Somogyi Néplap, 1965. december (22. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-25 / 304. szám

SOMOGYI NÉPLAP 8 Szombat, 1965. december TL H I REK Az év sporto ói: K eiberné, Zsivótzky és a női kézilabda-válogatott A Magyar Sportújságírók Országos Szervezeté az idén is megrendezte szokásos év végi szavazását, megkérdezte a magyar sportújságírókat, kit tartanak az év legered­ményesebb sportolóinak. A korábbi rendnek megfelelően a sportújságírók külön adták le szavazatukat a legeredmé­nyesebb női, s külön a férfi versenyzőkre. Kimondták azt is, hogy melyik csapatot ér­tékelik legtöbbre. Ez a szava­zás a nőknél Kleiberné Kontsek Jolánnak ítélte oda az elsőséget, a férfiaknál Zsi­vótzky eredményét értékelték legtöbbre. Legeredményesebb csapatnak a női kézilabda­válogatottat kiáltották ki. A szavazás alapján a rangsor a következőképpen alakult: 1965 legeredményesebb női sportolója: Kleiberné Kontsek Jolán 275 ponttal (atléta), 2. Túróczy Judit (úszó) 165 ponttal, 3. Rothermel Anna (kézi­labdázó) 74 ponttal 1965 legeredményesebb fér­fi sportolója: Zsivótzky Gyula (atléta) 212 ponttal, 2. Földi Imre (súlyemelő) 189 ponttal, 3. Balczó András (öttusázó) 170 ponttal. 1965 legeredményesebb csa­pata: A női kézilabda-váloga­tott 244 ponttal. 2. Az öttusa-válogatott 219 ponttal. 3. A vízilabda-vá1oe«tott 74 ponttal. Nagyot lépett előre a zamárdi sport Most ak .v t Spui tíz esztendeje, hagyot sportszövetség elnöke meg is :többre lepni a zamárdi ■ ígérte a zamardiaknak, hogy a akkori Vezetők '. áz járási ' spartakiáddöntót 1969-bah ereumeuy eket hajhászva neves labdarúgókat hoztak a kis .falúba. Az erdőgazdaság jóvoltából ide került a Dunaújvárost meg az MTK-t megjárt Bosánszki, továb- vá a kispesti Nemes, 1955-ben azt Iliitek a zamárdiak, hogy ezek a »nagy« labdarúgók meghódítják majd a somogyi futballt. Aki tíz esztendővel ezelőtt ii- gyelemmel kísérte a zamárdiak erőfeszítéseit, jól tudja, hova ve­zetett ez az út. Bosánszkiék már rég nincsenek. Szellemük rossz emlékként kerül még manapság is szóba. Az akkori erőlködés eredménye az lett, hogy a Za­márdi MEDOSZ elbúcsúzott a megyei bajnokság I. osztályától. Azt mondhatná valaki, ma sem találjuk a megyei I-ben a zamárdi futballcsapatot, össze­vág-e ez a tény a sokatmondó címmel. A válasz: Összeegyeztet­hető. Amikor nemrégiben Zamárdi- ban jártunk, és a sportkör éle­tének utolsó két esztendejéről hallottunk egy igen hű beszámo­lót. meggyőződhettünk arról, hogy milyen messze jutott tíz év alatt' ez a kis sportkör. Lassacs­kán a zamárdiak vallhatják ma­gukénak a megye egyik legkor­szerűbb sporttelepét. Az egykori sártócsák helyén gyönyörű gyep­pázsit zöldell. öt-hatezer köbmé­ter' földdel emelték meg ennek a pályának a Szintjét. Ott áll a1 kor­szerű öltöző»' amely nemcsak a labdarúgóknak ad otthont, ha­nem az asztaliteniszezőknek is. A labdarúgópályát övező futókör azt mutatja, hogy a megye egyik neves atlétája, Dobribán Géza jól elhintette a magot. Helyet követel magának a sportolók csa­ládjában az atlétikai szakosztály is. Ez pedig nem fejlődhet, ha nincs megfelelő pálya — mondta Czebei Sándor mérnök, a sport­kör fiatal elnöke a közgyűlési be­számoló keretében. Amikor délután a zamárdi pá­lyán jártunk, már láttuk, hogy hamarosan atlétikai