Somogyi Néplap, 1967. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1967-03-11 / 61. szám

RÁDiö’tElevftiú'fníftar 1967. március 13-tól március 19-ig Állandó müsorszámok: KOSSUTH-RADIÓ 4.30: Hírek. Időjárás. — 4.32: Hajnaltól — reggelig. Zenés műsor. — Közben: 5.00: Hírek. — 5.30: Reg­geli krónika. — 5.50: Fa­lurádió. — 6 00: Hírek. — Kb. 6.30: Hírek. — 7.00: Reggeli krónika. II. — Kb. 7.15: Körzeti időjárás. *— Kb. 7.30: Üj könyvek.' — 8.00: Hírek. — 8.05: Műsor­ismertetés. — 10.00: Hírek, lapszemle. — 12.00: Déli harangszó, hírek, nemzet­közi lapszemle. — 17.00: Hírek. — 19.00: Esti kró­nika. — 21.00: Hírek. — 22.00: Hírek. — 24.00: Hí­rek. — 0.25: Himnusz. PETÖFI-RADIÖ 4.30—7.58: Azonos a Kos- suth-rádió műsorával. — 13.47: Vízállásjelentés. — 14.00: Hírek. — 16.00: Hí­rek. — 18.00: Hírek. — 19.54: Jó éjszakát, gyere­kek! — 20.00: Esti króni­ka. — 23.00: Hírek. — 23.15: Műsorzárás. Hétfő KOSSUTH RADIO 8.15: Daljátékokból. 9.10: Láto­gatás egy gyógypedagógai isko­lában. Tomkai Judit riportja. 9.25: A hét előadóművésze: Szé­kely Mihály. Kecskeméti István előadása. 10.10: Jön a kocsi, most érkeztünk... Az óvodások mű­sora. 10.30: Sántha .Ferenc népi zenekara játszik, n.oo: Iskola- rádió. 11.30: Chopin: Három po- lonéz. 12.15: Tánczenei koktél. 13.03: Hirdetőoszlop. 13.18: Szim­fonikus zene. 14.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.20: Bordalok operettekből. 14.40: Arany János költészete. VII. Keresztúry Dezső előadása. 15.15: Bartók-népdalfel- dolgozások. 16.00: Harsan a kürt­szó. A Gyermekrádió műsora. 16.40: Édes anyanyelvűnk. 16.45: A debreceni II. Nemzetközi Kó­rusfesztivál felvételeiből. XVI. rész. 17.15: Prokofjev: Péter és a farkas. (Mesemondó: Bulla El­írna). 17.40: Választ az ország. 18.00: A húszas stúdió vendége; az Ifjúsági Magazin. 19.35: Svéd Sándor magyar nótákat énekel. 19.55: Erkölcsös történeteik. 21.40: Leonie Rysanek-hangverseny. 22.20: Könnyűzene. 22.45: Érett­ség előtt. Gera György jegyzete. 23.00: Kamarazene. 0.10: Virágéne­kek. PETŐFI RADIO 10.00: Szimfonikus táncok. 10.30: Bolond história. Reményik Zsig- mond regényét rádióra alkalmaz­ta: Hunyady József. 11.00: Köny- nyű dallamok. 11.45: 150 millió éves lábnyomok. Tasnádi-Kubacs- ka András előad.ása. 12.00: Ope­rarészletek. 13.02: Gazdászemmel hazánk mezőgazdaságáról. A mel­lék- és segédüzemek a szövetke­zetekben. Kovács Mihály írása. 13.17: Kovács István táncdalaiból. 13.27: Robin Hall és Jimmy Mc Gregor angol népdalénekes éne­kel. 14.00: Kettőtől-hatig . . . A Petőfi-rádió zenés délutánja. 18.10: Székely Mihály Schubert- és Bartók-dalokat énekel. 18.32: A gesztenyefa alatt. Vietnami tör­ténet. Irta: Michel Renault. 19.00: Tavaszi zsongás . . . 19.35: Az Ál­lami Hangversenyzenekar hang­versenye, vezényel Borbély Gyu­la, közreműködik: Kovács Béla — klarinét. Közvetítés a Zeneaka­démiáról. Kb. 21.25: A februári forradalom és a Monarchia. Dr. Galántai József írása. Kb. 21.45: Népdalcsokor. 22.25: A hét elő­adóművésze: Székely Mihály. Kecskeméti István előadása. (Isrn.^ URH 18.05: Tánczenei koktél. 18.50: Mozart: Szöktetes a szerájból. Hátfomfelvonásos opera. Közben: 19.36—19.56: Látjuk, hallottuk. A Rádió színház-, film- és képző­művészetkritikai műsora. 21.25: Liszt: Történelmi arcképek. (Ker­tész Lajos — zongora.) 21.55: Új lemezeinkből. Kedd KOSSUTH RADIO 8.22: De Falla: A bűvös szere­lem — balettszvit. 8.50: A sokar­cú csapadék. Dr. Zách Alfréd előadása. 9.00: Harsan a kürtszó! A Gyermekrádió műsora. 9.40: Könnyűzene: Kerekes János mű­veiből. 10.10: Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. Rádiójáték. Irta: Hegedűs Géza. 10.48: A Jereb- együttes játszik. 11.00: Iskolará­dió. 11.35: Blaháné. Részletek Pol­gár Tibor daljátékából. 12.15: Co- si fan tutte. Részletek Mozart operájából. 13.03: Ki ölte meg Bartucz Istvánt? Békés Sándor novellája. 13.18: Verbunkosok, ma­gyar nóták. 13.50: Kóruspódium. A Pécsi Fmsz Janus Pannonius le­ánykara énekel, vezényel: Iva- sivka Mátyás. 14.00: Lodzi fiata­lok között. Kő András útijegyze­tei. 14.30: Először az urnák előtt. Az Ifjúsági Rádió műsora. 14.45: Ken Griffin orgonái. 15.15: Mo- sonyl Mihály: Tisztulás ünnepe az Ung folyónál — kantáta. 15.48: Operettdalok. 15.59: Gazdasági új­ságíróké a szó. Gyertyános Zol­tán, a Központi Sajtószolgálat ro­vatvezetője. 16.04: E!a dióiskola. 17.15: Faragó György zongorázik. 17.30: Reform. Gazdasági szemle. 18.00: Könnyűzenei híradó. 18.30: Az MRT népi zenekara játszik, Kozák Gábor József vezetésével, Palló Imre énekel. 19.30: A Sza­bó-család. 20.00: Vico Torriani énekel, az MRT esztrádzenekara játszik. 20.20: Rossini: A sevillai borbély. Háromfelvonásos vígopé- ra. 23.17: Tánczene. 0.10: Éji zene. PETŐFI RADIO 10.00: Zenekari muzsika. 11.05: A sánta kutya. Bűnügyi rádiójá­ték. Irta: Radványt Dezső. 12.00: Nőtaszerzö prímások. 12.40: A Magyar Néphadsereg központi ze- nenövendék-iskolájának rézfúvós szextettje játszik. 12.51: Házunk tája. A Falurádió műsora. 13.11: Réti József Liszt-dalokat énekel. 13.27: A géménél erdőben. 13.37: Gyöngy Pál táncdalaiból. 14.00: Kettőtől- — hatig... A Petőfi- rádió zenés délutánja. 18.10:, Gé­rard Souzay Debussy-dalokat éne­kel. 18.35: Az anyag szerkezete — mai szemmel. Atomok és mole­kulák. Dr. Nyilasi János egyete­mi docenssel beszélget Svékus Olivér. 19.00: Rahmanlnov: II. szimfónia. 20.30: Bródy Tamás operettjeiből. 21.00: A Nyugat az Nyugat! Szatirikus vízió számta­lan kalanddal és számos tanul­sággal. Irta: Radványt Ervin. (Ism.) 22.00: Hanglemezgyűjtők húszperce. 22.20: Ajánlott iroda­lom. Pataki János: _ Tervezési módszerek Nyugat-Európában. 22.30: Népdalok, népi táncok. URH 18.05: Magnósok, figyelem! 18.50: Reger: d-moll szólószvít. (Peré- nyj Miklós — gordonka.) 19.11: A dzsessz kedvelőinek. 19.29: Ariadne Naxosban. Részletek Ric­hard Strauss operájából. 20.18: Besanconi Fesztivál, 1966. A Fran­cia Rádió Szimfonikus zenekará­nak hangversenye. 21.18: Bartók művészi pályája. Denijs Dille előadása. XVII. H. vonósnégyes. 21,49: Kamarazene. TELEVÍZIÓ 17.30: A Magyar Hirdető műsora. 17.40: Pályaválasztási tanácsadó. A szerelő szakmák. 18.05: Hírek. 18.10: Üj könyvek. 18.15: Választás előtt. Helyszíni közvetítés Győr­ből. Pécsről, Szolnokról. 18.50: Esti mese. 19.0(T: »A harcban nem szabad megállni ...« A Forradal­mi Ifjúsági Napok megnyitóün­nepségének közvetítése az Erkel Színházból. 20.30: TV-Hiradó. 20.50: Keserű fű. Magyarul be­szélő. jugoszláv film. 22.05: TV- Híradó. — n. kiadás. Szerda KOSSUTH RADIO 8.22: Dido és Aeneas. Részletek Purcell operájából. 9.00: Orvos* tanácsok. A mozgásszervek és a munka. 9.05: Gyöngyösi Rácz Géza népi zenekara játszik, Gergely Anna énekel. 9.34: Rádiószabad' egyetem. 10.09: Kamarazene. 10.44: Petőfi Sándor verseiből 10.59: Aranyhíd. Mesejáték. Irta: Lipták Gábor. 11.30: A Szabó­család. (Ism.) Í2.15: Tánczene. 13.00: Arany János költészete Vili. Keresztúry Dezső előadása. 13.23: Magyar indulók. 13.32: Cherubini operáiból — halálának 125. évfordulóján. 14.05: A «-Nagy társadalom-«. II. Vaj és ágyú? Gellért Endre dokumentumműso­ra. 14.35: Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 15.10: »A harc­ban nem szabad megállni . . .« A Forradalmi Ifjúsági Napok meg­nyitó ünnepélye az Erkel Szín­házban. 16.00: Közvetítés a Tata­bánya— Fiorentina KK labdarúgó- mérkőzés II. félidejéről. 16.45: Székely Mihály operaáriákat éne­kel. 17.10: Az MRT szimfonikus zenekarának új felvételeiből. 18.14: Petőfi útján. Emlékezés az 1942. március 15-i tüntetésre. Doku­mentumműsor. 18.44: Történel­münk dalaiból. 19.30: Magnósok, figyelem! 20.15: Miért szép? Sha­kespeare Lear király c. drámájá­ról beszél Nemeskürty István. 21.05: Híres énekesek könnyűze­nei hangversenye. 22.25: Meditá­ciók. 22.35: Forradalmi előjáték a színházban. Balassa Imre írá­sa. 23.16: Részletek Dostal Clivia és Stolz Tavaszi parádé című operettjéből. 0.10: Éji zene. PETQFI RÁDIÓ 10.00: Kis szekeres, nagy sze­keres. Daljáték. Irta: Innocent- Vincze Ernő. (Ism.) 12.06: Két szvit. 12.47*: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. A be­ruházások és a mezőgazdaság. Eck Gyula írása. 13.02: Könnyű­zenei híradó. (Ism.) 13.32: Isko­larádió. 14.00: Kettőtől-hatig . . . A Petőfi-rádió zenés délutánja. 18.10: Iskolarádió. 19.10: Georges Brasseus énekel, a Leningrádi Rádió esztrádzenekara játszik. 19.30: Kulturális figyelő. 19.45: Preklasszikus kórusok. 20.30: Liszt—Bartók hangverseny. Köz­ben: 21.10—21.25: Választ az or­szág! Kb. 22.10: Színes népi mu­zsika. URH 18.05: Tánczene. 18.50: Zongo­raművek. 19.37: Operaegyüttesek 20.25: Huszonöt nagy koncert — Xm. Közben: 21.09—21.18: Alek- szandr Tvardovszkij verseiből. 22.20: Antibesi dzsesszfesztivál, 1966. TELEVÍZIÓ 17.20: Fáklyavivők. Dalok, hő­sök, emlékek. IV. rész. 17.50: Hí­rek. 17.55: A képzőművészet tör­ténete. A posztimpresszionizmus. 18.25: Választás előtt. Jászföld küldi. Riportfilm. 18.50: Teleim- pex. Világgazdasági és külkeres­kedelmi híradó. 19.20: Március zászlói. Megemlékezés a Törté­nelmi Emlékbizottságról az 1942. március 15-i Petőfi téri tünte­tésről. 19.50: Esti mese. 20.00: TV- Híradó. 20.20: Show-hivatal ... A könnyűműfaj rivaldája. 21.20: De Sica — önmagáról. — 22.05: TV- Híradó. — 2. kiadás. Csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ 8.22: Leányvásár. Részletek Ja­cobi—Bródy—Martos operettjéből. 9.00: Időszerű nemzetközi kérdé­sek. (Ism.) 9.10: Brahms-művek. 10.10: Táncmelódiák. 10.52: Er­kölcsös történetek. (Ism.) 12.15: Kozák Gábor József népi zeneka­ra játszik, Kotlári Olga és Boj- tor Imre énekel. 13.03: Törvény- könyv. A Rádió jogi műsora. 13.18: Két kantáta. 14.27: A Deutsch- landsender esztrádzenekara ját­szik. 15.15: Zengjen dalunk! A Ráció énekkari híradója. 15.45: Találkozás a tegnappal. A gazda­ságpolitikai rovat műsora. 16.00: Reményi Ede és a császári rend­őrség. Krizsán László összeállí­tása. 16.38: Arany János költé­szete. IX. rész. Keresztúry De­zső előadása. 17.15: Radnai György magyar nótákat énekel. 17.35: Operabarátoknak. Kertész Iván műsora. 18.12: ifjúmunkás-par­lament. 18.27: Háromszor há­rom. 1.9.30 Mozart—Beethoven- ciklus. Az MRT szimfonikus zenekarának hangversenye a stúdióban, vezényel: Blum Ta­más, közreműködik: Zempléni Kornél és Szabó Andrea — zon­gora. Közben: Kb. 20.10—20.23: Koczkás Sándor könyvszemléje. Kb. 20.50: Csárdások. 21.05: Az elnök parancsára. Vértes Éva és Gimes György dokumentummű­sora. 21.35: Paul Robeson énekel, Fred Hartley zongorázik. 22.25: A Julliard vonósnégyes játszik. Erika Köth énekel. 23.18: Albert István népi zenekara játszik, Kö- rössy Marianne és Sikolya István énekel. 0.10: Két Herold-nyitány. PETŐFI RÁDIÓ 10.00: Moha bácsi, a törpe. A Gyermekrádió műsora. 10.20: Mu­zsikáló fiatalok. 10.45: Ránki György: Pcmádé király új ruhá­ja. Háromfelvonásos opera. Köz­ben: 12.14—12.34: A magyar köl­tészet századai. IX. Gyöngyösi István. 13.21: Könnyű dallamok. 14.00: Kettőtől — hatig... A Pe­tőfi rádió zenés délutánja. 18.10: Beszélő székek. Egy régi magyar család történetéből. Csap György műsora. (Ism.) 18.58: Székely Mihály operaáriákat énekel. 19.20: Kemény Klió és Tekeres Sándor népdalokat énekel, Keszt­helyi Pál furulyázik. 20.30: Mó­zes. Madách Imre drámai köl­teményét élő színpadra alkalmaz­ta: Keresztúry Dezső. Közvetí­tés a veszprémi Petőfi Színház­ból. 23.48: A dzsessz kedvelői­nek. URH 18.05: Hanglemezparádé. 19.00: Debussy. Játékdoboz-balett. 19.33: Wagner-est. 20.37: A dzsessz ked­velőinek. 20.50: Jiri Reinberger orgonaestje. Bach-művek. 22.40: Zenekari muzsika. TELEVÍZIÓ 10.21: A cirkusz kutyái. Olasz kisfilm. 10.40: Zöld szőlő. Fran­cia revüfilm. (Ism.) 11.30: Kese­rű fű. Magyarul beszélő, jugosz­láv film. (Ism.) 17.13: Műsoris­mertetés. 17.20: Zenekedvelő gye­rekek. Mai külföldi gyerekzene. 18.05: Hírek. 18.10: Gauguin. Kis­film. 18.25: Telesport. 18.50: Miért éppen Tatabányán? . . . Bán János és Trom András riportfilmje. 19.1Ó: A régi magyar muzsikáról. A reformkor. Adám Jenő műsora. 19.35: A világ térképe előtt. 19.45: Esti mese. 20.00: TV-Hiradó. 20.30: Nyomok az óceánban. Magyarul beszélő szovjet film. 21.40: Szü­lők, nevelők egymásközt. »Játsz- szunk együtt!« II. rész. A jelene­teket Fehér Klára írta. 22.10: TV- Híradó. — 2. kiadás. Péntek KOSSUTH RÁDIÓ 7.45: Mit főzzünk? A Lányok, asszonyok főzési tanácsadója. 8.22: Szórakoztató zene nyugdíjasok­nak. 9.04: Bihari József szerepei­ből. A bevezető- és kísérő szö­veget írta: Tímár Máté. 10.10: Jú­lia kisasszony. . . Az óvodások műsora. 10.30: Édes anyanyel­vűnk. 10.35: Gigi. Részietek Loewe zenés játékából. 1Ö.59: Lottóered­mények. 11.00: Iskolarádió. 11.30; Haydn: Esz-dúr (Dobpergés) szim­fónia. Bostoni szimf. zkr. v*s.: Charles Münch.) 12.15: Tánczenei koktél. 13.03: Csináld meg magad! Hasznos tanácsok. 13.08: Bánk bán. Részi-etek Erkel Ferenc operájá­ból. 13.50: Ismeretlen hangszeres- magyar táncok az 1711—1790 kö­zötti évekből. Dr. Domonkos Pál Péter előadása.14.30: Róka Móka bábszínháza. A Gyermekrádió mű­sora napköziseknek, (sm.) 15.15: üZECNEtek. 15.55: Csorba Mária hegedül, Várhelyi Endre énekel, Freymann Magda zongorázik. 17.15: Bartók: n. zongoraverseny. (Anda Géza és a Berlini Rádió szimf. zrk., vez.: Fricsay Ferenc.) 17.45: Választ az ország! 18.00: Üj zenei újság. 18.40: Hozzon egy dalt Bu­dapestre! 18.45: Boros Lajos néni zenekara játszik, Szabó Mik’iös énekel. 19.35: A Rádiószínház be­mutatója. A gépírók. Murray Schisgall rádiójátéka. 20.53: Ko­dályra emlékezünk. 22.20: Orfe­usz az alvilágban.- Részletek Of­fenbach operettjéből. 23.10: Kama­razene. 0.10: A Nowi énekegyüttes műsorából. PETŐFI RÁDIÓ 10.00: Könnyűzene. 10.26: A Rá­dió hangmúzeumábóL Látogatás Székely Mihálynál. 11.02: Március. Fekete István írása. 11.12: Kis Ko­márom, nagy Komárom . . . Föld­művesszövetkezeti. együttesek ve­télkedője. Komárom megye. 11.42: Válaszolunk hallgatóinknak! 11.57: Zenekari muzsika. 13.00: Mordvin költők versed. 13.15: Helen Msrtíl énekel, Cedric Dumond zenekara játszik. 14.00: Kettőtől-hatig. . . A Petőfi-rádió zenés délutánja. 18.05: »Bombavásár. . .« Gellért Endre írása. 18.20: Cigánydalok. 18*40: Láttuk, hallottuk. A Rádió szín­ház-, film, és képzőművészetkriti­kai műsora. 19.00: Óz. Részletek Arien filmzenéjéből. 19.09: Rudolf Kerer zongoraestje. 21.06: Ország­járás. 22.00: Az MRT szimfonikus zenekarának felvételei eibőL URH 16.05: Tánczenei koktél. 16.53: URH zenei kalauz. 19.20: Ismerked­jünk a dzsesszmuzsikávail. Pernye András műsora. 19.58: Händel: Sa­lamon. — Oratórium. 21.43: Rah- maninov: d-moll trió. 22.30: Giuli- etta Simionato és Cesare Siepi énekjel. ^ TELEVÍZIÓ 9.31: Nyomok az óceánban. Ma­gyarul beszélő szovjet film. (Isttm 10.50: A képzőművészet története. A posztimpressrzionizmus. (Ism.) 11.20: Telesport. (Ism.) 18.49: Mű­sorismertetés. 18.50:—22.00: Ki mi­ben tudós? Földrajz-középdöntő. Közben 19.00—19.30: Pedagógusok fóruma. Szómba! KOSSUTH RADIO 8.22: Lányok, asszonyok. 8.42: Pillangókisasszony. Részletek Puc­cini operájából. 9.20: Orvosi taná­csok. A füves gyógyításról. 3.25: Ifj. Magyari Imre népi zenekara játszik, Kiss Károly és a Csepeli Posztógyár énekkara énekel. 10.10: Zenekari muzsika. 11.00: Ju- lika. Rádiójáték. Irta: Sós György. (Ism.\ 12.15: Kálmán Imre ope­rettjeiből. 13.03: Sebestyén Mihály színházi anekdótáiból. 13.18: Fú­vósátiratok. 13.35: Néhány perc tudomány. 13.40: Kóruspódium. A pécsi MÁV vegyeskar énekel, vez.: Dobák Pál. 13.50: Hirdető­oszlop. 14.05: Mi történt a héten a nagyvilágban? 14.20: Edwin Fischer zongorázik.. 15.15: Alexisz Zorbász élete és viselt dolgai Ni- kosz Kazantzakisz regényét ismer­teti: Dimitriosz Hadzisz. 15.35: Csárdások. 15.50: Mérkőzések perc­ről percre. 17.10: Csak fiatalok­nak! Komjáth György tánczene- műsora. 17.55: Boros Jolán és Me­lis György magyar nótákat éne­kel, Lukács István cimbalmozik. 18.27: Zenekari muzsika. 20.00: Ki mit tud 60 éven felül? Vidám vetélkedő a Rádió 6-os stúdiójá­ban. Középdöntő — II. forduló. 22.30: Táncoljunk! PETŐFI RÁDIÓ 10.00: A hét könnyű- és táncze­nei műsoraiból. 11.49: Nőgyógyászt a könnyűipari üzemekben. Bárdy Zoltán műsora. 11.59: Kamaraze­ne. 12.49: Tudósítás az ENSZ-ból. 12.59: Weill: Koldusopera. — szvit. (Philharmonia zkr, vez.: Otto Klempérer.) 13.21: Orvosi taná­csok. A füves gyógyításról. (Ism.) 13.26: Népek zenéjéből. 14.08: Pe­tőfi útján. A felvidéki utazás. Az Ifjúsági Rádió műsora. 14.59: Mér­kőzések percről percre. 15.50: Verdi: Don Carlos. Háromfel vo- náss opera. 18.35: A szerelem évadja. Valentyin Katajev vígjá­téka. 19.10: Szirmai Albert ope­rettjeiből. 19.25: Élet az örök éj­szaka birodalmában. Garancsy Mihály előadása. 19.40: Az MRT énekkara énekel. 20.30: Közvetítés Hamburgból. A Hamburgi Rádió szimfonikus zenekarának hangevr- senye, vezényel: Otto Klemperer. Közben: 20.59—21.15: A művelődés­politikai rovat vendége: Básti La­jos. 22.20: Nagypál Béla verbun­kosaiból és feldolgozásaiból. 22.20: Sándor Judit és Bende Zsolt éne- keL URH 18.05 Hanglemezparádé. 19.00: Ze­nekari muzsika. 19.35: A Bartók- vonósnégyes hangversenye. Köz­vetítés a Zeneakadémia kistermé­ből. Közben: Kb. 20.20—20.40: A hátráló Niagara. Dr. Mérő József előadása. Kb. 21.10: Rossini-áriák. 21.28: Bartók művészi pályája. Denijs Dille előadása. XVIII. rész. Dalciklusok — Zongoraetüdök. 21.58: Antibesi Dzesszíesztivál 1966. 22.41: Hidas Frigyes: Cantata de minő ri bus. TELEVÍZIÓ 14.55: Egri Dózsa—Vasas labdarú­gó-mérkőzés közvetítése Egerből. 16.50: Ki miben tudós? Történe­lem — középdöntő. 18.20: Hírek. 18.25: Képviselőjelöltek arckép­csarnoka. 18.45: A logika és az au­tomaták. 3. Az előszobakapcsoló titka, vagy * logika ábécéje. 19.05: A TV jelenti.. Aktuális riport­műsor. 19.50: Esti mese. 20.00: TV- Híradó. 22.20: Pompadour bikini­ben. . . Operett-musical. Rátonyi Róbert ötletéből írta: Innocent- Vincze Ernő. 21.20: Első szerelem. Magyarul beszélő francia tévé-já­tékfilm. 22.50: TV-Híradó — 2. kiadás. 23.10: Jó éjszakát, fel­nőttek! A láthatatlan Popeye. Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 8.10: Tánczenekarok parádéja. 9.05: Édes anyanyelvűnk. 9.10: Ti- zenketten a döntőben. Üttörő-ver­seny játék. II. rész. 10.00: Szivár­vány — a választás napja. 3 2.10: Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: Tiszta szívvel. Barcs Sándor mű­sora. 13.06: Könnyűzene Szófiá­ból. 13.35: A lőcsei fehér asszony. Jókai Mór regényét rádióra al­kalmazta és rendezte: Bozó Lász­ló. I. rész. 14.35: Muszlim Mago- majev énekel. 15.08: Kedves leme­zeim. A mikrofon előtt: Illyés Gyula. 16.20: Ambrus Kyri, Vámo­si János és France Gall énekelj Ray Conniff együttese játszik. 17.05: Operettmuzsika. 17.18: Tu­dósaink fóruma. Ligeti Lajos aka­démikussal beszélget Kerényi Má­ria. 17.41: Stockholmi Fesztivál, 1966. A Svéd Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. Vezé­nyel: Sergiu Celibidache. Közre­működik: Henry Szeryng — he­gedű. 19.10: Nótacsokor, csárdás­csokor. 19.52: Lemezek közt válo­gatva. 20.10: Mlélyáram. Kassák Lajos elbeszélését rádióra alkal­mazta: Székely Júlia. 21.02: Dal­lal Itáliában. A mikrofonnál An­ton Parodi, az Unita tudósítója. 22.20: Mahler: V. szimfónia. (New York-i filharmonikus zenekar, ve­zényel: Bruno Walter.) 22.23: Ci­gányszerelem. Részletek Lehár operettjéből. 0.10: Filmzene. PETŐFI RÁDIÓ 7.30: Az evangélikus egyház fél­órája. 8.00: Adám Jenő népdalfel­dolgozásaiból. Geszty Szilvia éne­kel. 8.15: Gazdaszemmel a nagy­világ mezőgazdaságáról.. Beruhá­zások és a mezőgazdaság. Eck Gyula írása. (Ism.) 8.30: Miska bácsi lemezesládája. A Gyermek­rádió műsora. 9.00: Operakalauz. Verdi: Aida. Ismerteti: Kovács János. 10.00: Tánczene. 11.00: Flandriái Fesztivál 1966. A Belga Nemzeti Zenekar hangversenye, vezényel: André Cluytens. Közre­működik: Abel Matthys — zon­gora. 12.07: A kis hableány. Me­sejáték Andersen meséjéből. 12.52: Vásárhelyi Zoltán kórusanűveiből. 13.00: Mesterek — mesterművek. Chiovini Ferenccel Aba Novak Vilmosról beszélget Ambrus Tibor. 13.15: Művészlemezek. 14.03: Tás­karádió. Az Ifjúsági Rádió műso­ra. 15.00: Csájkovszkij: Anyegin. Háromfelvonásos opera. Közben: 16.09—16.28: Pillantás a Nagyvi­lágba. Bulgária. Kórody József útijegyzete. 17.41: Az Állami Népi Együttes műsorából. 18.10: Mit hallunk a jövő héten? 18.50: Fres­kók, kövek, műemlékek. Rózsa Gyula jegyzete. 19.00; Händel-mü- vek. 19.35: Egykor és ma. . i Id. Lóczy Lajos A földrengésekről c. írásának ismertetése. 20.10: Ez is, az is 120 percben. Közben: Ugyan­az másként. 22.10: Tánczene. URH 18.05: Hanglemezparádé. 19.00: Brcht—Weill: Mahagonny városá­nak tündöklése és bukása. Opera két részben. Közvetítés az Állami Operaházból. Közben: Kb. 20.00— 20.20: Pécsen, a művészeti gimná­ziumban. A pécsi stúdió műsora. Kb. 21.20: Hangszerszólók. 21.43: Zenekari muzsika. TELEVÍZIÓ 9.31: Hétmérföldes kamera. Üt- törőhíradó. 9.45: A fiú és a Kutya. Csehszlovák kisfilm gyerekeknek. 10.00: Ki miben tudós? Fizika kö­zépdöntő. * 14.43: Műsorismertetés. 14.50: Szikrázó jégen. Filmössze­állítás a jégkorong világbajnok­ságok történetéből. 15.55: A lát­hatatlan Popeye. (fern.) 16.00: A Magyar Hirdető műsora. 16.10: Nemzetközi Mezőgazdasági Maga­zin. 16.30: Rajzolj velünk! Dom­bormű, szobor, gipszöntés. 17.30: Jelentés a választásról. 17.35: Poly. Magyarul beszélő francia filmso­rozat. VI. rész. 18.05: TV a ta­nyán. Riportfilm. 18.25: Utazás jegy nélkül. A történelmi Moszk­va. I. 18.55: Jelentés a választás­ról. 19.00: Farsang... A Televí­zió kisfilmje. 19.20: Ivanhoe. Ma­gyarul beszélő angol filmsorozat. 11. Egy láda arany. 19.45: Esti me­se. 20.00: TV-Híradó. 20.30: Köny- nyű kis gyilkosság. Albűnügyi ko­média. . .. % Királyhegyi Pál no­vellájából- írta: Palásthy György. 22.05: Sporthírek. 22.15: TV-Híra- dó — 2. kiadás. FIGYELEM! Ötévi szünetelés után újra üzemel A Neiser-féle műlépüzem Ádándon az Aranymező Tsz kezelésében. A korábbi különleges, egyedülálló minőséget a szabadalom megvásárlásával és a régi szakmunkásgárda munkába állításával biztosítjuk. Az üzem 1967 március első felében megindul. Megren­delésükkel keressék föl cégünket. Üzletkötéseinket a már korábban kialakult formában ! bonyolítjuk le. (4560) A Somogy megyei Épület-szakipari, Szolgáltató és Betonipari Vállalat, Kaposvár főmérnöki munkakör betöltésére ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT keres Írásbeli jelentkezést a Somogy megyei Tanács V. B. Ipari Osztálya, Kaposvár címre kell küldeni. ’ ' (4573) A KAPOSVÁRI KÖZÜTI ÜZEMI VÁLLALAT fölvesz változó munkahelyre segédmunkásokat, kőműveseket Jelentkezés kaposvári, nagyatádi, marcali bala- tonszemesi, tabi építésvezetőségeinken. (38838) FIGYELEM! Felhívjuk tisztelt utazóközönségünk figyelmét, hogy március hó 11-től a Kaposvár—Pécs kötött közlekedő valamennyi járatra elővélt ben ÜLŐHELY-BIZTOSÍTÁSSAL napokkal előbb is megválthatja menetjegyét. A Kapos­várról induló valamennyi vonalra és járatra pedig FÉRŐHELY-BIZTOSÍTÁSSAL, korlátozva árusítunk elővételben menetjegyet. Az elő­vételi jegy árusítása Kaposváron a MÁVAUT pálya­udvaron történik. Biztosítsa helyét az autóbuszon! 13. sz. AKÖV személyforgalmi osztálya (4577) ________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom