Somogyi Néplap, 1967. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1967-03-01 / 51. szám

4. sz. választókerület (kaposvári járást Dr. Guba Sándor 1.« 8Z* választókerület (Kaposvár város) 3» SZ* választókerület (kaposvári járás) Szerecz László Losonczi Pál C zerecz ^ László főmérnök egy életre eljegyez­te magát a Ka­posvári Cukor­gyárral. Mun­kakönyvében ez az egyetlen munkahely sze­repel. Barcsi születésű, még­is tősgyökeres kaposvárinak Valija magát, harminc éve él ebiben a város­ban. Gimnazis­taként került a megyeszékhely­re, s hamar ba­rátságot kötött a gyárral, a munkásokkal. Diákkorában minden szün­időiben a gyár­ban dolgozott, hol a lakatosok mellett, hol ■ műszaki gya­kornokként az irodában. Érettségi után a Híd apes ti Műszaki Egyetem gépészmér­nöki karán folytatta tanulmá­nyait Amikor 1948-ban meg­érkezett a friss diplomával a cukorgyárba, először segéd­műszak vezetőnek osztották be. Két év múlva műszakvezető mérnökké, majd 1958-ban fő­műszakvezetővé léptették elő. A gyár főmérnökévé a' múlt év júliusában nevezték ki. Ré­gi beosztásaiban — s mosit mint a gyár első számú mű­szakija is — mindig azon munkálkodott, hogy az öreg üzem megfiatalodjon, korsze­rűsödjön. 1953 óta tagja a pártnak. Hosszú évekig tagja volt a gyár pártvezetőségének. Mint párttag, mint mérnök mindig tanított és tanít. Csak kimű­velt munkásokkal lehet kor­szerűen termelni — ezt vall- - ja, s e cél eléréséért nem sajnál időt és fáradságot. Politikus főmérnök, politi­kus műszaki. A gyár falain belül, a városban élénk köz­életi tevékenységet folytat. 1957 óta tagja a Népi Ellenőr­zési Bizottság megyei elnök­ségének. A múlt év őszén megválasztották a megyei pártbizottság tagjának. Nagy­ra becsülik a cukorgyári mun­kások, mert ugyanúgy ragasz­kodik az üzemhez, mint ők. Jó szakembernek tartják a régi és az új munkások is. Szeretik, mert mindenkihez van kedves szava, felelőtlenül nem ígérget, türelmes, és min­dig udvarias. Szíwel-lélekkel azon dolgo­zik, hogy végre korszerű üzem­mé fejlődjön a cukorgyár, gé­pesítsék a nehéz, sok kézi erőt igénylő munkákat. Tősgyöke­res kaposváriként fog neki a tervek megvalósításának. Azt tartja szem előtt, hogy egy­úttal enyhítsen a megye fog­lalkoztatottsági gondjain, több szakmunkásnak adhasson munkát a gyár az év tizenkét hónapjában. * 8Z. Vülasztokerulet (Kaposvár város) L osonczi Pál földművelés­ügyi minisz­tert, a Ma­gyar Szocialis­ta Munkás- Párt Közpon­ti Bizottságá­nak tagját, Somogy me­gye eddigi or­szággyűlési képviselőjét a kaposvári já­rás egyik vá­lasztókerületé­ben ismét kép­viselőnek je­lölték. Honnan in­dult el? Bol- hón született 1919-ben. A népes család­nak az apai kisbirtok nem adhatott sem elegendő mun­kát, sem ele­gendő kenye­ret Felnövé­sen már háromszor jártam ott, és sok hasznos tapaszta­latot hoztam magammal. Amíg Losonczi Pál volt szövetkezetük elnöke, a bar­csi Vörös Csillag négyszer szerezte meg az országos el­sőséget. Losonczi elvtársat kimagasló érdemei elismeré­séül 1954-ben kitüntették a Szocialista Munka Hőse cím­mel. 1956-ban pedig Kossuth- díjait kapott Ebben az idő­szakban már a közélet or­szágos útját járja. Eleinte a párt járási, majd megyei bi­zottságának tagja, 1953-ban a Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Bizottságának póttag­jává, ugyanabban az évben országgyűlési képviselőnek választják. Hét évvel ezelőtt földművelésügyi miniszter lett a forradalmi munkás-pa­raszt kormányban. kedvén alkalmi munkára járt: dolgozott a mezőn és a vas­úton egyaránt. A felszabadu­lás után földet kapott, s há­rom évig újgazdaként művel­te néhány holdját A politi­kai életben 1945 óta részt vesz a kommunista párt tag­jaként Néhány társával 1948- ban megalakítja a Barcs mel­letti Szilonicspusztán a Vö­rös Csillag Termelőszövetke­zetet Az elsők között szövetkez­ni — önmagában már ez is bátor tett. A kommunisták szavára és a kommunista meggyőződésre hallgatva el­indulni egy eleddig ismeret­len úton: ez az úttörők el­ismert, de nehéz történelmi szereplése. Vegyük hozzá, hogy a barcsiak sem egysze­rűen azzal hívták fel maguk­ra a figyelmet, hogy az el­• Darasztcsa- A Iád gyer­mekeként 1929- ben született Heves község­ben. Középis­koláinak elvég­zése után az Agrártudomá­nyi Eegyetem- re iratkozott be. Nem csu­pán a szakma szeretete, ha­nem a kutatás iránti érdeklő­dése is meg­nyilvánult egyetemi évei alatt. Már az utolsó tanév­ben az egye­tem állatte­nyésztési tan­székén mint gyakornok dol­gozott. Ezután az Állattenyészté­si Kutató Inté­zetbe nevezték ki segédkuta­tónak. Rátermettségét, tehet­ségét bizonyítja, hogy már 1957-ben tudományos mun­katárssá léptették elő. Főként tenyésztési problémákkal fog­lalkozott itt, és közben — 1959-ben — megszerezte az egyetemi doktori címet. Két év múlva 1961-ben került So­mogyba a Felsőfokú Mező- gazdasági Technikum élére. Az új munkakör, a megválto­zott jellegű feladatok mellett nem lankadó érdeklődéssel foglalkozott a tudományos munkával, és 1965-ben el­nyerte a mezőgazdasági tudo­mányok kandidátusa fokoza­tot. Dr. Guba Sándor sokat tett a Kaposvári Felsőfokú Me­zőgazdasági Technikum meg­szervezéséért, és az ő irányí­tása alatt áll a Középfokú Mezőgazdasági Technikum is. Az utóbbi években mindkét intézmény részére új iskola épült, s sok olyan szakember dolgozik megyénkben, akik itt nevelkedtek, itt szerezték meg szakképzettségüket Somogy szakemberellátását segíteni, szolgálni — ez dr. Guba Sándor egyik fő célja. De az állattenyésztés fejlesz­tése érdekében más vonatko­zásban is sokat vállalt magá­ra. 1962-ben a megyei párt­és tanácsszervek felhívására megszervezi a felsőfokú tech­nikum mellett működő kuta­tócsoportot. Céljuk, hogy tu­dományos eszközökkel járul­janak hozzá a gyakorlati ál­lattenyésztés problémáinak megoldásához. Nem csupán 5 utazik gyak­ran külföldre, hogy újabb ta­pasztalatok szerzésével gazda­gítsa mind nagyobb elisme­rést érdemlő munkájukat, ha­nem egyre gyakoribbak itt is a külföldi és a hazai látoga­tók, akik tanulmányozzák az állattenyésztés javítását szol­gáló mind figyelemreméltóbb eredményeiket A kutatómun­ka nem öncélú, s ez abban is kifejeződik, hogy a cso­port tevékenysége kiegészült a későbbiekben állattenyésztési szaktanácsadással is. Így me­gyénkben ez a fiatal felsőfokú intézmény nemcsak a szakem­berképzést biztosítja, hanem közvetlenül is igen hatékony segítséget nyújt a termelőüze­meknek szaktanácsadásokkal. Az utóbbi hat évben e kettős feladatot mind teljesebb, mind jobb eredménnyel látják el. A fáradhatatlan, törekvő munka jutalmául, munkássága elismeréséül dr. Guba Sándor kormány-, miniszteri és szak­mai kitüntetésekben részesült. Horváth Sándorné A '4 életű t- ^ járói be­szélgetünk Hor­váth Sándorné- val, a megyei nőtanács titká­rával. A továbbta­nulás akkor a négy polgárit jelentette ne­ki. Aztán szak­mát tanult, var­rónő lett. Jött a felszabadu­lás. Apja is igényelt föl­det, 7 holdat kaptak meg egy kis házat Baranyajenőn. A család bol­dogsága nem ismert határt, hogy végre annyi keserves év után a ma­gukéban, ma­guknak dolgoz­hattak. Nem sokáig örülhetett. Egy év múlva apja sú betegedett, elvesztette munka- képességét, s a családfenntar­tás gondja-baja az ő vállára nehezedett. A munka mellett a MADISZ-ba járt, aztán az EPOSZ leánytitkára lett. Az ifjúsági mozgalomba va­ló bekapcsolódás aztán meg­szabta életútját. Követte a nő­mozgalom: 1948-ban Tabon az MNDSZ kultúrfelelőse. 