Somogyi Néplap, 1967. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1967-03-11 / 61. szám

SZABÁLYOZZÁK A KOPPÁNY-PATAKOT MIT MOND AZ ORVOS a tavaszi fáradtságról? Az ember a környezetétől és környezetének hatásától nem különítheti el magát. Ilyen környezeti behatás a tavaszi fáradtság néven is­mert tünetcsoport is. Munka­társunk megkérte dr. Tóth Sándort, a Somogy megyei Közegészség- és Járványügyi Állomás igazgató főorvosát, hogy tájékoztassa lapunk ol­vasóit erről az éviből évre visszatérő jelenségről. — Ezekben a. napokban lépten-nyomon találkozha­tunk fáradtságról, kedvtelen- ségről, néha szédülésről, il­letve álmatlanságról panasz­kodó emberekkel. Általánosan ismert dolgok ezek, és a leg­többen túlteszik magukat raj­ta azzal, hogy ez a tavasz je­le, ez az úgynevezett tavaszi betegség. Az ember szervezete a kör­nyezettel biológiai egyensúly­ban él. Ez azt jelenti, hogy a napi energiát adó tápanya­gokon — fehérjéken, szénhid­rátokon, zsírokon, vitamino­kon, ásványi sókon — kívül még számtalan olyan termé­szeti tényező van, ami a bio­lógiai egyensúlyhoz szüksé­ges. Ezeket a természeti té­nyezőket az évszakok produ­Miről ír a Pártélet? Március 19: választunk! Ez a címe az MSZMP KB fo­lyóirata márciusi száma ve­zércikkének, melyet Katona István, a Központi Bizottság alosztályvezetője írt, »Amire most szavazunk, azért is nekünk kell megdolgoznunk, állhatatosan, szorgalmasan és okosan. Még így sem tu­dunk idevarázsolni tejjel- mézzel folyó Kánaánt, ilyen ábrándokat nem is kerge­tünk, de jócskán előbbre fo­gunk jutni azon az úton, amely népünk nagyobb jólé­téhez, szép és művelt életé­hez, boldogsághoz vezet. Ér­te az útra hív mindenkit a párt és a Hazafias Népfront, és ezt az utat járja minden­ki, aki március 19-én a Ha­zafias Népfont programjára szavaz« — fejeződik be az írás. A huszonkettedik évforduló című írás felszabadulásunk­ról emlékezik meg, s az el­múlt időszak eredményeit elemzi. A partmunka időszerű kér- dései-rovatban Szabó János, a KISZ központi bizottságá­nak titkára Kongresszusra készül a KISZ címmel írt elemző cikket, melyben az ifjúsági szövetség múltjával és jelenével, valamint jövőjé­vel foglalkozik. »Mit várunk a KISZ VII. kongresszusától? — teszi föl a kérdést, majd válaszol is rá: *»A KISZ VII. kongresszusára vár. hogy a mai helyzetnek minden te­kintetben megfelelő, ösztön­ző és világos, minden ifjúsá­gi réteget egyaránt gyakorla­ti cselekvésre serkentő prog­ramot adjon a KlSZ-szerve- zetekmk és a KISZ-tagoknak. Olyan programra van szük­ség, amely megfelel mind az ifjúság sajátosságainak, mind a társadalom előtt ál­ló feladatoknak.« Mezőgazdaságunk idei fel­adatait Klenczner András földművelésügyi miniszterhe­lyettes ismerteti. Ismerteti a folyóirat az MSZMP KB határozatát a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójá­nak megünnepléséről, majd Dolmányos István egyetemi docens cikkét közli az 1917. évi februári oroszországi forradalomról. Értékes segítséget kapnak a propagandisták is munká­jukhoz. Negatív jelenségek a tőkésországok gazdaságában címmel ismerteti a lap a nyugati országok gazdasági helyzetét. Egy másik írás a kispoügáriségról szól. Beszámolót olvashatunk a Pártéletben a testvérpártok életéről, az alapszervezeti pártmunka módszereiről, a párttagság bírálatának hasz­nosításáról és a falusi értel­miség társadalmi jelentősé­géről is. 2 175 000 forintot takarítottak meg A Baromfiipari Országos" Vállalat Kaposvári Gyáregy­ségében a dolgozók a ÍX. kongresszus tiszteletére mun­kaversenyt indítottak a múlt évben. Tíz brigád küzdött a szocialista címért. A baromfi- és tojásfeldolgózó üzem kol­lektívái a szocialista üzem­rész címért harcoltak. A munkások, munkásnők felajánlották, hogy túlteljesí­tik tervüket, takarékoskodnak az anyaggal, javítják a mi­nőséget, balesetmentesen dol­goznak, segítik egymást, s közösen művelődnek. A felajánlásnak a minőség­javítással kapcsolatos részét nem tudták valóra tfgltani. A verseny ennek ellenére igen eredményes volt. A bontóüzem í 334 000 forintot, a tojásos­üzem 153 000 forintot, a te­lepen kívül dolgozó Somogy és Mecsek felvásárlása brigád pedig 688 000 forintot takarí­tott meg. A megtakarítás ösz- szesen 2 175 000 forint volt. Az üzem vezetői megjutal­mazták a hat, szocialista cí­met nyert kollektíva és a cí­met nem nyert brigádok leg­kiválóbb dolgozóit, összesen 71 400 forintot fizettek ki ju­talomként. Az üzemben az idén foly­tatják a versenyt. A kollektí­vák már elkészítették fel­ajánlásaikká Az üzem vezetői bíznak abban, hogy a vetél­kedés folyamán a munkások tudata formálódik, a brigá­dok tagjai egyre inkább bele­illeszkednek a közösségbe, s a tavalyinál is jobb eredmé­nyeket érhek el. ÁT-KÉPZETT STATISZTIKUS kálják, az emberi szervezet­nek pedig el kell fogadnia őket. Bármennyire alkalmaz­kodó is azonban az emberi szervezet — gondolok itt pél­dául az űrpilótákra — ez az alkalmazkodás nem megy egyik napról a másikra, és lem megy az érzékeny embe- i szervezet megrázkódtatása léikül. Míg régebben a tavaszi be- cgséget tisztán a C-vitanún lányának hitték, ma már tu­dományosan megállapított tény, hogy a tavaszi fáradt­ság mögött levő tünetkomp­lexum a felsoirolt tényezők összességéből származik. — Hogyan kerülhetjük hát el ezt a kellemetlen »útitár­sat«, illetve hogyan szabadul­hatunk meg tőle? — Az edzettebb szervezet kevesebb tünetcsoporttal al­kalmazkodik a természet vál­tozó behatásaira. A torna, a séta, a mérsékelt testedzés a vérkeringésre, az emésztés­re, a vérnyomás egyensúlyban tartására igen jó hatást). A tiszta napsugár ibolyántúli su­garai a szervezet vitaminkép­zésére fejtik ki kedvező ha­tásukat. Természetesen mind­ezeken kívül mielőbb tér­jünk át a természetes, vita- mindús étkezésre is. Igaz, hogy ilyenkor elsősorban a C- vitamindús ételeket kell fo­gyasztanunk; a csipkebogyó­tea, a citrom, a savanyú hor­dóskáposzta mellett azonban egyre jobban hozzáférhető lesz a saláta, a retek, a zöld­hagyma is. Hiszem, hogy az elmondot­tak figyelembevételével mi­hamarabb megszabadulhatnák a tavaszi fáradtságtól akik ezt érzik — tájékoztatóját a igazgató főorvosa. Ebben az évben 1200 000 forintot fordítanak a meder szélesítésére és mélyítésére. Egyelőre négy kilométer hosszúságban szabályozzák a patakot, hogy nagyobb eső­zéskor ne öntse el a környező földeket. 4 400 000 forint bevételre számít az állattenyésztésből a kéthelyi Aranykalász Tsz Gyeptelepítés — Szakaszos legeltetés Negativizálás A kedvezőtlen taikarmány- éllátás és a rossz vemhesülés ellenére a múlt évben is szép bevételre tett szert az állatte­nyésztésből a kéthelyi Arany­kalász Tsz. Többek között 252 hízpbt marhát, 700 hízott ser- azo'k, | test és 2004 hektoliter tejet ér­fejezte be tőkésítettek. Az állattenyésztés KÖJÁLL kereken 300 000 forint többleí- 1 bevételt hozott. ROMANTIKA BARCSON Az ifjúsági hangversenyso­rozat harmadik előadását Ro­mantika Európában címmel csütörtökön rendezték meg a barcsi művelődési házban. A műsorban a romantika nagy zeneszerzői: Liszt, Schubert, Schumann, Grieg művei csen­dültek fel a kaposvári zene iskola tanárainak előadásában. Szentpál Mónika, a Buda­pesti Irodalmi Színpad tagja a romantika hazai és világiro­dalmából válogatott össze szép ^ers csokrot. S hogy a romantika teljes legyen, az áramszolgáltató be­jelentés nélkül kikapcsolta az áramot, a mozihelyiséget csak a bő fényű napsugár világí­totta be. És ha éppen borús idő lett volna? h. a A zárszámadó közgyűlésen sok szó esett arról, hogyan le­hetne még jobb eredményeket elérni. A szövetkezet vezető­sége a javaslatok alapján egy agrármérnököt állított az ál­lattenyésztés élére. A jövőben növelni akarják a tej hozamot, a kocánként) miMacfölnevelés átlagát, és több hízott sei'test szeretnének értékesíteni. A föltételek biztosításairól is gondoskodnak. Az idén mára szántóterület 61 százalékán termelnek takarmánynövénye­ket. Száz holdon végzik el a rét- és legelő-karbantartást, 28 holdon telepítenék mester­séges gyepet. A szövetkezet 'kubikosbrigádja 6 kilométer hosszúságú vízelvezető csator­nát készít. Az idén vezetik be a szakaszos, poa-ciós legeltetést. Saját ércből építenek egy har­minc férőhelyes sertésfiazta- tót. Célul tűzték ki azt is, hogy 1968-ig saját erőből végzik el a szarvasmarha-állomány ne. gativizálását. Ebben az évben 4 400 000 fo. tint bevételre számítanak az állattenyésztésből. Filmen a Balaton Hazánk legvonzóbb idegen­forgalmi látványosságáról, a Balatonról készül film a Magyar Filmgyártó Vállalat propagandastúdiójában az Országos Idegenforgalmi Hi­vatal megrendelésére. A ma­gyar tengerről és környéké­ről 1962 óta nem készült film, noha azóta jó néhány látványossággal gazdagodott a vidék. Most celluloddszalag- ra kerül a Balaton, a nyüzs­gő déli és a csendesebb észa­ki part. A filmet Basilides Ábris rendezi, operatőre Széplaki Gyula. És még egy érdekes hir a stúdióból: reklámfilm készül a külföldön egyre nagyobb érdeklődést keltő Budapesti Nemzetközi Vásárról, amely — elődjének elismerve az 1842-ben megrendezett ipar­cikk-kiállítást — az idén ün­nepli fennállásának 125. év­fordulóját. — Csomagolt fagylaltot hoz forgalomba a meleg napok beköszöntésével a kaposvári resti. A hűsítő nyalánkság­gal akkor is kiszolgálják, az utasokat, amikor a fagylalt- gépekkel nem tudják kielé­gíteni az igényeket, A koppenhágai nagy ak­váriumion különös eset történt: vízbe fulladt egy hal. Olyan halról van szó, amelynek nincs koponyá­ja, s így időnként a fel­színre kell jönnie, hogy levegőt szippanthasson. A hal azonban megakadt a medence mélyében levő növényzeten, nem tudott a felszínre jönni, és megful­ladt. * * * A brüsszeli dr. Pierre Balmpt fogorvosnak a kö­zeljövőben súlyos testi sértés miatt bíróság elé kell állnia. A fogorvos találkozott ugyanis volt páciensével, Grace Morrisszal az ut­cán, nekiesett, s kitörte egyik metszőfogát. Azzal védekezik, hogy a fog az ő tulajdona, mivel két év­vel ezelőtt készítette Mor­ris asszonynak, aki azóta sem fizette ki az árát. * * * A bécsi rendőrségnek hosszú nyomozás után végre sikerült letartóztat­nia egy alig 12 éves, apró termetű huligánt, aki egy- re-másra megtámadta és megkéselte a magányosan sétáló nőket. Jóllehet alig ér a derekukig, a megse­besített asszonyok kivétel nélkül magas, erős férfi­nak írták le támadójukat. * * * Alig 12 órával azután, hogy a betörő behatolt egy hannoveri drogériá­ba, máris lefülelték. Par- fömillata végezetévé vált. A drogériában terjengő illatok alapján eredetileg rendörkutyával üldözték a betörőt, amikor azután a kutya bizonytalanná vált, egy rendőrnő tévedhetet- lenül szaglászva a jól is­mert illat után, átvette az üldözést, és letartóztatta az illatos betörőt. * * * Az angliai Rainbam vá­rosban elloptak egy teher­autót, amely 12 000 darab cipőt szállított. A rendőr­ség gyorsan megítalálta az autót; megállapították, hogy a szállítmányból egyetlen darab cipő sem hiányzik. Ugyanis a 12 000 dairáb cipő mindegyike ballábas volt. A cipőgyár szóvivője ehhez hozzáifűz­te: »Mint látható, jó okunk van arra, hogy gyártmányainkat ne páro­sával szállíttassuk.« * * * Gyönyörű napok virrad­tak nemrég a Porto Mur- tinó-i (Brazília) tolvajok­ra, betörőkre, útonállókra és egyéb mákvirágokra. Paulo Lacerda Aguar, a városi törvényszék új íté- löbírája mindarurtyiukat felmentő ítéletben részesí­tette. Később az is . kiderült, miért. A köztiszteletben álló férfiú maga is lókötő volt. Alig két hónappal ezelőtt lépett meg a Belő Horizonte-i börtönből. * * * Stanley Croft angol .ál­lampolgárt szigorú pénz­bírságra ítélte az allentoni bíróság. mert iparenge­dély nélkül személyszállí­tással foglalkozott. Tökrészeg barátját egy gyermekkocsiban tolta ha­za. Somrgyi Néplap Az MSZMP Somogy megyei Bizottsága és a Somogy megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: WTRTH LAJOS. Szerkesztőség: Kaposvár, Latinka Sándor u. 2. Telefon: 11—510. 11—511 Kiadja a Somogy megyei Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinka S. u. 2. Telefon 11—516 Felelős kiadó: Szabó Gábor. Beküldött kéziratot nem őrzunk meg és nem adunk vissza. Terjeszti: a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és postáskézbesítőknél. Előfizetési dij egy hónapra 12 Ft. Index: 25067. Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében, Kaposvár, Latinka Sándor utca i. (

Next

/
Oldalképek
Tartalom