Somogyi Néplap, 1964. október (21. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

Csütörtök, 1964. október 1. 5 SOMOGYI NÉPLAP Hatvanmillió forinttal növekedett a forgalom egy év alatt a Balaton déli partján Üjabb önkiszolgáló éttermeket és ABC-áruházakat építenek Sebők József, a megyei ta­nács kereskedelmi osztályá­nak vezetője adatokat közölt a Balaton déli partjának nyári kereskedelmi és vendéglátóipari forgalmáról. Elmondotta, hogy a nyári főszezonban hatvan- millió forinttal volt nagyobb a forgalom, mint a múlt év azonos időszakában. A kultu­rált vendéglátás és kereske­delem elterjesztésében sokat segített a fonyód—bélatelepi és a balatonboglári ezerszemé­lyes önkiszolgáló étterem, valamint a siófoki és fonyódi ABC-áruház. A két új áruház­ban a nyáron hét és fél mil­lió forintos forgalmat bonyo­lítottak le. Szalámiból 67 mázsával, borból 64 százalékkal, édes­ségből 67 százalékkal, tejből és tejtermékből pedig 24 százalékkal adtak el többet a boltok, mint tavaly. Mivel jövőre az eddiginél jóval nagyobb turistaforga­lomra van kilátás a magyar tenger partján, már most megkezdik a felkészülést a szezonra. Balatonlelle köz­pontjában és Fonyódon ezer­személyes önkiszolgáló étte­rem építését tervezik, Lellén Bogláron és Széplakon pedig ABC-áruházat kívánnak lé­tesíteni. Földváron máris megkezdődött egy korszerű üzletház építése. Idegenforgalmi rekordév A nyáron a Balaton két partját, 122 000 külföldi ven­dég kereste föl. A magyar tenger fővárosában, Siófokon fordult meg a legtöbb idegen: 21 000-en töltöttek itt rövi- debb, hosszabb időt. AZ AUTÓBUSZGHÁRTÁS FELLEGVÁRA Kit nem foglalkoztatott még az utasok, gépkocsivezetők, szakemberek közül: eléri-e a világszínvonalat az Ikarus, de különösen: kielégíti-e a piac, pontosabban a közlekedés egyre növekvő igényeit? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a legilletékesebbek­nél, a gyár vezetőinél, terve­zőinél, munkásainál. Tizenhat évvel ezelőtt va­lóban »ler.t«-ről indultak, a kézműiparból. »Autóbusz-kis­ipar»! Milyen nevetségesen hangzig! A kezdeti esztendők voltaic a legnehezebbek. Ebben a »hőskorszakában jelentős be­ruházásokkal és hatalmas szervező munkával teremtet­ték meg a hazai autóbusz­ipart, és szereztek nevet kül­földön is a szárnyas emblé- májú »IKARUS«-nak. Az ötvenes években számos hír, riport jelent meg a gyár munkájáról. Sok kép, él­ménybeszámoló idézte az ex­portsikereket: »Éj autóbusz Afrikában, a Távol-Keleten.« Aztán megfogyatkozott a saj­tónyilvánosság, az olvasók egyre kevesebbet értesültek az eredményekről, majd leki­csinylő jelzőket lehetett hal­lani. Pedig az Ikarus termelé­se nemhogy csökkent, hanem megsokszorozódott. 1963-ban 2500 autóbusz gördült ki az üzem kapuján, s az európai viszonylatban sem lebecsü­lendő mennyiség. Ez a típus — a tervezés alapján — már világszínvona­lat jelenthet. A kocsi egyik újdonsága a kombinált lég- és laprúgózás. Különböző terhe­lés esetén is állandó magas­ságban marad az alváz. Kü­lönleges »Servó«-kormányszer- kezet biztosítja, hogy az első kerék defektnél is egyenesben marad, tartja az utat a ko­csi. Hidraulikus kormánysegí­tő berendezést szerkesztettek, ezáltal a tizenhét méteres csuklós autóbusz kormánya éppoly könnyen kezelhető, mint a személygépkocsiké. Egyszerre 180—200 utast szállíthat. A gyors utascseré­lődést széles ajtók biztosítják, a kellemes hőmérsékletet pe­dig a praktikus tetőszellőzte­tés. Szóval sok olyan tulaj1 donsággal rendelkezik, amely alkalmassá teheti a világszín­vonalra. Egyelőre azonban még akad probléma, például nagyobb gondot kell fordítani a motorok kivitelezésére, hogy — a »0«-széria tapaszta­latait hasznosítva — ez a pompás csuklós autóbusz megfeleljen a hozzáfűzött re­ményekhez. A »sztár« még jelenleg is a farmotoros »Ikarus 55«-ös, amely új vonalú karosszériá­jával forradalmasította az au tóbuszgyártást. Luxuskivi­telben, toalettel, bárpulttal fölszerelve, 100 km-es sebes­ségével a távolsági járatok eszményi típusa, A gyárban készült autóbu­szok 75 százaléka külföldre kerül, 25 százaléka, pedig a belföldi forgalmat szolgálja. Természetesen sokkal több autóbusz kellene, mind bel­földi szükségletre, mind kül­földi megrendelésre. És lesz Száll a hegesztőpisztoly szilt rája, Ítészül a karosszéria. is. Ezt határozottan ígérték a gyáriak. Az ígéretek mögött már számadatok, kidolgozott tervek állnak. Jövőre első lé­pésként 300 darabbal többet gyártanak az ideinél. A táv­lati tervek szerint 1980-ban 8000 autóbusz kerül le a futó­szalagról. A megnövekedett igények kielégítésére nem elegendő csupán az 540 millió forintos Hosszú sorokban szerelik a gyár hatalmas csarnokában a szók belső berendezéseit. Tenyésztésre alkalmas SZŰZÜSZŐT ÉS HÉTHÓNAPOS VEMHFS ÜSZŐT kaphat minden termelő kedvezményes áron, aki selejttehén-üszőcsere vagy üsző adásvételi szerződést köt A tervezők szüntelenül ke­resik az újat, a még célsze­rűbbet, a modernebbet. Az autóbusz annál korszerűbb, minél hasznosabb a kocsiszek­rény vagy utastér kihasználá­sa. Ezért az új kocsik do­bozhoz hasonlítanak, szögletes záróvonalúak. Budapest utcáin csaknem egy éve feltűntek az »ízelt« család legfiatalabb tagjai, az »IKARUS 180«-as csuklósok. Ezeket a tizenhét méteres óriásokat padló alá épített 180 lóerős motorok viszik. A »0«-széria ötven darabját rendszeresen vizsgálják, ellen, őrzik. Meghallgatják az utazó- közönség véleményét is. E szerint az újabb kocsik elő­terében csupán egy sor ülést helyeznek el, hogy megköny- nyítsék a mozgást. A reflektorok irányát pontos műszerekkel állítják be, hogy sugárkéve egyenletesen világítsa be az utat. Őszi ruházati bevásárlása alatt keresse föl a Kaposvár és Vidéke Körzeti FÖLDMÜVESSZÖVETKEZET LEÉRTÉKELT ÁRUK BOLTJÁT Kaposváron az állomással szemben. — Nyitva 8—13-ig és 14—17 óráig. beruházás, szükséges a terme­lés jobb megszervezése, a gyártási technológia tökélete­sítése és a célgépesítés is. En­nek első és nagyon fontos lé­pése az ún. vonalmozgatás, minden munkamozzanat pon­tos megtervezése. Az új fes­tő- és szárítórészlegek lehető­vé teszik, hogy több, akár há­rom műszakban termeljenek. A siker persze nemcsak az Ikaruson múlik. MVjdnem kétszáz alvállalkozó szállítja a buszok különféle tartozékait, éppen ezért, hogy a munka zavartalanul haladhasson, tel­jes összhangra van szükség. ,a) A tervezők véleménye sze­rint a jövő a kis méretű autó­buszoké, amelyek könnyen mozognak az egyre növekvő városi forgalomban. Ezért már tervezik a legoptimáli­sabb formát, a külön, utason- kénti szellőztetést, mint a re­pülőgépeken, s a széles ajtó­kat, amelyek kielégítik a mo. dern közlekedés minden igé­nyét. Fokozzák a munkát, hogy zökkenőmentesen elláthassák elsősorban a szocialista orszá­gokat, és megfelelő mennyisé­gű, minőségű autóbusszal je­lentkezzenek a világpiacon, ahol várják a közkedvelt és közismerten kiváló magyar autóbuszokat. Lüktet az egész gyár. Vala­mennyi dolgozója, konstruktő­re fáradozik a fejlődés szabta követelmények megvalósítá­sáért. Rövid múlt, de annál na­gyobb jövő áll a magyar au­tóbuszgyártás fellegvára, az IKARUS előtt. az Allatforgalmi Vállalattal. A tenyésztésre alkalmas szűzüsző kedvezményes ára: „A“ minőség esetén 3600 Ft, „B“ minőség esetén 3000 Ft. A héthónapos vemhes üsző ára „B“ minőségben 5800 Ft darabonként. (3623) Szöveg és kép: Regős István Flanellszatén 90 cm széles 39,— Ft Női körömcipő piros, szürke, drapp színekben 260 Ft helyett 120 Ff 150 Ft helyett 92 Ft Női ballonkabát 290 Ft Férfi ballonkabát 350 Ft Női kabát 450 Ft •ohártörlő 12,70 Ft IPV» inni! nils (3633) Igen. Szélesvásznú magyar film. 14 éven aluliaknak nem ajánljuk. Az előadások kezdete 5, 7 és 9 óra. (Október 4-íg.) SZABAD IFJÚSÁG FILMSZÍNHÁZ Az utolsó szerelem. Magya­rul beszélő amerikai film. 14 éven aluliaknak nem ajánl­juk. Az előadások kezdete 4; 6 Tői rövid ujjú gyapjú­pulóver, csíkos 110 Ft-tól arbóblúz ' 25 Ft-tól lyemharisnya 15—17 Ft-ig .úrabrosz >0X90 cm-es 25—35 Ft-ig VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom