket nem I MB III... ! ismerem. Csak annyit tudok a bonyhádiakról, hogy igen küzdő­képes, kemény, de sportszerű csa­pat. Én azzal bocsátom útra együttesünket, hogy az idei baj­nokságban nem lesz könnyű el­lenfél. A hazai pálya és a hazai közönség mellettünk szól. Szeret­nénk sikeresen kezdeni a tavasz! bajnokságot — mondotta Szili Fe­renc, akinek Magyar sérülése is gondot okoz. A Vasas várhatóan a következő összeállításban lép ma délután pályára: Bánk — Csapó, Borda, Tüske — Zimonyi, Bíró — Laki, Takács, Jezeri, Bar- ta, Gulyás. Kelemen és Balogh áll még az edző rendelkezésére. MARCALI VM Hazai rangadóval kezdenek a marcali csapatok. Először a Vö­rös Meteor vezetőihez kopogtat­tunk be. Kálmán Sándor, a sport­kör elnöki örömmel újságolta, hogy legjobb csapatával lép pá­lyára a Meteor. —• Persze a hazai rangadókon sosem lehet tudni. A mi csapa­tunk egységesebbnek látszik, ez esetleg elég lesz — mondta Kál­mán Sándor. A Meteor a követ­kező összeállításban játssza első NB III-as mérkőzését: Szántó I. — Hosszú, Szántó II., Rigó —■ Pimpauer, Kosi — Bene, Lőrinc, Bódizs, Molnár, Lázár. MARCALI HONVÉD Művelődés — szórakozás időjaiá* Várható idő­járás ma estig: Felhőátvonu­lósok, több he­lyen futó eső­vel, helyenként zivatarral. Mér­sékelt. átmene­tileg élénk dé­li, délnyugati szél. Enyhe ma­rad az idő. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet 13—17 fok között lesz. A Nap kél 6.06, nyugszik 17.43 órakor. A Hold kél 6.35, nyugszik 17.59 órakor. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása sze­rint a Jászberényben megtar­tott 10. heti lottósorsoláson a következő nyerőszámokat húz­ták ki: 11, 33, 65, 68, 78. »Éneklő történelem«. Va­sárnap délelőtt a Latirka Művelődési Házban rendezik meg a középiskolai kórusok bemutatóját. Ezen a hang­versenyen válogatják ki azokat az együtteseket, ame­lyek részt vesznek a keszt­helyi Helikonon. A hangver­senyen forradalmi és törté­nelmi tárgyú kórusművekkel szerepel a megye kilenc kö­zépiskolai kórusa és — meghívottként — a ladi és a fonyódi földművesszövet­kezeti kórus. — Dél-Dunántúl óvodai felügye- lói Kaposváron. Háromnapos ta­nácskozáson vettek részt március 7—8—9-én Baranya, Fejér, So­mogy, Zala megyék és Pécs vá­ros járási körzeti óvodai felügye­lői a Latinka Művelődési Házban. A szakmai értekezleten az óvodai felügyelet és a vezető óvónő irá­nyító munkájának feladatairól ta­nácskoztak. Ezzel egyidőben ki­állítást rendeztek szemléltető esz­közökből és az óvodai bábjátszás kellékeiből. — Szobortárlat Kaposvá­ron. Holnap délelőtt nyitják meg Laborcz Ferenc szob­rászművész kiállítását a Rippl-Rónai Múzeum képtá­rában. A megnyitó beszédet dr. Láncz Sándor művészet- történész mondja el. — Csúcsforgalom a kultu­rális vetélkedőn. Vasárnap a megye tíz körzeti fekvésű községében, illetve művelő­dési házában rendezik meg a kulturális vetélkedő körzeti! bemutatóit. — ÜJ arcok, új szemek« címmel verses-zenés irodalmi színpadi műsort állított össze és mutatott be a pécsi területi döntőn a ka­posvári Fonómunkás Kis Színpad. A napokban a magyar rádió mun­katársai is fölvették ezt a műsort a »Húszas Stúdió« részére. A megyeszékhelyen március 15-én, a Forradalmi ifjúsági napok meg­nyitó ünnepségén mutatja be új műsorát a Pamutfonó-ipari Válla­lat Kaposvári Gyárának »Fonó­munkás« Kis Színpada. A MAGYAR TELEVÍZIÓ MAI MŰSORA 16.10 Ki miben tudós? Fizi­ka elődöntő. — 17.40 Hírek. — 17.45 II. Fedettpályás atlé­tikai játékok. Közvetítés Prá­gából. — 18.45 A logika és az automaták. A felvonó ezúttal működik . . . ----- 19.00 50 éve t örtént. . . 