Somogyi Néplap, 1964. október (21. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

SOMOGYI NÉPLAP 2 Csütörtök, 1964. október I. A csehszlovák párt- és kináiykiliöttséi leliiüisz líndástecbnikai Gyárban (Folytatás az 1. oldalról) Bizonyos, hogy a nemzetközi helyzet alakulásában a jövő­ben is ez a tendencia érvénye­sül. Kádár János szólt arról is, hogy népünk történelmi ta­pasztalatok alapján győződhe­tett meg arról, hogy a fel- emelkedés, a boldogabb embe­ri élet, az ország fejlődésének útja a szocializmus. Most ezt az utat járjuk, s céljaink vilá­gosak. Szocialista demokráciá­ban akarunk élni, együtt aka­runk küzdeni a világ haladó erőivel, a béke és a szocializ­mus világméretű győzelméért. Népünk nem kér a jobboldali revizionisták nézeteiből, s el­határolja magát attól a dog­matikus, szektás politikától is, amelyet a Kínai Kommunista Párt vezetői hirdetnek. Nagy erő forrása számunk­ra, hogy szocialista céljaink valóra váltásáért csehszlovák elvtársainkkal, barátainkkal, a csehszlovák testvérpárttal tel­jes egyetértésben, harmóniá­ban dolgozunk együtt. Az együttműködésnek ez a szelle­me jellemzi a két baráti ország vezetőinek ' tárgyalásait is, amelyeket kapcsolataink még szorosabbra fűzéséről folytat­nak. Barátságunk, együttmű­ködésünk az élet minden területén erősödik, fejlő­dik. Kádár János Csehszlovákia Kommunista Pártja és a test­vérpárt Antonin Novotny ve­zette Központi Bizottságának, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság, a csehszlovák—ma­gyar barátság, a szocializmus és a béke éltetésével fejezte be beszédét. Kádár János beszéde után hosszan zúgott a tcps. Ezután nagy taps közben Antonín No­votny lépett a mikrofonhoz. Antonín Novotny elvtárs beszéde A csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség vezetője sze­retettel köszöntötte a Beloian­nisz Gyár munkásgárdáját, amelynek termelési eredmé­nyeiről — mint mondta — már sck jót hallottak, s termékei Csehszlovákiában is ismertek. Beszélt azokról a közös célok­ról, amelyek a csehszlovák gyárak és a magyar üzemek dolgozói előtt állnak, s rámu­tatott, hogy a szocialista gaz­daság fejlődésében mindkét or­szágban sok a közös vonás. Megelégedéssel állapította meg, hogy a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság és a Ma­gyar Népköztársaság gazdasági kapcsolatai igen élénkek. Ezt bizonyítja, hogy a két ország külkereskedelmi forgalma 1963-ban — az 1958. évihez vi­szonyítva — 70 százalékkal emelkedett, örvendetes, hogy a -forgalomemelkedést elsősorban 'a gépek és berendezések köl­csönös szállításával, a kohá­szat területén pedig kiterjedt, széles körű együttműködéssel érjük el. Novotny elnök utalt a gaz­dasági, tudományos—műszaki együttműködés irányítására létrehozott csehszlovák—ma­gyar bizottság tevékenységé­re, amelynek eddigi munkájá­val és eredményeivel elégedet­tek lehetünk. Amint már a múltban is megtörtént, a jö­vőben is sor kerül országaink tervező szerveinek mind ma­gasabb szintű együttműködé­sére, ez újabb lépést jelent a szocialista gazdasági együtt­működés minőségileg maga­sabb í-endű formainak kihasz­nálása útján. A csehszlovák államfő kiemelte a szocialista országok közötti sokoldalú kapcsolatok, ■ a gyümölcsöző együttműködés jelentőségét, s hozzáfűzte: meggyőződése, hogy a csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség magyar- országi látogatása szá­mottevő eredményeket hoz országaink együttmű­ködésének elmélyítésében, jobbá tételében. Antonín Novotny beszélt kölcsönös találkozások nem­zetközi politikai jelentőségé­ről. Megelégedéssel nyugtáz­ta, hogy a tárgyalásokat a né­zetek azonossága jellemzi. A továbbiakban bírálta a Kínai Kommunistin Párt- vezetőinek szakadár tevékenységét, majd arról beszélt, hogy a szocia­lista országok növekvő nem­zetközi tekintélye, politikai súlya abból ered: következete­sen a békés egymás mellett élés elveinek megvalósításáért dolgoznak, harcolnak az agresszív impe­rialista törekvések ellen, s tá­mogatják a szabadságukért küzdő népeket. A csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség vezetője han­goztatta: bizonyos abban, hogy tovább erősödik és fej­lődik a magyar és a csehszlo­vák nép barátsága, szövetsé­ge, marxista—leninista párt­jaink egysége. Szavait a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt, az MSZMP Kádár János ve­zette Központi Bizottsága, a világ békéjének éltetésével fejezte be. Antonín Novotny beszéde után hosszan zúgott a taps. A gyűlés részvevői melegen ünnepelték a vendégeket, a csehszlovák és a magyar nép testvéri barátságát. A talál­kozó a Internacionálé hangjai­val ért véget. A lelkes hangulatú nagy­gyűlés után ismét a gyári technikum osztálytermébe ka­lauzolták vendégeiket a házi­gazdák. s ajándékokkal ked­veskedtek a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tagjai­nak. Novotny elnök — Sellő Dénes vezérigazgató kérésére — bejegyezte nevét a gyár dí­szes vendégkönyvébe, s alá­írásával örökítette meg a lá­togatás emlékét több szocia­lista brigád előkészített nap­lójában is. Befeiezidtek a magyar csehszlovák tárgyalások Szerdán délután í.z MSZMP Központi Bizottságinak szék­házában befejeződ tok a ma­gyar és a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tárgyalá­sai. A tárgyaláson részt vettek Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke vezetésével a magyar, Antonín Novotny, Csehszlovákia Komrhunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke vezetésével a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tagjai és szakértői. (MTI) Tizenöt évi fegyházra ítélték Himler egykori szárnysegédét Fogadás a Kremlben Sukarno tiszteletére Moszkva (TASZSZ). A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsának Elnöksége és a szov­jet kormány szerdán az esti órákban a Kremlben foga­dást adott Szukarno indonéz köztársasági elnök és minisz­terelnök tiszteletére. A fogadáson jelen voltak a Sukarno kíséretében érkezett indonéz miniszterek, valamint az ország moszkvai nagykö­vetségének diplomáciai mun­katársai is. Bonn (MTI). Münchenben több hónapos tárgyalás után szerdán hir­dettek ítéletet Karl Wolff volt SS-tábornok, Himmler egykori szárnysegéde bűnperében. A bíróság Wolffot 15 évi fegy­házra ítélte, több mint három- százezer ember meggyilkolásá­ban való bűnrészesség miatt. Előzőleg az ügyész életfogytig­lani fegyházat, a védő pedig felmentő ítéletet javasolt. Az ítélet indokolása azonban hangsúlyozza: a tárgyaláson előkerült bizonyítékok meg­győző módon tanúsították, hogy Wolffnak tudomása volt Hitler és Himmler tömeggyil­kos terveiről, Himmler beavat­ta őt a legtitkosabb terveibe is, és Wolff maga is közremű­ködött a varsói gettó lakosai­nak megsemmisítésében. IV. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSRA 24x12x3.80 méretű csővázas épületszerkezet száilítására megrendelést vesz föl az AGROKER VÁLLALAT, Kaposvár. (3628) Ciprus ragaszkodik a Nicosia—Kirenia közötti útvonal szabaddá Nicosia (Reuter, AP). — Ciprus mindaddig nem engedi meg a szigetországban állomásozó török csapategysé­gek felváltását, amíg a tör * *- kök szabaddá nem teszik az ál­taluk ellenőrzött nicosiai—ki- reniai útszakaszt — jelentette ki Makariosz elnök kedd esti sajtóértekezletén. U Thant ENSZ-fötitkár a Biztonsági Tanács pénteki ülé­sén, amelyen meghosszabbítot­ták a ciprusi ENSZ-erők man­dátumát, bejelentette: Az ér­dekelt felek hozzájárultak ah­hoz a javaslatához, hogy a tö­rökök által ellenőrzött útsza­kaszt helyezzék kizárólagos ENSZ-felügyelet alá, és tegyék tételéhez szabaddá a polgári forgalom előtt. A kérdésről kedden élénk diplomáciai tárgyalások kez­dődtek: Tliimajja tábornok, ciprusi ENSZ-főparancsnok külön-külön fölkereste Kücsiik ciprusi alelnököt, a nicosiai török ügyvivőt és Belcher amerikai nagykövetet. Ugyancsak erről a problé­máról tárgyalt U Thanttal az ENSZ székhelyén Rosszidesz ciprusi és Eralp török ENSZ- delegátus. Eralp a megbeszélés után a tudósítókkal közölte, hogy a fenti ügyben »buktatók jelent­keztek«. E buktatók mibenlétét azonban nem volt hajlandó kö­zelebbről meghatározni. (MTI) lyokat emelt, vonatokat állí­tott meg. Az öt ellenzéki párt vezetői kedden este Daccában tömeg- gyűlésen követelték a demok­rácia helyreállítását. Mulanc, Basani, a Nemzeti Néppárt vezetője százezres tömeg előtt bélyegezte meg a kormány demokráciaellenes intézkedé­seit, és azt, hogy kiszolgáltat­ják az országot az amerikai imperialistáknak. A Dacca környéki textilgyárak munká­sai tüntető felvonuláson kö­vetelték a sajtószabadság helyreállítását, a politikai foglyok szabadon bocsátását. Hasonló tömegmegmozdulá­sok zajlottak le Karacsiban, Nyugat-Pakisztán legnagyobb városában és Chittagongban. (MTI) nagykövete átnyújtotta Csom- bének De Gaulle elnök szemé­lyes üzenetét. Újságírói körök­ben úgy vélik, hogy az üzenet­ben a francia elnök válaszolt Csőmbe kérésére a műszaki, szakértői és anyagi segítséget illetően. De Gaulle válasza a jelek szerint kedvező. A fran­cia elnök különösen a Kongón belüli hírközlési hálózat töké­letesítése dolgában jelent be segélynyújtási hajlandóságot. (MTI) Ciprus napja Ciprus népe ma, október 1-én ünnepli függetlenségé­nek napját. A Földközi-ten­ger keleti medencéjében fek­vő kis szigetország idegen ka­tonák jelenlétében emlékezik az idén erre a napra, s bár Ciprus már négy éve elnyer­te önállóságát, még mindig nem szabadult meg gyarma­tosítójának katonai támasz­pontjaitól, a NATO árnyéká­tól. Csaknem egy esztendeje pedig barikádok, drótakadá­lyok, lövészárkok osztják ket­té a szigetet a görög és tö­rök lakosok szerint.' Az ame­rikai és angol diplomácia változatlanul a NATO-meg- szállás állandósítására törek­szik Cipruson. A ciprusiak ebben az év­ben nem az évszázados meg­szállás keserűségeire emlé­keznek a függetlenség nap­ján, hanem a mai gondokra, és elsősorban a jövő, a hol­nap kérdései foglalkoztatják őket. Immár Ciprus népe előtt is világossá vált, hogy a NATO-országoktól aligha várhatják a ciprusi kérdés rendezését, a görög—török ellentétek megszüntetését. Az ENSZ Biztonsági Taná­csában folyó tárgyalások sem bizonyultak eddig ered­ményesnek. Kiprianu ciprusi külügyminiszter éppen a na­pokban kérte a ciprusi kér­désnek az ENSZ közgyűlése elé terjesztését. A külügymi­niszter jelenleg Moszkvában tárgyal a szovjet kormánnyal a Ciprusnak nyújtandó segí*- ségrői és a szovjet—cipruri kapcsolatok kiszélesítéséről. Ciprus képviseletében Ma­kariosz elnök Kairóba utazik az el nem kötelezett orszá­gok konferenciájára. Népköztársaságunk kezdet­től építette a jó kapcsolato­kat Ciprus népével és kor­mányával, kifejezte támoga­tását ahhoz a harchoz, ame­lyet a szigetország népei egységükért, függetlenségük megőrzéséért folytatnak. Né­pünk azt k vánja, hogy vég­legesen szűnjék meg a vér­ontás Ciprus szigetén, a gö­rög és a török lakosság jó egyetértésben éljen egymás­sal, szűnjék meg a NATO- hatalmak beavatkozása, tá­vozzanak az idegen megszál­lók, hogy a ciprusiak való­ban függetlenségben élhesse­nek. Általános sztrájk, politikai zavargások Pakisztánban Dacca (AFP, Reuter) Az ellenzék felhívására kedden általános sztrájk volt Pakisztán mindkét tartomá­nyában tiltakozásul a kor­mánynak a diákokat, a dolgo­zókat, a politikai pártokat és a sajtót sújtó intézkedései el­len. Daccában, Kelet-Pakisztán fővárosában a sztrájk követ­keztében megbénult a forga­lom a város és a tartomány többi része között. Az üzletek zárva tartottak, a kormányhi­vatalokban azonban tovább folyt a munka. A Reuter je­lentése szerint tüntetők tá­madtak meg két üzletet, amelynek tulajdonosai nem tettek eleget a sztrájkfelhí­vásnak. Később a rendőrség könnyfakasztó gránátjaitól szétkergetett tömeg útakadá­De Gaulle üzenete Csombéhoz Léopoldville (AP, AFP). Az AP jelentése szerint Csőmbe kongói miniszterelnök kedden sajtóértekezletet tar­tott, és többször megismételte, hogy ő vezeti az el nem köte­lezett országok október 5-én Kairóban megnyíló értekezle­tén részt vevő kongói küldött­séget. Mint ismeretes, az el nem kötelezett országok nagy többsége ellenzi, hogy Lumum­ba gyilkosa, az imperializmus mellett nagyon is elkötelezett Csőmbe helyet foglaljon az ér­tekezlet tárgyalóasztalánál. Franciaország léopoldville-i Nyikita Hruscsov szovjet miniszterelnök szerdáin a Kremlben újabb megbeszélést folytatott dr. Sukamóval, az Indonéz Köztársaság elnöké­vel és miniszterelnökével. A megbeszélésen jelen volt Anasztasz Mikojan. De Gaulle latin-amerikai »maratoni« útjának első fél­ideje kedden véget ért. Juan Palmero argentin belügymi­niszter közölte, hogy a fran­cia államfő látogatása idején 12 000 főnyi karhatalmi erőt tartanak állandó készenlétben a rend biztosítására. A rend­bontás megakadályozása cél­jából Buenos Aires és kör­nyéke fölött mindenfajta légi­közlekedést leállítanak, hogy :még az esetleges röpcédula­szórást is meggátolják. Hailé Szelasszié, Etiópia császára hosszú kelet-európai körutazása után kedden kü- lömrep ülőgépen Zágrábból ; Genf be érkezett. Johnson a NSTO strukturális reformjairól Washington, (MTI) Johnson elnök kedden a Fe­hér Házban fogadta Manlio Brosiót, a NATO főtitkárát, és eszmecserét folytatott vele az agresszív katonai szövetséget érintő időszerű kérdésekről, majd ebédet adott tiszteleté­re. Washingtonban közzétették a pohárköszöntők szövegét. Az elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövő­ben is szilárdan kitart NATO- elkötelezettsége mellett, amely Amerika »külpolitikájának talpköve«. Johnson kifejtette, hogy a NATO mind a két nagy amerikai párt teljes tá­mogatását élvezi. Ezután ki­jelentette: »A szövetséges vé­delem egy és oszthatatlan; Amerika biztonsága a szövet­ség egészének biztonságán mú­lik, a szövetség pedig ugyan­akkor az Egyesült Államok stratégiai erejétől függ«. Johnson ezután hangsúlyoz­ta: »Helyénvaló, hogy" a NATO-ban létrejöjjenek a fe­lelősség megosztásának új formái«. Ezzel a megjegyzés­sel kapcsolatban az AFP tá­jékozott köröket idézve azt Ír­ja, hogy Johnson sejteni en­gedte: hajlandó megvitatni a NATO-szövetségesekkel az Észak-atlanti Szövetség struk­turális reformjainak kérdését. Goldwater, a Köztársasági Párt elnökjelöltje jelenleg Ohio állam déli részét járja. Kedden Cincinnatiban el­mondott kortesbeszédében a Johnson-kormányt »sodródó, meglő- ' ö külpoliti kával, a vereség k'"dp bakájával«, va lamint azzal vádolta meg, hogy »túlságosan engedékeny a kommunizmus iránt«. * * * Az amerikai szenátus meg­ajánlás! bizottsága kedden — meglepetésszerűen gyors döntéssel — jóváhagyta a 3,3 milliárd dolláros külföldi se­gélyprogramot. A bizottság elébe vágott a kongresszus együttes döntésének, s 16 millió dollárral megnyirbálta a képviselőház által már jó­váhagyott összeget. A Világítástechnikai Gyár Kaposvárt Gyáregys ég e fölvételre keres állandó kaposvári lakosú női betanított munkásokat — 18—35 éves korig — három műszakra. Fölvesz továbbá elektromotorok és elektromos készülé kék karbantartásában jártas, yakorlott villanyszerelőt. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, a Toponári úton. (3638)

Next

/
Oldalképek
Tartalom