Somogyi Néplap, 1967. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1967-03-12 / 62. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK» Ara > 80 FÖL LÉR MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évfolyam 62. szám. 1967. március 12., vasárnap Országos vezetők látogatása megyénkben Tóth Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője Marcaliban Szombaton Marcaliba lá­togatott Tóth Mátyás, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Párt- és Tömegszervezetek Osztályá­nak vezetője; elkísérte dr. Orsai János, a Központi Bi­zottság munkatársa. Marcali­ban fogadta a vendégeket Németh Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára, Il­lés Dezső, a megyei pártbi- bizottság titkára, a marcali járás országgyűlési képvise­lőjelöltje, Király Ferenc, a járási pártbizottság első tit­kára és Bojtár Ferenc, a já­rási pártbizottság titkára. Tóth Mátyás elvtárs dél­előtt a megyei és a járási vezetőkkel kötetlen beszélge­tést folytatott időszerű poli­tikai kérdéseikről. Tájékozó­dott arról, hogy hogyan zaj­lottak le, milyen tanulságo­kat adtak helyben és a já­rás községeiben az ország­gyűlési képviselői, továbbá a tanácstagi jelölő gyűlések. Érdeklődött a jelöltek és a választók kapcsolatának ala­kulása iránt, és megkérdezte, hogy a párt, a Népfront és a -tanács szervei — az ezek képviseletében a közéletben tevékenykedő emberek — mi­képpen osztják meg egymás­sal a választási előkészületek munkáját. E témakör megbeszélése után a szövetkezeti paraszt­ság életkörülményeinek, szo­ciális- és nyugellátásának ja­vulására terelődött a szó. Gyakorlati példák bizonysá­ga szerint a tsz-tagság új nyugdíjrendszerének beveze­tése az az intézkedés, amely a legnagyobb mértékben nö­velte a közös gazdaságok iránti érdeklődést a fiatalok, a bedolgozok és mindazok körében, akik falujukba: visz- szatérve bekapcsolódhatnak a • termelőszövetkezetek mun­kájába. Ezzel összefüggésben elmondták, hogy a zárszám­adások idején a járásban mintegy száztízen, a megyé­ben több mint 950-en, or­szágosan pedig körülbelül harmincezren léptek be a tsz-ekbe. Rámutattak. hogy az új nyugdíjrendeletnek más vonzata is van. A jogo­sultság megszerzésének egyik igen fontos föltétele a mun­kakötelezettség teljesítése. Ez a követelmény fölveti a munkaszervezés tökéletesíté­sének, a tevékenységi kör bővítésének, tehát a növény- termesztés és az állatte­nyésztés mellett más kiegé­szítő üzemág létesítésének, a folyamatos foglalkoztatottság biztosításának szükségességét. Az életszínvonal emeléséneik a termelés növelésére épített programjában együttesen ben­ne van a munkalehetőségek biztosítása és a munkaköte­lezettség teljesítése; ennek megmagyarázása szerves ré­sze kell hogy legyen a szö­vetkezeti parasztság körében végzendő választási agitáció- nak is. Foglalkoztak a vezető párt­munkások a tegnapi eszme­cserén a helyi számvetéssel és a további célok megjelö­lésével. Marcali utcáit járva megtekintettek új létesítmé­nyeket, beszéltek a lakás- helyzet nehézségeiről és a nagyobb arányú kommunális beruházás szükségességéről. Délután a művelődési ház­ban választási nagygyűlést rendezett a párt és a Nép­front marcali bizottsága. A gyűlésen Tóth Mátyás elvtárs mondott ünnepi beszédet. A szónok áttekintette a leg­utóbbi választásoktól ~ nap- iainkig eltelt időszak mun­káját, eredményeit, és szem­léletesen vázolta azt a poli­tikát, amelyre a párt, a Nép­front március 19-én a mar­caliak és a járásbeliek sza­vazatát. utána pedig a meg­valósításhoz tevékeny köz­reműködését is kéri. K. J. tanácskozásán. Este Samogy- acsára látogatott, ahol beszél­getett a község vezetőivel, a termelőszövetkezeti gazdákkal, majd a művelődési otthonban tartott választási nagygyűlésen beszédet mondott. A járás or­szággyűlési képviselőjelöltjét mindkét helyre elkísérte Hor­váth János, a MÉSZÖV el­nöke, Bogó László, a járási pártbizottság első titkára és Gábri István, a járási tanács vb-titkána. P. P. SZEMTOL SZEMBE Választási nagy- és kisgyülések sorozata fejeződik be a mai nappal. Emberek tízezrei voltak részvevői az utóbbi hetekben ezeknek az összejöveteleknek; meghall­gatták közéletünk sok ismert személyiségének beszédét. figyelték országgyűlési képviselőjelöltjeik szavát, a me­gyei és a járási tanácstagjelöltek véleményét életünk­ről. Megtöltötték a művelődési házakat, az iskolai tan­termeket, szemtől szembe kerültek jelöltjeikkel újra meg újra, hogy már jelenlétükkel is hitet tegyenek a Magyar Szocialista Munkáspárt politikája, a Hazafias Népfront választási programja mellett. Miről esett szó ezeken a gyűléseken? Életünkről, tegnapunkról, mánkról és természetesen holnapunkról. Az őszinteség általános jellegzetessége volt a választási nagygyűléseknek. Sehol sem titkolták a szónokok, hogy elismerésre méltó eredményeink mellett jócskán akad­nak még nehéz, megoldásra váró problémáink, s nem vagyunk beoltva a hibátlanság szérumával sem. De ezekről a problémákról és hibákról a józan megfon­toltság és a realitáson alapuló tények alapján beszélni lehet és kell is. Nos,, az őszinte, nyílt szó magával hozta, hogy már a jelölő gyűlések, most pedig a választási nagygyűlések bebizonyították: az emberek egyetértenek a párt IX. kongresszusának határozataival, s minden igyekezetük­kel azon fáradoznak, hogy ezek a határozatok meg is valósuljanak. Nem hangzottak el ígérgetések ezeken a választási nagygyűléseken, hogy ezt vagy azt adjuk, ha ránk sza­vaznak. A szónokok nagyon reálisan meghányták-vetet- ték hallgatóságukkal közösen, amit a következő időszak­ban meg kell valósítani. A gyűlések hallgatósága megyénk választópolgárai teljes egyetértéssel fogadták ezt a módszert. S bizo­nyos, hogy egy hét múlva, március 19-én, a választá­sok napján ugyancsak ezzel az egyetértéssel járulnak az urnák elé, hogy hitet tegyenek pártunk politikája mel­lett. Dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter Nagyatádon Tegnap a délutáni órákban Nagyatádra látogatott dr. Sza­bó Zoltán, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottságénak tagja, egészség- ügyi miniszter. Kaposvárról Böhm József, a mégyei tanács v-b-elnöke, a járás országgyű­lési képviselőjelöltje és Ko­csis László, a megyei pártbi- sottság osztályvezetője, a me­gyei párt-vb tagjai kísérték sl útjára vendégünket A mi­nisztert és kíséretét Gajdos László, a járási pártbizottság 2lső titkára és Kovács Ferenc, a járási tanács vb-elnöke fo­gadta a pártbizottság székhá­zéban, majd röviden tájékoz­tatták a járás és Nagyatád fejlődéséről, terveiről. Több mint háromszázötven munkás, paraszt és értelmi­ségi dolgozó gyűlt össze a Fegyveres Erők Klubjának színháztermében, ahol válasz­tási nagygyűlést rendezett a Hazafias Népfront járási bi­zottsága. A gimnázium KISZ- szesrvezete és az ifjú válasz­tók nevében két fiatal kö­szöntötte a gyűlés részvevőit, majd Szabó Miklós, a Nép­front járási titkárának meg­nyitója után dr. Szabó Zoltán Bgészségügyi miniszter mon­dotta el választási beszédét — Van-e biztos iránytű a választók kezében — tette föl a kérdést az előadó —, amely­nek birtokában meggyőződés­sel dönthetnek, s március 19-én leadhatják szavazatukat a Hazafias Népfront jelöltjei­re? S van-e hitele ennek az iránytűnek a dolgozók köré­ben? Igen, állíthatom, hogy a kilencedik kongresszus ha­tározatai, a célok és felada­tok biztos iránytűt jelentenek a választók számára. Népünk egyetért szocializmust építő programunkkal, s ennek a programnak hitele van: az ed­dig megtett út, a második öt­éves terv sikerei, harmadik ötéves tervünk célkitűzései adnak neki hitelt. A fejlődést itt, Nagyatádon, a járási , székhely fejlődését mindennél hűbben bizonyítja ez az új utca modern emele­tes házaival, gyönyörű klub­jával. Az utca, a klub kor­szerűsége, széles bejárata, vi­lágos termei, folyosói nagy­szerűen szimbolizálják azt a világos utat, amelyen pártunk vezetésével jártunk és járni akarunk a következő évek­ben is. Az egészségügyi miniszter ezután a társadalombiztosítás és az egészségügyi ellátás fej­lődését elemezte. Megállapí­totta többek között, hogy So­mogy egészségügyi fejlesztésé­re több mint nyolcvanmillió forintot költöttünk a második ötéves tervben, s a harmadik ötéves terv előirányzata száz­egymillió forint. Külön szólt az épülő siófoki kórházról és a 496 ágyas nagyatádi járási kórházról, amelynek építését még ebben az ötéves tervben megkezdjük. Méltatta azt a rendkívül humánus intézke­dést is, amelynek eredménye­ként a termelőszövetkezeti parasztok százezreivel nőtt országosan a biztosítottak száma. Dr. Szabó Zoltán részletesen szólt ezután a demokratizmus továbbfejlesztéséről, az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésének várható ered­ményeiről, feladatainkról, pártunk egyértelmű és követ­kezetes külpolitikájáról, majd így fejezte