1917. márcips 10. Az oroszországi sztrájkmoz­galmak. — 19.05 A TV jelenti. Aktuális riportműsor. — 19.50 Esti mese. — 20.00 TV Híradó. — 20.20 Oly korban éltünk . . . TV-film. IV. (Befejező rész.) — 21.50 Falstafftól a magyar nótáig . . . Radnai György mű­sora. — 22.45 TV Híradó II. — 23.05 Jó éjszakát, felnőttek! A IUGOSZLAV TELEVÍZIÓ MAI MŰSORA 9.40 Iskola-tv. — 14.50 Isko- la-tv. — 16.10 Hírek. — 16.15 Népi muzsika. — 16.45 Szereti a zenét? — 17.15 Tv-újdonágok. — 17.30 Egy sportesemény közvetítése. — 19.15 Felvevő­géppel a világ körül! — 19.40 Hirdetések. — 19.54 Jó éjsza­kát, gyerekek! — 20.00 TV Hir- adó. — 20.30 Vasa Popovic: Szeressétek egymást, emberek! Sorozatműsor. — 21.30 Ame­rikai játékfilm. — 23.00 Egy kis régi, egy kis új. — 23.10 TV Hiradó. — 23.30 'Filmri­port a Kranjska gorai síver­senyről. — Véradónapot rendezett d Balatonkiliti Gépjavító Ál­lomás vöröskeresztes szerve­zete. A gépjavító 82 dolgo­zója 26 liter vért adott té­rítésmentesen . — Az Országos Szórakoztatóze­nei Központ a zenészeket az aláb­biakról értesíti: Az OSZK Igaz­gatóságának rendelkezése értel­mében ebben az évben csak azok vehetnek részt a vizsgákon, akik már kategóriával ellátott működé­si engedéllyel rendelkeznek, de magasabb minősítést kívánnak szerezni, vagy pedig további hang­szereken kívánnak vizsgázni. A vizsgákra 1967. március 15-től áp­rilis 15-ig lehet jelentkezni, a So­mogy megyei kirendeltségnél, Ka­posvár, Széchenyi tér 5. sz. alatt. (1571) — A kaposvári IBUSZ utazási iroda 7 napos Kis-Jugoszláv kör­utat. _ szervez. u Kaposvár—Zágráb— LÍj ubj aná—PÖstoj ná—Opati j a— Pula—Plitvica—Karlovác és vissza útvonalon. Indulás Kaposvárról kb. június 15-én. Részvételi díj: kb. 2000 Ft + 364 Ft, 112 Dinár költőpénzre. Jelentkezés a kapus­vári IBUSZ utazási irodánál már­cius hó 31-ig. (2923) GYÁSZJELENTÉS Fájdalommal tudatjuk, hogy for­rón szeretett férjem és édesapám* Palotás András MÁV-főellenőr, hosszú szenvedés után március 10-én elhunyt. Temetése 14-én, kedden* délután 4 órakor lesz a Nyugati temetőben. Gyászoló fe­lesége és kislánya. (4316) * * * A Somogy megyei Vendéglátó Vállalat vezetősége, pártszerveze­te, szakszervezeti bizottsága mély megrendüléssel tudatja, hogy Farkasfalvi János, a Béke Étte­rem üzletvezetője rövid szenvedés után elhunyt. A vállalat saját ha­lottjának tekinti. Temetéséről ké­sőbb történik intézkedés. (4583) APRÓHIRDETÉSEK E Kaposvár, Adria ut­ca 14/a számú csa­ládi ház eladó. Vétel esetén azonnal elfog­lalható. Érdeklődni ugyanott. ________(38028) U dvari ház — két szobából álló — eladó Kaposvár, Szigetvári utca 27. alatt. __(33034) K aposváron, Buzsá- ki utca végén 1000 négyszögöl bekerített gyümölcsös szoba­konyhával eladó. Ér­deklődni : Buzsáki ut­ca^. ._»2916) E ladó beköltözhető­en két'- és fél szobás kertes családi ház. Kaposvár, Sallai utca 35. Érdeklődni kedden és pénteken. (38031) Belvárosi négyszo­bás, összkomfortos házrész kétszoba-össz- komfortos cserével be­költözhetően eladó. Érdeklődni: Kapos^ vár, Temesvár utca 3^ (4 óra után). (2945) Kecel-hegy 37. alatt kétszobás, 2 konyhás ház 4 hold földdel el­adó. Egy szoba, kony­ha elfoglalható. Ér­deklődni : Kecel-hegy 22-26. (38105) Homokszent- győrgyön Kossuth ut­ca 176. számú családi ház melléképületekkel Kétszobás, kerxes családi ház mellékhe­lyiségekkel eladó. Vé­tel esetén beköltözhe­tő. Kaposvár, Csator- na köz 9. Nagy. (38110) Elköltözés miatt ol­csón eladó három szo­bából, konyhából, kamrából és spájzból álló ház (istálló, paj­ta, kút), 4200 négy­szögöl föld fizetési kedvezménnyel. Ér­deklődni: Kaposvár, Achim András u. 32. 342 négyszögöl ház­hely eladó. Kaposvár, Szent István utca 35. (Fonodával szemben.) Házhelyek beépítési engedéllyel eladók Kaposváron, a N y li­ga t-Ivánfa utcában, dr. Takátsnál. (38972) Kaposvár, Szigetvári utca 40. számú sarok­telek, zárt verandás két szoba, két kony­ha, kamrahelyiségek­ből álló házzal, la­kottan, Hegyalja utca felől még külön bejá­rattal beépíthető 178 négyszögöl területtel 48 000 Ft-os áron bírói árverés útján 1967. március 16-án délelőtt 9 órakor eladásra ke­rül a helyszínen. Bá­natpénz összege 4800 Ft. ________________(38072) E ladó két szoba-össz­komfortos családi ház beköltözhetően íize- Ka- utca (33068) Eladó egyszobás, konyhás, kamrás ház­rész kis kerttel, vil­lannyal, vízvezetékkel és házhely. Érdek­lődni Kaposvár, Gor­kij utca 20/c sz. alatt. __________________(38090) Ü j kétszobás, össz­komfortos ház azon­nali beköltözhetőség- gel, ugyanott istálló­trágya is eladói Ka­posvár, Szegfű utca 18.________________(38018) K ét szoba-konyhás, előszobás családi ház 600 négyszögöl telek­kel eladó. Kaposfu- red, Május 1. utca 56. ___________________(5746) E ladó Visnye-öreg- hegyen 175. sz. alatt 2 szoba-konyhából, me1- iéképületekbol álló ház 900 négyszögöl gyü­mölcsös telekkel 50 000 Ft-ért. Érdeklődni Ka- : darkúton, Nagy utca 44. Modrovicséknál. ___________________,4296) Eladó Kaposszent ja- kabon autóbuszmegál­lótól 3 percre 900 négyszögöl szőlő, gyü­mölcsös, épülettel, tel­jes felszereléssel. Ér­deklődni: Kaposszent- jakab, Móricz Zs. u. 3. (38094) Szoba-konyhából, spájzból álló házrész beköltözhetően eladó. Kaposvár, Gorkij ut­ca 47. Érdeklődni dél­előtt. Várdán Kiss utca 4. számú ház beköl­tözhetően 800 négy­szögöl területtel, sok gyümölcsfával, szőlő­vel olcsón eladó. __________________(38001) I gái, Szabadság tér 8. szám alatti, 10 he­lyiségből álló lakóház beköltözhetően eladó. (Istálló, Dajta, disznó­ól.) Vállalat részére üdülőnek is megfelel. Érdeklődni a helyszí­nem______________(38056) C ipészszerszámok, stoppológép és kapta­fák eladók. Patkóné, Lad. _______________(5703) M ernye központjá­ban (lellei műút mel­lett) 1900 négyszögöl telken 2 szoba, 2 konyha, spájz, külön- ábu üzlethelyiségből álló ház beköltözhető­en 40 000 Ft-ért eladó. Méhészetre igen al­kalmas. Dávid László fodrász. __________(38073) M ária alsón 400 négyszögöl szőlő-gyü­mölcsös állomáshoz, vízhez közel eladó. Érdeklődni: Balaton­f enyves, Kossuth ut- ca 47. _____________(5740) E ladó Balatoniéi le központjában 700 négy­szögöl beltelek utcai bejárattal. Érdeklődni lehet hétköznap fél 5- től, vasárnap egész nap: Kruppai Mihály. Balatonlelle, Kossuth Lajos utca 43. '5736) Balatonmáriafür­dőn üdülőtelkek meg­vételre előjegyeztet- hetők. Cím: Semjén Pál, Eger, Airna­gyardomb A. 7/35. (10369) Badacsonyban eladó Hableánytól 3 percre Kisfaludy-háztól 7 percre szoba, konyha, mellékhelységekből ál­ló ház szőlő-gyümöl­csössel. Érdeklődni: Badacsony, Park utca 22., vagy Kaposszent­jakab, Móricz Zs. ut­ca^. _____________(33093) B eköltözhető három- szoba-összkomfortos ház garázzsal, ugyan­ott villatelek, Balaton­lelle felsőn eladó. Cím: Kaposvár Vörösmarty utca 34. ________<38054) E ladó — haláleset miatt sürgősen — Ba- latonmária, Petőfi ut­ca 19. sz. alatt fél vil­larész, 60 m2 belterü- letű, állandóan lakha­tó, külön nyári kony­hával, 440 négyszögöl szőlővel és gyümöl­csössel. özv. Pintér Ferencné, Balatonmá- ria, Petőfi u. 60. __________________(96384) " "Rövid bécsi zongora sürgősen eladó. Ka­posvár, Széchenyi tér 6., ötös ajtó. (4283) jó állapotban lévő diófa hálószobabútor és egy pehelydunna eladó. Nagyatád, Ara­di u. V., m./4. 17 órá­tól. ________________(5743) V adonatúj elektro­mos gitár eladó 2200- ért. Czink Jenő, Ka­posvár, Kovács Se- bestyén Gy. u, 6.__ K aposvár, József ut­ca 8. sz. alatt eladó egy kitűnő állapotban lévő 80 basszusos har­monika. Érdeklődni Nagyéknál._______(38061) M estemagybőgő el­adó. Kaposvár, Petőfi utca 35. (33033) 2 db fotel, konyha- asztal, 2 db hokedli eladó. Kaposvár, Jó­kai utca 6. (déli órák­ban)._____________(38059) E ladó 3 db új cse­répkályha. Kaposvár, Gárdonyi Géza utca 30. szám._________(38065) Eladó üj fürdőszoba­ajtó, sezlon, plüss sezlontakaró. Kapos­vár, Pázmány Péter utca 12. __________(38049) T akarmányrépa kap­ható. Kaposvár, Árva- ház utca 14. (38087) Építési anyag eladó. Kaposvár, Füredi ut­ca 67._____________(4603) B ontásból borovige- rendák, deszka, léc, vasgerenda, zsindely, valamint konyhabútor, konyhaszekrény, 50 li­teres zsírosbödön, 30 1-es mosófazék, 30 1-es zománcos érclábas, 50 1-es zománcos üst, ká­posztáshordó, talicska eladó. Kaposvár, Köl­csey utca 18. (17 óra után, szombat, vasár- nap egész nap.) (38041) Fonó- és kartológép, talpvarró gép, Bala- tonmária alsón nyara­ló 102 négyszögöl te­lekkel eladó. Cím 38023. számon a hir­detőbem ________ (38023) N agy teljesítményű kerítésdrótfonó gép egy kilo wattos vil­lanymotorral eladó. Kézzel hajtva is hasz­nálható. Jezemiczky, Kaposvár, Füredi utca 200. (AKÖV mellett.) Személygépkocsira szerelt magánjáró sza­lagfűrészgép üzemké­pes, príma állapotban eladó. Karád, Május 1. utca 34. Besenyei. Kétajtós fehér szek­rény, piaci mérleg, szögvas eladó. Kapos­vár, Rippl-Rónai ut­ca J.0. ____________(38080) E gy keveset * hasz­nált parázstűzhely el­adó. Kaposvár, Arany János U. 73._____(38096) O lajfűtéses fürdő­kályha nagyméretű új fürdőkáddal eladó. Kaposvár, Bajcsy-Zsi- linszky utca 69. (38078) Egy tiszta új, fes­tett, lakkozott, közép­méretű, kisipari ígás- kocsi hosszú oldallal együtt eladó. Edde, Fő utca 9.