Somogyi Néplap, 1967. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1967-03-01 / 51. szám

Szerda, 1967. március 1./ 2 SOMOGYI NÉPLAP A francia kommunisták választási esélyei A baloldal győzelme esetén az FKP kész részt venni a kormányban Az FKF Politikai Bizottsá­ga javasolja, hogy a március; nemzetgyűlési választások napján üljenek össze a Fran­cia Kommunista Párt és De­mokrata Szocialista Baloldali Szövetség* képviselői vala­mennyi baloldali párt közös kormányzati programjának és többségi szerződésének kidol­gozására — jelentette ki Waldeck Rochet. az FKP főtitkára a kommunisták nagygyűlésén. A gyűlésen csaknem tízezer ember vett részt hétfőn este a párizsi sportcsarnokban. Waldeck Rochet aláhúzta: a személyi hatalom meg­döntésének és az igazi Baloldali kormány alakul Keralában Az indiai Kerala államiban a hét baloldali pártból álló bal­oldali front a választásokon elsöprő győzelmet aratott, és 132 mandátumból 112-t szer­zett meg. Az állam kormány­zója most a kommunistákat is magába foglaló baloldali front vezetőjét, Szankar a Nambudiripadot bízta meg kormányalakítással. Az 58 éves politikus, aki 1962—1963-ban az Indiai Kommunista Párt főtitkára volt, a sajtó képvi­selőinek kijelentette, hogy két-három naipon belül be­mutatja a kormányzónak Ke­rala új kormányát. Megfigyelők szerint az a kö­rülmény, hogy az Indira Gand­hi vezette kormánypárt több­sége a korábbi 364 mandátum­ról 278-ra’*fogyott, valószínűvé teszi, hogy a március 12-i mi­niszterelnök-választáson Gand­hi asszonynak nehéz csatát kell vívnia e címre igényt tar­tó más politikusokkal. Rajta kívül a legesélyesebb jelöltek: Morardzsi Deszai volt pénz­ügyminiszter' és Csáván volt belügyminiszter. (MTI) A Dél-afrikai Köztársaság. áj elnöke: Theofilus Dönges Az elektorok parlamenti kollégiuma — kizárólag fehé­rekből álló testület — keddi ülésén Theofilus Dönges volt pénzügyminisztert választotta meg a Dél-Afrikai Köztársaság új elnökévé a május 31-én tá­vozó Charles Swart helyébe. Dönges a Dél-aflrikai Nacio­nalista Párt, — az ország kor­mánypártja — egyik befolyá­sos vezetője. A faji megkülön­böztetés politikájának meggyő- ződéses híve. A náci Németor­szággal szimpatizált, és a má­sodik világháború éveiben kap­csolatokat sürgetett a hitleri Németországgal. (MTI) Wilson megrohamozza a Közös Piacol? Wilson miniszterelnök hágai látogatása után angol megfi­gyelők azt jósolják: a brit kor­mány rövidesen — még a Kö­zös Piac áprilisiban sorra ke­rülő római csúcstalálkozója előtt — eldönti, hogy formális felvételi kérelemmel folya­modjék-e a »hatok»-hoz. Jól tájékozott források szerint a holland kormány, amelyet Anglia legjobb és leghűsége­sebb barátjának tekintenek azt tanácsolta Wilsonnak, hogy inkább most nézzen szembe egy francia vétó lehetőségével, minthogy marathoni gátfutás­sal próbálja megközelíteni Pá­rizst. A holland érvelés lé­nyege ez: ha De Gaulle elnök el van szánva arra, hogyNagy- Britanniát kirekeszti a Közös Piacból, akkor az egyre ma­gasabbra emelt gátak átugrása után a cél előtt Wilson min­denképpen beleütközik a fran­cia elnök vétójába. Görög követelés 378 göirögszakszervezeti ve­zető a miniszterelnökhöz in­tézett beadványában követel­te, hogy engedélyezzék a Görög Kommunista Párt részvételét a parlamenti vá­lasztásokon. (MTI) Gombatermelésben jártas szakembert keres azonnali fölvételre HALGAZDASÁG, BALATONLELLE. (126621) A Somogy megyei Ga­bonafelvásárló és Fel­dolgozó Vállalat fölvesz TMK villanyszerelőt, valamint gépkocsirakodót Jelentkezés: Kaposvár Malom utca 10. sz. Kar­bantartó üzem. (38872) Angol megfigyelők szerint Wilson erősen hajlik a holland tanács elfogadására. (MTI) demokratikus rendszer megteremtésének elsőren­dű föltétele az összes baloldali pártok közös kormányzati programon alapuló egysége. Ma a helyzetet egyre inkább az jellemzi, hogy nem a bal­oldal, hanem a reakció tábo­rában tapasztalható a széthú­zás. Az FKP főtitkára megis­mételte, hogy a baloldal vá­lasztási győzelme esetén a kommunisták, készek az eb­ből származó minden felelős­séget vállalni, beleértve adott esetben részvételüket egy demokratikus egységkormány­ban. A kommunisták optimiz­mussal indulnak a választási küzdelembe — mondotta Waldeck Rochet, és hivatko­zott a legújabb közvélemény­kutatásokra, amelyek huszonnégy százalékra becsülik a kommunistákra jutó szavazatok arányát a legutóbbi választásokban elért 21,8 százalékkal szemben. A nagygyűlés határozatot fogadott el. A határozatban a nagygyűlés részvevői til­takoznak De Gaulle elhatáro­zása ellen, hogy a szavazás előestéjén beszédet mond a hivatalos képviselőjelöltek ér­dekében. Gaston Monnerville, a szenátus elnöke nyilatkozat­ban közölte, tisztségéből kö­vetkezően alkotmányos kötelességé­nek tartja, hogy tiltakoz­zék a köztársasági elnök döntése ellen, amely szerint a szavazás elő­estéjén, a hivatalos válasz­tási kampány lezárása után kíván beszédet mondani. Monnerville hangsúlyozta, az államfő . nemcsak a választási törvényt, hanem az alkot­mányt is megszegi ezzel a lépésével. (MTI) TELEX MOSZKVA Koszigin, az SZKP Politi­kai Bizottságának tagja, a szovjet minisztertanács elnö­ke kedden a Kremlben elv­társi, szívélyes légkörben megvitatta Kim írrel, a Ko­reai Munkapárt Politikai Bi­zottságának elnökségi tagjá­val, a kb titkárával, a KNDK Minisztertanácsának első el­nökhelyettesével a Szovjet­unió és ^ KNDK gazdasági kapcsolatainak és 'együttmű­ködésének további fejleszté­sét. , BONN Toncic osztrák külügymi­niszter kedden egynapos lá­togatásra Bonnba érkezett. ANKARA A Szovjetunió és Törökor­szág küldöttsége kedden jegy­zőkönyvet írt alá a két or­szág közötti határ pontos ki­jelöléséről. DELHI Kumaramangalam tábor­noknak, az indiai hadsereg vezérkari főnökének meghí­vására Zaharov marsallnak, a szovjet honvédelmi minisz­ter első helyettesének, a szovjet fegyveres erők vezér­kari főnökének vezetésével katonai küldöttség érkezett Indiába. BUDAPEST Igor Medvegyevnek, a külföldi kulturális kapcsola­tok bizottsága elnökhelyette­sének vezetésével szovjet kül­döttség utazott Magyarország­ra. A másik német katona n j érnei katona... Két világháború poklát megjárt /Y Európánkban különösen rossz emlékeket ébreszt -f ’ ez a két szó. Az újságolvasó, aki napról napra követi a világ eseményeit, épp elegendő okot találhat ar­ra, hogy örök figyelmeztetésként őrizze ezeket az emlé­keket. A Német Szövetségi Köztársaság hadserege, a Bundeswehr ugyanis nem csupán drilljével, s nem is csak a Wehrmachttól örökölt tizenkétezer tisztjével folytatja — természetesen megváltozott külső körülmények között — a Harmadik Birodalom militarista hagyományait. A Német Szövetségi Köztársaságban kormánypolitika az atomipar fegyverkezési célzatú kifejlesztése, ami épp ezek­ben a napokban, a genfi atomsorompó-tárgyalásokkal kapcsolatban annyit szerepel a hírekben. E kormánypo­litika az NSZK-ban, méghozzá a napokban Seebohm mi­niszter nyilatkozatával újólag megerősített politika, hogy a bonni állam nem hajlandó semmisnek tekinteni a hír­hedt müncheni egyezményt, nem hajlandó elismerni a második világháborút követően kialakult Európa-térkép határait. Ilyen körülmények között földrészünk biztonságának egyik nagyfontosságú tényezője az első német munkás­paraszt állam, az NDK léte. Amikor, még az ötvenes években, a NATO megszervezésével párhuzamosan is­meretessé vált, hogy Nyugat-Németország gyors ütem­ben megindítja az újrafölfegyverzést, az NDK válaszul — az önvédelmi reflex parancsára — felállította saját nemzeti néphadseregét. Nyugaton már sok rágalmat szórtak az NDK-ra, de az még senkinek sem jutott eszébe, hogy azzal vádolja meg: volt hitleristák vezetik a haderejét. Mert szemben az NSZK gyakorlatával, a Német Demok­ratikus Köztársaság hadseregének nyolcvan százaléka so­ha nem volt tagja a Wehrmachtnak, s csupán egy szá­zalékát adják azok a tisztek, akik már a felszabadulás előtt hivatásos katonák voltak. (Közülük is két ezredes az antifasiszta ellenállás harcosa volt...) Miként az NDK új szellemű, szocialista állam — új szellemű, szocialista a hadserege is. Ennek a hadsereg­nek a katonái szövetségeseink a Varsói Szerződésben, s velünk együtt őrködnek afölött, hogy békénket, vívmá­nyainkat soha többé ne veszélyeztethesse sem német föld­ről, sem máshonnan kiinduló támadás. Az NDK nemzeti néphadseregének születése napján ezért köszöntjük sze­retettel — ezt az új, másfajta német katonát. S. P. Bumedien Algéria gazdasági helyzetéről Bumedien, az Algéria Forra­dalma Tanács elnöke a kom­munák népi gyűlései elnökei­nek most folyó első országos értekezletén beszédét mon­dott. Kijelentette, hogy az or­szág gazdasági.. .fc^ly.zets évről évre javul. A nehéz mezőgaz­dasági esztendő után saját va­lutáért meg tudták vásárolni az elengedhetetlenül szüksé­ges gabonamennyiséget. A továbbiakban kijelentette, hogy az új kommuna az első lépést jelenti Algériának mint államnak az átépítésében. Az algériai kommunák a mi ta­nácsainkhoz hasonló területi önigazgatási szervek. — A szerk). Szovjet-etióp tárgyalások A Kremlben kedden foly­tatódtak a szovjet—etiópiai tárgyalások. Szovjet részről Nyikolaj Podgornij, a Leg­felsőbb Tanács Elnökségének elnöke, Kirill Mazurov, a minisztertanács első elnökhe­lyettese, Andrej Gromiko külügyminiszter és más hi­vatalos személyek: etiópiai részről Hátié Szelasszié csá­szár és a kíséretéhez tartozó államférfiak vesznek részt a tárgyalásokon. (MTI) KANYAR. JÓZSEF: SOMOGY MEGYE fl FORRADALMUK DIÁN I. Megalakul a Megyei Nemzeti Tanács és a Munkástanács Mielőtt az ellenforradalmi kor­szak vármegyéjének lényegbevá­gó tulajdonságait és sajátságos elemeit Sdemügyre vennénk, rö­viden á.tekintést nyújtunk az előző két — rövid ideig tartó — történelmi korszak vármegyé­jéről. Az első részben a polgári demokratikus forradalom kor­szakának megyéjét vizsgáljuk, a másodikban — vázlatosan és lé- nye^retörő rövidséggel — a Ta­nácsköztársaságét s csak azután az ellenforradalomét. KETTŐS HATALOM A polgári demokratikus forradalom megyei igazgatá­sa lényegében a Tanácsköz­társaság megyei igazgatásá­nak előfutára és előkészítője volt. E korszakban a megyei igazgatás a kettős hatalom állapotát tükrözte: a megyei közigazgatásnak mind az A törvényhatósági néptaná­csok elvi deklarációjának gyakorlati végrehajtására már nem is került sor (második előremutató, mind a ' vissza- szakasz) a törvények túlsá- húzó. mind a dinamikus, ^osan statikusakká es kor­mind pedig a statikus ele- f zeruUenekké jaUak^amelye-­seinek is. Sók községből el­kergették a jegyzőket (Két- hely, Zákány, Kötcse, István- di, Balatonkiliti. Böhönye, Simonía, Szenna, Somogy- szab). A csendőrségi és a karhatalmi létszám leapadt, a nemzetőrök közé «-megbíz­hatatlan elemek kerültek, a katonaság is egy követ fújt tott ar Wrm2mrusesLy, «ni »megalakultnak« mondta ki A közrend érdekében a me- szérűddé Tolnában is.^lSgy ben alakított, a hajdani feudá- Somogy vármegye Nemzeti gyei, a járási és a községi ha- Ilyés Gyula Kora tavaszában its urak méné a viriiizmus ré- Tanácsát, annak »egyhangú tóságokkal karöltve kellett leírta: a falvak népe és a vfseiőTt LsJ magába ^‘üiuó felkiáltással való megválasz- dolgozniuk a tanácsoknak a katonák már előre megüaen- búottság elvével, m ndazonii ai lását«. Az ünnepi ülésen a személy- és vagyonbiztonság ^ ima az üiési és szavazati joggal bíró, kölcsönös eskütételek után (a előmozdításában is. Emellett , s t»io yáÍf6Zi‘0^ó‘n%k^csé%gyébVvS: Nemzeti Tanács elnöke az hatáskörükbe utalták még vegi decemberi éjszakának natkozasokban alig különbözött alispánnak, az alispán és a az uradalmaikban dolgozó (11-éről 12-re virradó éjsza- mathés hÍ?ÍÍMreÖ1'isM/e8veniő'‘Ion vármegyei tisztviselők pedig gazdaságicselédek és munká- ka), amikor kirabolták azévaí. Megalakulásáig* ^azonnan a Nemzeti Tanacs elnökének sok szemmel tartását, terme- üzlethelyiségeit a régi thj. bizottság és a közi^z- tettek le az esküt), megva- lesre es munkára való ősz- * gatási bizottság is — mint emií- lasztották az elnökséget, tönzését. Ln?1ü^öf e^ekbenaiaS/aikpAni amely gróf Széchenyi Aladár Am ezekkel nem elégedtek Iyan’ s««1. a november köze­tennivalókat ellátó kormánybic- főispán elnökből, Kacskmncs meg az új idők szelét érző Pén n?*ár kormánybiztossá ki­keSd:heatetfP«aynäS dfSSS “ tanác*>k- Emiatt a "evezett főispán, sem a me­- ------ - - Nagyatádi Szabó István har- belügyminiszter maga volt m ás alelnökségéből állott. ... Ka- A sem vette komo­saját felelősségére tehette. meit egyaránt magába olvasz­ken a történelem sordó len­totta, a koreszme új elveit dulete könnyeden túltette a gyakorlat status quójára kisz e ,s.zakasz inkább építve. Szóhoz jutottak benne tekinthető az UJ korszak előz­a munkásság képviselői is, hisz azok ményének, mintsem az előző korszak lezárásának, már a nemzeti tanácsok meg- magyar népkormany el­alakulásával sem voltak meg- belügyminisztere: gróf elégedve. Jellemző, hogy Ka- Batthyány Tivadar-, aki egyeb- posváron a Nemzeti Tanács n7af .decemberben atad­kaposvári bizottságával egy­idejűleg alakították Munkástanácsot is. közismerten — meg , . , . .____, , . . gyei és a városi nemzeti ta­k enytelen figyelmeztetni okét, . , , ,. , A Megyei Nemzeti Tanács meg. h,°í?7 a viszonyok normalizá- a^S’ de meg a rendora?g es alakulása után a pout kai esemé- lódása következtében a köz- a katonaság sem. Ifj igazgatási hatóságokra ruhá­hetove a járási nemzeti tanácsok____ ,.._ . 7 n épgyülés útján való megválasz- zott törvényes hatásköröket tását — az amúgyis korlátozott nem léphetik túl, hanem gyülekezési jog miatt azt már, csak véleményező és tanács- amugy sem bízhatták a népgvű- , ,... .. , . , , . , “ lésekre — s . így életre hívásukat adó ^ testületiekként támogat- adminisztratív útra terelte a Me- hatják azokat és dolgozhat- gyei Nemzeti T*ná"S. A közsé- nak mellettük lev a taná- gek -a polgárság óhaja szerint „“*7. j"™, ,, ■■ . ,a legalább három, a nagyobb köz- csóknak rendelkezesi es vét­ségek hat, a jegyzői székhelyek rehajtási ioguk nem volt. ha- reriig 12 jelöltet küldbet+ek — nem a Meevei Nemzeti Ta- tetszés szerint — a járási nem- , megyei Nemzeti la­zeti tanácsokba. Az ígv mega a- nács az alispán mellett, a kult járási tanácsoknak 5—5 ta­A vármegye — a déli részek november elsejével kezdődő szerb megszállása, a nagybirtok elleni forradalmi akciók s a vá­ros tervezett kirablásának futó­tűzként terjedő hírének hatása alatt — már december elején szükségét látta a statárium ki­hirdetésének, erre azonban csak decembe* 15-én kapott engedélyt a kormánytól. Lényegében a Megyei Nem­zeti Tanácsot proklamáló nó­ta a helyét Nagy Vincének, hivatalba lépésekor arra kér­vényhatósági végrehajtó hi A tör- te, a„ törvényhatóságokat, hogy Mi volt a teendője, Kun járási lanacsoKnaK .*7—5 ta- ____^ «‘mccu/i, wiviaiiictiL» iiv « ;ot kellett delegálni a törvény- larasi pedig a fobiro mellett v ber 4 • törvénvhatósávi h-t'sági nemzeti tanácsba. mint tanácsadó, segítő testület 4 torvenyhatosagi működhetett közre. A véle­ményeltérések vitájában min­dig a magasabb fokú és ma­A NEMZETI TANÁCSOK JOGKÖRE készüljenek fel a demokrati- lyen jogköre volt a Nemzeti Sasal>b szintű nemzeti taná­közgyűlés után a megyében már több közgyűlést nem tartottak a polgári demokra­tikus forradalom időszakában. Az 1919. február 3-ra össze­hívott közgyűlést a kormány belügyminiszteri rendelettel elhalasztotta. Maga Széchenyi Aladár főispán-kormánybiz­tos törvénysértést látott e vatali szervezete változatlanul kys berendezésiek ^ előkészíté- Tanácsnak? A Megyei Nem- uácsnak kellett döntést hoz­funkcionált tovább, s még a s^"r® *;s befogadására, a kor zeti Tanács által a falusi nia. hivatali hatáskör sem módo- szabad eszmeiségébe való be- nemzeti tanácsok számára sült lényegbevágóan. illeszkedésre. kiadott »Mt a teendő?« c. KAPOSVÁR KIRABLÁSA . , , . körlevél négvszer húzta alá mfgylTS“Katgfat™á'uifáTzcílezö? AZ ELNÖK: a legfőbb célt: a közrend Ám a közrend — a kor­désének mint ismeretes, két fá- GRÓF SZÉCHENYI ALADÁR megtartásának döntő fontos- mány legféltettebb kincse — Hsa volt. Az első szakaszban a ságát. Ez a békesség az ősz- fey sem volt nyugodt és sta- rendeletben, benyújtotta le­nemémSí,‘ WIjrbék* köz™dje volt. W1 A frontokról hazaözönlő mondását, és február 26-án Időktől eltekintve a kőziT?zgatisi . , - tartották A “*NC engedjenek olyan felfogás- fonák november 4-tcl kezd- eltávozott hivatalából, bizottság sem. Az 1919. évi 16. vem Der 4 en tortottaK. A n,k he]yt adn, hogy errylk ®sz_ -ve nekiesnek az uradalmak neptorvény a törvényhatósági «24 óráig tartott forradalom tályt kikeljék, ez a ’kikezdés vadaskertjeinek dohánynál­• P“Ä* újjS' Wvivta új korszak« (gróf °nép táinak’ vermeinek, magterei­- mir formálisan is — Széchényi Aladar főispán Ien tQr és akkor bizonyos, hogy nak’ borospincéinek, imitt­megnyito szavai) közgyűlésé elveszett édes hazánk.« amott a kastélyok berendezé­hRtósá'íi (Folytatjuk) Következik: törvényhatósági bizottság ha­HELYREAUL A «JOGREND«,

Next

/
Oldalképek
Tartalom