versenyek színhelye is lesz. Este a közgyű­lésen Balogh István, a járási a zamárdiak; koiSzerűsheiL új telepén kívánjak megréndeizni.. A közgyűlés színhelyén a ta­nácskozást megelőző órákban he­ves sakkcsatákat láttunk. Az er­dőgazdaság nagyszerű klubja ki­tűnő otthonául szolgál ennek az erőteljesen fejlődő szakosztálynak is. A tervekben ott van egy új sportág, a kézilabda is. A tenisz pedig már megszületett. Különb pályájuk van a zamárdiaknak, mint Kaposvárnak, mert nem várták a sült galambot, hanem maguk láttak munkához. A labdarúgás természetesen szintén ott szerepelt a sportköri tanácskozás napirendjén. A Za­márdi MEDOSZ 1961-ben, majd ebben az esztendőben is csak na­rancshéjon csúszott el. ezért nem lett bajnok. Azt hittük, hogy az «■örökös második hely-« temető­hangulatot teremt a sportkör ve­zetői és barátai körében. Haragh Tibor edzőt azonban úgy ünne­pelte a sportköri közgyűlés, mint­ha bajnokcsapatot nevelt volna. — Átszervezte labdarúgó­együttesünket, bátran nyúlt a fia­talokhoz. Nem baj, ha az idén nem sikerült a bajnokság, talán majd jövőre. Föltéve, ha a mieink a második osztálybeliek nemes versengésében jobbnak bi­zonyulnak az ellenfeleknél — így summázhatnánk a zamárdi sport­köri közgyűlés részvevőinek vé­leményét. Ehhez nem kell különö­sebb kommentár. Sok szó esett a fiatal sporto­lókról, a nevelés kérdéséről, az ifjúság foglalkoztatásáról a za­márdi közgyűlésen. Nem kis büszkeséggel állapították meg ezen az estén Zarnárdiban, hogy az ő kezdeményezésükre indult el annak idején a megyei II. osz­tályú bajnokság Északi csoport­jában az ifjúsági utánpótlás-baj­nokság. Az idei év a zamárdia- kat igazolta, s ez a kezdeménye­zés mind szélesebb talajra talál ma is, amikor a jövő terveit ko- vácsolgatják a labdarúgó-szakve­zetők. Ez is mutatja, hogy Za~ márdiban e tekintetben is helyes úton jár a sportvezetés. Persze népi minden napfény a Z. MEDOSZ háza iáján. sem. A sportköri közgyűlésén u község­beliek közül bizony aüg-alig vol­tain A tanács vezetők közül pedig senki. Keseregtek ' is emiatt a MEDOSZ vezetői. Mondván, nem helyes álláspont az, hogy a za­márdi fiatalok sportügye csupán az erdőgazdaság gondja. Valóban nem. Az, hogy a.z Észak-somogyi Állami Erdőgazdaság jelentős anyagi segítséget nyújt évről év­re a község sportoló fiataljainak, nem azt jelenti, hogy ezzel Ö a sportolni vágyó fiatalok minden gondját-baját magára is vállalja. Valahogy közelebb kene kerülni a sportköri vezetőknek meg a helybeli pedagógusoknak is egy­máshoz. Utóvégre sok tekintetben közös célért harcolnak az isko­lánál és a sportkörnél is, amikór a fiatalok jövőjét formálgatják. Három órán át tanácskoztak sportproblémákról a zamárdi köz­gyűlésen. Nem haszontalanul. Megállapíthatták •— és ezt té­nyék bizonyítják —, hogy az utol­só két esztendőben nagyot lépett előre a zamárdi sport. A közgyű­lés szelleme azt mutatta, hogy Za- márdiban nyitva állnak a kapuk a további fejlődés előtt is. Kovács Sándor Itt az újabb villámátigazolás A labdarúgó-bajnokság be­fejezése után rendszerint kö­vetkezik a kedvezményes át­igazolás időszaka, az úgyne­vezett »villám«. Ennek első szakasza már korábban lezá­rult. A Magyar Labdarúgó Szövetség élvonalbeli csapatai­hoz, az NB I-esekhez hat­vannyolc játékost igazolt át. Most az alacsonyabb osztály­ból »rabolt« labdarúgók he­lyére igazolhatnak azo;t a csapatok, amelyek játékost adtak az NB I-eseknek. Az NB I B és az alacso­nyabb osztályú együttesek a 136 lehetőség küzöi 105-öt kí­vánnak kihasználni. (Egy »el­rabolt« játékos helyett kettőt igazolhatnak alsóbb szinten.) Az MLSZ-hez benyújtott át- igázolási listán néhány somo­gyi névvel is találkozunk. Göncz, a K. Kinizsi legered­ményesebb csatára a Komlói Bányász NB I B-s együttesé­hez került. A siófokiak az el­vesztett Fejes helyett a Za­márdi MEDOSZ labdarúgóját, Kovácsot igazolják át villám­mal. Egy harmadik somogyi név­vel is találkoztunk az átiga­zolási listán. Borzas József, a DECEMBER 1 Időjárás 25 Szombat Karácsony Várható idő­járás ma estiéi Túlnyomóan borult idő, nyu­gat felől lásf san átvonuló újabb eső, ha­vazások, egy­két helyen ónos eső. Mérsékelt, helyenként át­menetileg megélénkülő déli, dél­nyugati szél. A várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet nulla— plusz öt fők között lesz. Kaposváron (külterületen) teg­nap reggel 6 órakor plusz 0,5 fo­kot, déli 12 órakor plusz 1,8 fo­kot mértek. A Nap kél 7.31, nyugszik 15.57 órakor. A Hold kéj 9.45, nyugszik 18.09 órakor. Iévfordulónaptár 70 éve, 1895. december 27-én szü­letett Sziklai Sándor. Földmunkás gyermeke, fiatalon maga is ura­dalmi béresként dolgozott. 1915-ben orosz hadifogságba esett. 1917-ben lett a bolsevik párt tagja, Harcolt a szovjet hatalomért. A káspi fronton súlyosan megsebesült. A poigá Háború után a Szovjetunió­ban elvégezte a középiskolát és az egyetemet. Az orosz nyelv mellett megtanult németül, franciául, ro­mánul és spanyolul is. Évekig kö­zépiskolai tanárként működött. 1936-ban Spanyolországba ment, és a Nemző közi Brigád katonájaként harcolt. Franciaországban és Af­rikában négy évet töltött intsrná- lóíáboröan. 1943-ban jutott vissza a Szovjetunióba, ahol az egyik an­tifasiszta partizániskola vezetője­ként dolgozott. 1944 őszén harcoló alakulattal tért haza. A hadifo­golyiroda vezetője lett, maid más fontos beosztásokban dolgozott.. Legutóbb ezredesi rangban a Had­történeti Múzeum igazgatója volt. 1953 októberének végén volksbun- dista ellenforradalmárok törtek budakeszi lakására. Tűzharcban kapott halálos seb oltotta ki eredményekben gazdag, küzdel­mes életét. A lottó nyerőszámai Lábodi MEDOSZ labdarúgó­ja aláírta az átigazolási lapot a Pécsi VSK-hoz. Laptársunk, a Dunántúli Napló közölte, hogy a pécsiek benyújtották Borzas átigazolását, de a lá­bodi futballista közben meg­jelent az MLSZ-nél, s beje­lentette, hogy mégis Lábodon marad. Telefonon beszéltünk Pető Istvánnal, az MLSZ titkárá­val, aki a »Borzas-üggyel« kapcsolatban a következőket mondotta: — Bár Borzas megjelent a bizottság előtt, és családi okokra hivatkozva visszavonta átigazolási kérel­mét, a bizottság átigazolta a lábodi játékost a pécsiekhez. Végső fokon azonban majd az MLSZ elnöksége dönt, hogy a lábodi gólrekorder pécsi játé­kos lesz-e, vagy marad Lábo­don. Ha az MLSZ elnöksége Bor­zast átigazolná, s a játékos mégis Lábodon akarna marad­ni, akkor bizony Borzas elha­markodott aláírásáért hat hó­napot várni kényszerül. A szabályok értelmében ugyanis ilyep esetben hathónapi ki­várás után igazolható vissza a játékos. Helytálltak a Vasas férfi és női asztaiiteniszezői A MOATSZ most készítette el az asztaliteniszezők NB I. osztá­lyának 1965. évi bajnoki tábláza­tát. Mint ismeretes, a nőknél az FTC, a férfiaknál a Budapesti VSC csapata szerezte meg az idén a bajnoki címet. Eldőlt a kiesés kérdése is. A nőknél a Külker, a Miskolc és az Egyetértés, a fér­fiaknál a2. Egyetértés, a PEAC és az Egri Dózsa csapata esett ki az I. osztályból. A K. Vasas MTE csapatai a baj­noki táblázat közepén foglalnak helyet. A női gárda a 9. helyen végzett, a férficsapat végül is io. lett. Jónak mondható eredmények De álljanak itt a bajnoki táb­lázatok: NŐK: 1. FTC 24 28 2 — 387:93 46 2. 31. Építők 24 21 2 1 377:103 44 3. Vörös Met. 24 21 — 3 331:149 42 4. Statiszt. 24 17 — 7 303:177 34 5. VM. Közért 24 14 1 9 295:185 29 6. Hídépítők 24 13 — 11 266:214 26 7. HSC 24 11 2 11 243:237 24 8. Bp. Postás 24 9 3 12 211:269 21 9. K. V. MTE 24 7 2 15 174:306 16 10. Sz.-hely 34 5 1 18 161:319 11 11. Vasútterv 24 5 — 19 130:350 10 12. Külker. 24 3 1 20 126:354 7 13. Miskolc 24 1 — 23 116:364 2 14. VM Egyetértés visszalépett A kaposvári női csapat tehát kivívta a legjobb vidéki csapat címet, öt ponttal előzte meg a már régebbi NB I-es Szombathe­lyi Pedagógus csapatát. Ennél jobb helyezésre a Vasas — amely az őszi fordulóban nélkülözte Gundínét — nem számíthatott. FÉRFIAK: 1. BVSC 24 24 1 1 S99:121 49 2. VM Közért 26 23 1 2 365:155 47 3. V. Meteor 26 22 1 3 361:159 45 4. Aknám. 26 16 5 5 310:210 37 5. Pécsi Éb. 26 16 1 9 284:236 33 6. Bp. Spart. 26 13 2 11 283:237 28 7. Csepel 26 11 4 U 280:240 26 8. Bp. Postát 26 10 2 14 223:297 22 9. Szeged 26 8 3 15 237:283 19 10. K. V. MTE 26 8 2 1$ 238:282 18 11. BRESC 26 6 4 16 207:313 16 12. VM Egyeté. 26 5 3 18 171:349 13 13. Pécsi EAC 26 4 2 20 178:342 10 14. Egri Dózsa 26 — 1 25 104:416 1 A K. Vasas férficsapatának ez volt az első esztendeje a Nemze­ti Bajnokság L osztályában. Az együttes csupán azt a célt tűzte maga elé, hogy ne essen ki. A vé­gén csaknem a 9. helyre került a Vasas csapata, amely, úgy érez­zük, hogy igen nehéz esztendőn jutott túl. Az együttes idei sike­res szereplése biztató a jövőt il­letően. A Sportfogadási és Lottó -te^gatóság tájékoztatása sze­rint a Budapesten megtartott lottósorsoláson az 52. játékhé­ten a következő nyerőszámo­kat húzták ki: 3, 16, 72, 76, 77. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság az ünnepek miatt az 52. heti lottó nyeremény­tájékoztatót 25-én délután közli. — Száz tv Somogyiadon. Egyre több televíziót vásá­rolnak Somogyjádon. Kará­csonyig elkerülte a tv-tulaj- denosok száma a százat. — Húszmillió forintot köl­töttek gazdasági épületek lé­tesítésére és gépek vásárlá­sára ez évben a nagyatádi járás tsz-ei. Jövőre a há­romfai, a csökölyí és a nagy­atádi Szorgalom Tsz-ekben hollandi típusú melegágyakat építenek. — Karácsony napján »Vi­dám fenyőünnep« címmel műsoros estet rendez a kun­telepi általános iskola szü­lői munkaközössége és a he­lyi KISZ-szervezet. Egyfelvo- násost, jeleneteket és tánco­kat mutatnak be. — Nagy forgalmat bonyo­lított le az ünnepek előtt a megye nyolc földművesszö­vetkezeti cukrászüzeme. A héten több mint félmillió krémest, több tízezer fél­késztortát és mintegy egymil­lió forint értékű süteményt adtak el. — Növekszik Róma lakos­sága. A legutóbbi fölmérések szerint az olasz főváros la­kóinak száma 2 504164 volt, mintegy tízezerrel több az előző évinél. Ezt a növeke­dést főleg a vidékről be­áramló munkások okozzák. — Tolvajok törtek be az erősen őrzött málaysiai hon­védelmi minisztérium épüle­tébe. és több mint 50 000 dollárt raboltak el a fizető­tiszti páncélszekrényből. — Takarékos gimnázium. Több mint kétszázezer forin­tot tettek takarékba a fo- nyódi gimnázium tanulói. Ki­rándulásra, utazásra gyűjtik a pénzt. Egy-egy osztály a. Szovjetunióba, Csehszlovákiá­ba, illetve Jugoszláviába. a többi országjáró kirándulásra készül. — Rekordforgalmat bonyo­lított le a napokban a ka- oosvári Megyei Könyvtár. Szerdán például 553 látogató csaknem másfél ezer kötetet kölcsönzött ki Hasonló szám­ban keresték fel a könvvtár kö)csKnzőiét és olvasóját a hét többi napjain is. Óriási jéghegy futott zátonyra A déli-sarki Enderby-föld- ről a Mologyozsnaja szovjet kutatóállomás személyzete szokatlan eseményt jelentett. Azon a helyen, ahol tavaly az Ob nevű szovjet expedí- ciós hajó horgonyt vetett, 140 kilométer hosszú jég­hegy futott zátonyra. Az óriási jégtábla egy évvel ez­előtt szakadt le az úgyneve­zett Amery Self-jégrő', és ezer kilométer sodródás után »kötött ki« a szovjet állo­más közelében. Föltételezik, hogy a zátonyra futott jég­hegy hamarosan széttörede­zik és elvonul. — Fotókiállítás nyűik ma a Gábor Andor Járási Műve­lődési Házban, Nagyatádon. A kiállításon hatvan fotót mutatnak be helyi, illetve kaposvári és bonyhádi foto- klubok tagjai. — Mit javít az Ingatlan- kezelő Vállalat, mir kell pó­tolni az állami házak lakói­nak? A városi tanács és a Kaposvári Ingatlankezelő Vállalat tájékoztató füzetet jelentetett meg. A füzet a megfelelő rendeletekre hi­vatkozva felsorolja azokat g munkákét, amelyeket meghi­básodás esetén az Ingatlan- kezelő Vállalatnak kell elvé­geznie. A tájékoztató ezen­kívül részletesen kitér a bér­lőkre tartozó munkákra is. — Űj pénzegységet vezet­nek be Jugoszláviában ja­nuár 1-től. Az ú.i pénzt, csak­úgy mint a régit, dinárnak hívják, és 100 párából áll. Egy új dinár értéke azonos lesz 100 régi dinár értékével, és egy para megfelel az ed­digi egy dinárnak. A jugosz­láv népbank új papírpénzt bocsát ki 100, 50, 10 és 5dí- náros címletekben. A fém­pénz is új formában kerül forgalomba. —* Értesítjük az eihúnytak hoz­zátartozóit, hogy temetkezési üz­letünkben munkaszüneti napokon árusítást nem tartunk. Kaposvá­ron a háznál elhunyt halott ki­szállítását a temetkezési üzletnél kifüggesztett ügyeletéi címen kér­jük bejelenteni. Temetkezési és Kertészeti V. (35002) —■ Izrael és Jordánia több éves hagyomány alapján ka­rácsonykor megnyitja hatá­rait a betlehemi zarándokok előtt. Az idén nyolcezren kaptak engedélyt arra, hogy Izraelből Jeruzsálem Jordá­niái szektorába utazhassanak. — A jövő évben kezdik el Kaposváron a tizenhat tan- tenues új iparitauló-iskola építését. Az első ütemben hétmillió forintot fordítanak az építkezésre. — Korszerű megyei gyógy­szerraktárt terveznek Kapos­várra, mivel a gyógyszerfo­gyasztás a vártnál nagyobb mértékben nőtt. — Csehszlovák tánczenekar szerepel Kaposváron. 29-én délután 5 órakor tánczenei bemutatót tart a Kilián György Ifjúsági Ház. A be­mutatón a csehszlovákiai nyitrai járás Telstar Big- Boatova együttese és az If­júsági Ház gitárzenekara lép feL — Tlzenhárommillió forin­tos betétnövekedést tervez­nek a jövő évre a megye ta­karékszövetkezetei. Ezzel a jövő év végére hatvanhá- rommillió forintra növekszik a betétállomány a megyé­ben. — Csaknem 1200 vagon cukrot adott a kampány be­indulása óta a kereskedelem­nek a Kaposvári Cukorgyár. 150 vagon cukrot szállítottak a külföldi megrendelőknek. Művelődés — szórakozás CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ 15 órakor: Ida regénye. Bérletszünet. 19 órakor: Ida regénye. Bérletszünet. VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ Fantomas. Színes, szélesvásznú francia—olasz bűnügyi filmparó­dia. Főszerepben Jeán Marais. Korhatár nélkül. Kísérő műsor: Libuska horgászik. XIL 29-ig. Az előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. SZABAD IF JÓSÁG FILMSZÍNHÁZ Megszakított repülés. Magyarul beszélő lengyel film. Korhatár nélkül. Kísérő műsor: Kárpáti medve. XII. 26-ig. Az előadás kez­dete 3 árakor. Első előadás! Szamurájhűség. Szélesvásznú ja­pán filmdráma. Csak 18 éven fe­lülieknek! Az előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. XH. 26-ig. LATINRA SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ Anna Frank naplója. -Szélesvász­nú, magyarul beszélő amerikai film. Rendkívüli előadáskezdés: 3 és 6 órakor. 19 Órakor: Műsoros klubtánc. VASÁRNAP CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ 15 órakor: Ida regénye. Bérletszünet. 19 órakor: Ida regénye. Bérletszünet. VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ Matiné: Dani. Délelőtt fél 11 óra­kor. Fantomas. Színes, szélesvásznú francia—olasz bűnügyi filmparádé. Főszerepben: Jean Marais. Kor­határ nélkül. Kísérő műsor: Li­buska horgászik. XII. 29-íg. Az előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. SZABAD IFJÜSAG FILMSZÍNHÁZ Matiné: Két *-N«< úr. Délelőtt fél 11 órakor. Megszakított repülés. . Magyarul beszélő lengyel film. Korhatár nélkül. Kísérő műsor: Kárpáti medve. XII. 26-ig. Az előadás kez­dete 3 órakor. Első előadás! Szamurájhűség. Szélesvásznú ja­pán filmdráma. Csak 18 éven fe­lülieknek! Az előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. XII. 26-ig. LATINRA SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ Anna Frank naplója. Szélesvász­nú, magyarul beszélő amerikai film. Az előadás kezdete 3 és 6 óra. 15 órától 18 óráig: Ifjúsági mű­soros klubtánc. 19 órától 24 óráig: Felnőtteknek műsoros klubtánc. HÉTFŐ CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ Nincs előadás. VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ Fantomas. Színes, szélesvásznú francia—olasz bűnügyi filmparó­dia. Korhatár nélkül megtekint­hető. Az előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. SZABAD IFJÜSAG FILMSZÍNHÁZ A híd. Világhírű nyugatnémet filmalkotás. Korhatár nélkül, meg­tekinthető. Az előadások kezdete 4, 6 és 8 órakor. minuniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui MiimiPMimiüiPiiüuiiiiimiiti A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMÜSZAVATOSSÁG1 biztosítás díját JANUÁRBAN KELL BEfIZETNI A szavatossági biztosítás a rendszámmal ellátott segédmotorkerékpárokra is kötelező.

Next

/
Oldalképek
Tartalom