be választási be­szédét: — Örömmel fogadtam a meghívást, hisz itt* születtem ebben a megyében; itt beszél­hettem most, ahová a gyer­mekkor, a serdülő évek ezer­nyi emléke köt Azokhoz szól­hattam, akik itt élnek és dol­goznak szülőföldemen, öröm ez számomra, de érzem az el­kötelező felelősséget is. Meg­győződésem, hogy Somogy megye, Nagyatád, a járás né­pe egyetért azzal az úttal, me­lyen pártunk vezetésével já­runk, s ennek bizonyságát is adja a választás napján. Az önök országgyűlési képviselő- jelöltjében’ politikánk hű har­cosát ismerem. Meggyőződé­sem, hogy megválasztásával pártunk politikája mellett lesznek hitet. J. B. Szirmai Jenő, a SZŐ VOSZ elnöke Tabon és Somogyacsán Sz-rmai Jenő, a tabi járás országgyűlési képviselőjelöltje, a Központi Bizottság tagja, a SZÖVOSZ elnöke szombaton a tabi járásban tett látogatást. Tabon megbeszélést folytatott a vezetőkkel a járás problémái­ról és a további’ fejlesztés le­hetőségeiről. Részt vett a Ságvári Endre nevét viselő munkásörsz&zad jubileumi egységgyülésén, s ünnepi be­szédében méltatta a munkás­őrségnek a szocialista vívmá­nyok megvédésében végzett áldozatos és eredményes mun­káját, tolmácsolta az MSZMP Központi Bizottságának kö­szönetét és elismerését. Szármái elvtárs ezután részt vett és felszólalt a tabi földművesszövetkezet dolgo­zóinak ünnepélyes termelési Nukarnót Suharto ügyvezető elnök Nyugati hírügynökségek értesülése szerint az indo­néz ideiglenes népi tsn cs- kozó gyűlés (kongresszus) határozatban fosztotta meg Sukarnót elnöki tisztségé­től, és Suharto tábornokot megbízta az ügyvezető el­nöki teendők ellátásival. Az ideiglenes népi tanács­kozó gyűlés (kongresszus) szombaton este bejelentet­te, hogy Suharto tábornok mint Indonézia ügyvezető elnöke ma leteszi a hiva­tali esküt. Ezzel hivatalo­san is véget ér Sukarno 21 évig tartó elnöksége. A döntés az éjszakai órák­ban született meg, zárt körű bizottsági ülésen. A kong­resszusi állásfoglalás négy pontra szűkíthető le: Megvonják Sukamo elnöki megbízatását é3 minden egyéb hivatali hatalmát. Suharto tábornokot kine­vezik ügyvezető elnökké. Sukarnót eltiltják minden­nemű politikai tevékeny­ségtől. O Felhatalmazzák Suharto tá­bornok kormányát, bírósá­gi úton tisztázza, milyen szerepe volt »doktor Sukarnónak« a Szeptember 30-a mozgalomban. A kongresszusi ülésszakon Suharto tábornok kijelentette, nem lát bizonyítékot rá, hogy © o Sukamo szervezte és irányí­totta volna az 1965. október 1-én elbukott Untung-akciót. Éppen ezért a katonai ve­zetők ellenállásával szemben kialakított kongresszusi dön- és nyílván váratlanul érte Suharto tábornokot, vagy amint az AP megfogalmazza, a döntés »súlyos csapás« a ábonnok törekvéseire. A fővárosban általános riadókészültség van. A szom­bat hajnali órákban Djakar­ta stratégiai pontjait nehéz­páncélosok és páncélautók szállták meg. Az utcákon a gépkocsikat és a járókelőket feltartóztat­ják és átkutatják. Az egyetemi negyed kör­nyékére újabb csapaterősíté­sek érkeztek. Suharto jelenleg a Merde- ka-palotában tartózkodik, amelynek őrségét megkettőz­ték. Djakarta feszülten vár­ja a fejleményeket, a fe­szültséget kirobbanthatja a jobboldal, de számítani le­het Sukamo hívednek meg­mozdulására is. A djakartai rádió közölte, hogy Suharto tábornok hét­főre magához kérette Indo­nézia tartományi kormány­zóit. Közép-Jáván nagy számú katonai alakulatokat vonul­tatnak fel. Ezt az intézke­dést már az is indokolja, hogy néhány napja Sukamo hívei és a katonaság között véres összecsapásra került sor Blora városának közelében. Az összetűzésben száznál többen haltak meg. (MTI) Megkezdődtek a választások a Szovjetunióban A legnagyobb szovjet szö­vetségi köztársaságban, az Oroszországi Föderációban már megkezdődtek a válasz­tások — jelentette szomba­ton magyar idő szerint 21 órakor a TASZSZ. Az időel­tolódás következtében a köz­társaság keleti részén ekkor már vasárnap reggel volt Ugyancsak ma tartják a választásokat Ukrajnában, Belorussziában és még hat másUp köztársaságban. Hat további köztársaságban már­cius 19-én lesznek a válasz­tások. (MTI) VELED VAGYUNK, VIETNAM Ma este zárul a Veled vagyunk, Vietnam című kiállítás a Latinka Sándor Megyei Művelődési Házban. A KISZ központi bizottságának nagyszabású vándorkiállítása — mint mindenütt az országban — Kaposváron is igen nagy érdeklődést keltett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom