Somogyi Néplap, 1967. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1967-03-01 / 51. szám

yiLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Ara ■ 50 F1ILÉB AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. évtolyam 51. szám. KAPOSVÁRÉRT! 1967. március 1., szerda Március 2-án a társadalmi megkezdődik munkaakció 185 000 forint a csekkszámlán — 209 617 óra társadalmi munkát ajánlottak fel a kaposváriak a Városért Január 12-én jelent meg az MSZMP Kaposvári Városi Végrehajtó Bizottságának, a Kaposvári Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának és a Hazafias Népfront városi bizottságának közös felhívá­sa a város lakosságához, hogy személyes munkájukkal is se­gítsék elő a nagyobb ütemű városfejlesztés közérdekű fel­adatának megoldását. A fel­hívás nagy • hatással volt a kaposváriakra. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a tegnapi nappal bezáró­lag 209 617 óra társadalmi munkára érkezett fel­ajánlás a város üzemei­től és a lakosságtól, 185 000 forintot pedig be­fizettek a társadalmi munka megváltására nyi­tott csekkszámlára. A felajánlásokról a Somo- / órát ajánlottak fel, a kiske­reskedők 1420 forinttal és 234 óra társadalmi munkával járulnak hozzá a városfej­lesztéshez. A kaposvári ktsz- ek felajánlása 11 500 óra, ezt az ifjúsági sporttelep építke­zésén kívánják ledolgozni. A teljességre való törekvés nélkül megemlítjük még, hogy gyi Néplap folyamatosan hírt adott, de most érdemes né­hány kiemelkedő jelentkezést újina megemlíteni. A Mester­séges Termékenyítő Állomás dolgozói 15 000 forintot fi­zettek be; a Somogy megyei Vendéglátó Vállalatnál 6200. a Süketnéma Intézetben pe­dig 3225 forint gyűlt össze. A Gsiky Gergely Színház művészei felajánlották, hogy egyik előadásuk teljes bevé­telét — kb. 4000 forintot — ugyancsak átutalják a csekk­számlára. A Kaposvári Ru­hagyárban 25 240 forint gyűlt össze, emellett fizikai mun­kát is vállaltak — csaknem 5000 órát — a Jókai liget, a cseri park és az Arany utcai sporttelep építésénél. A város kisiparosai 8520 ! forintot fizettek be, és 497 Ünnepi ssásadgyűlés Siófokon Hétfőn este tartotta meg a munkásőrség megalakulásá­nak tizedik évfordulója alkal­mából rendezett ünnepi egy­séggyűlését a siófoki járás Jó­zsef Attila nevét viselő irrun- kásőrszázada. Varjú Márton parancsnok köszöntötte a díszelnökségben helyet foglaló vendégeket: Ko­csis Lászlót, a megyei párt­végrehajtóbizottság tagját, Tű­ző, Antalt, a Munkásőrség Or­szágos Parancsnokságának képviselőjét, Zsók Ferencet, a munkásőrség megyei parancs­nokát, Juhász Istvánt, a Siófo­ki Járási Pártbizottság első titkárát, valamint a fegyveres testületek és a tömegszerveze­tek vezetőit, a muokásőrök hozzátartozóit. Juhász István, a járási párt­bizottság első titkára mondott ünnepi beszédet, köszönte meg a mu nkásörök áldozatos, fá- j radságos munkáját, s kérte őket arra, hogy a jövőben is szilárdan álljanak helyt. Az ünnepségen tizenhét munkésör kapta meg a Szol­gálati Érdemérmet. Üttörők köszöntötték ezután a mun- kásőrszázadot, majd Györvári Vilmos munkásőr mondott tár ­sai és a maga nevében köszö­netét a kitüntetésért. Felszólalt az ünnepségen Kocsis László is: a megyei párt-végrehajtóbizottság üd­vözletét, jókívánságait tolmá­csolta a siófoki munkásörök- nek. Időjárásjelző szolgálat Ma indulnak a téglagyárak A Somogy—Zala megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat vezetői azt tervezték, hogy március 15-én — a tavalyi in­dulásnál öt nappal előbb — minden gyárban megkezdik a termelést, A kedvező időjárás azonban lehetővé tette, hogy már március 1-én megindítsák a gyárakat. Fehér József, a vállalat ve­zetője tegnap utasításit adott az üzemeknek, hogy lássanak munkához. — Azért kezdjük meg ko­rábban a téglagyártást, mert biztosítani akarjuk idei ter­vünk teljesítését — mondta az igazgató. — A következő két hét folyamán az esetleges mű­száki hibákat gyorsan kijavít­juk. Március második felében már teljes gőzzel tudunk dol­gozni. A hónap közepéig mint­egy