___________(38070) 3 50 négyszögöl fiatal szőlő és egy jó álla­potban lévő fehér mély gyermekkocsi el­adó. Érdeklődni: Ka­posvár, Füredi utca 120._______________(38091) a asarmanyrepa el­adó. Kaposvár, Füre­di utca 57.__ (38098) N y últeny észtők! Épülettel, takarmány­nyal társulnék. Ugyanott oszlopok, tű­zifa eladó. Kaposvár. Bartók Béla utca 19. (*239) MKEBk Vennék jó karban lévő fekete Pannóni­át. Marcali, kenyér­gyár. ______________.5738) M B 1000 Sk rin i-v km-rel áron alul el­adó. Balatonberény, Ady u. 12._______(5739) E ladó Trabant Com­bi 600-as, gara zsíró­zott. Balatonboglár, atinka Sándor utca . sz. Telefon 89. (dél­előtt.) (5741) Trabant 600-as 34 000 km-rel eladó. Horváth Endre, öreglak. (4602) 350-es DKW motor­kerékpár eladó. Ka­posvár, Brassó utca 19. _________________; 4287) 25 0 cm-es Jawa, nagy kerekű, príma állapotban, 7000-ért el­adó. Mihály Gyula, Balatonlelle, Rákóczi U. 131.____________(4608) 9 00-as Wartburg el­adó. Érdeklődni dél­után 14 órától. Ka­posvár, Ady Endre u. 13. Pataki. _______(38030 2 50-es Pannónia mo­torkerékpár eladó. Kaposvár, Tisza utca vége, Fülöpék. (38033) CM-es 601-es Tra­bant új motorral el­adó. Kaposvár, Tóth Lajos köz 2., fsz. 2. Érdeklődni 15 óra után._____________(38052) Ü zemképes nagy ko­csit vennék fizetési kedvezménnyel. Aján­latokat 38131. számra a hirdetőbe. (33131) Warszawa személy- gépkocsi eladó. Ér­deklődni: Kaposvár, Berzsenyi utca 44. ___________________(38100) 1 25-ös motorkerék­pár 2500 Ft-ért sürgő­sen eladó részletre is. Kaposvár, Jutái út 21 (38077) mmar Szerszámmal rendel­kező kovácsmester munkahelyet változ­tatna tsz-be. Rendes lakás szükséges. Cím a kiadóban. (4291) téskönnyítéssel. nos vár, Jókai beköltözhetően eladó. || 27. Vasútépítési mun­kára kaposvári és so- mogyszobi munkahely­re munkásokat felve­szünk. Betonútépítő Vállalat építésvezető- sége. Somogy jád. A tabi fmsz szep­tember 1-i belépéssel egy érettségizett fel­szolgáló tanulólányt és azonnali belépéssel egy szakképzett fel­szolgálónőt keres a ta­bi eszpresszóba. Je­lentkezés az fmsz ig. elnökénél. Motorkerékpározni tudó növényvédelmi szakmérnököt, vagy növényvédelemben jártas mezőgazdasági mérnököt külszolgála- tos munkakörbe föl­vételre keresünk. Je­lentkezés a kaposvári növényvédő állomás telephelyén 8—9 óráig. __________________(38058) A Somogy megyei Vendéglátó Vállalat a nyári szezonra mozgó fagylaltárusokat vesz föl Kaposvár és a Balaton mente terüle­tekre. Jelentkezni le­het Kaposváron, En­gels utca 2. sz., áru­forgalmi osztály. Fo­nyódon a vállalat te­rületi irodájában, Ady Endre utca 9. sz. (38064) 150 forint jutalmat fizetek a február 22- én (szerdán) esti vo­nattal Nagyatádról ha- zautaztomban vonat­ban felejtett aktatás­kámért, melyben kesztyű és törülköző volt. Tsz-iroda, Kutas. (4a2j|

Next

/
Oldalképek
Tartalom