Somogyi Néplap, 1964. szeptember (21. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Mai számunk tartalmából ilt\: 50 FILLÉR SomogyiHéplaa AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX!. ÉVfctraM 204. SZáM KEDD, 1964. SZEPTEMBER A „MEDIKUS“ KEREKET OLD. (3. o.) Á vasárnap sportja (4. o.) Gyorslista a lottó tárgynyeremény-sorsoiásáról (5 o.) AZ ŐSZI CSITCSFORGALOIVI ELŐTT Khanh reklamál Interjú a New York Herald Tribune-ban — Hadijelentés Laoszból Nem lesz irigylésre méltó dolguk a következő hónapok­ban a vasutasoknak, a gépko­csivezetőknek. Noha a közle­kedésben ma már egész éven át csúcsforgalom van, szep­tembertől mégis megnöveked­nek a feladatok. Aztán meg — bármennyire nem tetszik is — jön a tél, meg kell küzdeni majd a hóval, a faggyal, a csúszós utakkal. Megszaporodtak a szállítás­sal foglalkozó tanácskozások ezekben a napokban: most dőlnek el az »erőviszonyok«, most állítják össze a csúcsfor­galom menetrendjét. A MÁV-nak országosan csaknem ötmillió tonnával több árut kell elszállítania a tavalyinál; ebből megyénk te­kintélyes mennyiséggel része­sedik. Hasonlóan megnövek­szenek az autóközlekedési vál­lalatok feladatai is. Csupán cukorrépából 225 000 tonna ke­rül vagonokba a Kaposvári Cukorgyár körzetében, a 13. sz. AKÖV pedig 35 000 tonna el­szállítását tervezi. Hatalmas számok ezek. A gyors, zökkenőmentes munka éppen ezért alapos előkészítést, szigorú tervszerűséget követel. A 13. sz. AKÖV-nél külön in­tézkedési tervet készítettek az őszi csúcsforgalom zavartalan lebonyolítására. Az év végéig 785 090 tonnát. kell elszállíta­niuk. Megerősítették a műsza­ki gárdát: 33 — újonnan szak­munkás-bizonyítványt szerzett — fiatal is bekapcsolódik a gépkocsik javításába; a teher­autók fuvarkapacitásának jobb kihasználása érdekében a. ko­csikra oldaimagasítókat sze­relnek föl; megjavították, üzembiztossá tették a rakodó­gépeket, és intézkedtek, hogy ha a forgalom megkívánja, a gépkocsivezetők az eddig meg­szabott időnormán felül is dolgozzanak. Segít a vállalat munkájában az ősszel ötven honvédségi te­herautó is a kaposvári meg a siófoki körzetben. Egyetlen akadály jelenleg a gumihiány: húsz gépkocsi áll kényszerpi­henőben emiatt. Várható azon­ban, hogy rövidesen javulni fog a helyzet. A nyáron nagyon sokat se­gített a szállítások tervszerű lebonyolításában a megyei szállítási bizottság. Nagyrészt neki köszönhető, hogy például a mezőgazdaság a betakarítási munkákat kizárólag saját gép- járműparkjával végezte el, sőt a termelőszövetkezetek hatezer órával besegítettek az állami szerveknek is. Most ugyancsak nagy szükség lesz a saját járműpark kihasználásá­ra, a szabad kapacitás fölmé­résére és bejelentésére. Az AKÖV igénybe veszi a gépál­lomások kihasználatlan pót­kocsijait; erős vontatóikkal egyszerre akár három pótko­csi rakományát is elszállíthat­ják. Évek óta visszatérő refrén, hogy meg kell gyorsítani a rakodásokat. A MÁV Pécsi Igazgatóságának területén na­ponta csak 2100—2400 kocsi­ba tudnak berakodni a 2400— 2800 helyett. Változatlanul gyakori az indokolatlan kocsi­állás, a szombat—vasárnap— hétfői minimális rakodás. Saj­nos, sok helyen még mindig figyelmen kívül hagyják, hogy a rakodásokra és a szállítások­kal összefüggő egyéb munkák­ra van pénz, lehetőség nyílik a túlóradíjak kifizetésére. A Somogy megyei Népi El­lenőrzési Bizottság a közelmúlt ban megvizsgálta a szállítóesz­közök kapacitásénak kihasz­nálását és a napi foglalkozta­tási időt. Adataik szerint né­mely helyen a segédmunkások havi 210 óra alatt 2000—2400 forintot is megkeresnek. Az emberek azonban nem szíve­sen végzik a nehéz fizikai munkát, és vasárnapi túlórára csak a legritkább esetben vál­lalkoznak. Mindez sürgetően követeli a gépesítés fokozá­sát, a vállalatoknál pedig a tervszerű munkairányítást. In­tézkedni kell, hogy vasárna­ponként is legyen pihent mun­kaerő a szállításokhoz, s ezek az emberek hét közben kap­ják meg szabadnapjukat. Néhány nap még, és meg­kezdődik az őszi hajrá. A ta­vaszi és a nyári példa azt mu­tatta, hogy összefogással sike­rül megbirkózni a hatalmas feladatokkal. I' Polesz György Nyugati hírügynökségek je­lentik: A Danangból Saigonba érke­zett jelentések közük, hogy a város fiataljainak szövetsége — amelynek tagjai a hét ele­jén tüntettek a Khanh-dikta- túra ellen — hétfőn nyilatko­zatot adott ki. A nyilatkozat hangoztatja, hogy Nguyen Xvan Oanh megbízása a mi­Tanévnjiíó az esti egyetemen Tegnap délután a megyei pártbizottság nagytermébe! ünnepélyesen megkezdődött a tanítás a Marxista-leninista Esti Egyetem első évfolyamán. A megyei párt vb nevében Suri Károly, az esti egyetem igazgatója köszöntötte az űj hallgatókat, majd dr. Sólyom Gábor megtartotta az első elő­adást. Szakszervezeti kultúrfelelősök tanácskozása Tegnap délelőtt munkaér­tekezletet tartottak a szakszer­vezeti kultúrmunkások, a me­gyei bizottságok, valamint a megye és a város nagyobb üte­meinek kultúrí'elelosei részére az SZMT székhazában. Az időszerű népművelési feladatokról Galambos Sándor, az SZMT kulturális és agit­prop. bizottságának vezetője tájékoztatta a megjelenteket. A felszólalók elmondották, hogy milyen tényezők akadályozzák az alapszervezeteknél a kultú- rális nevelőmunka kibontako­zását. A Világítástechnikánál ehhez sem a gazdasági, sem a tömegszervezeti vezetők nem nyújtanak segítséget. A TRANSZVILL-ban a volt kul­turális helyiséget is gazdasági célokra használják. A Pamut- fonó-ipari Vállalat kultúrfele- lőse azt hangsúlyozta, hogy a művezetők állnak közvetlen kapcsolatban az emberekkel, ezért szükséges, hogy ne csak gazdasági, hanem népművelési szemlélettel is rendelkezzenek. niszterelnöki teendőkkel nem egyéb, mint a Khanh-féle dik­tatúra megmentésére szánt fo­gás. Bejelenti, hogy Danang fiatalsága elutasítja ezt a meg­oldást. Khanh tábornok nyilatko­zott a New York Herald Tri- öune-nak. A lapban hétfőn megjelent interjú szemére ve­ti Maxwelt Taylornak, Wa­shington saigoni nagyköveté­nek, hogy miközben kormá­nyának jóakaratát és támoga­tását tolmácsolta, politikai versenytársát, Duong Van Minh volt köztársasági elrtököt támogatta a hatalomrajutásra tett kísérleteiben. London (MTI). Butler brit külügyminiszter hétfőn ismét magához kérette az amerikai nagykövetet — négy naponbelül harmadszor —, hogy tanácskozzék vele a ciprusi válság legújabb fejle­ményeiről. A megbeszélés után az angol külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Lord Hood különmegbizottat, aki Genfben Dean Acheson ame­rikai különmegbízottal és a gö­rög, illetve a török kormány képviselőivel tárgyal, sürgős jelentéstételre hazarendelték. Hord Hcod kedden tér vissza az angol fővárosba. Angol megfigyelők szerint a lázas diplomáciai tevékenység összefügg Caripkinnak. a Szov­jetunió genfi leszerelési meg_ bízottjának U Thant ENSZ-fő- titkárral folytatott megbeszé­Khan Khay. A Patet Lao rádióadó hétfőn adatokat közölt a hazafias fegyvere« erőknek a laoszi jobboldali egységek ellen au­gusztusban vívott harcairól. Eszerint augusztus elseje óta a hazafias erők mintegy tíz eset­ben vették fel a harcot a Boun Oum-Nosavan csapatokkal. E harcok során 134 ellenséges katonát megsemmisítettek, százharminckettőt megsebesí­tettek, huszonhét foglyot ejtet­tek. Ezenkívül nagy mennyisé­gű fegyvert és katonai felsze­relést zsákmányoltak. (MTI) léseivel. Londonban úgy tud­ják, hogy Carapkin átnyújtot­ta U Thantnák Hruscsov sze­mélyes üzenetét, amelyben a szovjet kormányfő kifejti ál­láspontját a ciprusi kérdésről és sürgeti, hogy az ügyet tűz­zék az ENSZ közgyűlésének napirendjére. Egyéb Ciprussal foglalkozó hírünket a 2. oldalon találják. Arab külügyminiszteri értekezlet Hétfőn délelőtt Kairóban megkezdődött az arab országok külügyminisztereinek értekez­lete. A tanácskozás célja a második arab csúcstalálkozó előkészítése. A külügyminiszteri értekez­let zárt ajtók mögött folytatja tanácskozását. HAZÁNK HÍREI TIZENHÁROM FILMÜJDONSÁG Változatos, színes lesz a szeptemberi filmműsor. A MOKÉP tizenhárom újdon­ságot tűz műsorra. Bemutat­ják a »Négy lány egy udvar­ban« című és az »Igen« című magyar, valamint az »Élők hol­tak« című szovjet filmet is. A hónap slágere minden bizony­nyal az »Altona foglyai« cí­mű Vittorio de Sica film lesz. RÉGÉSZETI KINCSESBÁNYA A Balaton és a Bakony vidéke a régészek valóságos kincses- bányája. A környéken 210 őskori, 90 rómaikori és 45 középkori lelőhelyet találtak és vezettek térképre. MÁSODIK DÍJ ENSZ-BÉLYEGÉRT Az ENSZ hivatalos levele­zéseihez saját forgalmi bélyeg­sorozatait használja. A leg­utóbbi nemzetközi bélyegter­vezési pályázaton Vertei József magyar grafikus kitűnő mun­kájával második dijat nyert. LETARTÓZTATTAK EGY EMBERCSEMPÉSZT A Belügyminisztérium szer­vei tiltott határátlépés kísér­letéhez külföldi állampolgár­nak nyújtott segítség miatt őrizetbe vették Werner Seibel NSZK állampolgárt. Ügyében a vizsgálat tart. CAPSAICIN Dr. Jáncsó Miklós szegedi orvos­professzor kísérletei során íelfedez- te, hogy a paprika csipősségét adó capsaicin kiválóan alkalmaz­ható fájdalomcsillapításra — írja a Hétfői Hírek. — Míg a novoca­in mindenféle fájdalmat meg­szűntet ugyan, de hatása csak rövid ideig tart, addig a capsai­cin hetekig, hónapokig is hat. Naponta húsz vagon tüzelő Megfelelő készletekkel rendelkezik a TÜZÉP Szeptember 30-ig váltják be a tüzelőutalványokat — Tíz százalékkal * nagyobb forgalom a tavalyinál — Még mindig megoldatlan a házhoz szállítás Lázas diplomácia tevékenység Londonban Megfelelő a tűzifaellátás is. Az igazolt fafűtéses kályhák­hoz biztosítani tudják a tüze­lőt, és a szénhez járó tíz szá­zalék fát is kiadják. Október elsejétől Kaposváron aprított tűzifát is árulnak. Az egyedüli gondot a tüzelő házhoz szállítása jelenti. Az AKÖV és a termelőszövetke­zetek csak a megrendelt meny- nyiség felét tudják elfuvaroz­ni. Éppen ezért helyes lenne, hogy a TÜZÉP rendelkezzék saját gépkocsikkal, így a fu­varozást könnyen lebonyolít­hatnák. A TÜZÉP vezetői szerint az is megoldás lenne, ha a városi tanács fejlesztené ki ezt a fuvarhálózatot. Az utolsó roham Háromezer vevő a kaposvári papírboltokban Százezer forintos forgalom — Alig van hiánycikk - Tornaruha csak szeptember elején A Somogyi Néplap munka­társa felvilágosítást kért a kaposvári TÜZÉP Vállalat ve­zetőitől az idei tüzelőforga­lomról és az év végéig várha­tó ellátásról. A TÜZÉP vezetői elmon­dották, hogy a vállalat megfe­lelő készletekkel rendelkezik, és biztosítani tudják a lakos­ság ellátását. Napjainkig tizenötezer tü­zelőutalványt váltottak be a telepeken (a földművesszövet­kezetek olyan kétezer-ötszá­zat). Az utalványok végső be­váltási határideje szeptember S0. Mivel előfordul, hogy a kért minőségű szénre várni kell, ezért már szeptember 10-ig elő kell jegyeztetni a tüzelőt. Minthogy az utalványbe­váltás határidőhöz van kötve, a torlódások elkerülése végett a TÜZÉP arra kéri a kész­pénzért vásárlókat, hogy a ta­valyi gyakorlathoz hasonlóan ■i szokásos levelezőlapon je­lentsék be igényüket, A vál­lalatnak elegendő iszapszene, komlói diója és pécsi vegyes aknaszene van lignittel ke­verve, egyedül a közép-dunán­túli szenekből érkezik keve­sebb mennyiség. Még így is -aponta húszvagonnyi szén '~>gy el Kaposváron. A forga- 'om tíz százalékkal nagyobb a tavalyinál. Két hét óta alig lehet moz­dulni a kaposvári papír- és írószerboltokban: a tanév előtti csúcsforgalomban sok ezren vásárolnak füzeteket, írósze­reket stb. Tegnap ugyancsak rekordot bonyolítottak le a papírüzletek: több mint háromezer vevőt szolgáltak ki, és százezer forint értékű tanszert adtak el. Az Ady Endre utcai 132-es boltban elmondották, hogy megváltozott a vevők igénye: főleg a jó minőségű tanszereket keresték. így például a fa toll­tartókat szinte teljesen kiszorí­tották a műanyag és bőr toll­tartók. A Május 1. utcai 129-es üzlet vevőközönségét jórészt a vidék­ről érkezett kollégiumi diákok alkották: mintegy ezerkét­százan fordultak meg tegnap az üzletben. A 122-es boltban nyolcszáz vevő volt. A kereskedelem felkészülését dicséri, hogy még az utolsó ro­hamot is jól állták: a vevők többsége megkapta a kívánt árut. Mindössze a műanyag vonalzóból, egy-két táskafajtá­ból és a félíves műszaki rajz­táblából merült ki a készlet. Nem lehetett kapni tornaföl­szerelést sem. A 122-es boltban elmondották, hogy az iskolai torna-ruhákból a hét végére várnak nagyobb szállítmányt. SZÜLOKI UTCARÉSZLET m ä x

Next

/
Oldalképek
Tartalom