hat-hétmillió téglát készí­tünk. A vállalatnál megszervez­ték az idöjárásjelző szolgála­tot. A központ egyik dolgozó­ja összeköttetésben lesz a me­teorológiával. Ha rossz Időre van kilátás, azonnal értesítik az üzemeket. Májusban fizetik ki az első gyermekgondozási segélyeket A gyermekgondozási segély bevezetése érthetően nagy ér­deklődést keltett. Tekintve, hogy az országban évente 135 000—138 000 gyerek szüle­tik, az intézkedés több tíz­ezer családot érint. Mint ismeretes, a gyermekgon­dozási segély bizonyos föltéte­lekkel azok után a gyermekek után folyósítható, akik 1967. ja­nuár l-én, vagy azután születnek. Tekintve, hogy ez a segély csak a szülési szabadság tejárta után jár, az első gyermekgondozási se­gélyek ez év április 23-töi lesz­nek esedékesek. Április 22-én jár ugyanis le azoknak a nőknek a szülési szabadsága, akik január l-én szültek és a szülés előtt a maximális 28 nappal kezdték meg szabadságukat. Mivel a pénzt utó­lag folyósítják, az első segélyeket májusban fizetik ki. a Tanácsi Építőipari Vál­lalat 60 000 forint értékű társadalmi munkát vál­lalt, s ezt főleg a sántosi vízmű építkezésén végzik el; a vál­lalat gépeinek segítségével ássák ki a vízveztékárkokat. Március 2-án, csütörtökön megkezdődnek a társadalmi munkák. A cseri vízmű bőví­téséhez járulnak hozzá a me­gyei tanács dolgozói oly mó­don, hogy a Kanizsai úton a vízveztékárkokat csinálják majd. - Március 3-án a Vas- Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat meg a Gabonafelvá- sárló és Feldolgozó. Vállalat, március 4-én pétiig ugyan-' csak a Vas-Műszaki Nagyke­reskedelmi Vállalat és a Sü­tőipari Vállalat dolgozói vé­geznek társadalmi munkát a Kanizsai úton. A munkák mindennap reggel 8 órakor kezdőd­nek. A városi tanács gondoskodott munkaveze­tőkről és szerszámokról, most már csalt a lakos­ságon áll minden. Azt is megemlítjük még, hogy a reggeil 8 órakor kez­dődő társadalmi munka se­hol sem számít be a hivata­los munkaidőbe, hiszen a dolgozók szabadságuk idején végzik el, vagy pedig »csúsz­tatnak«. Megyei vezetők választási nagygyűlései Az országgyűlési és tar^ács- választások előkészületi idő­szakának második részében nagygyűléseken találkoznak a választópolgárok a jelöltekkel és több országos vezetővel is. Megyénkben hétfőn három jelentősebb gyűlést tartottak. Böhönyón Illés Dezső, a Ma­gyar’ Szocialista Munkáspárt Somogy megyei Bizottságának titkáha, a marcali járás, kép­viselőjelöltje mintegy 350 em­ber előtt mondott beszédet. Horváth Sándornét, a nőtanács megyei titkárát, Kaposvár vá­ros képviselőjelöltjét az öreg­laki asszonyok látták vendé­gül. Valter Imre, a balaton- szaibadi termelőszövetkezet Kossuth-díjas elnöke, a siófoki járás képviselőjelöltje a köt­éséi művelődési házban 120 emberrel találkozott, s előt­tük beszélt időszerű kérdések­ről. Kádár János moszkvai látogatásai A Szovjetunió Kommu­nista Pártjának Központi Bizottsága február 28-án, kedden ebédet adott Kádár János, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára. Biszku Béla, az M-ZMP Politik: i Bizottságának tag ­ja, a KB titkára és Érdé - iyi károly, az MSZMP KB tagja, küiügyminiszter- helyettes tiszteletére. Szovjet részről az ebéden jelen volt: L. I. Brezsnyev, A. N. Koszigin, A. N. Selje- pin, M. A. Szuszlov, G. I. Voronov, V. V. Grisin, P. N. Gyemicsev, J. V. Andro­pov, az SZKP Politikai Bi­zottságának tagjai, A. A. Gromiko, a központi bízott ság tagja, külügyminiszter, N. G. Jegoricsev, a központi bizottság tagja, a moszkvai pártbizottság első titkára, F. J. Tyitov. a központi bizott­ság tagja, a Szovjetunió ma- gvarországi nagykövete, L. F. Iljicsov külügyminiszter-he­lyettes és A. F. Kudrjasov, a közpor. ti bizottság külügyi osztályának helyettes vezető­je. A vendégek között volt Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, moszkvai magyar nagykövet és a nagykövetség több dip­lomatája. A meleg, szívélyes légkörű ebéden L. I. Brezsnyev és Kádár János baráti pohárkö­szöntőt mondott. ♦ * * Moszkva új létesítményei­vel ismerkedve Kádár János, Biszku Béla, Erdélyi Károly és Szipka József megtekin­tette az osztankinói televí­ziós központ épületét, a Rosszija Szállodát és más épületeket. A vendégeket N. G. Jegoricsev, az SZKP KB tagja, a moszkvai pártbizott­ság első titkára és V. F Promiszlov, a nioszk’-ai vá­rosi tonác^ végrehajtó bi­zottságának elnöke kísérte. (MTI) Antonín Novotny megérkezett Varsóba Kedden délelőtt Antonin Novotny köztársasági elnök­nek, a Csehszlovák Kommunista Párt első titkárának ve­zetésével csehszlovák párt- és kormányküldöttség érkezett Varsóba, a korábbi szerződést felújító új lengyel—cseh­szlovák barátsági szerződés aláírására. A lengyel főváros főpályaudvarán a vendégeket Wladyslaw Gomulkúval és Józef Cyrankiewicz-csel az élen a lengyel párt- és állami vezetők fogadták. (MTI) A Béke-világtanács elnökségének határozata Vietnamról A Béke- vllágtanács el-1 anyagokkal és mérgesgázok. líökségénck ülése — mint kál halált hoznak az ország már jeleztük — határoza- i akosságéra, lerombolják a tot hozott a vietnami kér- | városokat és a falvakat, meg­désben. A határozat hang­súlyozza: Az Egyesült Államok viet­nami agressziója továbbra is a nemzetközi helyzet alap­vető problémája. Az amerikai imperialisták Délen és Észa­kon elszenvedett vereségeik ellenére továbbra is agresz- szív háborújuk fokozására és kiszélesítésére törekszenek. A közvélemény súlyos ítélete ellenére még na­gyobb arányokban foly­tatják bűntetteik elköve­tését. Bombákkal, lövedékeikkel, na­palmmal, mérgező vegyi semmisítik a vetéseket — ál­lapítja meg a határozat, majd rámutat: Áz Egyesült Államok mi­nél jobban fokozza a bombá­zásokat, és minél több bűn­tényt követ el, annál harsá­nyabban szónokol az úgyne­vezett béketárgyalásokra irá­nyuló törekvéseinek »őszinte­ségéről«. A világ népei — beleértve az Egyesült Államok lakossá­gának széles rétegeit — mind erélyesebben támogatják a vietnami nép jogos álláspont­ját,* és követelik, hogy az amerikai imperialis­ták szüntessék meg ag­Több mint tízmillió szőlőoltvány A jó boráról híres abasárí borvidék egyik gazdája, a Rákóczi Tsz az ország egyik legnagyobb szölőoltvány-termesztő csoportja. A több mint tízmillió új oltvány nagy részét exportálják. Messze földön híresek az abasári szőtővesszők. 130 asszony kezdte meg az oltványkészítést. Az abasári tez uj présházzal is várja majd az idei szüretet. rcsszív vietnami háború­jukat, vonják ki csapa­taikat Dél-Vietnamból, és adják meg a vietnami népinek azt a jogát, hogy maga döntsön sorsáról. A Béke-világitanács elnök­sége, amely 1967. február 25— 27-én ülést tartott Prágában, felhívja a világ minden né­pét, hogy a legesélyesebben ítélje el azt a szörnyű igaz­ságtalan háborút, amelyet az Egyesült Államok folytat Vi­etnam mindkét övezetében. Végül a határozat megálla­pítja: A vietnami nép igazságos harcának hatékonyabb és erőteljesebb támogatása minden, békére és igaz­ságra törekvő nép égető feladata. Minden országban föl kell használni a cselekvés minden formáját a vietnami néppel való nemzetközi szolidaritási kampány mind átfogóbb ará­nyú kibontakoztatására. A vietnami nép igazságos harca győzni fog. A szabadságáért és függet­lenségéért harcoló hős viet­nami nép képviseletében ha­zánkban tartózkodó Vietnami Béketanács küldöttségének ve­zetője, Hoang Bac, nyilatkozott a Magyar Távirati Iroda mun­katársának. Népünk nagyra értékeli, hogy a Magyar Népköztársa­ság újra meg újra állást fog­lal a Vietnami Demokratikus Köztársaság négy-, és a Dél­vietnami Nemzeti Felszabadí- tási Front öt pontba foglalt javaslatai mellett. Tudjuk, hogy a múlt év tavaszán több mint hatezer gyűlés és más megmozdulás kétmilliónyi részvevője emelte föl szavát igazságos ügyünk mellett. Nagyszerű eredményt hozott az "Egy kórházat, egy iskolái Vietnamnak* akció. Tizennyolcmillió forint gyűlt össze a háború okozta károk enyhítésére, s ebből az összegből négy is­kola és egy 300 ágyas kórház helyreállítására és berendezé­sére futja — mondotta Hoang Bac.

Next

/
Oldalképek
Tartalom