1950- ben egyhónapos nőmozgalmi iskolát végzett. Egy év múlva fölvették a pártba. 1953-ban az MNDSZ megyei szervező titkárává nevezték ki az or­szágos központ javaslatára. 1957 februárjától a megyei nő­tanács titkára. A megváltozott körülmények új tartalmat adtak a nőmoz­galmi munkának. Messze van már az az idő, amikor a nő ző tanfolyamok szervezésében. Bár csaknem minden faluban most is vannak, de a kézi- munkázás mellett megtalálták a lehetőségét annak, hogyegy- egy könyvet megbeszéljenek a nők, meghallgassanak előadá­sokat, politizáljanak egy ki­csit. Ezenkívül a nők egyen­rangú félként veszik ki részü­ket a termelésből, a közélet­ből. A mezőgazdaságban női szocialista brigádokat szervez­nek, versenymozgalmakat in­dítanak, az asszonyok tanul­nak, a Nők akadémiájától kezdve egy sor különböző ok­tatási forma áll rendelkezé­sükre. A jelöléséről beszélgetünk. Nagyon boldog. Ennél na­gyobb elismerést nem kapha­mozgalom tevékenysége kimé- lőtt volna... Termelés és termelékenység sók között kezdték a közös munkát, hanem azzal is, il­letve mindinkább azzal, hogy jól, sőt példásan, bizonyító eredményességgel dolgoztak és gazdálkodtak a közösben, így vált a barcsi Vörös Csil­lag élő, eleven, vonzó példá­vá, meggyőző bizonysággá, a parasztság új gazdálkodási és életformájának egyik orszá­gos mintájává. Ezt a szövetkezetét tizenegy évig elnökként vezette Lo­sonczi Pál. Amit ott csele­kedett, és amit társaival együtt alkotott: az ma is ér­zékletes valóság: virágzik, az országos élvonalban halad a barcsi Vörös Csillag, amely azt a gazdasági és társadalmi szervezetet testesíti meg, amely emberi életet biztosít a parasztságnak. Kettős szerepet játszott a mozgalomban a barcsi Vörös Csillag. Az átszervezés elő­készítésének időszakában az egyéni parasztok százai és ezrei jöttek el ide látogató­ba, hogy saját szemükkel lás­sák, milyen is az a szövetke­zés. A megalakult fiatal tsz- eknek pedig azt mutatta, hogy hogyan lehet és kell a parasztság társas gazdaságai­ban a közös munkára beren­dezkedni. A nagyberki gyűlé­sen mondta is az egyik tsz- elnök: — Igen sokat hallot­tam és olvastam annak ide­jén a barcsi Vörös Csillag­ról. Fontosnak tartottam, hogy lássam is mindazt, amit a barcsiak csináltak. Össze- { FONTOS SZEREPET KA­POTT a harmadik ötéves tervben a termelékenység nö­velése. hiszen »az ipari ter­melés terve évi 6 százalékos fejlődési ütemet irányoz elő, oly módon, hogy az ipari termeié s növekedésének 80 százalékát a termelékenység emelésével biztosítjuk». Or­szágos viszonylatban is a termelékenység növelésén van a hangsúly. Ennek a célkitű­zésnek a megvalósítása ér­dekében nagyon sokat kell tenniük a somogyi ipari üzemeknek, hiszen a máso­dik ötéves tervben — mint azt a megyei pártértekezlet megállapította: »A munka termelékenysége megyénk ipari üzemeinek jelentős ré­szében kedvezőtlenül alakult, lényegesen alatta maradt az országos növekedés szintjé­nek. A megye ipara emiatt a termelés növekedését mint­egy hatvan százalékban új munkaerő beállításával va­lósította meg.-» Igaz, ennek objektív okai is voltak, hiszen a második ötéves tervben nem kapott a megye a munka termelé­kenységét számottevően nö­velő beruházást, de ezt a nagyfokú lemaradást nem le­het csupán objektív okokkal magyarázni. Az üzemek több­ségében létrehozták az üzem- szervezési csoportokat. Egyes helyeken üzemgazdászok is dolgoznak. Munkájuk azon­ban sok helyen formálissá vált. De gátolják egyes he­lyeken a termelékenység fo­kozását a mennyiség növe­lésére való törekvések. Két­ségkívül a létszámnövelés hozzájárult a megve foglal­koztatottsági gondiainak eny­hítéséhez. De egyoldalúan csak a foglalkoztatottsági gondok szemszögéből nem szabad ezt vizsgálni. Az üzemek többsé­ge teljesítette eredményter­vét. Az önköltségcsökkentés azonban lassú ütemű. A tég­lagyárakban például három év alatt mindössze 1,6 száza­lékkal csökkentették a költ­ségszintet. A fehér kenyér előállítási költsége pedig né­miképpen nőtt is. EZEK A TÉNYEK. S a té­nyek meghatározzák a felada­tokat. Az élet szükségszerűen veti- föl a megye ipari üze­meiben a termelékenység ed­diginél nagyobb ütemű nö­velését. A megvei pártérte­kezlet megállapította: »Ipar- fejlesztési elképzeléseink csak akkor járhatnak kellő siker­rel, ha helyi lehetőségeinket és különösen a gazdaságirá­nyítási reform bevezetése után feltáruló saját erőforrá­sainkat állami és gazdasági szerveink maximálisan ki­használják. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a helyi kezdeményezés, a többre va­ló törekvés nagy dolgok meg­valósítására képes. . A ru­hagyárban ma 1500 ember talált munkát, a Vas- és Fémipari Vállalatnál hat­százötvenen dolgoznak. Eze­ket az üzemeket az önkölt- ségcsökkentő hitelek ésszerű felhasználásával fejlesztet­ték.« Ez jelenti azt a többletet, amit a vállalatok vezetői adhatnak. Mert a termelés és a termelékenység két kü­lön fogalom. Termelni lehet így is, úgy is. Az új gazda­ságirányítási rendszerbon azonban csak azok a vállala­tok tudnak fejlődni, amelyek — többek között — a terme­lékenység növekedését is ál- 'andóan szem előtt tartják: keresik, kutatiák a lehetősé­geket; a népgazdasági erő­források mellé odateszik azt a többletet, amely megvan a vállalat munkásgárdájában, műszakijainak felkészültségé­ben, de eddig kihasználatlan vagy nem eléggé kiaknázott volt. S közben új tartaléko­kat is lehet képezni. A Ka­posvári R.uhagyár már évek óta arra törekszik, hogy utánpótlását saját szakmun­kástanulóiból biztosítsa. De nem feledkezik meg a szak­munkásokról sem. Ezt bizo­nyítja, hogy középiskolai jel­leggel a ruhaipari technikum kihelyezett tagozata működik a gvárban. A nagyobb felkészültség végső soron az üzemnek hoz hasznot. A Siófoki Kőolajve­zeték Vállalatnál évről évre tanácskozásra hívják az újí­tókat, azokat az embereket, akik állandóan törik a fejü­ket, hogyan lehetne olcsób­ban, gazdaságosabban dol­gozni. Az eredmény nem ma­rad el, hiszen ezeken a ta­nácskozásokon a legtöbb szó arról esik: Hol van a leg­nagyobb szükség a segítség­re, hol szorít leginkább a cipő? Országos jelentőségű újításók egész sora bizonyít­ja ezeknek a tanácskozások­nak a hasznosságát. És a vállalat termelési eredményei. ■ A TERMELÉKENYSÉG NÖVEKEDÉSÉT kétségkívül a műszaki színvonal emelése előzi meg. Ez azonban nem kíván mindig hatalmas be­ruházást, gyakran lelemé­nyességgel is lehet pótolni: keresni kell a lehetőséget, hogyan- lehet olcsóbban, gaz­daságosabban termelni. Alig­ha van ennél szebb és na­gyobb feladata egy vállalat­nál az üzemgazdásznak és mindenkinek, ak' valamilyen módon segíthet ebben a mun­kában. Kereza Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom